Програма вступного іспиту за спеціальністю 11. 00. 11 «Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів»Скачати 223.41 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір223.41 Kb.
ПРОГРАМА вступного іспиту

за спеціальністю 11.00.11 «Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів»


Загальнi аспекти екології

  1. Загальна екологiя та неоекологія

Рівні організації живої матерії. Основи фотосинтезу і хемосинтезу.

Екологiчнi фактори, умови i ресурси. Екологiчна нiша. Типи взаємодiй мiж
живими органiзмами (видами, популяцiями). Популяцiя акцептор
антропогенних порушень. Екосистеми: характеристика, типи i принципи
класифікації. Бiогеохiмiчнi цикли основних бiогенних елементiв (вуглець, кисень,
азот, фосфор i сірка) та їx антропогеннi складовi. Трансформацiя енергії у
бiосферi; екологiчнi пiрамiди. Особливості складу живої речовини. Проблема
глобального бiологiчного контролю (суть гiпотези Геї), Сучасне уявлення про
бiосферу i ноосферу. Основні фактори i показники деградації бiосфери. Види та
джерела забруднення навколишнього природного середовища. Фізичне, хiмiчне i
бiологiчне забруднення довкiлля. Особливості антропогенного забруднення
атмосфери, гiдросфери, педосфери, геологiчного середовище та бiоценозiв.
Негативнi екологiчнi наслiдки антропогенного забру днення атмосферного
повiтря, природних вод, ґрунтово-рослинного покриву, геологiчного середовища
та бiоценозiв у географiчному просторi. Головнi екологiчнi проблеми Украгни, шляхи їх вирішення.

1.2 Екологія людини

Проблема збереження генофонду людської популяції. Антропогеннi


фактори екологічної безпеки людини. Чинники комфортностi i дискомфортностi
умов життя людини. Засоби та пiдходи до оцiнки впливу факторiв
навколишнього середовища на здоров'я людини. Вплив радіації та iнших
абiотичних факторiв на стан здоров'я людини.


  1. Ландшафтна екологiя

Визначення терміну «ландшафт».Спiввiдношенняпонять«ПТК»,«ландшафт», «геосистема». Структура i функцiонування ландшафтних систем


(елементи структури, вертикальна i горизонтальна структура, стiйкiсть
ландшафтiв). Принципи дослiджень i оптимгзацп ландшафтних систем.


  1. Техноекологія

Основні промисловi забруднювачi довкiлля. Характеристика техногеиного


впливу на довкiлля: об'єктiв тепло- , гiдро- i атомної енергетики; нафтогазової i
вугільної промисловостi; металургійної, машивобудівельної та промислових
пiдприємств. Екологiчнi проблеми на транспорті i шляхи їx усунення.
Характеристика техногенного впливу на довкiлля автотранспортних систем.Вплив сільськогосподарського виробництва на стан довкiлля.Технiчнi(технологiчнi) засоби зменшення антропогенного навантаження на стан навколишнього середовища.


  1. Екологiя міських систем

Місто як складна екосистема. Системний пiдхiд до вивчення міста. Структурні


елементи міста та зв'язки мiж ними. Системи i схеми водопостачання міст i
промислових підприємств (роль водних ресурсгв у містах, вимоги до їx якостi).
Системи та шляхи полiпшення якостi питних вод. Система водовiдведення міст i
промислових підприємств. Класифiкацiя зворотних вод, вимоги до якостi стiчних
вод, міськот каналiзацiї i очисних споруд, особливості господарсько-питного i
промислового водопостачання. Методи очистки мiських сгоків. Принципи
управлiння та поводження з мунiципальними вiдходами. Озеленення,
фiтомелiорацiя. Комплекс заходiв щодо полiпшення якостi міського середовища
та його рекреацiйних можливостей.
2. Природнi ресурси – об’єкт дослiдження i охорони
2.1. Атмосфера

Склад атмосфери та вертикальна її побудова. Атмосферна турбулентнiсть


та її характеристики. Потоки тепла i вологи у атмосферi. Домiшки атмосфери i
їx джерела. Процеси виведення домiшок з атмосфери. Фотохiмiчнi реакції i
смоги у атмосфері. Процес утворення кислотних опадiв та їx наслiдки.
Радiоактивне забруднення атмосфери. Тяжкi метали, фреони та парникові гази
у атмосфері

2.2 Гідросфера
Основні складовi водневої оболонки Землi. Сучаснi уявлення про баланс
води земнот кулi. Склад природних вод. Джерела забруднення водних об’єктів,
можливості самоочищення вод.

2.3 Лiтобiосфера
Уявлення про лiтобiосферу. Гiдрогеологiчна складова лiтобiосфери.

Основні види i джерела забруднення ґрунтів i пiдземних вод. Джерела i


особливості забруднення компонентiв лiтосфери пестицидами, важкими
металами. Санітарно-гігієнічні норми гранично допустимих навантажень на
грунти i пiдземнi води.
2.4 Моніторинг якості складових довкiлля

Види систем моніторингу довкiлля та їx ієрархічні рівні. Об’єкти i суб'єкти моніторингу. Санітарно-гігієнічні нормативи забруднення складових довкілля.

Моніторинг забруднення атмосферного повiтря.

Монiторинг забруднення поверхневих вод сушi. Монiторинг забруднення вод


Світового океану. Монiторинг забруднення ґрунтів. Принципи моніторингу
геологiчного середовища. Контроль за рівнем забруднення пiдземних вод. Види,
основні операції та засоби вимiрювань. Похибки вимірювань i вимірювальних приладiв. Дистанцiйнi методи вимiрювань. Технiчнi засоби i методи вимiрювань
параметрiв довкiлля. Принципи картографiчних дослiджень при монiторингу
довкiлля. Можливостi використання ГІС в екології.
2.5 Анализ i прогноз стану складових довкiлля

Загальнi принципи обробки екологічної iнформацiї з метою оцiнки та прогнозування стану складових довкiлля. Моделювання вiдношень «хижак- жертва». Принципи моделювання глобальних бiологiчних процесiв.Атмосфера. Основні метеорологiчнi фактори, якi обумовлюють розсiяння
домiшок в атмосфері, Принципи прогнозування забруднення атмосфери.
Синоптичнi умови, якi сприяють формуванню високого рiвня забруднення
повiтря - прогноз МУЗ. Чисельнi i синоптико-статистичнi методи прогнозу
забруднення атмосфери. Прогноз фонового забруднення атмосфери.

Гiдросфера. Принципи моделювання забруднення поверхневих вод сушi.

Консервативнi i неконсервативнi забруднюючі речовини. Процеси перенесення


речовини у турбулентному потоцi. Методи розрахунку розводження стiчних вод
у рiчках. Розрахунок розповсюдження забруднювальних речовин при аварiйних
розливах;

ґрунтово-рослинний покрив. Принципи моделювання забруднення ґрунтово-
рослинного покриву. Моделювання основних процесiв життєдіяльності рослин,
міграції радiонуклiдiв в агроценозах, процесу поглинення важких металiв ґрунтом
та рослинами, впливу осолонцювання та засолення ґрунту на розвиток рослин.
2.6.Нормування антропогенного навантаження на nриродне середовище

Фактори антропогенного навантаження на природне середовище. Основи стандартизації

і нормування в галузі охорони довкілля.

Атмосфера. Принципи нормування антропогенного навантаження на
атмосферу. Поняття i розрахунок небезпечної швидкостi вітру; розрахунок
забруднення атмосфери викидами поодинокого джерела; розрахунок фонових
концентрацiй в атмосферному повiтрi; розрахунок зони впливу джерела
забруднення атмосфери; розрахунок санітарно-захисної зони.

Водні ресурси. Принципи нормування антропогенного навантаження на природнi води (загальнi положення розрахунку розводження стiчних вод у
рiчках, розрахунок нормативiв ГДС, встановлення ГДС забруднювальних
речовин для водотокiв i водойм; фактори техногенного забруднення пiдземних
вод та оцiнка їx природної захищеностi; нормування навантаження на морське
середовище .

ґрунтовий та рослинний покрив. Принципи нормування антропогенного
навантаження на ґрунтово-рослинний покрив. Нормування використання ресурсів
геологічного середовища. Нормування утворення вiдходiв. Поняття о нормах
радіаційної безпеки. Нормування використання біологічних (у т.ч. лiсових)
ресурсів.

3. Екологiчне управлiння - складова державної політики3.1. Організація управління природокористуванням

Базовi принципи гармонізації спiвiснування Суспiльства i Природи згiдно


Декларації, прийнятої на Всесвітній конференцiї ООН з охорони навколишнього
природного середовища (Ріо-де-Жанейро, 1992 р.). Теоретичнi основи управління.
Основи екологічної політики України. Принципи державного екологiчного
управлiння в Україні. Компетенцiя державних органів влади та спецiально уповноважених органів в галузі охорони природи та раціонального природокористування, Мiжнародний досвiд в управлiннi навколишнiм середовищем. Поняття про стандарти ISO 14 000.

3.2. Нормативно-правове забезпечення охорони nрироди та
п
риродокористування

Джерела екологiчного права Україні. Основні положення екологiчного


права. Екологiчнi права та обов'язки фiзичних та юридичних осiб України.
Вiдповiдальнiсть за порушення екологiчного законодавства. Правовi засадi
екологічної безпеки України. Закон України «Про охорону навколишнього
природного середовища». Закони України щодо охорони та використання
природних ресурсів України.

3.3 . Екологічна безпека


Понятiйно-термiнологiчний апарат (безпека, небезпека, екологічний ризик та
його чинники, рівні екологічної безпеки (тощо). Шляхи i закономiрностi
формування екологiчної небезпеки, iєрархiчна структура i структуризацiя
екологічної небезпеки. Класифiкацiя екологiчних (у т.ч. надзвичайних) ситуацій.
Єдина державна система запобiгання i реагування на надзвичайні ситуації
техногенного та природного характеру. Принципи організації i управлiння
екологiчною безпекою, поводження з відходами.
3.4 Заповідна справа
Заповiднi об’єкти: характеристика, класифікація, організація тощо.

Органiзацiя мережi заповiдних об’єктів. Особливості монiторингу об’єктів


природно-заповiдного фонду (ПЗФ). Основні напрямки політики в галузi розвитку
заповідної справи в Україні. Класифiкацiя природно-заповiдного фонду i
особливості окремих категорiй ПЗФ, Державний кадастр ПЗФ, Положення про
природно-заповiднi об’єкти та охоронних зобов'язань. Структура та особливості
"Червоної" та "Зеленої" книг України. Режим та управлiння територiями та
об’єктами ПЗФ, Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про ПЗФ.
3.5Економіка природокористування

Нормативно-правові акти економiчного механiзму природокористування - плата за використання природних ресурсів, збiр за забруднення навколишнього природного середовища, плата за збитки навколишньому середовищу в наслiдок порушення природоохоронного законодавства, притягнення до адміністративної


вiдповiдальностi (штрафна санкцiя). Пiдходи до визначення економічної
ефективностi природоохоронних заходiв. Шляхи екологізації економiки
України.

3.6 Екологічна експертиза
Визначення екологічної експертизи. Мета, завдання та принципи здiйснення
екологічної експертизи. Форми екологічної експертизи. Об’єкти та субк’єти
екологічної експертизи. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про
екологiчну експертизу. Порядок проведення екологічної експертизи. Принципи
проведення ОВНС.
3.7 Державний контроль за охороною nриродного середовища
та природокористуванням

Правовi засади щодо створення державної екологічної інспекції України.

Головнi завдання, функцiональнi обов'язки та права державної екологічної

інспекції.

Рекомендована лiтература

1. Адаменко О.М., Рудько Г.I. Конструктивна геоекологiя. - Ч.: ТОВ
«Макелаут», 2008. - 320 с.


 1. Ауров В.В. Методи вимiрювання параметрiв навколишнього середовища:

Пiдручник. - Одеса: ТЕС, 2002. - 284 с.

 1. Баб'як О.С., Бiленчук П.Д., Чирва Ю.О. Екологiчне право України: Навч.
  посiб. - К.: Апка, 2000.- 216 с.

 2. Беккер А.А., Агаев Т.Б. Охрана и контроль загрязнения природной среды.
  - Л.: Гидрометеоиздат, 1989.- 288 с.

 3. Бiлявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков I.Ю. Основи екології: Пiдручник.
  - К.: Либiдь, 2004. - 48 с.

 4. Боков В.Л., Лущик А.В. Основы экологической безопасности. -Учебное
  пособие. - Симферополь: Сонат, 1988 - 224 с.

 5. Борейко В.Е. История заповедного дела в Украине. К.: КЭКЦ, 1995 -184 с.

 6. Гродзинський М.Д. Основи ландшафтної екології: Пiдручник. - К.:

Либiдь, 1993. - 224 с.

 1. Гуцуляк В.М. Ландшафтна екологія: Геохiмiчний аспект: Навчальний посiбник.

Чернiвцi: Рута, 2001. - 271 с.

1 О.Закон України "Про екологiчну експертизу" вiд 09.02.1995 р. зi змiнами

та доповненнями. - 18 с.

11.Закон України "Про природно-заповiдний фонд України" вiд 16 червня 1992 р.


12.Екологiчне законодавство України. - Х.: ТОВ "Одiссей", 2002. - 928 с.
lЗ. Экология города. Учебник. / Под ред. Ф.В. Стольберга. - К.: Ли бра, 2000.

- 464 с.14.Екологiчна енциклопедiя. /Гол. Ред .. ТолстоуховА.В. - К.: ТОВ «Центр
Екологічної освiти i інформації». Т.l ,2 - 2006 р., т.3 - 2008 р.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка