Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 04 спеціальні та галузеві соціології ЗатвердженоСкачати 128.69 Kb.
Дата конвертації13.04.2016
Розмір128.69 Kb.
#6117
ТипПрограма


Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Факультет соціології


ПРОГРАМА
вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності

22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології
Затверджено

Вченою радою

факультету соціології

протокол № 8 від 25.03.2015 р.


Декан факультету

соціології А.П. Горбачик

КИЇВ – 2015Розділ 1. Структура соціологічної науки
1.1. Системність соціологічного знання: коеволюція теоретичного та емпіричного напрямів в соціології. Макросоціологія та мікросоціологія як парадигмальні тенденції в розвитку і структуруванні соціологічних знань. Сучасна структура соціологічних знань: загальносоціологічна теорія; соціологічні теорії середнього рівня; конкретно-соціологічні (емпіричні) дослідження, (структура та характеристика кожного рівня та взаємоз’язків і взаємовпливів їх в процесі коеволюційного розвитку).

1.2.Предметне поле соціології, структура та функції соціології. Місце соціології в системі суспільство- та людинознавства, специфіка соціального та соціологічного знання. Значення природничих наук для розвитку соціального знання. Парадокси редукціонізму

1.3. Соціо­логічна теорія, її типи, рівні, способи побудови. Макро- і мікрорівні теорії. Галузеві теорії: концептуальна особливість, об'єкт та предмет, функції.

1.4. Соціологічні закони і поняття. Поняття “соціологічний закон”. Класифікація соціологічних законів, їх види, форми прояву, механізм реалізації. Специфіка соціологічних понять: зміст, функції, типо­логія.

1.5. Періодизація розвитку соціології: критерії, етапи, особливості. Інституціоналізація соціології. Особливості розвит­ку соціологічного знання, зв’язок його еволюції з розвитком суспіль­ства та культурними традиціями.

1.6. Розвиток методичних процедур наукового пізнання. Емпіричне і теоретичне в соціальному дослідженні. Вплив математичного знання на появу нових напрямів в соціальних науках. Жан Кетле про статистичні закономірності соціаль­них явищ. Розвиток масових соціальних обстежень у ХХ ст.

1.7. Формування і розвиток соціології в Україні. Соціологічні погляди М.П.Драгоманова, М.С.Грушевського, М.Ю.Шаповала, Б.О.Кистяківського. Теорія національної еліти В'ячеслава Липинського. Інституціональний розвиток соціології в Україні кінця ХХ – початку ХХІ століть.
Розділ 2. Соціологічне дослідження як вид соціально-наукового пізнання

2.1. Методологічне обґрунтування соціологічного дослідження

Наукове пізнання, його сутність, структура та методи. Специфіка соціологічного дослідження. Типи соціологічних досліджень. Евристичність соціологічного знання. Поняття методології. Методологічна обґрунтованість наукового дослідження.2.2. Рівні соціологічного знання та специфіка методології емпіричного дослідження

Емпіричний та теоретичний рівні наукового пізнання. Структура соціологічного знання. Теоретична та емпірична інтерпретація понять. Специфіка методів теоретичного та емпіричного дослідження. Поняття “достовірне знання”.2.3. Критерії якості результатів соціологічних досліджень

Поняття “надійність соціологічних даних”. Первинні та вторинні соціологічні дані.Систематика методів збирання та опрацювання даних. Організаційно-процедурне забезпечення якості результатів дослідження.2.4. Поняття “соціальний факт та артефакт”

Означення поняття “науковий факт”. Емпіричний та теоретичний факт. Розуміння артефакту та статистичного факту.2.5. Мета, завдання і гіпотези дослідження

Теоретико-прикладні та практичні цілі дослідження. Завдання дослідження: основні, особливі, додаткові. Методичні завдання.

Попередній системний аналіз об'єкта дослідження. Джерела формування гіпотез. Логічна структура гіпотези та принципи її побудови. Типи гіпотез у соціологічному дослідженні. Обґрунтованість та можливість емпіричної перевірки гіпотез. Загальні вимоги до гіпотез.

2.6. Первинне вимірювання соціальних характеристик

Пошук та конструювання еталону вимірювання. Характеристики основних шкал. Допоміжні теорії вимірювання. Обмеження квантифікації первинних соціальних характеристик.2.7. Організація соціологічного дослідження

Проблеми узгодження науково-теоретичних, методичних та організаційно-технічних процедур з цілями дослідження. Послідовність процедур дослідження та координації діяльності його учасників. Основні нормативні вимоги до організації соціологічного дослідження. План науково-дослідницьких робіт. Типові помилки та труднощі в організації прикладного соціологічного дослідження.


Розділ 3. Спеціальні та галузеві соціології

3.1.Теорії середнього рівня (Р. Мертон): сутнісні характеристики, функції, принципи утворення. Місце і роль теорій середнього рівня в структурі соціологічного знання.

Сучасні погляди на структуру соціологічних теорій середнього рівня та їх класифікація. Галузеві і спеціальні соціологічні теорії: сутність, критерії виділення з системи соціологічних знань. Структура сучасних галузевих соціологічних теорій.3.2. Соціологія культури.

Виникнення, становлення, об'єкт, предмет і завдання соціології культури. Культура як об'єкт соціологічного аналізу.

Основні способи визначення культури. Культура як соціологічний концепт. Функції культури. Основні типи і різновиди культури. Головні теорії соціокультурного розвитку суспільств.

3.3. Соціологія політики.

Основні етапи становлення і розвитку соціології політики, визначення її предмету і місця в структурі соціологічного знання та загальна характеристика основних понять. Функції політики як соціального інституту. Класифікація основних суб’єктів політики. Моделі політичної стратифікації політичного простору. Типологія основних суб’єктів політики. Поняття "поле політики". Політико-ідеологічна ідентифікація населення.

Поняття “політична поведінка”, “активність та дія”. Типи дії за критерієм цілеспрямування. Соціально-культурний характер політичної дії та її соціально-політичні чинники. Причини політичної пасивності.

3.4.Соціологія релігії.

Традиції вивчення релігії в соціології від класики до сучасності. Об'єкт і предмет соціології релігії. Основні принципи та методи соціології релігії.

Релігійність: соціологічний аналіз. Теоретичні проблеми соціологічного дослідження релігійності. Критерії релігійності. Класичні та посткласичні підходи до вивчення релігійності. Сучасні форми релігійності.

Теорія секуляризації в соціології. Класичні засади теорії секуляризації П.Бергер, Дж.Вілсон, С.Брюс). Неосекуляризаційні концепції (К.Добелаере, М.Чавес).

Релігійні об'єднання, релігійні організації, релігійні розколи. Релігійні рухи в рамках соціологічних інтерпретацій, особливі риси нових релігійних рухів. Церкви, секти, деномінації та культи в сучасному світі та Україні.

3.5. Соціологія управління

Соціологія управління як наука: об’єкт, предмет, структура, функції та місце в системі сучасного соціологічного знання. Виникнення та етапи розвитку соціології управління. Управління як особливий соціальний інститут, багаторівнева соціальна система, складний соціальний процес і різновид соціальної діяльності. Управлінський цикл та його характеристика.

Специфіка соціального управління та його типи. Співвідношення соціального управління, державного управління і менеджменту.

3.6. Соціологія масової комунікації

Соціальна природа й технологічна зумовленість масової комунікації. Соціологічні дефініції масової комунікації в термінах символічних взаємодій соціальних суб'єктів. Основні функції масової комунікації.

Інститут мас-медіа. Засоби масової інформації: становлення інституціональної автономії і статус мас-медіа серед ключових інститутів сучасного суспільства. Взаємний контроль і взаємодія з соціальними інститутами. Мас-медіа в соціологічній перспективі: між «тотальним впливом» і «обмеженими ефектами». Особливості європейської й американської традиції. Масова комунікація в теоріях масового суспільства. Вимір ефективності функціонування ЗМК: закордонна і вітчизняна практика.

3.7. Соціологія громадської думки

Соціологічна інтерпретація громадської думки.

Технологія емпіричної ідентифікації громадської думки (Дж. Геллапа) та розвиток концепції Дж.Геллапа українськими соціологами.

Полстерівський та соціологічний підхід до визначення суб’єктів громадської думки. Специфіка суб’єктів громадської думки в посттоталітарних країнах.3.8. Етносоціологія

Відмінність етносоціології від західної соціології міжетнічних відносин та парадигми етносоціології: примордиалізм, інструменталізм, конструктивізм.

Континуум постмодерністських підходів до вивчення етнічності.

Етнокультурна специфіка сучасних суспільств: етнокультурна та мовна компетентність.

Методика етносоціологічного дослідження: особливості формування вибірки та використання переписів та поточного обліку населення, відомчої статистики тощо.

3.9. Соціологія праці

Класичний і новітній етапи формування та розвитку соціології праці. Ставлення до праці та задоволення працею як основні елементи її змісту.

Соціологічний аналіз ринку праці; безробіття та його форми: соціологічний аспект аналізу та світовий та український досвід вирішення соціальних проблем безробіття.

3.10. Соціологія особи

Соціологія особи як спеціальна соціологічна теорія. Структура особи та суб’єктивний та об’єктивний аспекти розгляду структури особи.

Особливості взаємозв'язку культури й особи в суспільстві. Критерії вибору, ціннісні преференції та ідентифікації особи в сучасній культурі. Теоретичні засади дослідження процесу соціалізації; взаємозв’язок понять «формування» – «соціалізація» – «виховання».

Соціологічні теорії девіації: теорія аномії, теорія культурного переносу, теорія конфлікту, теорія стигматизації. Типи соціального контролю.3.11. Соціологія освіти

Дисциплінарний статус соціології освіти. Основні етапи становлення та розвитку соціології освіти. Категорія освіти та її соціологічні інтерпретації. Соціальна система освіти та її різновиди в сучасних суспільствах.

Освіта як соціальний інститут. Функції освіти в суспільстві: теоретичні підходи до їх інтерпретації. Інституційні конфлікти в системі освіти: прояви та теоретичні підходи до інтерпретації. Соціологічний аналіз сучасних освітніх процесів.

Основні напрями змін вищої освіти України.3.12. Соціологія сім’ї

Соціологія сім`ї як галузева соціологія. Предметна та міждисциплінарна специфіка соціології сім`ї.

Шлюб як соціальний інститут, компоненти, атрибути, форми. Шлюбні кола та шлюбні стратегії: моногамія та полігамія (поліандрія та полігінія), ендогамія, екзогамія. Нові форми шлюбно-сімейних відносин. Риси шлюбності в сучасній Україні на тлі загальноєвропейських тенденцій.

3.13. Соціологія економіки

Визначення предметної області соціології економіки. Основні відмінності соціологічного й економічного підходів до вивчення економічного.

Соціально-економічна сфери життєдіяльності суспільства. Соціальні та економічні відносини. Власність як компонент соціальних та економічних відносин. Суб’єкти економічних відносин: типи і різновиди. Структура та чинники соціально-економічної поведінки особистості.

Суспільство, ринок, підприємництво: особливості взаємовідносин.


Список літератури

До Розділів 1, 3:


 1. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – 5-е вид. – К.: Знання, 2006. – 307 с.

 2. Стеченко Д.М., Чмир О.С. Методологія наукових досліджень: Підручник. – К.: Знання, 2005. – 309 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

 3. Лукашевич М.П., Туленков М.В., Яковенко Ю.І. Соціологія. Основи загальної, спеціальних і галузевих теорій. Підручник. - К.: Каравела, 2008. - 544 с.

 4. Бурдье П. Социальное пространство и генезис классов // Бурдье П. Социология социального пространства / Пер. с фр. Москва-СПб, «Алтейя», 2005. С.14-48.

 5. Головаха Е., Панина Н. Постсоветская деинституционализация и становление новых социальных институтов в украинском обществе // Социология: теория, методы, маркетинг. 2001, № 4. С. 5-22.

 6. Соціокультурні ідентичності та практики / Під ред. А. Ручки. – К.: Інститут соціології НАН України, 2002. –315 с.

 7. Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие. – М.: Изд. корпорация “Логос”, 2000.

 8. Сорокин П. Социальная и культурная динамика: Исследование изменений в больших системах искусства, истины, этики, права и общественных отношений. – СПб.: РХТИ, 2000.

 9. Ашин Г.К., Лозанский Э.Д., Кравченко С.А. Социология политики. Сравнительный анализ российских и американских политических реалий. – М.: Экзамен, 2001. - 608 с.

 10. Бурдье П. Социология политики: Пер. с франц. -М.: Socio-Logos, 1993. - 336 с.

 11. Кола Д. Политическая социология / Пер. с франц.; Предисл. А.Б.Гофмана. – М.: Изд-во “Весь мир”, “ИНФР-М”, 2001. – 406 с.

 12. Гараджа В. Социология религии. М., 2005. http://www.verigi.ru/?book=1&chapter=30

 13. Віллем Ж. П. Європа та релігії. Ставки ХХІ-го століття / Ж. П. Віллем / Пер. з фр. – К.: Дух і Літера, 2006. – 331 с.

 14. Бабосов Е. М. Социология управления / Е. М. Бабосов. Минск: Тетра Системс, 2002.- 367 с.

 15. Сурмін Ю. П. Соціологія управління: підручник/ Ю. П. Сурмін, І. П. Бедзюра. – К.: Освіта України, 2012.- 612 с.

 16. Туленков М.В. Теорія і практика організаційної взаємодії: підручник./ М. В.Туленков. – К.: ІПК ДСЗУ, 2011. – 321 с.

 17. Костенко Н.В. Ценности и символы в массовой коммуникации. – Киев: Наукова думка, 1993.

 18. Громадська думка: теоретичні та методичні проблеми дослідження. К., 2001.

 19. Аза Л.О. Етносоціологія: сучасний контекст // Соціологічна теорія традиції та сучасність. Навчальний посібник. К.: Інститут соціології НАН України. - 2007.

 20. Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М., Сусоколов А.А. Этносоциология. Учебное пособие для вузов. – М.: Аспект Пресс, 1998.

 21. Лукашевич М.П. Соціологія економіки: Підручник. – К.: Каравела, 2005.

 22. Радаев В.В. Экономическая социология: курс лекций. – М. Аспект-Пресс. 1997.

 23. Попов Ю.Н., Шевчук А.В.Введение в социологию труда и занятости: Учеб. пособие. – М.: Дело, 2005. – 200 с.

 24. Ромашов О.В. Социология труда: Учебное пособие. – М.: Гардарики, 2001.

 25. Гавриленко І.М., Скідін О.Л., та ін. Соціологія освіти: Навчальний посібник. Кн. 1. – Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ», 2006.; Кн.1,2. – Запоріжжя: КПУ, 2009.- 289 с.

 26. Дюркгейм Э. Социология образования: Пер. с фр. Т.Г. Астаховой; Науч. ред. В.С. Собкин, В.Я. Нечаев. – М.: ИНТОР, 1996. – 163 с.

 27. Осипов А. Общество и образование. Лекции по социологии образования. – Новгород: Изд-во НовГУ им. Я. Мудрого, 2006. – 431 с.

 28. Смирнов П.И. Социология личности. Учеб. пособие. – СПб.: 2001. - 380 с.

 29. Антонов А., Медков В. Социология семьи. - М., 1996.

 30. Мацковский М. Социология семьи: проблемы методологии и методики. - М., 1989.

 31. Чепак В.В. Теоретико-методологічні засади становлення і розвитку соціології освіти / В.В. Чепак. – К.: Вид-во ТОВ "Геопринт", 2011. – 304 с.

 32. Украинский народ в его прошлом и настоящем // Ф. Волков, М.Грушевский, М. Ковалевский, А.Крымский. СПб, 1914, Т. I.

 33. Украинское общество в европейском пространстве / Под ред. Е.Головахи, С. Макеева. – К.: Ин-т социологии НАНУ; Харьков. нац. ун-т им.В.Н. Каразина, 2007. – 274 с.

 34. Шкаратан О.И. Социология неравенства. Теория и реальность; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. – 526 с. Режим електронного доступу: http://nnm-club.me/forum/viewtopic.php?t=623131

 35. Штомпка П. Социология социальных изменений. - М., 1996.

 36. Штомпка П. Социология: Анализ современного общества. – Гл.4. От взаимодействия к социальным отношениям. – М.: «Логос», 2010. – С.87-114; 147-151.

До Розділу 2:

 1. Американская социологическая мысль. Тексты,- М., 1996

 2. Батыгин Г,С. Обоснование научного подхода в прикладной социологии." М.,1986

 3. Девятко И.Ф. Модели объяснения и логика социологического исследования.- М., 1996

 4. Логика социологического исследования.- М., 1987

 5. Математические методы анализа и интерпретация социологических данных.- М., 1989

 6. Методы сбора информации в социологических исследованиях.- М., 1990

 7. Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження." К., 1996

 8. Паніотто В.І., Максименко В.С., Харченко Н.М. Статистичний аналіз соціологічних даних. – К.: Видавничий дім “КМ Академія”, 2004. – 269 с.

 9. Попова І.М. Соціологія; пропедевтичний курс,- К., 1996

 10. Толстова Ю.Н. Измерение в социологии.-М., 1998

 11. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования.- М., 1998.

 12. Яковенко Ю.І. Артефакт у соціологічних дослідженнях у контексті теopiї фундаментальної тpiади // Вiсник Київського університету. Серія: Соціологія. Психологія. Педагогіка. - К., 1999.- Випуск 7. - С. 4 – 8.

 13. Яковенко Ю.І. Проблема артефакту в соціології: історико-теоретичний формат аналізу // Психологія і суспільство. Український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис. – Тернопіль: ТАНГ, 2004. -- № 4. – С. 75-94.Каталог: sites -> default -> files -> docs
docs -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
docs -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
docs -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 02 методологія та методи соціологічних досліджень Затверджено
docs -> Вправи на розвиток уваги, пам’яті й мислення майбутнього першокласника
docs -> Методичні рекомендації по проведенню педагогічної практики для студентів IV
docs -> Методичні рекомендації щодо підготовки І захисту дипломних робіт бакалавра Київ 2016 зміст
docs -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Скачати 128.69 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка