Програма вступного іспиту для отримання окр бакалавра галузь знань 0501 «Економіка І підприємництво»Скачати 267.29 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір267.29 Kb.
#15516
ТипПрограма
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ФІНАНСІВ
КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ Й УПРАВЛІННЯ

„Затверджую"

Голова приймальної комісії ДонДТУ

_________________М.І.Антощенко

„ __ " 2015 р.

ПРОГРАМА

вступного іспиту для отримання ОКР бакалавра


галузь знань 0501 - «Економіка і підприємництво»
спеціальність 6.03050401 - «Економіка підприємства
(за видами економічної діяльності) »
Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри

протокол № 8 від 18.05.2015 р.

Зав. кафедри Н.А.Куликова

ЛИСИЧАНСЬК-2015
 1. «Економіка підприємства»

1. 1 Теорії та моделі підприємств

Моделювання як спосіб вивчення властивостей і зв'язків підприємств. Механістична модель ( модель раціональної бюрократії). Модель організації як колективу людей. Модель складної ієрархічної системи. Модель підприємства як суспільного інституту. Концепції фірм, за типами виникнення, діяльності та ліквідації


1.2 Основи підприємництва

Сутність і функції підприємництва. Економічна основа підприємництва. принципи та передумови підприємництва. Види та сфери підприємницької діяльності. Форми організації та організаційні одиниці підприємництва. Суб’єкти підприємницької діяльності. Державне регулювання підприємницької діяльності. Державна реєстрація і порядок ліквідації суб’єктів підприємництва. Договірні взаємовідносини та партнерські зв’язки в підприємницької діяльності.


1. 3Види підприємств, їх організаційно-правові форми

Поняття підприємства, його ознаки. Класифікація видів підприємств. Форми об’єднань підприємств в Україні. Економічні особливості діяльності різних видів підприємств.


1.4 Зовнішнє середовище господарювання підприємства

Поняття і характеристика зовнішнього середовища підприємства. Основні характеристики зовнішнього середовища. Мікросередовище функціонування підприємства. Макросередовище функціонування підприємства.


1.5Структура та управління підприємством

Сутність та сучасні принципи управління. Функції управління підприємством. Методи управління підприємством. Організаційні структури управління підприємством.


1.6Основний капітал

Поняття і класифікація основного капіталу підприємства. Класифікація основних фондів за виробничим призначенням. Виробнича структура основних фондів, чинники, що впливають на неї. Облік і оцінка основних фондів. Види і показники зношування основних фондів. Поняття амортизації основних фондів, норми амортизації. Методи амортизації основних фондів. Ремонт основних фондів, види ремонтів та їх фінансування. Розширене відтворення основних фондів. Показники використання основних фондів підприємства. Показники руху основних фондів підприємства. Напрямки поліпшення використання основних фондів підприємства.


1.7 Оборотний капітал

Поняття, склад та структура оборотного капіталу. Нормування витрат матеріальних ресурсів. Показники використання матеріальних ресурсів. Джерела і шляхи економії матеріальних ресурсів. Оборотні кошти підприємства, їх структура. Джерела формування оборотних коштів підприємства. Нормування оборотних коштів підприємства. Оборотність оборотних коштів, показники оборотності. Вплив оборотності оборотних коштів на кінцеві результати роботи підприємства. Значення та шляхи прискорення оборотності оборотних коштів підприємства.


1.8 Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці

Персонал підприємства, його склад і структура. Класифікація персоналу підприємства. Чинники, що впливають на зміну професійно-кваліфікаційного складу кадрів підприємства. Кадрова політика підприємства і управління персоналом. Набір, підготовка і перепідготовка персоналу підприємства. Розрахунок чисельності працюючих на підприємстві. Показники руху робочої сили на підприємстві. Продуктивність праці, показники, чинники та методи її вимірювання. Планування продуктивності праці. Мотивація як стимулювання до високопродуктивної праці, її моделі і методи. Поняття і види, функції заробітної плати. Шляхи росту заробітної плати. Тарифна система як основа організації оплати праці, її елементи. Форми і системи оплати праці. Загальний фонд оплати праці підприємства.


1.9 Обґрунтування виробничої програми підприємства

Поняття виробничої програми підприємства. Особливості формування виробничої програми підприємства в умовах ринку. Елементи формування виробничої програми підприємства. Показники виробничої програми підприємства. Ресурсне обґрунтування виробничої програми підприємства. Місце виробничої програми у системі планів господарсько-фінансового розвитку підприємства. Задачі розроблення виробничої програми.
1.10 Ринок і продукція

Поняття, функції та структура ринку. Основні засади ринку. Основні елементи ринкової економіки. Принципи поведінки суб’єктів господарювання на ринку. Загальна характеристика продукції (роботи, послуг). Вимірники обсягу.


1.11 Інтелектуальний капітал

Поняття інтелектуального капіталу. Об'єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності. Система законодавства України про інтелектуальну власність. Права на об'єкти інтелектуальної власності як товар. Використання об'єктів права інтелектуальної власності у власному виробництві. Оцінка вартості, методи та підходи до оцінки прав на об'єкти інтелектуальної власності. Управління правами інтелектуальної власності.


1.12 Витрати підприємства

Загальна характеристика витрат підприємства. Взаємозв’язок між витратами та собівартістю продукції. Категорії витрат. Форма проявлення витрат. Ступінь однорідності витрат. Спосіб віднесення на окремі види продукції. Зв'язок з обсягом виробництва. Витрати за статтями калькуляції. Система управління витратами. Граничні витрати.


1.13 Товарна та цінова політика підприємства

Маркетингова політика підприємства як сукупність всіх складових політики підприємства. Товарна політика підприємства. Суть товару в маркетингу. Створення нового товару. Концепція життєвого циклу товару. Цінова політика підприємства. Види цін. Зовнішні чинники процесу ціноутворення. Визначення вихідної ціни товару. Стратегія ціноутворення. Корекція ціни.


1.14 Фінансово-економічні результати суб’єктів господарювання

Основні теоретично-розрахункові положення теми. Основні завдання фінансової діяльності підприємства. Джерела формування коштів. Форми фінансування. Методи фінансування. Фінансовий план. Баланс: активи і пасиви.

Загальна схема формування фінансових результатів підприємства. Види прибутку. Джерела прибутку. Етапи розподілу прибутку. Основні функції прибутку.

Оцінювання фінансово-економічного стану підприємства. Показники ліквідності. Показники платоспроможності. Показники прибутковості. Показники рентабельності


1.15 Інвестиції

Інвестиції та інвестиційна діяльність підприємства. Види інвестицій, їх характеристика. Поняття виробничих інвестицій(капіталовкладень), їх склад. Структура виробничих інвестицій. Розрахунок потреби у виробничих інвестиціях. Джерела фінансування виробничих інвестицій. Формування та оцінка інвестиційної стратегії підприємства. Оцінка економічної ефективності виробничих інвестицій. Основні чинники підвищення ефективності використання капіталовкладень підприємства. Ризик в інвестиційній діяльності підприємства. Капітальне будівництво як спосіб реалізації виробничих інвестицій підприємства.


1.16 Інноваційна діяльність

Науково-технічний прогрес, його форми. Науково-технічна революція, її основні риси. Основні напрями науково-технічного прогресу. Показники рівня науково-технічного прогресу. Інноваційні процеси та їх види. Поняття ефективності технічних нововведень, види ефективності. Економічний ефект від впровадження технічний нововведень. Розрахунок сумарного економічного ефекту від технічних нововведень. Вартісна оцінка результатів реалізації технічних нововведень. Вартісна оцінка витрат на впровадження технічних новинок. Відображення результатів технічних нововведень у показниках роботи підприємства.1.17 Оцінювання ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності

Методика оцінювання конкурентоспроможності. Оцінювати конкурентоспроможність інноваційної продукції. Форми обчислення економічного ефекту. Оцінка економічної ефективності від технічних нововведень. Оцінка економічної ефективності від інвестиційних капіталовкладень.
1.18 Прогнозування та планування діяльності підприємства

Сутність і принципи прогнозування розвитку підприємств. Методи прогнозування. Поняття, принципи та види планування. Методи планування на підприємстві. Стратегічне планування. Бізнес-планування. Бізнес-плани підприємств (організацій). Тактичне планування. Особливості та зміст тактичних планів. Оперативне планування.
1.19Техніко-технологічна база та виробнича потужність підприємства

Поняття та характеристика техніко-технологічної бази виробництва. Технічний розвиток виробництва. Поняття, види й чинники формування виробничої потужності підприємства. Механізм розрахунку виробничої потужності підприємства та визначення рівня її використання. Визначення максимально можливого випуску продукції за наявної потужності.


1.20 Матеріально-технічне забезпечення і виробнича логістика

Суть і форми матеріально-технічного забезпечення підприємства. Склад матеріально-технічної бази. Класифікація матеріальних ресурсів, види матеріальних запасів. Визначення потреби у матеріально-технічних ресурсах. Процес формування потреби у матеріально-технічних ресурсах. Системи матеріально-технічного забезпечення підрозділів підприємства. Суть, функції та мета виробничої логістики.


1.21 Організація операційної діяльності

Суть операційної діяльності. Основні операції різних сфер діяльності. Мета аналізу операційної діяльності, операційна функція. Керування операціями. Операційний прибуток. Об'єкт, предмет, загальні поняття і завдання операційного менеджменту. Операційний менеджмент виробничої діяльності. Операційний менеджмент у торгово-посередницькій діяльності.


1.22 Системи забезпечення конкурентоспроможності продукції

Конкурентоспроможність продукції. Чинники забезпечення конкуренто-спроможності продукції. Методика оцінки рівня конкурентоспроможності продукції. Якість як один із чинників забезпечення конкурентоспроможної продукції. Необхідність поліпшення якості продукції. Значення підвищення якості продукції. Оцінка якості. Характеристика показників якості. Методи оцінки якості продукції. Механізм управління якістю. Управління конкурентоспроможністю продукції. Взаємозв’язок між управлінням конкурентоспроможної продукції та управлінням якістю. Показники поліпшення економічної ефективності якості продукції. Шляхи підвищення якості та конкурентоспроможної продукції.


1.23 Інтегральна ефективність діяльності підприємства та його конкурентоспроможність

Сутність ефективності діяльності підприємства. Види ефективності. Критерій ефективності діяльності підприємства. Система показників оцінки ефективності діяльності підприємства. Фактори впливу на ефективність діяльності підприємства. Основні напрями підвищення ефективності діяльності підприємства.

Поняття конкурентоспроможності підприємства. Основні аспекти конкурентоспроможності підприємства. Конкурентні переваги підприємства. Конкурентний статус підприємства. Система показників конкурентоспро-можності підприємства. Шляхи підсилення конкурентоспроможності підприємства.
1.24 Сучасні моделі розвитку підприємств

Моделювання у сфері виробництва. Економіко-математичне моделювання.

Побудова моделей. Функції моделювання. задачі моделювання. Типи моделей. Матричні моделі.
1.25 Трансформація і реструктуризація підприємств

Основні теоретичні положення теми. Форми реструктуризації підприємств. Чинники реструктуризації. Реструктуризація в широкому розумінні. Види реструктуризації. Особливості й напрямки. Етапи процесу реструктуризації. Трансформація. Бізнес-план реструктуризації. Вимоги бізнес-плану реструктуризації. Способи реструктуризації підприємств. Оцінка результатів реструктуризації.


1.26 Оптимізація бізнес-процесів підприємства

Визначення терміну «бізнес – процес». Використовування маркетингових інструментів та методів. Характеристики бізнес-процесу. Методи оптимізації бізнес – процесів. Аналіз складових бізнес-процесу.


1.27 Економічна безпека підприємства

Поняття про економічну безпеку підприємства. Зовнішні та внутрішні фактори економічної безпеки. Аналіз і оцінка економічної безпеки підприємства. Основні функціональні складові економічної безпеки. Розробка заходів з економічної безпеки. Результати аналізу й оцінки рівнів складових економічної безпеки

 1. «Маркетинг»

 2. Начало формы

2.1Сутність і основні поняття маркетингу та розвиток його концепції

Зміст, завдання та структура навчального курсу "Маркетинг, його теоретичні та методологічні основи, зв'язок із спеціальними дисциплінами, які формують систему економічних знань майбутнього фахівця.


Історичні передумови виникнення маркетингу як способу ефективного управління діяльністю. Приклади застосування маркетингових підходів до ведення бізнесу.

Теоретичні основи маркетингу та практичне застосування їх при функціонуванні підприємств в умовах ринкових відносин. Сутність маркетингу, еволюція його визначення та розвитку.

Визначення та сутність понять, які становлять теоретичну основу маркетингу - потреба (види потреби), попит, обмін (умови здійснення), угода (види угоди), ринок (показники, які його характеризують), сегмент ринку, комплекс складових маркетингу (товар, ціна , поширення, комунікації).

Основні цілі та принципи маркетингу як програмно-цільовий концепції управління підприємницькою діяльністю, орієнтованою на задоволення потреб споживачів. Особливості роботи підприємств, що обрали маркетингову орієнтацію.

Комплекс маркетингу.

Види маркетингу залежно від сфери і масштабів діяльності (внутрішній, міжнародний), виду продукту (товарів (споживчого, виробничого призначення), засобів виробництва, послуг).

Концепції діяльності підприємства на ринку: вдосконалення виробництва, вдосконалення товару, інтенсифікація комерційних зусиль, маркетингу, соціально-етичного маркетингу. Основні чинники, які зумовили їх еволюційний розвиток.
2.2 Маркетинг як відкрита мобільна система

Системний підхід до організації маркетингу підприємства. Маркетинг як циклічний і безперервний процес. Коротка характеристика основних етапів маркетингової діяльності підприємства: аналіз ситуації, планування маркетингової діяльності, реалізації планів маркетингу та маркетингового контролю.

Сутність і завдання організації маркетингу. Взаємодія сукупності елементів системи маркетингу. Функції маркетингу: аналітичні, планово-управлінські, виробничо-збутові та контрольні.

Контрольовані і неконтрольовані фактори макро - і мікросередовища, під постійним впливом яких знаходиться система маркетингу підприємства.


Внутрішнє середовище підприємства: концепція управління, фінансові ресурси, інформаційне забезпечення, структура апарату управління підприємства, корпоративна культура, цілі та комплекс маркетингу.

Зовнішнє макро- і мікросередовище підприємства. Елементи мікросередовища: постачальники, посередники, суміжники, клієнти, конкуренти, контактні аудиторії. Фактори макросередовища: економічні, політичні, правові, соціальні, науково-технічні, екологічні, демографічні, культурні.


2.3 Формування маркетингової інформаційної системи на основі проведення маркетингових досліджень

Значення інформації для прийняття маркетингових рішень. Класифікація маркетингової інформації. Первинна і вторинна інформація, переваги та недоліки, що визначають доцільність її отримання та використання.

Поняття маркетингової інформаційної системи. Маркетингові дослідження як основна складова формування банку даних маркетингової інформаційної системи підприємства. Сутність маркетингових досліджень, практика організації проведення на зарубіжних і вітчизняних ринках.
Маркетингові дослідження потреб, поведінки покупців, продуктів, ринку, товарів, конкурентів, реклами.

Види маркетингових досліджень залежно від типу і методів отримання інформації, від мети досліджень і кількості досліджуваних об'єктів.


Методи маркетингових досліджень: аналіз документів,
спостереження, опитування, експеримент. Кількісні методи маркетингових досліджень. Якісні методи маркетингових досліджень. Доцільність їх застосування. Інструментарій, застосовуваний при проведенні маркетингових досліджень. Створення опитувальних листів.

Зміст етапів проведення маркетингових досліджень: визначення проблеми і формулювання мети досліджень, складання плану досліджень, збір маркетингової інформації, аналіз та інтерпретація даних, підготовка та подання звіту (розробка рекомендацій).


2.4 Вивчення потреб і поведінки споживачів і вибір цільових сегментів

Класифікація потреб суб'єктів ринку. Моделювання поведінки покупців. Фактори, що впливають на поведінку покупців: потреби, спонукальні фактори комплексу маркетингу, фактори макросередовища, психологічні та особистісні характеристики покупця. Поняття біхевіоризму.

Споживчі ринки. Модель купівельної поведінки. Фактори, що впливають на поведінку споживача. Процес прийняття рішення про покупку товарів Етапи прийняття рішення про придбання продукту: усвідомлення проблеми, пошук інформації (джерела інформації), оцінка варіантів (моделі оцінки та вибору продукту), можливі рішення з купівлі, реакція на покупку (варіанти післяпродажного використання товару).

Ринок підприємств. Ринок товарів виробничого призначення. Особливості покупки товарів виробничого призначення. Типи ситуацій при здійсненні закупівель для потреб підприємства. Основні фактори, що визначають процес прийняття рішення про покупку: економічна, політична ситуація в країні, стан ринку, інфраструктура підприємства, відмітні особливості підприємства, міжособистісні відносини та особливості рис характеру відповідального за закупівлю. Етапи прийняття рішення про придбання продукції виробничого призначення: усвідомлення проблеми, узагальнений опис потреб, пошук постачальника, запити пропозицій, вибір постачальника, обґрунтування процедури отримання замовлення, оцінка роботи постачальника. Критерії вибору постачальників.

Ринок посередників. Особливості прийняття посередником рішення про закупівлю. Цінова і асортиментна політика посередницьких структур.

Ринок державних установ. Закупівлі бюджетних організацій, їх потреби і технологія задоволення.

Сутність і принципи сегментації покупців споживчих товарів: соціально-економічний, географічний, культурно-демографічний, психографічний.

Ознаки сегментації ринку покупців-підприємств: географічний, галузевий, за розміром, за системою організації закупівель, за обсягами замовлень.

Вибір найбільш привабливих для підприємства сегментів ринку та стратегії охоплення ринку: недиференційований маркетинг, диференційований маркетинг, концентрований маркетинг.
2.5Товарна політика в системі маркетингу

Сутність, цілі та завдання товарної (продуктової) політики підприємства.


Поняття товару і товарної одиниці в теорії маркетингу. Види класифікації продуктів (товарів, послуг). Три рівні товару. Характеристика споживчих товарів, товарів виробничого призначення, послуг

Поняття номенклатури продуктів, товарного асортименту, показники оцінки (глибина, ширина, насиченість, гармонійність, стійкість, коефіцієнт оновлення).

Концепція життєвого циклу товару. Характеристика етапів життєвого циклу. Зміст діяльності та особливості маркетингу на кожному етапі життєвого циклу товару: впровадження товару на ринок, зростання продажів, зрілості (зростаючої, стабільної, спадаючої), падіння обсягів реалізації. Методи продовження життєвого циклу товару.

Сутність і роль інновацій у маркетинговій діяльності підприємства. Основні етапи розробки нових продуктів. Впровадження нових товарів на ринок і основні причини поразок. Значення пробного маркетингу.

Торгова марка, її складові, вимоги до марочних товарів. Поняття і значення брендингу, проблеми створення корпоративних символів, марок. Охорона прав на товарні знаки. Упаковка товару: види, функції, проблеми, штрихове кодування товару.

Види сервісного обслуговування, його принципи. Критерії оцінки рівня розвитку сервісу.

Поняття якості товару. Петля якості. Значення системи сертифікації товарів у підвищенні рівня їх якості. Показник комплексної оцінки якості товару з урахуванням його специфіки.

Поняття конкурентоспроможності продукту. Позиціонування товару на ринку. Фактори, що впливають на формування конкурентоспроможності товару та критерії її оцінки. Методи визначення конкурентоспроможності продуктів. Завдання маркетингу щодо забезпечення конкурентоспроможності продуктів (товарів, послуг).


2.6 Цінова політика в системі маркетингу

Сутність і завдання цінової політики в системі маркетингу підприємства. Цілі ціноутворення: максимізація прибутку, збільшення частки ринку, забезпечення виживання підприємства.

Визначальні фактори, що впливають на формування цінової політики підприємства: витрати, попит, рівень конкуренції, державне регулювання цін, особливості системи розповсюдження. Особливості встановлення цін на ринках різних типів. Тенденції зсуву ролей цінової та нецінової конкуренції.

Види цінових стратегій: стратегії високих, низьких цін, цін на принципово нові товари, цін на товари-імітатори, не заокруглених цін; єдиних цін, гнучких цін, стратегії у межах товарного асортименту цінових ліній, цін на товари, що доповнюють, на комплектуючі товари. Цінова дискримінація.

Методи ціноутворення. Структура ціни. Встановлення ціни з урахуванням якості продукції, вивчення попиту споживачів, економічних та психологічних можливостей покупців, розрахунку витрат, порівняння з цінами на аналогічні товари конкурентів, визначення етапу життєвого циклу товару, співвідношення цін між товарами та їх модифікаціями, сезону та регіону реалізації продукції Залежність цін від відносин між партнерами. Види знижок, націнок, надбавок. Вибір економічно обґрунтованої ціни.
2.7 Політика поширення в системі маркетингу

Значення, цілі, завдання та місце політики розповсюдження в «системі маркетингу». Поняття системи розповсюдження та її складові елементи. Канали розповсюдження, рівні, характеристика каналів розповсюдження різних рівнів. Функції каналів розповсюдження.

Види маркетингових систем розповсюдження (традиційні, багатоканальні, горизонтальні, вертикальні). Розвиток вертикальних маркетингових систем розповсюдження, їх різновиди (керовані, корпоративні, договірні).

Особливості договірних вертикальних маркетингових систем розповсюдження (добровільних об'єднань роздрібних торговців під егідою оптовиків, підприємств утримувачів привілеїв, кооперативів роздрібних торговців).

Маркетингові рішення щодо структури каналу розповсюдження і схема їх прийняття (визначення основних варіантів каналу, визначення числа посередників, відбір учасників каналу, мотивації посередників і оцінка їх діяльності). Характеристика інтенсивного, селективного та ексклюзивного розповсюдження. Типи підприємств оптової та роздрібної торгівлі.
Методи поширення послуг. Види і особливості посередників у виробничій та невиробничій сферах.

Маркетинговий логістичний підхід при організації розповсюдження продуктів.


2.8 Комунікаційна політика в системі маркетингу

Значення, місце, цілі, завдання системи маркетингових комунікацій у комплексі маркетингу. Характерні особливості елементів системи маркетингових комунікацій: видів реклами, методів стимулювання збуту, персонального продажу, зв'язків з громадськістю. Фактори, що визначають структуру комунікаційних заходів: тип товару, етап життєвого циклу товару, ринку, вид стратегії збуту, ступінь інформованості покупців.

Роль реклами. Розробка програми рекламної діяльності. Етапи проведення рекламної кампанії. Зміст, схема, форма і структура рекламного звернення. Вибір носіїв рекламних оголошень і критерії оцінки ефективності реклами. Поняття «фірмового стилю».

Зв'язки з громадськістю та їх роль у збільшенні довіри до товарів, послуг та підприємства. Традиційні та нові інструменти заходів зі зв'язків з громадськістю (підтримання контактів із засобами масової інформації, проведення презентацій, ювілейних заходів, організація консультування споживачів і посередників, спонсорство то що).

Напрями здійснення стимулювання збуту: стимулювання споживачів, співробітників підприємства, посередників. Особливості застосування засобів стимулювання збуту.

Процес персонального продажу. Типи презентації. Можливі ускладнення при персонального продажу та способи їх уникнення.


Структура комунікаційного бюджету і фактори, що визначають його розмір. Методи розрахунку комунікаційного бюджету.

Оцінка ефективності комунікаційної програми (психологічна та комерційна ефективність).

Міжнародний кодекс рекламної діяльності. Обмеження у рекламній діяльності згідно з вітчизняним законодавством.
2.9 Стратегії маркетингу підприємства

Сутність стратегії маркетингу. Стратегічний аналіз підприємства на ринку. Ключові фактори успіху в бізнесі. Дерево цілей.


Поняття внутрішнього і зовнішнього конкурентної переваги. Варіанти поведінки підприємства на ринку залежно від конкурентної ситуації.

Використання SWOT-аналізу для визначення позиції підприємства на ринку; оцінка конкурентоспроможності; вибір та застосування стратегії. Позиціонування підприємства на ринку з метою досягнення конкурентних переваг.

Розробка стратегій маркетингу на основі визначення зростання ринку і відносної частки ринку (матриця БКГ), конкурентоспроможності та привабливості ринку.

Маркетингові стратегії підприємства щодо товару: диференціації (високої якості, комплексного продажу, фірмового товару, технічного лідерства), вузької спеціалізації, низьких витрат (використання нових технологій, відмова від дорогого сервісу, використання дешевої робочої сили, дешевої сировини і матеріалів). Маркетингові стратегії щодо ринку. Види стратегій, спрямованих на зміну ринку чи його частки (наступальні, оборонні та наступально - оборонні). Стратегічне й оперативне планування маркетингу.


2.10 Організація та контроль маркетингової діяльності

Сутність і завдання організації служби маркетингу на підприємстві. Принципи та умови ефективної діяльності служби маркетингу. Основні вимоги до побудови організаційних структур служб маркетингу, їх види, переваги та недоліки.

Характеристики, особливості та умови застосування функціональної, товарної, географічної, ринкової та матричної організаційної структури, їх спільні риси і відмінності.

Маркетинговий контроль: за виконанням річних планів, за


відповідністю результатів діяльності підприємства обраній маркетинговій стратегії.

3. «Менеджмент»

3.1 Поняття та сутність менеджменту.

Організація, мета її діяльності та критерії успіху. Менеджмент як система наукових знань. Визначення і завдання менеджменту. Передумови виникнення та еволюція розвитку менеджменту. Якості менеджера і його обов'язки. Функції менеджменту. Сфери менеджменту: виробництво, фінанси, кадри, нововведення, облік, маркетинг.


3.2 Організація в системі управління

Сутність функції організації та її місце в системі управління. Поняття організаційної діяльності. Складові організаційної діяльності. Організаційна структура як результат організаційної діяльності.

Класична теорія організації: принципи організації А.Файоля; модель бюрократичної організації Вебера. Характеристики "ідеальної бюрократії". Поведінковий підхід в теорії організації: організаційна теорія Р.Лайкерта.

Переваги та недоліки поведінкового підходу в теорії організації.


Проектування робіт в організації. Методи перепроектування робіт. Модель характеристики роботи Р.Хекмана. Департаменталізація. Угруповання робочих організації. Делегування повноважень. Елементи процесу делегування. Типи повноважень. Висока і плоска структури управління. Механізми координації. Вертикальна координація: взаємні комунікації. Нетрадиційні засоби координації.

Лінійна, функціональна, лінійно-функціональна, дивізіональна, матрична організаційні структури. Фактори формування організаційної структури управління. Переваги та недоліки різних типів організаційних структур. Методи вибору типу організаційної структури.


Сутність організаційних змін. Процес організаційних змін. Модель процесу організаційних змін К. Левіна. Етапи процесу організаційних змін. Причини опору організаційним змінам. Методи подолання опору. Вибір тактики проведення організаційних змін.
3.3 Планування в організації.

Поняття планування. Місце планування серед функцій управління. Основні елементи системи планування. Етапи процесу планування. Ситуаційні фактори планування: рівень управління; життєвий цикл організації; ступінь невизначеності середовища.

Поняття "мета" в управлінні та класифікації цілей організації. Вимоги до правильно сформульованим цілям. Традиційний процес постановки цілей. Концепція управління по цілям. Переваги та недоліки управління за цілями.

Поняття стратегії. Значення і необхідність розробки стратегії. Елементи стратегії. Рівні стратегії: Загальнокорпоративна, бізнесу,функціональна. Піраміда стратегій.

Визначення місії фірми. Зовнішній аналіз: сприятливі можливості і загрози. Внутрішній аналіз: сильні та слабкі сторони організації. SWOT-аналіз. Визначення конкретних цілей діяльності організації. Аналіз стратегічних альтернатив та вибір стратегії. Методи вибору загальнокорпоративної стратегії. Вибір стратегії бізнесу (типові стратегії М. Портера). Функціональні стратегії.

Тактичні й оперативні плани. Програми. Політика. Стандартні операційні процедури. Правила. Ситуаційне планування.


3.4 Ухвалення управлінських рішень.

Зміст і види управлінських рішень. Місце прийняття рішень в процесі управління. Умови ефективності управлінських рішень. Моделі теорії прийняття рішень: класична, поведінкова, ірраціональна. Процес і методи прийняття рішень. Класифікація методів обґрунтування управлінських рішень. Можливості та сфери застосування аналітичних, статистичних, теоретико-ігрових методів і методів математичного програмування. Інструменти обґрунтування управлінських рішень. Кількісні та якісні методи прогнозування. Сутність і цілі використання платіжної матриці. Побудова "дерева рішень" і вибір оптимального варіанту. Теоретико - ігрові методи. Обгрунтування рішень в умовах невизначеності. Перевага і недоліки використання кількісних методів. Експертні методи прийняття рішень.


3.5 Основи теорії мотивації.

Організація як соціальна система. Значення людського фактора в управлінні. Унікальність особистості працівника. Поняття мотивації. Взаємозв'язок потреб, спонукань, цілей і дій працівника в моделі процесу мотивації.

Сутність змістовного підходу до мотивації. Теорія "ієрархії потреб" Маслоу. Теорія ЕRG К.Альдерфера. Теорія потреб Д. Мак-Клеланда. Теорія "мотиваційної гігієни" Ф. Герцберга.

Сутність процесного підходу до мотивації. Теорія "надій" В.Врума. Теорія справедливості Адамса. Модель Портера-Лоулера.


3.6 Комунікації.

Поняття комунікації та її роль в системі управління. Процес комунікації: модель; основні етапи (ідея; кодування повідомлення; передачі повідомлення; сприйняття повідомлення; декодування повідомлення, розуміння); основні елементи (відправник; повідомлення; канал зв "язку; одержувач). Зворотній зв'язок та" шум "в процесі комунікації.


Міжособистісні комунікації. Методи комунікації (усний; письмовий; невербальний), їх переваги і недоліки. Міжрівневі комунікації: зверху вниз; знизу вгору; горизонтальні; діагональні. Формальні і неформальні комунікації. Комунікаційні мережі.

Перешкоди на шляху до ефективної комунікації: фільтрація; вибіркове сприйняття; семантичні перешкоди; поганий зворотний "зв'язок; соціокультурні відмінності відправника та одержувача повідомлення, інформаційні перевантаження Шляхи подолання перешкод Стратегії підвищення ефективності комунікацій.


3.7Конфлікт

Поняття і сутність конфлікту. Типи конфліктів. Складові конфліктної ситуації: об'єкт конфлікту, сторони конфлікту, зовнішня і внутрішня позиції учасників конфлікту. Причини конфліктів. Особистісні умови виникнення конфліктної взаємодії. Поняття ініціатора конфлікту. Процес конфлікту. Методи розв'язання конфлікту.


3.8 Система і процес контролю.

Поняття контролю та його місце в системі управління. Етапи процесу контролю: вимірювання процесів; порівняння фактичного виконання


стандартам; оцінка і реакція. Модель процесу контролю. Види управлінського контролю: випереджаюче контроль; поточний контроль; заключний контроль.

Основні характеристики ефективної системи контролю. Дисфункціональний ефект системи контролю. Модель процесу контролю поведінки працівника. Методи оцінки виконання. Прямий управлінський контроль: мотивація, дисципліна, винагороду. Замінники прямого управлінського контролю: селекція кадрів, формалізація, організаційна культура.РЕКОМЕНДОВАНА ЛИТЕРАТУРА

 1. Экономика предприятия : тесты, задачи, ситуации : учеб. пособ. для студ. вузов, обуч. по экон. спец. / [А.Н. Романов, В.Я. Горфинкель, Б.Н. Чернышев и др.] ; под ред. В.Я. Горфинкеля, Б.Н. Чернышева . — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ, 2008 . — 336 с. : ил.

 2. Зайцев, Н.Л. Экономика промышленного предприятия : учебник для студ. вузов, обуч. по напр. и спец. "Менеджмент" / Н.Л. Зайцев . — М. : ИНФРА - М, 2008 . — 414с. : ил.

 3. Экономика предприятия : учеб. пособие для студ. вузов / В.М. Федоточкин, А.В. Николаев, Е.Л. Кантор и др. ; под общ. ред. Е.Л. Кантора . - СПб. : Питер, 2003 . - 352 с. : ил. . - ( Учебник для вузов ) .

 4. Экономика предприятия : учебник для студ. вузов / Л.Я. Аврашков, В.В. Адамчук, О.В. Антонова и др. ; под ред. В.Я. Горфинкиля, В.А.Шандара . - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 1998 . - 742 с

 5. Экономика предприятия : учебник для экон. спец. вузов / под ред. В.Я.Горфинкеля, В.А. Швандара . - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2000, 2001, 2002, 2003.- 718 с.

 6. Экономика предприятия: тесты, задачи, ситуации : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. / В.А. Швандар, В.П. Прасолова, Л.Я. Аврашков; под ред. В.П. Швандара . - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : ЮНИТИ,2001. 2002 . - 255с.

 7. Шапілова, Н.В. Збірник задач і ділових ігор з дисципліни "Економіка підприємства" : Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів . - 2-ге вид., стер. - Харків : Консум, 2000. - 100с.

 8. Швандар, В.А. Экономика предприятия. Дистанционное обучение : учеб. пособие для студ. вузов экон. спец. / В.А. Швандар, А.Я. Аврашков ; под ред. В.С.Торопцова. - М. : Юнити-Дана, 2002 . - 240с.

 9. Филиппова С.В. Экономика предприятия. Практикум: сборник задач и производственных ситуаций / С.В. Филиппова, В.И.Захарченко, А.С.Балан; под ред. И.П. Продиуса. - Харьков : Одиссей, 2004 . - 288с.

 10. Суша, Г.З. Экономика предприятия. : учеб. пособие для студентов вузов / Г.З. Суша. - М. : Новое знание, 2005. 2003 . - 384с.

 11. Котлер Ф.Основы маркетинга: Пер. с англ.-М.:Бизнес-книга,ИМА- Крос.Плюс.-1995.-702с.

 12. Панкрухин А.П. Маркетинг: Учебник.-М.:Омега-Л,2003.-656с.

 13. Басовский Л.Е.Маркетинг: Курс лекций.-М.:ИНФРА-М.-2003.-219с.

 14. Федько В.П.,Федько Н.Г.Основы маркетинга. Серия Учебники Феникса. Ростов н/Д: Феникс.-2002.-480с.

 15. Маслова Т.Д., Божук С.Г., Ковалик Л.Н. Маркетинг.-СПб.: Питер.- 2004.-400с.

 16. Маркетинг: Учебник, практикум и учебно-методический комплекс по маркетингу. Р.Б. Ноздрева, Г.Д. Крылова, М.И. Соколова, В.Ю. Гречков. - М.:Экономист.-2003.-568с.

17.Эванс Дж.Р. Берман Б. Маркетинг. Пер. с англ.-М.: Сирин,2002.-308с.

 1. Маркетинг: Учебник/ коллектив авторов; под ред. Проф.

Н.П.Ващекина.-3е изд., перераб. и доп.-М.: ИД ФБК-Пресс.-2004.-312с.

 1. Селезнев В. Основы рыночной экономики Украины/Учеб.пособие. -2е изд. Доп. и перераб.-К.: А.С.К., 2002.-656с.

 2. Алексунин В.а. Маркетинг: Краткий курс. Учебное пособие.- М.: Издательский Дом Дашков и К.-2000.-191с.

 3. Виханский О.С. Менеджмент: Учеб. для студ. вузов / О.С. Виханский, А.Н. Наумов. - 3-е изд. - М.: Экономистъ, 2004. - 528 с.

 4. Вершигора Е.Е. Менеджмент: Учеб. пос. / Е.Е. Вершигора. - 2-е изд., перер. и доп. - М.: Инфра - М, 2003. - 283 с.

 5. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент: Пер. с англ. - 10-е изд. - СПб.:

Питер, 2003. - 749 с.

 1. Брасс А.А. Менеджмент: основные понятия, виды, функции. - Минск.: Мисанта, 2002. - 212 с.

 2. Виханский О.С., Наумов А.И. Практикум по курсу «Менеджмент» / Под ред. А.И. Наумова. - М.: Гардарики, 2002. - 281 с.

 3. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учеб. для студ. вузов. - 3-е изд., - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2002. - 502 с.

 4. Дафт Р.Л. Менеджмент: Учеб. - СПб.: Питер, 2002. - 829 с.

 5. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: Учеб. пос. для эк. спец. вузов.

- 5-е изд., стер. - Минск: Новое знание, 2002. - 336 с.

 1. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент: Курс лекций. - М.: Инфра-М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2002. - 288 с.

 2. Мескон М. и др. Основы менеджмента: Пер. с англ. / Майкл Мескон, Майкл Альберт, Франклин Хедоури. - М.: Дело, 2002. - 701 с.

Каталог: files -> admissions committee -> programms
files -> Реферат Політична психологія як наука
files -> Технології методичної роботи укладачі
files -> Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
files -> Реферат Посереднику системі розв'язання конфлікту
files -> Виноградова В.Є профілактика та вирішення конфліктів
programms -> Затверджено: Вченою радою двез «Добнаський державний технічний університет»
programms -> Програма «Фінансовий менеджмент в сфері бізнесу»

Скачати 267.29 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка