Програма вступного фахового випробування з педагогіки таСкачати 466.07 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації09.09.2017
Розмір466.07 Kb.
1   2   3

ДИДАКТИКА

ТЕМА 16. Предмет i основні поняття дидактики

Дидактика – теорія освіти і навчання. Предмет дидактики – зміст освіти, принципи, методи організаційні форми і засоби навчальної діяльності.

Основні поняття дидактики: освіта, навчання, самоосвіта, принципи навчання, методи, засоби і форми організації навчання.

Дидактика і методика викладання окремих навчальних предметів, їх взаємозв’язок.

Завдання дидактики в умовах відродження національної школи (навчання на національній основі з використанням світових досягнень в галузі навчання і виховання, різностороннього розвитку особистості учня).

ТЕМА 17. Суть процесу навчання. Етапи засвоєння знань учнями

Двосторонній характер процесу навчання. Участь учня як суб’єкта і об’єкта процесу навчання. Функції процесу навчання: освітня, виховна і розвиваюча, їх взаємозв’язок. Українські педагоги про використання елементів народознавства у навчальному процесі. (Т.Г.Лубенець “Які вимоги ставить народ перед школою).

Протиріччя як рушійні сили процесу навчання. Формування і розвиток позитивних мотивів школярів. Мотиви зовнішні і внутрішні; навчально-пізнавальні і соціальні. Діалектика їх співвідношень у навчальному процесі. Особливості формування позитивної мотивації у шестирічних дітей.

Поняття про процес засвоєння знань: поняття, судження, умозаключення – продукти власної пізнавальної діяльності учнів. Етапи засвоєння знань: формування відповідних навчальних мотивів, ознайомлення зі знаннями, виконання дій учнями. Узагальнення, скорочення, автоматизація дій. Види самостійних робіт на кожному етапі.

Рівні засвоєння знань; ознайомлення, відтворення, застосування у звичних умовах, застосування у нових умовах. Роль вчителя на кожному етапі засвоєння знань.

ТЕМА 18. Принципи навчання

Поняття про закономірності процесу навчання. Закономірність розвиваючого характеру навчання у роботах Л.С.Виготського, П.Я.Гальперіна, А.Н.Леонтьєва, Г.С.Костюка. Принципи навчання – вираз закономірностей процесу навчання. Принципи навчання – вихідні положення, що визначають діяльність учителя і учнів. Традиційні принципи навчання у роботах класиків педагогіки, їх сучасний зміст.

Принцип наочності, його трактовка Я.А.Коменським, І.Г.Песталоцці, К.Д.Ушинським, Н.А.Корфом. Наочність – організація чуттєвого пізнання учня. Функції наочного матеріалу: накопичування чуттєвих образів – мета навчання; чуттєві образи – засіб сприяння засвоєння понять, законів, правил, теорій. Види навчальної наочності. Умови успішного використання наочності на уроці.

Принцип науковості навчання. Опора на науку як джерело системи фактів, понять, закономірностей, яка проявляється у відборі, навчального матеріалу і застосуванні методів навчання. Основна вимога принципу: правильно організувати перехід мислення від явища до суті, від зовнішніх спостережуваних ознак до внутрішніх. Шляхи забезпечення науковості у початковій школі: не допустити спрощення та примітивізму на першому етапі оволодіння поняттям, поширювати самостійну пошукову роботу учнів.

Принцип доступності навчання. Доступність засвоєння знань, формування умінь та навичок – наслідок зв’язку з рівнем розвитку школярів, з їх особистим досвідом. Розширення пізнавальних можливостей учнів (їх спостережливості і логічного мислення) у правильно організованому процесі навчання. Фактори, які впливають на ступінь доступності. Л.В.Занков і В.В.Давидов про співвідношення принципів науковості і доступності навчання.

Принцип свідомості і активності навчання. Основні його аспекти: свідоме розуміння учнями навчального матеріалу; свідоме ставлення до навчальних занять, формування пізнавальної активності. Вимоги до учителя, знати прикмети, які визначаюгь свідоме розуміння, ставлення; розпізнавати ступінь пізнавальної активності учнів; створювати умови для формування розумових дій, операцій мислення, що сприяють свідомому засвоєнню матеріалу; планувати способи і прийоми підвищення пізнавальної активності тощо.

Принцип міцності знань, умінь, навичок. Опора на психологічні особливості пам’яті – одна з умов досягнення міцних результатів навчання. Різні заходи і способи запам’ятовування у практиці навчання. Прийоми опори, мнемонічні прийоми як засоби підвищення міцності і систематичності знань, умінь, навичок. Точність, доказовість, глибока усвідомленість – ознака міцності знань. Міцне засвоєння знання – знаряддя мислення, основа світорозуміння, засіб свідомої діяльності. Умови міцного засвоєння знань: виділення головної думки у навчальному матеріалі, зв’язок нових знань з життєвим досвідом учня, використання знань на практиці та ін.

Принцип систематичності і послідовності навчання. Вимоги до вчителя: в системі навчального матеріалу потрібно відбити реальні відношення, зв’язок предметів, явищ. Зв’язок між окремими темами, розділами курсу, міжпредметні зв’язки. Систематичність і послідовність викладання матеріалу учителем, система вимог до учня, система в організації письмових, лабораторних робіт і вправ у перевірці знань, умінь, навичок учня. Система у роботі самого учня над предметом.

Врахування вікових та особистих особливостей у навчанні. Врахування попереднього рівня підготовки учнів. Підготовленість дитини до школи. Перший підхід до диференціації навчання з метою забезпечення розвитку кожного учня у роботах О.В.Духновича. Особистісні відокремлення навчальної діяльності школярів і необхідність їх врахування у навчанні. Сучасний підхід до диференціації навчання. Цікавість, що прокидається у дитини до будь-якої галузі дії, його особистості досягнення – ключ до його навчання, виховання.

Виховний характер навчання. Ідея першочерговості загальнолюдського виховання у роботах М.І.Пирогова, К.Д.Ушинського. Сучасний підхід до виховання загальнолюдських цінностей. Його зв’язок з релігійним вихованням та ідеєю народності виховання. Народність виховання, розвиток цього принципу у роботах О.В.Духновича, К.Д.Ушинського. Ідея відродження нації.

Дидактичні принципи Л.В.Занкова та їх використання у роботі сучасних педагогів-новаторів. Педагогіка співробітництва, її підхід до організації процесу навчання.

Взаємозв’язок принципів навчання.ТЕМА 19. Зміст освіти

Поняття про зміст освіти, його складові частини: знання, уміння, навички; досвід емоційного ставлення до навколишньої дійсності і своєї діяльності, досвід репродукційної творчої діяльності. Види освіти. Загальна, політехнічна освіта у школі. Зміст освіти – відображення стратегічноі мети виховання.

Основні принципи відбору змісту шкільної освіти на сучасному етапі: демократизм, гуманізм є загальнолюдські та національні цінності. Проблеми відповідності змісту освіти віковим можливостям учнів, особливості сприймання, розуміння життєвого досвіду учнів. Широке використання елементів усної народної творчості як головного засобу навчання молодших школярів. В.В.Давидов про розвиваючі можливості змісту освіти. М.М.Ерднієв про подачу змісту освіти у вигляді великих блоків. Диференційоване виховання як засіб ефективного оволодіння кожною дитиною необхідними знаннями, вміннями та навичками. Шляхи реалізації диференційованого навчання.

Поняття про навчальні предмети, особливості навчальних предметів у початкових класах. Здійснення міжпредметних зв’язків у навчанні, створення інтегративних курсів.

Аналіз навчальних планів. Альтернативні навчальні плани. Поняття про навчальні програми. Вимоги до них, структура.

Підручник. Види підручників і навчальних посібників. Вимоги до них: загальнопедагогічні, методичні, поліграфічні. Розробка нових підручників і навчальних посібників для національноі школи України.ТЕМА 20. Методи навчання

Поняття про методи навчання. Два боки методу навчання. Методи та прийоми навчання. Цікаві прийоми навчання у роботі педагогів-новаторів. Різні підходи до класифікації методів навчання: за головним суб’єктом діяльності; за навчальною метою; за логікою викладання, за специфікою навчального предмета та ін. Причини існування безлічі класифікацій методів навчання.

Історичний підхід вітчизняних та зарубіжних педагогів-гуманістів до вибору методів навчання. (Я.А.Коменський, Ж.-Ж.Руссо, М.І.Пирогов, К.Д.Ушинський, П.П.Блонський) – у центрі уваги педагогів повинні бути активні методи навчання.

Співвідносна характеристика окремих методів навчання і вимоги, які ставлять до їх виконання у навчальному процесі: пояснення, розповідь, бесіда, робота з підручником; спостереження, демонстрація, ілюстрація, використання ТЗН; вправи та їх види; підготовчі та вступні, пробні та тренувальні, творчі, контрольні (за В.О.Онищуком); практичні, лабораторні та творчі роботи.

Дидактичні ігри. Групи методів навчання за характером пізнавальної активності учнів: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, методи проблемного викладу знань вчителем, частково-пошуковий і дослідницький метод навчання.

Проблема навчання. Проблемна ситуація та проблемна задача. Рівні проблемності. Оптимальне поєднання пояснювально-ілюстративного та про-блемного навчання. Диференційований підхід до учнів у проблемному навчанні. Проблемне навчання у початковій школі. (Досвід лабораторії Л.В.Занкова). Основи програмованого навчання. Машинне і безмашинне програмування. Способи програмування: лінійне, розгалужене, змішане. Алгоритмізація навчання. Можливості програмованого навчання у початковій школі. Перспективи розвитку і застосування програмованого навчання. Комп’ютеризація навчання.

Порівняльна характеристика методів навчання. Проблема вибору методів навчання, комплексного їх застосування.

ТЕМА 21. Форми організації навчання

Поняття про організаційні форми навчання. Розвиток організаційних форм навчання. Братні школи в Україні і Білорусії у ХVІ-ХVП ст. і виникнення класно-урочної системи навчання. Теоретичне обгрунтування класно-урочної системи навчання у працях Я.А.Коменського.

Урок як основна форма організації навчальної діяльності у сучасній школі.

Класики педагогіки про вимоги до уроку: К.Д.Ушинський про перші уроки у початковій школі. X.Д.Алчевська – примітки про вдалі та невдалі уроки у школі. Сучасні вимоги до уроку: дидактичні, організаційні, світоглядні, психологічні, етичні, гігієнічні.

Поняття про структуру уроку (макро- та мікро-), її елементи. Гнучкість, динамічність структури уроку. Поняття про типи уроку і особливості уроку у початковій школі. Концепція національної школи про творчий підхід у проведенні уроків шляхом пошуку істини. Інтегровані уроки, нестандартні уроки.

Інші форми організації роботи. Їх класифікація за дидактичною метою (Онищук): форми теоретичного навчання (лекція, факультатив, гурток, конференція), комбінованого та змішаного навчания (урок, семінар, домашня робота, консультація), практичного (практикуми), і фронтальні, колективні, групові, індивідуальні форми навчальної діяльності, трудове навчання. Розвиваючо-рольова форма організації навчального процесу та її можливості у початковій школі. Поняття про ділову гру. Навчання у парах змінного складу (методика Рівіна, В.К.Д’яченка).

Домашня самостійна робота учнів, її види. Специфіка та організація самостійної роботи у ГПД. Етапи самопідготовки та функції вихователя на кожному з них.

Підготовка вчителя до уроку. Перспективна підготовка. Тематичне та поурочне планування навчального матеріалу. Особливості планування та організація уроків у початковій малокомплектній школі. Особливості організації навчальних занять з шестирічними дітьми.ТЕМА 22. Перевірка та оцінка знань, умінь та навичок учнів

Функції перевірки та оцінки знань, умінь та навичок у школі. Поняття “оцінка” (оцінювальне судження) та “оцінка” у п’ятибальній системі. Педагогічні вимоги до перевірки знань, умінь та навичок. Психологія оцінювання знань учнів (за О.Я.Савченко). Види, форми, методи перевірки знань. Критерії якості знань, умінь та навичок у методиках викладання різних предметів у початковій школі. Характеристика бальної системи оцінювання знань.

Педагоги-гуманісти минулого та сучасного про оцінювання знань (М.І.Пирогов про формалізм у оцінюванні знань, В.О.Сухомлинський та його підхід до оцінювання молодших школярів. Ш.О.Амонашвілі та метод навчання без оцінювання. О.Ф.Шаталов та прийоми відкритих можливостей). Сучасні пошуки шляхів удосконалення перевірки і оцінки знань учнів й подолання формалізму.

ШКОЛОЗНАВСТВО

ТЕМА 23. Система народної освіти

Поняття про систему народної освіти. Її залежність від соціально-політичних, економічних та культурних факторів. Принципи побудови системи народної освіти в Україні. Структура і основні компоненти системи народної освіти. Поняття про альтернативні школи. Зарубіжний досвід альтернативних шкіл. Альтернативні школи та розкриття здібностей, нахилів особистості. Нові типи навчальних закладів, ліцеї, гімназії, коледжі, приватні школи.ТЕМА 24. Керівництво народною освітою i школою

Поняття про управління як цілеспрямовану діяльність з метою розвитку, удосконалення, впорядкування. Демократизація і гуманізація системи управління народною освітою в Україні. Органи керівництва народною освітою. Внутрішньошкільне керівництво і контроль. Функції загально-освітньої конференції, ради школи, методичної ради школи, адміністрації.ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

ТЕМА 25. Історія розвитку школи i педагогіки україни

Виховання у східних слов’ян. Перші зразки педагогічної літератури. Братські школи в Україні ХVІ–ХVІІ ст. Київська Академія. Діячі Сімеон Полоцький, Феофан Прокопович, Стефан Яворський та ін. Зразки навчально-педагогічної літератури у ХVІ–ХVІІ ст. Розвиток педагогичної думки ХVІІ ст. у працях Г.С.Сковороди. Перша половина XIX ст. – педагогічні погляди Т.Г.Шевченка, О.В.Духнович та ідея народності виховання.

Освітня діяльність і педагогічні ідеї українських демократів кінця XIX– початку XX ст. I.Я.Франка, П.А.Грабовського, М.М.Коцюбинського, Лесі Українки. Діяльність українських педагогів кінця XIX – початку ХХ ст. Х.Д.Алчевської, Т.Г.Лубенця, Б.Д.Грінченка, С.В.Васильченка та ін.

Радянський період розвитку школи і педагогіки, його характеристика. Педагогічні погляди А.С.Макаренка, В.О.Сухомлинського.ТЕМА 26. Історія розвитку педагогіки за межами україни

Теорії виховання і освіти у працях педагогів-класиків ХVІІ–ХІХ ст. (Я.А.Коменський, Д.Локк, Ж.-Ж.Руссо, I.Г.Песталоцці, А.Дістервег, Р.Оуен, К.Д.Ушинський, Л.М.Толстой).

Напрями у розвитку зарубіжної педагогіки XX століття: теорія Спенсора; громадське виховання і трудова школа у працях Г.Кершенштейнера; теорія вільного виховання – Е.Кей, Г.Шаррельмен, М.Монтессорі; теорія нового виховання і нових шкіл – Е.Демолен, С.Френе; експериментальна педагогіка – Д.Лай; вальдорфська школа; сучасні тенденції у розвитку педагогіки.

ПОРІВНЯЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Основні історичні етапи розвитку порівняльної педагогіки

Початковий етап розвитку порівняльно-педагогічних досліджень (М.-А.Жюльєн Паризький, Г.Манн, Г. Барнард, Дж. Рассел, Ж. Браун, М.Арнолд, М. Седлер та ін.).

Вивчення зарубіжних систем освіти К.Д.Ушинським та оцінка ним проблеми запозичення досвіду інших країн. Розвиток ідей К.Д.Ушинського про організацію та діяльність зарубіжних навчальних закладів (Д.Семенов, М.Померанцев, М.Вессель, П.Межуєв, К. Янжул, П.Капніст).

Українські педагоги О.Музиченко, С.Ананьїн, Я.Чепіга, С.Русова про зарубіжну школи та педагогічну думку.

Становлення порівняльної педагогіки як науки (20-ті рр. ХХ століття). Перші міжнародні й національні науково-інформаційні заклади з відображення розвитку теорії та практики освіти в різних країнах світу. Національні товариства порівняльної педагогіки. Початок систематичної розробки методологічних і теоретичних проблем порівняльної педагогіки (І.Кендл, П.Монро, Г.Бередей, Ф. Шнейдер, Ф.Хількер, П.Россело).

Сучасний стан порівняльної педагогіки. Дослідження М.Дебесса, А.Вексліара, О.Анвайлера, В.Міттера, Л.Фрезе, Б.Л. Вульфсона, З.А.Малькової, М.Д.Нікандрова, В.Я. Пилиповського, О.І.Салімової, О.В.Сухомлинської, Л.М. Пуховської.Предмет, завдання та функції порівняльної педагогіки

Міждисциплінарний і комплексний характер порівняльно-педагогічних досліджень. Порівняльна педагогіка як один із головних компонентів теоретичної основи освітньої політики кожної сучасної держави. Порівняльна педагогіка – важлива навчальна дисципліна. Значення порівняльної педагогіки як важливої галузі сучасного наукового знання. Можливості застосування результатів порівняльних досліджень у фаховій діяльності педагога.Методи порівняльно-педагогічних досліджень

Методи порівняльно-педагогічних досліджень (вивчення статистичних даних, вивчення літературних джерел, спостереження, бесіда та інтерв’ю, порівняльний метод).Соціально-економічні і політичні фактори розвитку освіти на порозі ХХІ столітті

Детермінованість освітніх процесів економічними, політичними, культурними та соціальними чинниками. Глобалізація як чинник впливу на розвиток освіти. Проблеми економічної ефективності освіти. Якісні зміни у характері соціального попиту на освіту. Освітні ініціативи міжнародних політичних та економічних організацій. Інтеграційні процеси в освітній сфері та у глобальному вимірі.Тенденції розвитку систем освіти в сучасному світі

Нова парадигма грамотності на порозі нового тисячоліття. Безперервність як провідний принцип реформування освітніх систем.Навчальний процес і проблеми його модернізації

Основні проблеми сучасних систем освіти та шляхи їх розв’язання. Концепція випереджаючого навчання. Застосування у навчальному процесі інформаційних технологій. Особливості дистанційного навчання. Гуманізація навчального процесу як шлях підвищення його ефективності.

Диференціація та стандартизація освіти. Основні причини диференціації навчання в сучасних школах. Критерії та рівні диференціації. Розвиток освітніх стандартів у централізованих та децентралізованих освітніх системах.

Альтернативні навчально-виховні заклади (“вільні школи”, “відкриті школи”, “альтернативні школи”, “цілорічні та нетрадиційні школи”, “домашні школи”, “дикі школи” тощо).Зміст і методи виховання в сучасній школі

Система виховних цінностей у сучасному шкільництві. Визначення ієрархій цілей, завдань, магістральних напрямків виховання, виходячи із загальнолюдських фундаментальних цінностей. Проблема полікультурного виховання як урахування культурно-освітніх інтересів національних та етнічних груп і меншин. Формування демократичної громадянськості як основи соціалізації особистості.

Форми та методи соціалізуючого впливу школи.

Вчитель у сучасному суспільстві і школі

Учитель у сучасному суспільстві і школі. Умови праці сучасного учителя. Головні тенденції підготовки педагогічних кадрів у сучасному світовому співтоваристві.Порівняльна характеристика освітніх систем різних країн і регіонів: практична частина. Особливості розвитку системи освіти в Західній Європі

Особливості розвитку системи освіти у Великобританії. Характеристика освітньої системи Німеччини. Системи освіти країн Скандинавії та Данії. Особливості освітньої системи Франції. Освітні тенденції розвитку системи освіти в Іспанії та Італії. Освітня політика держав. Особливості управління освітою. Система освіти та характеристика окремих її складових. Реформи школи та тенденції розвитку освіти.Особливості становлення і розвитку системи освіти у США

Освітня політика держави. Особливості управління освітою. Система освіти та характеристика окремих її складових. Реформи школи та тенденції розвитку освіти.Розвиток моделей системи освіти у східній традиції

Характеристика системи освіти Японії. Освітня політика держав. Особливості управління освітою. Система освіти та характеристика окремих її складових. Реформи школи та тенденції розвитку освіти.

Характеристика системи освіти Китаю. Освітня політика держав. Особливості управління освітою. Система освіти та характеристика окремих її складових. Реформи школи та тенденції розвитку освіти.

Специфіка розвитку системи освіти у країнах СНД

Характеристика освітньої системи Росії. Освітня політика держави. Управління освітою. Система освіти та характеристика окремих її складових. Особливості підготовки вчителя. Реформи школи. Експериментальні школи в Росії.Використання результатів порівняльно-педагогічних досліджень у практиці вітчизняної початкової школи. Історична обумовленість створення та розвитку національної системи початкової освіти

Еволюція ідеї національної школи та виховання в українській педагогіці. Внесок Г.Сковороди, Т.Шевченка, Б.Грінченка, П.Куліша, М. Костомарова, М.Грушевського, І.Франка, Л.Українки, С.Русової, С.Сірополка, І.Огієнка у розвиток національної культури та освіти. Сучасні уявлення про національну школу та її мету. Сутність і мета національного виховання. Інтеграція національної освітньої системи у європейський та світовий культурно-освітній простір.Збагачення національної системи початкової освіти прогресивними ідеями зарубіжних освітніх технологій

Освітня політика української держави. Управління освітою. Система освіти. Завдання і шляхи реформування освіти в Україні.

Експериментальні школи в Україні. Впровадження елементів зарубіжних освітніх технологій у практику національної початкової школи (досвіду роботи вальдорфських шкіл, методу Монтессорі, навчального проектування тощо).

КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

Корекційна педагогіка в системі наук про людину. Об'єкт, предмет і задачі даного курсу.

Історія розвитку корекційної педагогіки у західній Європі та країнах ближнього зарубіжжя. Корекційна педагогіка як наука і навчальна дисципліна. Компоненти корекційно-педагогічної діяльності.Принципи та методи корекційно-педагогічної діяльності.

Загальнопедагогічні принципи. Принципи соціальної корекційно-педагогічної діяльності. Методи корекційно-педагогічної діяльності (загальні методи виховання; спеціальні методи корекційно-педагогічної діяльності).Педагогічна діагностика

Мета та завдання педагогічної діагностики. Види діагностики. Педагогічна діагностика шкільної дезадаптації.Емоційна напруженість у школяра . Шляхи та засоби корекційно-педагогічної діяльності.

Емоційний стан школяра. Корекція тривожності. Імпульсивна дитина. Профілактика емоційного перевантаження.Адаптація дитини до школи. Шляхи та засоби корекційно-педагогічної діяльності.

Психологічна, фізіологічна та соціальна готовність дитини до школи. Діагностика готовності. Особливості сімейного виховання та адаптація дитини до школи.Агресивна та гіперактивна поведінка дитини. Форми та методи корекційної педагогічної діяльності.

Причини дитячої агресивності Діагностика агресивної поведінки Форми та методи корекційної педагогічної діяльності.Невстигаючі учні. Форми та методи корекції.

Принципи шкільної неуспішності. Ознаки невстигання. Типи невстигаючих учнів. Форми та методи корекційної роботи.Соціально занедбані діти. Форми та методи корекційної роботи.

Асоціальна поведінка школяра. Діагностика та корекція Профілактика девіантної поведінки. Державна система корекційної підтримки і соціального захисту дітей.


3.2. ПРОГРАМИ З ТЕХНОЛОГІЙ ВИВЧЕННЯ ОСВІТНІХ ГАЛУЗЕЙ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Технології вивчення галузі „Мова та література”

Специфіка створення нового в педагогічній теорії і практиці початкового навчання.

Джерела педагогічної інновації.

Стан розробки інноваційних технологій у зарубіжній та вітчизнянй педагогіці;

Умови розвитку та педагогічної дії активно мислячої дитини;

Позиція учителя в системі традиційного та нетрадиційного навчання (за інноваційними технологіями);

Поради педагогів-новаторів щодо підвищення ефективності знань молодших школярів на уроках мови і читання;

Методи розвитку практичного мислення та методика опитування за цією програмою;

Методика проведення групових форм навчання;

Педагогічна творчість відомих новаторів 60-90-х рр. ХХ ст.

Педагогічна майстерність, педагогічне новаторство, передовий педагогічний досвід, педагогічна творчість.

Методи вивчення і оцінка інноваційних процесів у педагогічній теорії і практиці.

Інтерпретація досвіду педагогів-новаторів і розроблених ними технологій в особистій професійній педагогічній діяльності.

Методика створення навчальної задачі.

Інформаційно ціннісний підхід до навчання читання і письма.

Методика швидкого та динамічного читання.

Лінійна схема опрацювання літературних жанрів, поєднання в роботі традиційних методів з інноваційними методами Франції: глобальними, змішаними, природними, через розуміння та письмо.

Запозичення в традиційне навчання досвіду роботи з молодшими школярами США, Англії, Японії, Китаю, В’єтнаму, Польщі, Росії.

Робота над власними інноваційними знахідками.

Створення умов використання новаторського педагогічного досвіду.

1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка