Програма вступного екзамену зі спеціальності для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» спеціальності 02010501Скачати 166.23 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір166.23 Kb.
#10059
ТипПрограма
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ПРОГРАМА

вступного екзамену зі спеціальності

для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр»

спеціальності 8.02010501

«Документознавство та інформаційна діяльність»

Затверджено:

на засіданні Вченої ради

історичного факультету

Протокол №5 від 19.02.2013
Затверджено:

на засіданні Вченої ради МДУ

Протокол №6 від 27.02.2013

Маріуполь – 2013
УДК 002(073)

ББК 73я73
Програма вступних випробувань зі спеціальності на ОКР «Магістр» спеціальності 8.02010501 – Документознавство та інформаційна діяльність/ Укл.: Батичко Г.І., Петрова І.О., Кудлай В.О. – Маріуполь: МДУ, 2013.- 15 c.

Рецензенти:

Гедьо А. В. доктор історичних наук, професор кафедри історіографії, джерелознавства, археології та методики викладання історії ДоНУ

Воєводін О.П. доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри

філософії культури і культурології СНУ ім. Даля.


Укладачі:

Батичко Г.І. кандидат наук з мистецтвознавства, доцент, завідувач

кафедри культурології та інформаційної діяльності.Петрова І.О. кандидат історичних наук, доцент кафедри культурології

та інформаційної діяльності.Кудлай В.О. асистент кафедри культурології та інформаційної діяльності.

© Батичко Г.І., Петрова І.О., Кудлай В.О, 2013 © МДУ, 2013ЗМІСТ


 1. Пояснювальна записка……………………………………………………………...4

 2. Орієнтовний перелік питань вступних випробувань та структура практичних завдань…………………………………………………….........................................6

 3. Опис, структура та особливості оцінювання практичних завдань……………..9

 4. Методичні рекомендації………………………………………………………..…13

 5. Література та джерела…………………………………………………………….14

Критерії оцінювання……………………………………………………………........17
Пояснювальна записка

Ця програма визначає базові принципи відбору для навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» у МДУ, сутність процедури зарахування відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики за спеціальністю 8.02010501 – «Документознавство та інформаційна діяльність».

У програмі визначено критерії відбору осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» для подальшого навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр». Зарахування відбувається на конкурсній основі на підставі результатів вступних випробувань за зазначеними в програмі критеріями.

Мета конкурсного відбору формування якісного складу контингенту студентів на освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» та сприяння ефективній підготовці спеціалістів, що мають глибокі професійні знання, орієнтуються на вирішення різноманітних завдань згідно із запитами сучасної суспільної практики щодо вирішення інформаційно-аналітичних та документознавчих завдань. До участі в конкурсі допускаються всі особи, які мають базову вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» за спеціальністю без обмеження віку.

При розробці Програми враховано Закони України («Про освіту», «Про вищу освіту») та використано нормативні та методичні документи:


 1. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах освіти (наказ МОН України № 161 від 02.06.1993 р.).

 2. Болюбаш Я.В. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти. -К.: Компас, 1997.

 3. Державний галузевий стандарт вищої освіти за ОКР «бакалавр» спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність»,-К.- 2006

 1. Положення про організацію навчального процесу в МДУ.

 1. Освітньо-кваліфікаційна характеристика підготовки спеціаліста за спеціальністю Документознавство та інформаційна діяльність в МДУ.

В основу «Програми вступних випробувань зі спеціальності» покладено навчальні програми з курсів, які у відповідності до Державного галузевого стандарту освіти виносяться на державну атестацію студентів за ОКР «Бакалавр»: «Документознавство», «Діловодство», «Аналітико-синтетична переробка інформації», «Організація референтської та офісної діяльності», «Інформаційний менеджмент», «Архівознавство». Означені курси визначають теоретичні і практичні засади підготовки фахівця в галузі документознавства та інформаційної діяльності за ОКР «Бакалавр».

Вступні випробування є формою виявлення ступеню підготовленості абітурієнтів, що мають базову вищу освіту до здійснення самостійної професійної діяльності за обраним фахом. Під час випробувань оцінюється рівень сформованості знань і умінь для подальшої освіти з метою отримання кваліфікації «Магістр з документознавства та інформаційної діяльності. Викладач ВНЗ» за ОКР «Магістр».

Вступні випробування проводяться у письмовій формі, містять декілька типів завдань (тестові, логічні, інформаційно-аналітичні, професійні). Кожне з завдань оцінюється певною сумою балів у відповідності до критеріїв оцінювання (розділ 6). Шкала оцінювання – від 100 до 200 балів.

Під час іспиту абітурієнт повинен продемонструвати: • володіння теоретичним матеріалом в межах програм навчальних курсів;

 • вміння виділяти головне і другорядне;

 • аргументувати теоретичні положення фактичним матеріалом;

 • усвідомлювати зв’язок між теоретичними положеннями і практичною професійною діяльністю;

 • володіння навичками діловодства, бібліографічного опису, різних видів згортання інформації;

 • обізнаність щодо основних тенденцій розвитку сучасного документознавства та інформології.

На ОКР «Магістр» рекомендуються до зарахування вступники, що мають базову вищу освіту з фаху на рівні бакалавра та продемонстрували під час випробувань достатній рівень сформованості теоретичних і практичних навичок і отримали за результатами кваліфікаційного іспиту не менше ніж 124 бали.

Програма набуває чинності з моменту затвердження його ректором.ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

У відповідності до галузевого стандарту спеціальності, затвердженого МОН України, інтегрований характер фахової підготовки обумовлює комплексний вид державного іспиту, до складу якого покладено програмові питання з курсів «Документознавство», «Діловодство», «Аналітико-синтетична переробка інформації», «Організація референтської та офісної діяльності», «Інформаційний менеджмент», «Архівознавство». Іспит проводиться письмово, складається з двох розділів. Перший розділ – тест, другий розділ – практичні завдання професійного спрямування. Для успішного виконання запропонованих завдань студенту-вступнику необхідно опанувати наступний теоретичний матеріал.«Документознавство»

Теоретичні засади наукової дисципліни «Документознавство». Формування та основні етапи еволюції поняття «документ». Документ як система. Основні етапи розвитку документознавства. Сучасне українське документознавство: основні проблеми й перспективи розвитку. Класифікація документів: поняття, основні принципи, співвідношення понять «класифікація» і «типологія» документів. Документна комунікаційна система, сутність основних підсистем та документних фондів. Книга як вид документа. Управлінський документ в системі документальних комунікацій. Різновиди документів на новітніх носіях інформації. Документний потік як системний об’єкт. Документ як артефакт. Неопубліковані документи в системі документальних комунікацій.


«Архівознавство»

Архівознавство як галузь наукових знань. Система архівних установ України. Нормативно-правова база діяльності архівів України. Національний архівний фонд: визначення та загальна характеристика. Архівна україніка: визначення та загальна характеристика. Діяльність експертних комісій і комплектування державних архівів. Облікові документи архіву. Довідковий апарат архівів: визначення та загальна характеристика. Технології зберігання документів. Зміст і форми методичної роботи в архівних установах.


«Діловодство»

Теоретичні засади курсу «Діловодство». Нормативно-методична база сучасного діловодства. Організаційні форми діловодства. Організація діяльності служби діловодства в установі. Різновиди організаційно-розпорядчої документації. Основні вимоги до складання та оформлення службових документів. Поняття документообігу та його основні етапи. Номенклатура справ: сутність поняття, основні види, технологія складання. Зберігання службових документів в установі. Комп’ютеризація діловодних процесів. Сучасне українське діловодство: основні проблеми й перспективи розвитку. Особливості класифікації документів у діловодстві. Основні історичні етапи розвитку українського діловодства.


«Аналітико-синтетична переробка інформації»

Аналітико-синтетична переробка інформації: сутність, призначення, види. Аналіз і синтез як сутність процесів АСПІ. Бібліографічний опис (БО): поняття, значення, функції та вимоги. Види індексування: систематизація, предметизація, координатне індексування. Таблиці документних класифікацій: їх призначення, структура. Реферування як процес аналітико-синтетичної переробки документів. Анотування документів як процес згортання інформації. Анотація: сутність, типи, функції, якісні характеристики.


«Організація референтської та офісної діяльності»

Історія становлення та сутність референтської діяльності. Референт як координаційна ланка в апараті управління. Професійні вимоги до референта в сучасному світі, «ієрархія» професії. Посадові обов’язки, права і відповідальність референта. Нормативно-правова база діяльності референта. Управління комунікативними процесами в діяльності референта. Роль референта в підготовці та проведенні переговорів. Інформаційний пошук та принципи відбору матеріалу в роботі референта. Сутність та особливості спічрайтерської діяльності.
«Інформаційний менеджмент»

Основні проблеми інформаційного менеджменту та перспективи розвитку. Інформаційно-аналітичний підрозділ: структура, основні завдання та функції. Інформаційно-аналітичний процес: сутність, принципи, інструментарій. Суб’єкти інформаційних відносин та форми організації інформаційної діяльності в суспільстві. Поняття інформаційної потреби. Система оцінювання інформаційних потреб. Правове забезпечення інформаційної сфери в сучасній Україні.


ОПИС, СТРУКТУРА ТА ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

Перший розділ письмового випробування побудований у вигляді тесту, Тестування – це засіб діагностики рівня засвоєння навчальних програм на рівні опанування термінологічним і фактологічним матеріалом. За будовою тестові завдання першого розділу являють собою:

1.1. Тести закритого типу, що передбачають вибір однієї правильної відповіді з групи запропонованих варіантів відповідей (тип А). Відповідь обирається абітурієнтом з чотирьох запропонованих варіантів. Результат заноситься до бланку відповіді А.

Таке завдання може мати наступний вигляд:Приклад А 1.1.

З'ясувати, яка з відповідей є вірною:

Підготовка фахівців за спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність» розпочалася в Україні:

а) в 1975 році в) в 1990 році

б) в 1986 році г) в 1994 році

Завдання на вибір однієї правильної відповіді оцінюється:

1 бал, якщо вибрано правильну відповідь;

0 балів, якщо вибрано неправильну відповідь, або вибрано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

1.2. Завдання, що розраховані на усвідомлення та визначення правильної послідовності дій, подій, об’єктів тощо (тип Б). За своєю сутністю це - лексико-семантичні завдання, в основі яких вимога дати найточніше визначення терміну або поняттю. Абітурієнту пропонується замість крапок вставити пропущені слова або словосполучення, які є, на його думку, єдино правильними, обравши їх із запропонованого переліку (4 варіанти).

Таке завдання може мати наступний вигляд:

Приклад Б 1.2.

Відредагуйте формулювання, вставивши пропущені слова або словосполучення.

Статистична інформація - це офіційна документована державна інформація, яка дає ........................... характеристику масових явищ та процесів, що відбуваються в економічній, соціальні, культурній та інших сферах життя.

а)структуровану у вигляді таблиць в) кількісну і якісну

б)обґрунтовану г) кількісну

Завдання на вибір однієї правильної відповіді оцінюється:

1 бал, якщо вибрано правильну відповідь;

0 балів, якщо вибрано неправильну відповідь, або вибрано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

До тестового розділу увійшли 60 завдань з навчальних курсів: «Документознавство», «Діловодство», «Архівознавство», «Інформаційний менеджмент», «Організація референтської та офісної діяльності», «Аналітико-синтетична переробка інформації» типів А і Б. Оцінка за перший розділ випробування складається як сума результатів наданих відповідей. Максимальна сума балів за тестовий розділ 60 балів. Тест перевіряється екзаменаторами, результати перевірки зазначаються в бланку А і затверджуються підписами комісії.
Другий розділ письмового випробування безпосередньо пов’язаний з професійною діяльністю в галузі документознавства та інформаційної діяльності і являє собою два типи завдань, мета яких перевірити рівень сформованості знань та навичок в галузі інформаційної аналітики та справочинства.

2.1. Завдання першого типу полягають у заповненні таблиці та створені схеми, які можуть мати наступний вигляд:

2.1. Завдання першого типу полягають у заповненні таблиці та створені схеми, які можуть мати наступний вигляд:

Приклад 2.1.

Заповнити пропуски в наведеній схемі, використовуючи наведений перелік носіїв інформації та відповідної апаратури для відтворення інформації:
Носії інформації

Апаратура

Інформація

Візуальна

1.

2.

3.1.

2.

3.Розташуйте в таблиці за ознаками класифікації такі види документів: внутрішні, службові, загальні, спеціалізовані, особові, зовнішні

Ознаки класифікації

Види документів

спеціалізація
походження
місце складанняДо цього підрозділу увійшли 4 завдання з навчальних курсів: «Діловодство», «Інформаційний менеджмент», «Технічні засоби управління». Оцінка за перший розділ випробування складається з 20 балів, за кожне завдання по п’ять балів.


2.2. Другий тип завдань має на меті перевірку сформованості навичок професійної діяльності і являє собою завдання з розгорнутою відповіддю з урахуванням нормативних вимог сучасного діловодства. Абітурієнту пропонується створити документ на основі наданої інформації.

Завдання такого типу може мати наступний вигляд:Приклад 2.2.

Створіть документ.

Використовуючи нижченаведену інформацію, складіть та оформіть наказ з особового складу для вирішення питань призначення на посаду, переведення на посаду та звільнення з посади. Надайте характеристику створеному документу.

Розташування реквізитів повздовжнє центроване

Назва установи – Акціонерне товариство «Азов»

Директор установи – І.І.Миронов

Назва виду документа – наказ

Дата документа – 21 жовтня 2006 року

Реєстраційний індекс – 48-К

Місце складання документа – м. Запоріжжя

Заголовок до тексту документа – з особового складу

Структура тексту – перше питання – призначення на посаду, друге – переведення на посаду, третє – звільнення з посади

Інформація для оформлення реквізиту «текст»

1. Призначення на посаду інженера-конструктора І категорії у конструкторський відділ Іванова Миколая Миколайовича. Дату, виправний термін, оклад визначити самостійно. Підстава: заява Іванова М.М. від 20.10.2006.

2. Переведення юриста відділу договірної роботи Петрова Івана Сидоровича на посаду начальника цього відділу. Дату, оклад визначити самостійно. Підстава: заява Петрова І.С. від 20.10.2006; подання директора правового департаменту від 17.10.2006.

3. Звільнення заступника головного бухгалтера АТ «Азов» Назаренко Ірини Ігорівни з посади за власним бажанням (ст.38 КЗпП України). Дату визначити самостійно. Підстава: заява Назаренко І.І. від 21.10.2006.

Документ є виконаним і відправленим у справу. Оформіть відповідний реквізит.

Оцінювання даного завдання здійснюється за декількома критеріями: • опанування теоретичним матеріалом з діловодства на достатньому рівні;

 • вміння застосувати ці знання в практичній діяльності;

 • вміння грамотно сформулювати основні положення документа з урахуванням вимог до сучасного ділового мовлення;

 • правильність оформлення документа у відповідності до існуючих чинних стандартів.

Завдання оцінюється за кожним з означених критеріїв в інтервальній шкалі від 0 до 5 балів. Загальна оцінка складається з суми трьох оцінок і не може перевищувати 20 балів.

Загальна оцінка за другий розділ випробування складається як сума результатів наданих відповідей. Максимальна сума балів за другий розділ 40 балів. Завдання перевіряються екзаменаторами, результати перевірки зазначаються в бланку відповіді. Загальною оцінкою вступного випробування є сума балів за перший (тестовий) та другий (інформаційно-аналітичний розділи), яка складає 100 балів в інтервальній шкалі від 100 до 200.МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Під час виконання завдання студенту - вступнику на ОКР «Магістр» необхідно ретельно ознайомитися з рекомендованою літературою, основними нормативними документами та методичними рекомендаціями а саме: ДСТУ 4163–2003 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів», методичними рекомендаціями щодо застосування цього ДСТУ; ДСТУ 2732-2004 «Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення»; «Примірною Інструкцією з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади», «Методичними рекомендаціями з розробки та застосування примірних і типових номенклатур справ», «Переліком типових документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів». На підставі вивчених джерел проаналізувати класифікацію службових документів в установі, звернути увагу на правильність розташування реквізитів на документі.

Методичні рекомендації спрямовані допомогти студентам – вступникам успішно виконати поставлені перед ними завдання.
ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА

 1. Архівознавство: Підручник для студентів іст. факультетів ВНЗ України /За ред. Я.С. Калакури, І.Б. Матяш. – К.: вид. Дім КМ Академія,2002.

 2. Власова Г.В. Проблеми і перспективи підготовки фахівців з документознавства та інформаційної діяльності/ Г.Власова// Бібліотекознавство.Документознавство.Інформологія.-2004.-№1.-С.13-15.

 3. Галузевий стандарт вищої освіти в галузі документознавства та інформаційної діяльності. - К.:МОН України, 2005

 4. Глущик С.В. Сучасні ділові папери: Навч. посібник для вищих та середніх спец. Навч. закладів. – К.: Видавництво А.С.К., 2004.- 400 с.

 5. Діденко А.Н. Сучасне діловодство. – К.: Либідь, 2004 -384с.

 6. ДСТУ 4163–2003. Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів. – Чинний від 2003–09–01. – К.: Держстандарт України, 2003. – 22 с.

 7. Закон України «Про Національну програму інформатизації»// ВВР.-1998.-№27-28.-Ст.181

 8. Закон України «Про державну службу»//ВВР.-1993.-№52

 9. Закон України «Про інформацію»// ВВР.-2011.-№32.-Ст.313

 10. Закон України «Про науково-технічну інформацію» //Відомості Верховної Ради України – 1993. - № 33. – С. 843 – 851.

 11. Зубков Д. Сучасна українська ділова мова. Підручник для вищих навчальних закладів. — Харків: Форсинг, 1998.— 448 с.

 12. Інформаційні системи в менеджменті: Навчальний посібник /Авт. колектив Гвіненко С.В., Лапін Є.В., Павленко О.О. таін. – Суми:ВТДУніверситетська книга, 2005.

 13. Комова М.В. Складання ділових документів: Навчальний посібник.

 14. Кулешов С. Документознавство: Історія. Теоретичні основи/ С.Кулешов.-К.:УНДІАСД.ДАКККіМ, 2000.-162с.

 15. Кулешов С. Управлінське документознавство/ С. Кулешов.-К.:ДАКККіМ, 2003.-57с.

 16. Кушнаренко Н.М. Складові змісту спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність»: питання методології /Н.Кушнаренко// Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія.-2004.-№1.-С.15-21.

 17. Кушнаренко Н.Н. Документоведение/Н.Кушнаренко.-4-е узд., стер.-К: «Знання», 2003.-459с.

 18. Ларьков Н.С. Документоведение: Учебное пособие / Н.С. Ларьков М.: АСТ:Восток-Запад,2006.- 427с.

 19. Макаренко Є.А. Інформаційне суспільство, політика, право в програмній діяльності ЮНЕСКО: Монографія.-К.: Наша культура і наука, 2000.

 20. Матвієнко О.В. Інформаційна професія та інформаційна освіта: сутність, зміст, проблеми/ О.Матвієнко// Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія.-2007.-№1.-С.70-77.

 21. Матвієнко О.В. Основи інформаційного менеджменту: Навч.посібник.-К.:Центр навчальної літератури, 2004.-128 с.

 22. Паламар К. Мова ділових паперів. — К.: Либідь, 2001.

 23. Палеха Ю. Управлінське документування. – К.: Вид-во Європейського університету, 2003.

 24. Почепцов Г. Теория коммуникации.- .- М., К.: Рефл-бук, Ваклер, 2003.

 25. Почепцов Г. Г. Коммуникативные технологии ХХ века/ Г.Г.Почепцов.-М.:Рефл-бук; К.: «Ваклер», 2001.-349с.

 26. Про Національний архівний фонд та архівні установи: Закон України //Відомості Верховної Ради України – 2002. - № 11. – Ст. 81.

 27. Пшенко А.В. Документационное обеспечение управления. Учебное пособие.-3е изд.- М.: Академія. 2004.- 176с.

 28. Референт руководителя / Под ред. О.Я. Гойхмана.-М.: Ось-89, 2006.-528с.

 29. Румынина Л.А. Документационное обеспечение управления. Учебник.- М.: Мастерство. Высш. шк., 2003. - 208с.

 30. Стенюков М.В. Делопроизводство: Конспект лекций. — М.: Книга-сервис, 2004. — 220 с.

Каталог: vstup
vstup -> Вступних випробувань
vstup -> Програма вступного іспиту з Теор
vstup -> Курс лекцій з дисципліни "Вступ до перекладознавства" розкриває взаємодію між різними дисциплінами, пропонує екскурс до історії перекладацької думки, знайомить з поняттями адекватного, буквального та вільного перекладу
vstup -> Програма вступної співбесіди з педагогіки І психології для абітурієнтів заочної форми навчання, які мають вищу освіту педагогіка загальні основи педагогіки
vstup -> Програма вступного іспиту з Теор
vstup -> Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
vstup -> Програма з української літератури та методики її навчання для вступних випробувань
vstup -> Програма вступного іспиту до аспірантури
vstup -> Психология труда
vstup -> Основи спортивного тренування

Скачати 166.23 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка