Програма вступного екзамену для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрівСкачати 496.52 Kb.
Сторінка5/5
Дата конвертації24.04.2016
Розмір496.52 Kb.
1   2   3   4   5

Змістовий модуль 3. Мікроекономіка.

Тема 4.22. Предмет і метод мікроекономіки

Види теоретичного аналізу . Предмет вивчення мікроекономіки. Ключовими вихідні проблеми мікроекономіки. Головна мета даної дисципліни.

Тема 4.23. Теорія граничної корисності та поведінка споживача

Мотиваційна концепція прагнення споживача задовольнити свої потреби. Мікроекономічний аналіз поведінки споживача. Потреби. Блага. Корисність благ . Антиблага. Функції корисності . Сукупна корисність. Гранична корисність. Закон спадної граничної корисності. Принцип раціональності.

Тема 4.24. Ординалістська теорія поведінки споживача

Система переваг. Порядкова (ординалістська) функція корисності. Криві байдужості. Гранична норма заміщення. Досконалі субститути. Досконалі комплементарні блага. Бюджетної лінії. . Рівновага споживача. Еквімаржинальний принцип рівності зважених граничних корисностей.

Тема 4.25. Моделювання поведінки споживача на ринку товарів

Лінія «дохід—споживання». Благо з нормальною споживчою цінністю (повноцінне). Благо з низькою споживчою цінністю (неповноцінне). Лінії Енгеля. Лінія «ціна—споживання». Ефект заміни. Ефект доходу. Цінність блага. Витрати споживання або вартість даної кількості блага . Споживчий надлишок.

Тема 4.26. Ринковий попит

Функція, на якій базується модель попиту. Обсяг (величина) попиту. Основні чинники (детермінанти) попиту. Неціновими детермінанти попиту. Законом попиту. Зміна обсягу попиту певного товару. Зміна умов попиту (попиту в цілому) Еластичність попиту. Коефіцієнт еластичності попиту.

Тема 4.27. Мікроекономічна модель підприємства

Підприємство. Процесор. Виробничий процес. Ресурси, або фактори виробництва. Ефективність виробництва. Технологічна та економічна ефективність виробництва. Виробничі функції. Середній продукт (AР). Граничний продукт (МР). Витрати виробництва, виторг і прибуток. Бухгалтерські витрати . альтернативними, або економічними витрати. Явні витрати. Середні сукупні витрати (АТС). Граничні витрати (МС) . Валовий (сукупний, загальний) виторг. Сукупний прибуток. Бухгалтерський та економічний прибуток. Нормальний прибуток . Граничний виторг (MR). Середній виторг (AR).

Тема 4.28. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника

Частинна варіація факторів виробництва. Закон спадної продуктивності (віддачі) змінного фактора виробництва. Ізоквантна варіація факторів виробництва. Ізокванта. Карта ізоквант . Гранична норму технологічної заміни (MRTS). Ізокости.

Тема 4.29. Витрати виробництва

Витрати виробництва. Взаємозв’язок економічних і бухгалтерських витрат і прибутку. Постійні витрати (ТFС) . Змінні витрати (ТVC). Сукупні витрати підприємства (ТС) . Середні постійні та середні змінні витрати. Типовий характер динаміки витрат виробництва. Криві середніх змінних, середніх сукупних і граничних витрат.

Тема 4.30. Ринкова пропозиція

Пропозиція (S). Обсяг (величина) пропозиції (Qs). Цінові та нецінові фактори. Функція пропозиції. Закон пропозиції. Крива пропозиції. Еластичність пропозиції. Фактори, що впливають на еластичність пропозиції:

Тема 4.31. Ринок досконалої конкуренції

Досконала конкуренція, притаманні риси. Ринкова рівновага. Рівноважна ціни. Рівноважна кількість товару. «price-taker». Конкурентне підприємство. Максимізація прибутку.

Тема 4.32. Монопольний ринок

Монополія. Монополіст. Чиста монополія. «price-taker». «price-maкer». Різновиди монополій . Економічні умови здійснення цінової дискримінації. Основні види цінової дискримінації. Природна монополія. Проста монополія. Дискримінаційна монополія. Закрита монополія. Відкрита монополія. Монопольна (ринкова) влада. Адміністративна монополія . Бар’єри для входу конкурентів до галузі.

Тема 4.33. Олігополія

Олігопольна структура ринку . Головна риса олігополістичного ринку. Дуополія. Рівновага Курно . Рівновага Бертрана . Рівновага Штакельберга . Змова. Картель. Модель . Об’єднаної олігополії Феллнера . Лідерство в цінах. Модель олігополії Свізі. Політика сталого співвідношення цін за Хойссом. Гра. Теорія ігор.

Тема 4.34. Ринок монополістичної конкуренції

Монополістична конкуренція. Ознаки монополістичної конкуренції. Лінії попиту на продукцію підприємства за різних ситуацій. Еластичність попиту на продукцію підприємств за умов монополії. Обсяг оптимального випуску. Визначення обсягів випуску продукції підприємством—монополістичним конкурентом. Диференціація продукту.

Тема 4.35. Утворення похідного попиту

Похідний попит. Виторг від граничного продукту. Граничні факторні витрати. Галузевий попит на ресурс. Коефіцієнта еластичності. Ринковий попит на ресурс. Ефект заміщення внаслідок зміни ціни на ресурс. Ефект випуску внаслідок зміни ціни на ресурс. Галузевий попит на виробничий ресурс. Еластичність попиту на працю за заробітною платою.

Тема 4.36. Ринок праці

Сукупність взаємозв’язаних ринків ресурсів. Аналізу досконалої конкуренції з подальшим розглядом ринкових структур з недосконалою конкуренцією. Чинник, що впливає на попит і пропозицію праці. «ставка заробітної плати». Властивості, що притаманні досконало конкурентному ринку праці. Інструментарію теорії поведінки споживача. Двостороння монополія на ринку праці. Заробітна плата. Номінальна заробітна плата. Реальна заробітна плата . Ефект заміщення дозвілля працею . Ефект доходу .Профспілка.

Тема 4.37. Ринок капіталу

Капітал. Сутнісна риса капітального блага. Капітал як об’єкт купівлі-продажу. Ринок грошового капіталу. Інструменти ринку капіталу. Процентна ставка. Номінальну та реальну процентні ставки. Поточна, або дисконтова на вартість довгострокового активу. Земля. Інвестування. Дисконтування. Поточна (дисконтована) вартість. Економічна рента. Земельна (абсолютна) рента.

Тема 4.38. Загальна рівновага конкурентних ринків

Загальна ринкова рівновага. Ефект зворотного зв’язку різних товарів. Чотири етапи аналізу. Ефективність розміщення ресурсів . Парето-ефективний розподіл ресурсів щодо основних стадій суспільного виробництва. Ефективність при обміні. Умови ефективності обміну у формалізованому вигляді. Ефективності розподілу ресурсів у виробництві. Діаграма Еджворта. Крива виробничих можливостей . Параметри кривої виробничих можливостей. Наявність зовнішніх факторів. Існування громадських благ. Позаринкова діяльність суб’єктів ринку та неринкові механізми регулювання. Причини обмеженої спроможності ринкового регулювання. Квазіоптимум. Критерії оцінки добробуту. Часткова рівновага. Загальна рівновага. Ефект зворотного зв’язку. Крива контрактів. Сукупна (зведена) ефективність економічної системи. Причини обмеженої спроможності ринкового регулювання.


Тема 4.39. Інституціональні аспекти ринкового господарства

Система інституцій. Права власності. Неоінституціональна теорія. Фірма. Трансакційні витрати. П’ять основних форм трансакційних витрат. Інтерспецифічні ресурси. Унікальність інтерспецифічних ресурсів. Негативний зовнішній ефект інституціональної системи. Позитивний зовнішній ефект інституціональної системи. Метод оцінки зовнішнього ефекту інституціональної системи. Усунення небажаних зовнішніх ефектів. Громадські блага.СПИСОК

рекомендованої літератури до розділу «Економічна теорія»

1. Андріюк Н. Мікроекономіка: Навч.посібник. – К.: Кондор, 2004. – 176с.

2. Базилевич В., Лук’янов В., Писаренкно Н., Квіцинська Н, Мікроекономіка: Опорний конспект лекцій. – К.: Четверта хвиля, 1998. – 248 с.

3. Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Підручник/ за ред.. В.Д.Базилевича. – 4-те вид.- . – К.: Знання, 2008.- 743 с.

4. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевич. – К.: Знання-Прес, 2004.

5. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: В 2-х т.: Пер. с англ. – М.: Инфра- М, 2008. – 785 с..

6. Манків Н., Грегорі. Макроекономіка: підручник для України. – К.: Основи, 2000.- 476 с.

7. Мікроекономіка і макроекономіка/За заг. ред. С. Будаговської. – К.: Основи, 2008.- 517 с.

8. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: Учебник для вузовю- М.:НОРМА, 2001.- 572 с.

9. Панчишин С. Макроекономіка. – К.: Либідь, 2002.- 616 с.

10.Савченко А.Г., Пухтаєвич Г.О., Тітьонко О.М. Макроекономіка: Підручник. – К.: Либідь, 2008.- 288 с.

11.Самуельсон Н.А. Нордгауз В.Д. Макроекономіка: Пер. с англ. – К.: Основи, 1995.- 544 с.

12.Самуельсон Н.А. Нордгауз В.Д. Мікроекономіка: Пер. с англ. – К.: Основи, 1998.- 676 с.

Програмні питання дисциплін, що виносяться на екзамен

для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою

підготовки магістрів

спеціальності 8.03060101 «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ» (за видами економічної діяльності)

напряму 0306 «МЕНЕДЖМЕНТ»
Менеджмент


 1. Загальні засади управління й менеджменту.

 2. Закони, закономірності та принципи менеджменту.

 3. Еволюція управлінської думки.

 4. Організації як об'єкти управління.

 5. Функції менеджменту.

 6. Планування як загальна функція менеджменту.

 7. Організаційна діяльність як загальна функція менеджменту.

 8. Мотивування як загальна функція менеджменту.

 9. Змістовні теорії мотивації.

 10. Процесійні теорії мотивації.

 11. Контролювання як загальна функція менеджменту.

 12. Методи менеджменту.

13.Сутність та зміст економічних методів управління.

14. Сутність та зміст соціально-психологічних методів управління.

15.Сутність та зміст адміністративно-розпорядчих методів у правління.

16. Управлінські рішення. 1. Інформація і комунікації в менеджменті.

 2. Керівництво, влада, лідерство.

 3. Відповідальність та етика у менеджменті.

 4. Організаційні зміни та ефективність менеджменту.

 5. Культура організації.

 6. Організація управлінської праці.

 7. Ефективність управління.

 8. Конфлікт, його сутність і типологія.

Операційний менеджмент

 1. Терміни "виробництво" та "операція".

 2. Операційна функції, сутність операційного менеджменту.

 3. Операційна система, її склад.

 4. Визначення операційного менеджменту. Предмет та об'єкт дослідження.

 5. Матеріальні потоки: 1)постачання та виробництво; 2)транспортування та сервіс.

 6. Сутність операційної стратегії, її особливість.

 7. Проектування продукції, особливості проектування (розробки) послуг.

 8. Типи виробництв (організації праці).

9. Розподіл праці як фактор підвищення продуктивності праці (серійне, потокове виробництво).

 1. Виштовхуючи та витягуючі системи, система "Ка..."

 2. Завантаження виробничих потужностей.

 3. Оперативне управління операційною системою, його сутність.

 4. Інфраструктура: держави, організації.

 5. Контроль, його види та методи контролю на виробництві.

 6. Якість: визначення, показники, тотальне управління якості (ТУЯ), японський досвід.

Управління персоналом

 1. Управління персоналом в системі менеджменту організацій.

 2. Персонал як суб'єкт і об'єкт управління.

 3. Колектив організації як соціальна група.

 4. Кадрова політика. Види кадрової політики та їх характеристика.

 5. Служби персоналу. Організація та функції.

 6. Кадрове планування в системі управління персоналу.

 7. Організація набору та відбору кадрів.

 1. Трудова адаптація. Адаптація молодих працівників.

 2. Сутність та види оцінки різних категорій персоналу.

 3. Системи мотивації та стимулювання персоналу.

 4. Кар'єра працівника. Планування, регулювання кар'єрного зростання.

 5. Види та програми навчання і розвитку персоналу. Робота з кадровим резервом

 6. Управління процесом вивільнення персоналу.

 7. Соціальне партнерство в організації.

 8. Ефективність управління персоналом.

Економічна теорія

 1. Предмет економічної теорії, її методи та функції.

 2. Економічні закони та їх система.

 3. Продуктивні сили суспільства: їх складові та показники розвитку.

 4. Виробничі відносини та відносини власності.

 5. Форми суспільного виробництва. Умови виникнення, суть та типи суспільного виробництва.

 6. Товар та його властивості. Двоїстий характер праці.

 7. Закон вартості та його функції.

 8. Закони грошового обігу. Інфляція.

 9. Капітал: його суть та структура.

 10. Робоча сила як товар.

 11. Міжгалузева конкуренція і середній прибуток.

 12. Суть, функції та види підприємств.

 13. Ринок: суть, види.

 14. Ринкова конкуренція: суть, функції та види.

 1. Відтворення: суть та види.

 2. Державний бюджет: функції, формування і використання.

 3. Монополія. її суть, види, форми.

 4. Власність: її форми і типи. Роздержавлення І приватизація в Україні.

???????? ?????????? ???????????? ????????? ????????

??????? ?????????? 0306 «?????????? ? ???????????????»

?? ????????????? 8.03060101 - «?????????? ??????????? ? ???????????????»

??? ?????????? ?? ????????-??????????????? ?????? «???????»

Для випускників вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та випускників ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука», які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра (спеціаліста), конкурсний бал розраховується за 100-бальною шкалою згідно підсумків вступного випробування .

?????? ??????? ???????????? ??????????? ? ?????? ???????:


 1. Вступник отримує варіант тестового завдання та бланк відповіді.

 2. Абітурієнт повинен заповнити бланк відповіді (Додаток А) та подати членам комісії.

 3. Кожна вірна відповідь на тестове питання оцінюється у чотири бали.

?????????? ????? ????? ???????????.

Остаточна оцінка визначається із врахуванням результатів відповідей на всі завдання.Оцінка «відмінно» (88-100 балів) виставляється вступнику, який глибоко розуміє теорію та методологію менеджменту, знає теорію управлінської думки, повністю оволодів теоретичним матеріалом та практичними аспектами відповідних навчальних дисциплін, правильно оцінює особливості та умови розвитку менеджменту в сучасній економіці, система його знань відображає вміння творчо поєднувати інформацію, робити незалежні висновки, знаходити адекватні приклади і аргументи з реального економічного життя.

Оцінка «добре» (68-88 балів) характеризує рівень підготовки, при якому вступник повністю оволодів теоретичним матеріалом та практичними аспектами фахових і професійно орієнтованих навчальних дисциплін, однак система його знань не виходить за межі стандартної програми - це лише грамотне відтворення та пояснення матеріалу при наявності певних, відносно несуттєвих помилок і неточностей.

Оцінка «задовільно» (52-68 балів) відповідає рівню підготовки вступника, при якому він демонструє загальну, елементарну обізнаність в матеріалі (як в теоретичному, так і в практичному аспекті), однак сутність проблем розкривається неповністю, фрагментарно і має характер не стільки свідомого, скільки механічного відтворення при наявності суттєвих помилок у відповідях.

Оцінка «незадовільно» (менше ніж 52 бали) виставляється абітурієнту, який неспроможний дати навіть стислу, базову характеристику відповідних проблем, у якого відсутні знання щодо загальної структури проблематики дисциплін (окремих розділів), ключових положень та дефініцій, наявні грубі помилки у поясненнях.

Завідувач кафедри менеджменту

Додаток А

Зразок бланка для оцінювання результатів вступного екзамену на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів спеціальності 8.03060101 «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ» (за видами економічної діяльності) напряму підготовки 0306 «МЕНЕДЖМЕНТ»
Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука»
БЛАНК ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ

Вступника

(прізвище, ім'я, по-батькові)Що закінчив __________________________

______________________________________

ІНСТРУКЦІЯ

Підпишіть бланк відповідей, вкажіть номер отриманого варіанта тестового завдання.

На виконання всіх завдань Вам надається 30 хвилин.

Будь ласка, контролюйте час!

Увага: виправлення номерів відповідей не припустиме!

БАЖАЄМО УСПІХУ!

Ознайомтеся з тестовими завданнями. Дайте відповідь на тестові запитання (поряд із номером запитання зазначте номер правильної відповіді - вона тільки одна!)
варіанта


? ?????????

?????????

? ?????????

?????????

? ?????????

?????????

? ?????????

?????????

? ?????????

1
6
11
16
21

2
7
12
17
22

3
8
13
18
23

4
9
14
19
24

5
10
15
20
25

_____________________________________________________(дата і підпис студента)
Бали виставляють тільки перевіряючі
Кількість правильних відповідей ___________ Оцінка з тестів______ (балів)
ОЦІНКА

Роботу перевірили

Голова комісії ________

Член комісії ______________________

(підпис) (Прізвище та ініціали)
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка