Програма вступного екзамену для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрівСкачати 496.52 Kb.
Сторінка3/5
Дата конвертації24.04.2016
Розмір496.52 Kb.
1   2   3   4   5

Тема 4.9. Держава та її економічні функції.

Необхідність державного регулювання ринкової економіки. Форми втручання держави в ринковий механізм. Класична, кейнсіанська, монетариська теорії макрорегулювання. Економічні інструменти та важелі впливу держави на ринкову економіку. Механізм грошово-кредитного регулювання. Структура сучасної кредитної системи. Центральний банк, його функції, установи. Комерційні банки. Облікова ставка. Формування банківської системи в Україні. Ринок цінних паперів. Види цінних паперів: акції, облігації, казначейські зобов’язання, ощадні сертифікати, векселі, депозитні сертифікати, чек. Операції, здійснювані на фондовій біржі. Фінансовий ринок, його структура. Фіскальна політика держави. Суть фінансів та їх роль в ринковій економіці. Державний бюджет. Доходи, видатки державного бюджету. Соціальна політика держави. Бюджетний дефіцит. Державний борг та шляхи його погашення. Податкова система та податкова політика держави. Види податків. Крива Лаффера. Зовнішньоекономічна політика держави.

Тема 4.10. Світове господарство та міжнародні економічні відносини

Міжнародний поділ праці та інтернаціоналізація економіки як основа формування світового господарства. Міжнародна спеціалізація та кооперація. Етапи розвитку світового господарства. Структура її сучасного світового господарства. Європейський союз, країни “Великої вісімки”, МВФ, офіційні резерви, валютна інтервенція, протекціонізм. Діяльність транснаціональних (ТНК) компаній. Міжнародна торгівля: форми, структура, напрямки. Регулювання міжнародної торгівлі. ВТО, торговий дефіцит, демпінг. Торгові бар’єри: фіскальне, протекціоністське мито, імпортні квоти, нетарифні бар’єри (система ліцензування, стандарти, добровільні експортні обмеження та ін.) Основні форми міжнародних економічних відносин. Міграція капіталу, робочої сили. Причини, суть, соціально-економічні наслідки. Етапи розвитку світової валютно-кредитної системи. Валютний ринок і валютне регулювання. Фінансування міжнародної торгівлі. Платіжний баланс країни. Гнучкі валютні курси. Міжнародні системи валютних курсів (золотий стандарт: фіксовані валютні курси, Бреттон-вудська система. Діюча система: керовані коливання. Міжнародні валютно-фінансові організації. Торгівельні дефіцити та їх причини. Причини виникнення, суть глобальних проблем, напрямки вирішення. Основні глобальні проблеми сучасності, їх класифікація. Антитрестовське законодавство та регулювання. Сільське господарство: економічні та політичні аспекти. Нерівність в розподіленні доходу та бідність. Інститути та проблеми ринку праці: профсоюзи, дискримінація, імміграція. Економіка охорони здоров’я. Тенденції інтеграції економіки України у світову економіку.

Змістовий модуль 2. Макроекономіка.

Тема 4.11. Предмет, метод та функції макроекономіки

Обмеженість ресурсів. Матеріальні ресурси (земля і капітал) та людські ресурси (праця і підприємницькі здібності). Ефективність використання ресурсів. Макроекономіка. Економічна система. Доіндустріальне, індустріальне, постіндустріальне, неоіндустріальне (інформаційне) суспільства. Визначальні риси традиційної (натуральної економіки). Визначальні риси централізованої (планової, адміністративно-командної) економічної системи. Основні ознаки ринкової економічної системи. Визначальні риси соціально орієнтованої (регульованої) ринкової економічної системи. Макроекономічний аналіз. ex post. ex ante. Ендогенні параметри. Екзогенні параметри. Економічна політика. Фіскальна політика. Монетарна політика. Соціальна політика. Сектор домашніх господарств. Підприємницький сектор. Державний сектор. Сектор закордон. Ринок благ. Ринок грошей. Ринок цінних паперів. Ринок праці.

Тема 4.12. Макроекономічні показники в системі національних рахунків

Дві концепції виміру суспільного продукту: звужувальна і розширювальна. Система національних рахунків (СНР). Повна вартість. (валовий випуск) матеріальних благ і послуг. Додана вартість. Валовий внутрішній продукт (ВВП), Чистий внутрішній продукт (ЧВП), Національний дохід (НД), Особистий дохід (ОД), Дохід кінцевого використання (ДКВ), Рівень цін, Процентна ставка, Рівень безробіття. Індекс цін Ласпейреса. Індекс цін Пааше. Дефлятор ВВП Індекс Фішера. Чистий внутрішній продукт. Національний дохід. Особистий дохід.

Тема 4.13. Модель сукупного попиту та сукупної пропозиції

Макроекономічний кругообіг в умовах ринку. Сукупний попит. Крива сукупного попиту. Фактори, що визначають сукупний попит. Ефект реальних грошових залишків. Ефект процентної ставки. Ефект імпортних закупівель. Вплив нецінових факторів на сукупний попит. Сукупна пропозиція. Цінові та нецінові фактори, що визначають сукупну пропозицію. Класична модель сукупної пропозиції. Кейнсіанська модель сукупної пропозиції. Вплив нецінових факторів на сукупну пропозицію. Сукупний попит – сукупна пропозиція як модель економічної рівноваги. Економічна рівновага на основі моделі AD-AS.

Тема 4.14. Споживання, заощадження та інвестиції

Споживання і заощадження, їх функції. Споживання населення. Заощадження. Середня та гранична схильність до споживання та заощадження. Фактори споживання та заощадження, які не залежать від доходу. Гранична схильність до споживання (ГСС). Середня схильність до заощадження (ССЗ). Гранична схильність до заощадження (ГСЗ). Інвестиції: сутність, фактори, які впливають на їх величину.

Тема 4.15. Макроекономічна нестабільність.

Циклічний характер економічного розвитку. Безробіття: сутність, види та соціально-економічні наслідки. Зайнятість населення. Рівень зайнятості. Робоча сила. Рівень безробіття. Фрикційне безробіття. Структурне безробіття. Циклічне безробіття. Закон Оукена. Інфляція: її причини, види та наслідки. Дезінфляція. Помірна інфляція. Галопуюча інфляція. Гіперінфляція. Інфляція попиту. Інфляція витрат. Неочікувана інфляція. Очікувана інфляція. Крива А. Філіпса. Антиінфляційна політика.

Тема 4.16. Сукупні витрати і валовий внутрішній продукт

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка