Програма вступного екзамену для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрівСкачати 496.52 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації24.04.2016
Розмір496.52 Kb.
  1   2   3   4   5


Міністерство освіти і науки України

Приватний вищий навчальний заклад

«Міжнародний економіко-гуманітарний університет

імені академіка Степана Дем'янчука»


Економічний факультет
Кафедра менеджменту

Затверджено на засіданні

Вченої ради «Міжнародного

економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука»

Голова вченої ради МЕГУ

проф. А.С.Дем’янчук___________

протокол №___від «___»____ 20__р.

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ

для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою

підготовки магістрів

спеціальності 8.03060101 «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ»

(за видами економічної діяльності)

напряму підготовки 0306 «МЕНЕДЖМЕНТ»

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту

протокол № ___від «__»__________ 201_ року

Зав.кафедри ______________ доц.А.С.Козакевич


Затверджено на засіданні

Вченої Ради економічного факультету

протокол № ___від «__»__________ 201_ року

Голова вченої ради ф-ту_________доц.К.А.АртюшокРІВНЕ – 2015

?????

Економічна система, що базується на ринкових відносинах, висуває високі вимоги до кваліфікації і компетентності економіста, який спеціалізується в галузі управління. Професійна діяльність менеджера пов’язана із забезпеченням раціонального управління економічними і соціальними процесами, організацією і проектуванням систем управління, розвитком та оновленням процесів, форм і методів управління у відповідності із тенденціями соціально-економічного розвитку.

Широкі можливості реалізації професіональної і творчої діяльності менеджера у сфері економіки та бізнесу, в комерційних та некомерційних організаціях всіх форм власності, різноманітних форм діяльності, наукових, конструкторських, проектних організаціях, органах державного управління передбачають необхідність засвоєння студентами широкого кола фундаментальних знань та закріплення практичних навичок у вирішенні завдань управлінського характеру. Він має знати закони ринку, законодавство, спроби отримання та оперативного використання різних джерел інформації, передбачати та об’єктивно оцінювати економічну та політичну ситуації, зі знаннями справи та реальних можливостей ставити цілі, формулювати завдання, використовувати необхідні методи для їх розв’язання, розробляти стратегії, створювати проекти, робити прогнози, оцінювати можливі результати управлінських рішень, здійснювати діагностику стану речей і перебігу відповідних процесів, вміти користуватися владними повноваженнями, бути готовим до кооперації з колегами і партнерами у професійній діяльності, брати на себе відповідальність, ризик, приймати обґрунтовані рішення, бути готовим до неминучих, змін і нововведень, здатним змінити характер і вид своєї професійної діяльності.

Вступне випробовування з фахової підготовки для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» передбачене Умовами прийому до вищих навчальних закладів України та Правилами прийому на навчання до Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука». Екзамен для вступників на навчання за освітньо-професійної програмою підготовки магістрів проводиться у тестовій формі. До програми екзамену включені питання з нормативних фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін: економічна теорія, операційний менеджмент, управління персоналом, менеджмент.

Мета вступного екзамену – перевірка якості підготовки майбутніх магістрів з менеджменту, виявлення їхніх умінь самостійно поповнювати свої знання, орієнтуватися у швидкозмінному потоці наукової інформації з управління.

У Програмі наведено зміст дисциплін, що виносяться на вступний екзамен згідно ГСВО МОНУ Державний стандарт вищої освіти України. Галузева компонента державного стандарту вищої освіти України. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра з напряму «Менеджмент»; ГСВО МОНУ Державний стандарт вищої освіти України. Галузева компонента державного стандарту вищої освіти України. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра напряму підготовки 030601 «Менеджмент».РОЗДІЛ І. МЕНЕДЖМЕНТ

Тема 1.1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту

Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Система відносин в організації як предмет вивчення менеджменту. Менеджмент як система наукових знань. Менеджмент як мистецтво управління.

Методи досліджень: діалектичний, конкретно-історичний, системний підхід; моделювання: вербальне, фізичне, аналогове, математичне; науковий, експертний, соціологічні методи: анкетування, інтерв'ювання, тестування.

Тема 1.2. Історія розвитку менеджменту

Передумови виникнення науки управління. Існуючі парадигми менеджменту. Класичні та неокласичні теорії менеджменту.

Особливості формування сучасної моделі менеджменту в Україні.

Тема 1.3. Закони, закономірності та принципи менеджменту

Характеристика інтегрованих підходів до управління: процес ний підхід; системний підхід; ситуаційний підхід. Закони і закономірності менеджменту.

Сутність, природа та роль принципів менеджменту в досягненні мети організації. Класифікація принципів менеджменту. Взаємозв'язок між принципами менеджменту.

Тема 1.4. Функції та методи менеджменту

Поняття функцій менеджменту. Функції менеджменту як види управлінської діяльності. Особливості формування функцій менеджменту. Класифікація і характеристика функцій менеджменту. Загальні (основні), конкретні (спеціальні) функції менеджменту. Динамічний взаємозв'язок конкретний і загальних функцій. Механізм реалізації конкретних функцій менеджменту на засадах використання загальних.

Сутність та класифікація методів менеджменту. Методи менеджменту як сукупність способів впливу керуючої системи управління на керовану. Методи менеджменту як результат виконання функцій менеджменту. Економічні методи менеджменту. Адміністративні методи менеджменту. Соціально-психологічні методи менеджменту. Механізм взаємодії методів, принципів та функцій менеджменту.

Тема 1.5. Планування як загальна функція менеджменту

Сутність і зміст планування як функції менеджменту, його види та їхній взаємозв'язок. Основні елементи системи планування. Етапи процесу планування. Політика, правила процедури. Класифікація цілей організації. Процес постановки цілей.

Тема 1.6. Організування як загальна функція менеджменту

Сутність функції організування та її місце в системі управління. Поняття та складові організаційної діяльності.

Повноваження, обов'язки, відповідальність. Процес делегування повноважень і відповідальності. Типи повноважень: лінійні, функціональні. Вертикальна та горизонтальна структуризація управління. Скалярний процес. Вертикальна координація: прямий контроль, стандартизація. Горизонтальна координація: взаємні комунікації, тимчасові робочі групи, комісії. Департаменталізація. Взаємодія структур організації.

Тема 1.7. Мотивування як загальна функція менеджменту

Значення людського фактора в управлінні організацією. Психологічні та фізіологічні особливості працівника. Поняття мотивування. Принципи врахування інтересів у мотивації Взаємозв'язок потреб, спонукань, цілей і винагород працівника в процесі мотивування Теорії і моделі процесів мотивування: змістовний і процесний підходи. Зіставлення теорій мотивування. Засоби мотиваційного впливу. Стимулювання праці: цілі, принципи, види, форми.

Тема 1.8. Контролювання як загальна функція менеджменту

Поняття контролювання та його місце в системі управління. Принципи і цілі функції контролювання. Етапи процесу контролювання: формування стандартів вимірювання, порівняння фактичного виконання зі стандартами, оцінка та регулювання. Модель процесу контролювання. Процес контролювання. Зворотний зв'язок під час контролю. Види управлінського контролювання.

Тема 1.9. Регулювання як загальна функція менеджменту

Поняття регулювання та його місце в системі управління. Види регулювання. Етапи процесу регулювання.

Тема 1.10. Процес управління

Процес управління як сукупність взаємопов'язаних і взаємодіючих функцій, методів, управлінських рішень та інших категорій менеджменту. Мета управлінського процесу, його учасники, предмет, засоби здійснення. Управлінський цикл. Управлінські процедури: цілевизначення, інформаційне забезпечення, аналітична діяльність, вибір варіанту дій, реалізація рішення, зворотний зв'язок. Особливості процесу управління: безперервність, нерівномірність, циклічність, послідовність, надійність.

Управлінське рішення як результат управлінської діяльності. Класифікація управлінських рішень. Умови прийняття управлінських рішень.

Фактори, впливають на процес прийняття управлінських рішень. Моделі прийняття управлінських рішень. Взаємозалежність рішень. Підходи до прийняття рішень. Різновиди технологій прийняття рішень. Якість управлінських рішень. Класифікація методів обґрунтування та прийняття управлінських рішень.Тема 1.11. Інформація і комунікації в менеджменті

Інформація, її види та роль в менеджменті. Носії інформації. Класифікація інформації. Вимоги, що висуваються до інформації.

Поняття і характеристика комунікацій. Різновиди «внутрішніх» та «зовнішніх комунікацій. Перешкоди в комунікаціях. Зворотний зв'язок в процесі комунікації. Засоби комунікацій, їх переваги та недоліки.

Комунікаційний процес, елементи та етапи процесу. Моделі комунікаційного процесу. Організація комунікаційного процесу. Комунікаційні перевантаження.Тема 1.12. Керівництво та лідерство

Поняття та загальна характеристика керівництва. Керівництво як об'єднувальна функція менеджменту. Основні фактори та визначальні аспекти керівництва. Основи керівництва: вплив, лідерство, влада. Адаптивне керівництво. Влада як елемент примушення. Форми впливу та влади. Теорії лідерства. Типологія лідерів. Поняття стилю керування та континууму стилів керування. Характеристика та класифікація стилів керування. Фактори та передумови формування стилів керівництва. Критерії оцінки стилю менеджера. Загальна характеристика моделі сучасного менеджера.Тема 1.13. Ефективність менеджменту

Видова класифікація ефективності організації: індивідуальна, групова, загально-організаційна. Особливості оцінки різновидів ефективності.

Концепції визначення ефективності менеджменту в організації. Підходи до оцінки ефективності менеджменту в організації. Економічна, організаційна та соціальна ефективність менеджменту. Системи показників економічної, організаційної та соціальної ефективності менеджменту, їх склад і методи визначення.

Напрями підвищення ефективності управління організацією. Сутність та різновиди відповідальності та етики у менеджменті.

Соціальна відповідальність як добровільна реакція на соціальні проблеми суспільства з боку організації. Сутність та значення соціальної поведінки менеджменту. Культура менеджменту.

СПИСОК

?????????????? ?????????? ?? ??????? «??????????»


 1. Баєва О.В. Основи менеджменту: практикум: навч. посібник./ О.В.Баєва, Н.І.Норальська, Л.О.Згалат-Лозинська. - K.: ІДУЛ, 2007. - 524 с.

 2. Галущка 3.1. Стратегічний менеджмент: навч.-метод, посібник /Галушка, І.Ф.Комарницький. - [2-е вид., доп. та перероб.] - Чернівці: ЧНУ, 2011.— 240 с.

 3. Гірняк О.М. Менеджмент: теоретичні основи і практикум / О.М.Гірняк, П.П.Лазановський. - K.: „Магнолія плюс”, Львів: „Новий світ - 2000”’, 2003. - 336с.

 4. Данюк В.М. Організація праці менеджера: навч. посібник / В.М. Данюк. - K.: KHEYj 2006. - 276 с.

 5. Дідковська Л.Г. Менеджмент: навч.посібник / Л.Г.Дідковська, П.Л.Гордієнко. - K.: АлерЦ, КНТ, 2007. - 516 с.

 6. Клівець П.Г. Менеджмент: теорія і практика: навч.посібник / П.Г.Клівець. - Дніпропетровськ: Баланс-Клуб, 2005. - 346 с.

 7. Комарницький І.Ф. Антикризове управління підприємством: теорія та практика: навч. посіб. / І.Ф. Комарницький, Ю.О.Терлецька. - Чернівці: ЧНУ, 2012. - 248 с.

 8. Кредисов А.И. История учений менеджмента / А.И. Кредисов.- K.: ВИРА-Р, 2000. - 336с.

 9. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту: підручник / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. - 2-е вид., випр., допов. - К. : Академвидав, 2007. - 464 с.

 10. Кузьмін О.Є. Теоретичні га прикладні засади менеджменту : навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. - 3-є вид., допов. і перероб. - Л. : Нац. ун-т «Львів, політехніка»; «Інтелект-захід», 2007. -384 с.

 11. Мельник A.C. Менеджмент державних установ і організацій: навч.посібник / A.C.Мельник. - Тернопіль: Основи, 2006. -317 с.

 12. Менеджмент: теорія і практика : навч. посіб. / A.A. Мазаракі, Г.Є. Мошек, JI.A. Гомба[та ін. -К. : Атіка. 2007. - 564 с.

 13. Мескон М. Основы менеджмента / М.Мескон, М.Альберт, Ф.Хедоури. - М.: Дело, 2008. - 702 с.

 14. Осовська Г.В. Менеджмент організацій: навч.посібник / Г.В.Осовська, О.А.Осовський. - K.: Кондор, 2007. - 766 с.

 15. Ситник Й.С. Менеджмент організацій: навч.посібник / Й.С. Ситник. - Львів: «Тріада плюс», Київ: «Алерта», 2008. - 456 с.

 16. Сладкевич В.П. Сучасний менеджмент організацій: навч. посібник і В.П. Сладкевич. К.:МДУП, 2007.-488 с.

 17. Соболь С.М. Менеджмент: навчальний посібник / С.М.Соболь. - K.: КНЕУ, 2005. - 225 с.

 18. Хміль Ф.І. Менеджмент / Ф.1. Хміль. - K.: Вища школа, 2006. - 306 с.

Розділ ІІ. ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Тема 2.1. Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту

Виробництво як процес перетворення ресурсів організації у вихідну продукцію. Об’єктивні закономірності управління виробництвом (операційною діяльністю). Сутність операційної функції. Галузеві особливості операційної функції.

Категорія «операційна діяльність» та «виробнича діяльність», їх взаємозв’язок та розбіжність. Виробничий та операційний менеджмент: спільні та відмінні характеристики.

Сутність і місце операційного менеджменту в системі менеджменту організації. Взаємозв’язок операційного менеджменту з іншими функціональними видами менеджменту.

Історичний розвиток операційного менеджменту: промислова революція, розвиток теорії менеджменту, розвиток науки менеджменту і систем.

Взаємозв’язок між категоріями «операційна функція», «операційний менеджер», «операційна система», «операційний процес», «операція».

Особливості операційного менеджменту: цілі та основні завдання. Структура процесу реалізації операційного менеджменту. Функціональна характеристика операційного менеджменту.

Тема 2.2. Операційна стратегія як основа проектування операційної системи

Коло стратегічних питань, що вирішуються в операційному менеджменті.

Сутність та етапи розробки операційної стратегії. Виражена компетентність підприємства.

Формування стратегії виробництва товару. Вплив життєвого циклу на операційну стратегію.

Розробка стратегій процесу. Типи процесів: сфокусований на процесі, на продукті та процесі, який повторюється. Порівняння стратегій процесів. Особливості сфери послуг, які впливають на операційну стратегію. Застосування «дерева рішень» у проектуванні продукту або процесу.

Тема 2.3. Операційна система організації: поняття, склад та види

Сутність системного підходу до операційного менеджменту. Операційна система як об'єкт управління. Особливості та властивості операційної системи.

Складові операційної системи: підсистема забезпечення, трансформуючи підсистема та підсистема планування і контролю. «Входи» та «виходи» операційної системи.

Класифікаційні підходи до операційних систем. Специфічні риси одиничної Операційної системи. Особливості операційної системи серійного типу. Характеристика операційної системи масового виробництва. Операційна система з безперервним процесом як різновид операційної системи масового виробництва.Тема 2.4. Операційна діяльність: ресурси, процеси та результати

Поняття операційної діяльності підприємства. Склад основних ресурсів як вхідних факторів операційної діяльності.

Операційні процеси організації - динамічна основа функціонування та розвитку операційної системи. Принципи організації та складність операційних процесів. Типи операційних процесів, їх ознаки.

Організація операційного процесу у просторі: технологічний та предметний напрями спеціалізації.

Поняття, структура та тривалість операційного циклу підприємства. Визначення тривалості операційного циклу підприємства. Особливості управління за фазами операційного циклу підприємства.

Тема 2.5. Управління процесом проектування операційної системи

Проектування операційної системи: сутність, цілі та етапи. Склад критеріїв та факторів проектування операційної системи. Соціотехнічний підхід до розробки операцій. Відмінності між проектуванням продукту та послуги. Розгортання функції якості як можливість залучення споживача до операційного процесу.

Сучасний рівень розвитку виробничих та невиробничих операційних систем.

Необхідність рішень з просторової організації підприємства. Проектування виробничих потужностей: аргументи на користь створення великих централізованих та невеликих децентралізованих підприємств. Проектування та місце розташування підприємства: фактори мікро- та макросередовища.

Розміщення обладнання на робочих місцях для виробництва: поопераційне функціональне, потокове лінійне та фіксовано позиційне планування. Проектування робіт та нормування праці.

Тема 2.6. Управління поточним функціонуванням операційної системи

Довгострокове, середньострокове та короткострокове планування операцій, сукупне планування. Базові стратегії планування.

Управління матеріально-технічним забезпеченням. Функції, завдання і основні вимоги до оперативного управління виробництвом. Зміст та фази оперативного управління. Види систем оперативного управління виробництвом. Організація диспетчеризації операційної діяльності.

Контроль операційного процесу: значення і технологія. Контролювання якості сировини, матеріалів, товарів та послуг. Контролювання запасів.

Роль, завдання та принципи управління матеріальними ресурсами та запасами. Управлінські рішення у сфері управління запасами та пов'язаними з ними витратами. Особливості управління запасами залежного та незалежного попиту. Виштовхувальні та витягувальні системи.

Робоче середовище та умови праці, режим роботи. Розподіл та кооперація праці. Мотивування роботи основи нормування праці. Методи нормування праці та часу. Хронометраж.Тема 2.7. Основи управління проектами

Сутність проектного підходу до управління організацією. Значення та основні завдання в процесі управління проектами.

Планування проектів. Поопераційний перелік робіт. Створення робочих графіків за допомогою діаграм Г. Гантта. Розклад проектів. Контроль проектів. Методи сітьового планування: переваги та недоліки. Техніка управління проектами методом оцінювання та розгляду програми (PERT) та методом критичного шляху (СРМ).

Тема 2. 8. Основи менеджменту якості

Поняття, значення та фактори забезпечення якості товарів та послуг. Показники якості та методи їх оцінювання.

Основні підходи щодо менеджменту якості. Планування якості. Організаційне забезпечення якості. Інструменти контролю якості. Аналіз програм забезпечення якості: підхід У. Е. Демінга, Д. Джурана, П. Кросбі, К. Ішакава. Підхід з позицій загального менеджменту якості. Розвиток програми забезпечення якості. Система стандартів ISO 9000.

Тема 2.9. Управління результативністю операційної діяльності

Показники результативності функціонування виробничих та невиробничих операційних систем.

Продуктивність операційної діяльності як міра результативності операційного менеджменту. Комплексний підхід до питань продуктивності. Моделювання процесу управління продуктивністю операційної системи. Фактори, що впливають на динаміку продуктивності організації. Шляхи підвищення її продуктивності.

СПИСОК

рекомендованої літератури до розділу «Операційний менеджмент»


 1. Белінський П.І. Менеджмент виробництва та операцій: Підручник. - K.: ЦУЛ, 2005. -624 с.

 2. Василенко Ю.П., Ткаченко Т.І. Виробничий (операційний) менеджмент. - K.: ЦУЛ, 2008.-316 с.

 3. Виссема Хане. Менеджмент в подразделениях (предпринимательство и координация в децентрализованной компании): Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 2009. -288 с.

 4. Гелловэй Лес. Операционный менеджмент: принципы и практика. - М : ИНФРА-М, 2002. 4 240 с.

 1. Козловский В.A., Маркина Т.В., Макаров В.М. Производственный и операционный менеджмент. - СПб.: Специальная литература, 1998. - 216 с.

 2. Курочкин A.C. Организация управления предприятием,- К.: МАУП, 1996. -133 с.

 3. Макаренко М.В., Махалина О.М. Производственный менеджмент. - М.: ПРИОР, 1998.-384 с.

 4. Менеджмент организации. Учебн. пособие / Под. ред. проф.3.П. Румянцевой, H.A. Саламатина. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 432 с.

 5. Організація виробництва. Навч.посіб. / За ред. Никифорак В.А.- Чернівці: Рута, 1998. - 168 с.

 6. Плоткін Я.Д., Пащенко І.Н. Виробничий менеджмент. - Львів: Інтелекг-Захід, 2009.-256 с.

 7. Производственный менеджмент / Под. ред. Ильенковой С.Д.- М.: ЮНИ'ГИ, 2001. - 276 с.

 1. Ричард Б. Чейс, Николас Дж. Эквилайн, Роберт Ф. Якобе. Производственный и операционный менеджмент. - М.: Изд. дом «Вильяме», 2001. - 760 с.

 2. Фатхудинов P.A. Производственный менеджмент. Учебн. пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ, 1997.-443 с.

 3. Шудра В.Ф., Беличко А.Н. Как подготовить успешный бизнес-план. - К.: КАПРАЛ, 1997.- 100 с.

 4. Яременко О.Л., Сумец А.М. Операционный менеджмент. - Харьков: ФОЛИО, 2002- 247 с.

РОЗДІЛ III. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Тема 3.1. Сутність і завдання управління персоналом в сучасних умовах

Організація як об’єкт управління та її визначальні характеристики, групи. Власники, наймані працівники, менеджери, профспілки, державні інститути. Суперечливість інтересів зацікавлених груп. Соціальне партнерство та його функції.

Соціальні інститути. Формальні і неформальні правила, соціальна роль та соціальний статус. Власність та договір як ключові правові інститути. Організаційна культура. Фактори, які визначають організаційну культуру та її роль в управлінні персоналом.

Зміст, система цілей та предмет управління персоналом. Організаційна, соціально-еКономічна та відтворювальна функції.

Кількісні характеристики персоналу. Середньоспискова чисельність. Управлінський та виробничий персонал. Структуризація за кваліфікаційним критерієм. Якісний склад персоналу: професійна, вікова структура та стаж роботи. Сучасні тенденції формування структури персоналу.

Кадрові служби у системі менеджменту підприємств. Чинники, які визначають специфіку ОСУ персоналом. Специфіка ОСУ персоналом в Україні та функції і тенденції їх розвитку в розвинених країнах.Тема 3.2. Нормативні та правові аспекти трудових відносин

Трудові відносини та механізм їх реалізації. Найманий працівник та роботодавець. Міжнародна організації праці та її функції. Тріада МОП. Джерела національних правових норм, що регулюють трудові відносини. Кодекс законів про працю та його структура. Локальні нормативні акти.

Трудовий договір як основа регулювання трудових відносин на рівні організації.Загальний порядок та вимоги щодо укладання трудових договорів. Договір на невизначений термін, строковий договір, договір на час виконання певної роботи.

Неповнота трудового договору та неявність умов, викладених у ньому. Асиметричність інформації учасників договору та її можливі наслідки. Опортуністична поведінка суб’єктів трудових відносин.

Суб’єкти колективного договору та їх функції. Основні характеристики та ключові положення колективного договору. Колективні (тристоронні) угоди, як засіб регулювання трудових відносин на рівні галузі, території.

Документація та діловодство в управлінні персоналом. Основні вимоги організації діловодства кадрових служб. Документаційне забезпечення управління персоналом. Організація обліку і звітності по персоналу.Тема 3.3. Трудовий колектив як соціальна система

Група, індивідуалізм, колективізм. Потенційна несумісність групових та індивідуальних цілей. Класифікація робочих груп.

Команда та її роль в організації. Функціональні команди, команди з вирішення проблем, міжфункціональні та самокеровані команди. Стадії розвитку команди.

Механізм та чинники ефективного функціонування групи. Колективне прийняття рішень, колективна відповідальність.

Рольова поведінка членів групи. Незалежний, нейтральний та зорієнтований на підпорядкованість типи поведінки.

Ознаки, причини появи та особливості неформальних груп. Позитивний та негативний вплив неформальних груп на організацію. Напрямки ефективної співпраці з неформальними групами.Тема 3.4. Політика управління персоналом

Політика управління персоналом: сутність, мета і завдання в сучасних умовах. Принципи кадрової політики. Кадрова політика в системі управління персоналом підприємства.

Пасивний, реактивний, превентивний, активний та авантюристичний типи кадрової політики. Зв’язок політики управління персоналом із зовнішнім середовищем. Відкрита та закрита кадрова політика.

Національно-культурне середовище формування політики управління персоналом. Теорії М.Вебера та Д.Маклелланда. Моделі кадрової політики У.Оучі. Необхідність формування вітчизняних моделей кадрової політики.

Необхідність зміни та адаптації політики управління персоналом. Зовнішні та внутрішні фактори впливу.

Ефективність політики управління персоналом організації. Перешкоди реалізації кадрової політики та критерії її ефективності.Тема 3.5. Планування персоналу в організації

Сутність, цілі та завдання планування персоналу. Зв'язок планів по персоналу з іншими плановими показниками підприємства та зі стратегічними цілями. Основні блоки заходів щодо планування персоналу.

Поточна та довгострокова потреба у персоналі. Ефективність планування персоналу та принципи, які її визначають: принципи науковості, економічності, безперервності, масовості, точності.

Факторій, які визначають потребу у персоналі. Внутрішньоорганізаційні та зовнішні фактори. Витрати на персонал та механізм їх формування. Методи визначення потреби у персоналі: екстраполяція, експертні оцінки, нормативний метод, методи лінійного програмування.

Рівні кадрового планування. Стратегічне, тактичне та оперативне планування персоналу.

Тема 3.6. Процес комплектування організації персоналом

Сутність та організація наймання персоналу. Чинники, які визначають необхідність наймання працівників. Політика «створи кадри» та «придбай кадри». Алгоритм залучення персоналу.

Ринок праці та його структура. Вивчення ринку праці. Параметри дослідження ринку праці.

Процедура вербування (набору) працівників. Джерела зовнішнього та внутрішнього набору персоналу, їх преваги та недоліки. Форми залучення працівників.

Призначення відбору персоналу та ключові оціночні критерії. Автобіографічні, професійні та особистісні характеристики кандидатів. План «семи пунктів». Процедура відбору працівників.

Адаптація персоналу як чинник стабілізації/дестабілізації колективу. Чинники, які визначають успішність адаптації працівника. Управління адаптацією працівника.Тема 3.7. Професійний розвиток і навчання персоналу

Професійний розвиток персоналу: актуальність та призначення. Зв'язок професійної підготовки та адаптації і ротації персоналу. Організація системи професійного навчання працівників. Аналіз потреб у підготовці персоналу, вибір форм навчання, оцінка необхідних витрат, деталізація планів навчання, оцінка результатів. Особистісні характеристики працівника, як чинник успішності професійного навчання.

Внутрішньофірмова підготовка працівників та підготовка в навчальних закладах. Навчання з відривом і без відриву від поточних трудових обов’язків. Тенденції професійного навчання працівників в розвинених країнах.

Підвищення кваліфікації працівників як форма професійного навчання: завдання та методи реалізації. Принципи підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів.

Інвестиції у навчання працівників та їх особливості. Мінімізація ризику інвестицій в навчання персоналу. Розподіл витрат, специфічність професії, соціальні програми, поетапна підготовка і кар’єра.

Тема 3.8. Управління діловою кар’єрою в організації

Кар’єра як об’єкт управління персоналом. Професійна та внутрішньо організаційна кар’єра. Напрямки розвитку професійної та внутрішньо)організаційної кар’єри. Спеціалізація та транс професіоналізація. Головні завдання управління кар’єрою.

Етапи ділової кар’єри з точки зору окремого працівника. Підготовчий та адаптаційний етапи, етап просування, етап збереження, завершальний етап. Темпи розвитку кар’єри та фактори успіху. Моделі побудови кар’єри.

Система управління діловою кар’єрою. Організація роботи з планування та реалізації кар’єри, основні етапи та їх характеристика.

Підготовка і формування резерву керівників. Завдання формування кадрового резерву. План кадрових переміщень. Відбір у кадровий резерв.

Тема 3.9. Оптимізація чисельності персоналу

Сутність вивільнення працівників та його види.

Умови та наслідки звільнення працівників. Звільнення з ініціативи працівника, звільнення з ініціативи адміністрації, вихід на пенсію. Система заходів щодо звільнення працівників.

Плинність кадрів та її оцінка. Причини і мотиви плинності кадрів. Потенційна плинність кадрів. Система управління плинністю кадрів.

Роль гнучких режимів праці (ГРП) в сучасних умовах. Переваги від застосування ГРП.

Тема 3.10. Оцінка, оплата праці й мотивація персоналу

Зміст та завдання атестації персоналу. Об’єкти та показники атестації персоналу. Організація, методи та етапи проведення атестації.

Оцінка персоналу та її адміністративна, інформативна і мотиваційна функції. Роль оцінки персоналу в системі менеджменту організації.

Оцінка кандидатів на вакантну посаду та оцінка працівників організації, підготовки до оцінки персоналу. Показники, критерії та методи оцінки персоналу. Вихідні дані для оцінки персоналу.

Комплексна оцінка керівників і спеціалістів: особливості, значення та технологія проведення.

Оплата праці: економічний зміст, класифікаційні групи. Основна і додаткова зарплата. Відтворювальна, мотиваційна, регулююча, соціальна та оптимізаційна функції зарплати.

Погодинна та відрядна форми заробітної плати: їх особливості, переваги, недоліки, умови застосування. Тарифна та безтарифна система оплати праці.

Характеристики ефективного управління мотивацією. Мотиваційні стратегії. Мотиваційний моніторинг.СПИСОК

рекомендованої літератури до розділу «Управління персоналом»

 1. Виноградський М.Д., Беляева C.B. Управління персоналом. - K.: ЦУЛ, 2006. - 504 с.

 2. Зельдович Б.З. Основы организационного поведения. - М.: Экзамен, 2006.

 3. Кибанов А. Я. Управление персоналом. Регламентация труда. - М., 2005. - 576с.

 4. Колокнева М.В. Теория организации в вопросах и ответах. - М.: Проспект, 2006. - 280 с.

 5. Колот А. М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу. - K.: КНЕУ, 1998. - 224с. .

 6. Колпаков В.М., Дмитренко Г.А. Стратегический кадровый менеджмент. - К.: МАУП, 2005.

 7. Крамаренко B.I. Управління персоналом фірми. - K.: ЦУЛ, 2003. - 272 с.

 1. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом. - К.: Кондор, -296 с.

 1. Лукьянченко Н.Д., Бунтовская Л.Л. Шаульская Л.В. Социально-психологические основы управления. - Донецк: ДНУ, 2001.

 2. Михайлова Л.І. Управління персоналом. К.: ЦУЛ, 2007.

 3. И.Самыгин С.И., Зайналабидов М.С. Основы управления персоналом. - Ростов-на- Дону: Феникс, 2004.

 1. Травин В. Менеджмент персонала предприятия. М.: Дело, 2000. - 272с.

 2. Травин В. В., Дятлов В. А. Основы кадрового менеджмента. - М., 2001. - 336с.

 3. Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А.Я.Кибанова. - М.:Инфра-М, 2003,- 638 с.

 4. Хміль (Ф.І. Управління персоналом. K.: Академвидав, 2006. - 488 с.

 5. Храмов В. О., Бовтрук А. Г. Основи управління персоналом. - K.: МАУП, 2001. - 112с.

РОЗДІЛ IV. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка