Програма вступних випробувань


Критерії оцінювання знань із української мови та літератури для вступниківСкачати 423.5 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації02.05.2016
Розмір423.5 Kb.
#34256
ТипПрограма
1   2

Критерії оцінювання знань із української мови та літератури для вступників


Критерії оцінювання знань вступників вищих навчальних закладів I рівня акредитації з української мови та літератури на базі повної загальної середньої освіти за двохсотбальною шкалою.

 1. рівень – початковий. Відповідь вступника при відтворенні навчального матеріалу елементарна, фрагментарна, зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення.

 2. рівень – середній. Вступник відтворює основний навчальний матеріал, здатний наводити приклади, володіє елементарними знаннями, уміннями, навичками.

 3. рівень – достатній. Вступник знає істотні ознаки понять, явиш, закономірностей, зв'язків між ними, а також самостійно застосовує знання у стандартних ситуаціях, володіє розумовими операціями (аналізом, абстрагуванням, узагальненням тощо), уміє робити висновки, виправляти допущені помилки. Відповідь повна, правильна, логічна, обґрунтована, хоча їй і бракує власних суджень.

 4. рівень – високий. Знання вступника є глибокими, міцними, узагальненими, системними; вступник уміє застосовувати знання творчо.

Рівні навчальних

досягнень вступників


Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень


Початковий

100

Вступник може розрізняти об'єкт вивчення і відтворити деякі його елементи; мало усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності

112

Вступник фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу; має нечіткі уявлення про об'єкт вивчення; виявляє здатність елементарно викласти думку; може усно відтворити кілька термінів, явищ без зв'язку між ними.

118

Вступник відтворює менш як половину навчального матеріалу; може дати відповідь з кількох простих речень; здатен усно відтворити окремі положення завдання; не має сформованих практичних умінь та навичок.

Середній

124

Вступник має недостатній рівень знань; знає близько половини навчального матеріалу, здатний відтворити його відповідно до тексту підручника або пояснень учителя, повторити за зразком певну операцію, дію; описує явища, процеси без пояснень причин, слабко орієнтується в поняттях.

133

Вступник знає більш як половину навчального матеріалу; розуміє основний навчальний матеріал; здатний з помилками й неточностями дати визначення понять, сформулювати правило, відтворити його з помилками та неточностями; формулює поняття, наводить приклади; підтверджує висловлене судження прикладами.

143

Вступник виявляє знання і розуміння основних положень навчального матеріалу, може поверхово аналізувати події, процеси, явища і робити певні висновки; відповідь його правильна, але недостатньо осмислена; самостійно відтворює більшу частину

навчального матеріалу; відповідає за планом, висловлює власну думку щодо теми, вміє застосовувати знання на практиці.Достатній

152

Вступник правильно і логічно відтворює навчальний матеріал; розуміє основоположні теорії і факти, установлює причинно- наслідкові зв'язки між ними; уміє наводити окремі власні приклади на підтвердження певних думок.

162

Знання вступника є достатньо повними, він вільно застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, уміє аналізувати, установлювати найсуттєвіші зв'язки і залежності між мовними явищами, фактами, робити висновки; відповідь його повна, логічна, обґрунтована, але з деякими неточностями.

171

Вступник вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує знання в дещо змінених ситуаціях, уміє аналізувати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації; висловлює стандартну аргументацію при оцінці дій, процесів, явищ; чітко тлумачить поняття.

Високий

181

Вступник володіє глибокими й міцними знаннями, робить аргументовані висновки; критично оцінює окремі нові мовні факти, явища, ідеї, наводить доречні приклади.

190

Вступник володіє узагальненими знаннями з предмета, аргументовано використовує їх; уміє застосувати вивчений матеріал для власних аргументованих суджень у практичній діяльності.

200

Вступник має системні, дієві знання, користується широким арсеналом засобів доказів своєї думки; вирішує складні проблемні завдання; схильний до системно-наукового аналізу явищ; відповідь повна, глибока, аргументована.

Список рекомендованої літератури:


  1. Біляєв О. М., Пентилюк М. І., Симоненкова Л. М., Симоненкова Т. П. Українська мова: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: ВД

«Афон», 2004.– 128 с.

  1. Біляєв О. М., Пентилюк М. І., Симоненкова Л. М., Симоненкова Т. П. Українська мова: Підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: ВД

«Афон», 2004. – 128 с.

  1. Біляєв О. М., Пентилюк М. І., Симоненкова Л. М., Симоненкова Т. П. Українська мова: Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Освіта, 2002. – 208 с.

  2. Біляєв О. М., Симоненкова Л. М., Скуратівський Л. В., Шелехова Г. Т. Українська мова: Підруч. для 10–11 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Освіта, 2004. – 384 с.

  3. Бондаренко Н. В., Ярмолюк А. В. Українська мова: Підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Освіта, 2005. – 272 с.

  4. Бондаренко Н. В., Ярмолюк А. В. Українська мова: Підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Освіта, 2006. – 240 с.

  5. Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Педагогічна преса, 2005. – 288 с.

  6. Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Педагогічна преса, 2006. – 288 с.

  7. Єрмоленко С. Я., Сичова В. Т. Рідна мова: Підруч. для 5 кл. – К.: Грамота, 2005. – 240 с.

  8. Єрмоленко С. Я., Сичова В. Т. Рідна мова: Підруч. для 6 кл. – К.: Грамота, 2006. – 296 с.

  9. Земляна Г. І. та ін. Українська література: Довідник для абітурієнтів та школярів. — Кам'янець-Подільський: Абетка, 2004.

  10. Козачук Г. Українська мова для абітурієнтів. — К.: Вища шк., 2005. Олійник О. Б. Українська мова: Підручник для 7 кл. середньої школи. – К.:

Вікторія, 2003. – 364 с.

  1. Олійник О. Б. Українська мова: Підручн. для 8 кл. серед. шк. – К.: Вікторія, 2004. – 288 с.

  2. Олійник О. Б. Українська мова: Підручн. для 9 кл. середньої школи. – К.

: Вікторія, 2003. – 384 с.

  1. Олійник О. Б. Українська мова: Підручн. для 10–11 кл. середньої школи.

– К.: Вікторія, 2004. – 448 с.

  1. Пентилюк М. І., Гайдаєнко І. В., Ляшкевич А. І., Омельчук С. А. Рідна мова: Підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Освіта, 2006. – 272 с.

  2. Передрій Г. Р., Скуратівський Л. В., Шелехова Г. Т., Остаф Я. І. Рідна мова: Підруч. для 7 кл. – К.: Освіта, 2003. – 272 с.

  3. Плющ М. Я., Грипас Н. Я. Українська мова. Довідник. – К.: Освіта, 2002. – 228 с.

  4. Семенюк Г. Ф., Ткачук М. П., Ковальчук О. Г. Українська література: Підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Освіта, 2006. – 512 с.

  5. Степанишин Б. І. Українська література: Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Арт-освіта, 2001. – 336 с.

  6. Стоян Л. М. Українська мова: Посібник з орфографії та пунктуації. — К.: Наук, думка, 2005.

  7. Українська мова. Зовнішнє оцінювання: Навчальний посібник з підготовки до зовнішнього оцінювання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: УЦОЯО, 2007. – 526 с.

  8. Український правопис. —К.: Наук, думка, 2003. –240 с.

  9. Хізова Р. 1., Щоголева В. В. Українські письменники. — Харків: ТОРСІНТ ПЛЮС, 2005.

  10. Хропко П. П. Українська література: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Школяр, 2005. 528 с.

  11. Шелехова Г. Т., Остаф Я. І., Скуратівський Л. В. Рідна мова: Підручник для 9 кл. – К.: Освіта, 2002. – 256 с.

  12. Ющук І. П. Рідна мова: Підруч. для 7 кл. – К.: Арт-Освіта, 2004. – 288 с.

  13. Ющук І. П. Рідна мова: Підруч. для 8 кл. – К.: Арт-Освіта, 2004. – 256 с.

  14. Ющук І. П. Практикум з правопису української мови. – К.: Освіта, 2006.

– 254 с.

Інтернет ресурси

Українська мова

Енциклопедія ―Українська мова‖:http://litopys3.freeservers.com/ukrmova/um.htm

Уроки державної мови: http://mova.kreschatic.kiev.ua/

Сайт "Я розмовляю українською" http://www.arkas-proswita.iatp.org.ua

Словники, довідники http://www.slovnyk.org

Довідник з української мови: http://www.ussr.to/All/tishkovets/movva.html

Автоматичний перекладач російсько-український, українсько-російський: http://www.uaportal.com/cgi_bin/translator.cgi?lang=r http://www.ukrcenter.com/library/read.asp?id=1964

Україно-Російський Фразеологічний Словник) Програми, тестиРеферати з української філології: http://www.referaty.com.ua/mova04.shtml Філологічні цікавинки

Українська абетка з використанням латиниці:

http://library.org.ua/abetka.htm

Українська література


http://poetyka.uazone.net/ (Бібліотека нараховує поезії понад 200 українських поетів. Тексти народних пісень і пісень сучасної української естради);

http://www.ukrlib.km.ru (Бібліотека української літератури: класика, народна творчість, сучасні твори, біографії письменників. Найбільше зібрання української літератури в Інтернеті);

http://www.utoronto.ca/elul (Бібліотека створена для студентів, які вивчають українську літературу в американських чи канадських університетах. На сайті є твори В. Винниченка, В. Підмогильного, Л. Скрипника, О. Кобилянської, П. Куліша, П. Мирного, Л. Мартовича, І. Нечуя-Левицького і т. ін. Диспут про „Шляхи розвитку української літератури― і т. ін.);

http://www.donbaslit.skif.net (Творчість українських письменників Донбасу)

http://ukrlife.org/main/library.html (Бібліотека української літератури) http://vitchyzna.ukrlife.org/ (Літературно-художній та громадсько-політичний журнал ―Вітчизна‖)

http://aphorism.org.ua/ (Афоризми українські та світові)

http://www.vsesvit-journal.com/ (Український журнал іноземної літератури ―Всесвіт‖)

http://www.tsybulko.com.ua/ (Офіційний сайт письменника Володимира Цибулька)

http://www.pisni.org.ua/ (Українські пісні)

Програма вступних іспитів з української літератури: http://www.unicyb.kiev.ua/Site_Ukr/abit/PROGRAMS/progs3.html Огляди “Українська література в Інтернеті”: http://www.svoboda-news.com/2001/50/u4.htm http://www.zn.kiev.ua/ie/show/405/35711

Сайт Спілки письменників України:

http://www.nspu.kiev.ua

Сайт Асоціації українських письменників (є: бібліотека; посилання на повнотекстові ресурси, українські журнали та газети): http://www.aup.iatp.org.ua/lib/lib.phpАбітурієнти можуть користуватися також іншими підручниками, посібниками, довідниками та словниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України.
Каталог: 2015
2015 -> Навчальний посібник Харків нфаУ 2011 (07) к 15 Рецензенти: В. О. Тюріна
2015 -> Київська духовна академія української православної церкви київського патріархату новітні релігійні та містичні рухи: системний аналіз Збірник наукових праць
2015 -> Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів { Із змінами, внесеними згідно з Постановами км n 960 ( 960-2000-п ) від 14. 06. 2000 n 1124 ( 1124-2004-п ) від 27. 08. 2004 n 254
2015 -> Положення про організацію освітнього навчального процесу Миколаїв-2015 ббк 74. 202 П 52 Затверджено вченою радою Миколаївського національного університету імені В. О
2015 -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
2015 -> Міністерство освіти І науки україни технолого-економічний коледж миколаївського національного аграрного університету
2015 -> Учебное пособие по практике 2015 г

Скачати 423.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал