Програма вступних випробувань студентів ступеневої підготовки для продовження навчання на окр спеціалістСкачати 343.2 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір343.2 Kb.
#19192
ТипПрограма


ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕСУ


Затверджую:

Ректор академії, професор

_________В.М. Писаренко

«14» квітня 2010р.


ПРОГРАМА

Вступних випробувань

студентів ступеневої підготовки

для продовження навчання на ОКР Спеціаліст

за спеціальністю 7.050104 „Фінанси”

напряму підготовки

0501 “Економіка і підприємництво”

Полтава 2010

Полтавська державна аграрна академія

Навчально-науковий інститут економіки та бізнесу

Факультет обліку та фінансів


Затверджую:

Декан факультету обліку та фінансів

______________доцент Дорогань Л.О.

"____"___________________ 20___ р.ПРОГРАМА


ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

студентів ступеневої підготовки

для продовження навчання на ОКР Спеціаліст

за спеціальністю 7.050104 „Фінанси”

напряму підготовки 0501 “Економіка і підприємництво”

Розглянуто і затверджено науково-методичною радою за напрямом підготовки “Фінанси і кредит” (протокол № 1 від 26 серпня 2009р.)


Схвалено вченою радою навчально-наукового інституту економіки та бізнесу (протокол №7 від 08 лютого 2010р.)Полтава 2010

УДК: 378.046: 378.22: 336: 33

ББК: 74.58

Програма вступних випробувань студентів ступеневої підготовки для продовження навчання на ОКР Спеціаліст за спеціальністю 7.050104 „Фінанси” напряму підготовки 0501 “Економіка і підприємництво” - Полтава: ПДАА, 2010. – 24 с.
Програму підготували:

Викладачі кафедри економічної теорії та економічних досліджень: к.е.н., доцент Дорогань Л.О., к.е.н., доцент Тютюнник Ю.М., асистент Дорошенко А.П.

Викладачі кафедри фінансів і кредиту: к.е.н., доцент Аранчій В.І., к.е.н., доцент Капаєва Л.М., к.е.н., доцент Лелюк Ю.М., к.е.н., доцент Чумак В.Д., к.е.н., доцент Черненко Л.В., ст. викладач Безкровний О.В., асистент Собчишин В.М.

Розглянуто і затверджено науково-методичною радою за напрямом підготовки “Фінанси і кредит” (протокол № 1 від 26 серпня 2009р.)


Схвалено вченою радою навчально-наукового інституту економіки та бізнесу (протокол №7 від 08 лютого 2010р.)Зміст


ВСТУП

6

ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІН професійної підготовки

7

1. страхові послуги

7

2. Фінансовий аналіз

12

3. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва

14

4. податкова система


17

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СКЛАДАННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ


24Вступ
Державні вступні випробування мають на меті забезпечити рівні можливості випускників ОКР „Бакалавр” для вступу на ОКР „Спеціаліст”, при цьому ефективно перевірити рівень професійних знань студентів, вміння їх використовувати при рішенні конкретних господарських операцій у сучасних умовах господарювання.

До здачі вступних випробувань допускаються студенти, які виконали повністю навчальний план за ОКР “Бакалавр” і отримали диплом бакалавра за напрямом підготовки фінанси і кредит.

Вступні випробування проводяться на відкритих засіданнях приймальної комісії по дисциплінах професійної підготовки: „Страхові послуги”, „Фінансовий аналіз”, „Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва”, „Податкова система”.

Випробування проводяться з використанням тестових теоретичних та практичних питань. Кожному випускнику ОКР „Бакалавр” видається індивідуальна комбінація тестових питань по фахових дисциплінах.Програми дисциплін професійної підготовки
1. Страхові послуги

Мета: формування знань щодо змісту та організації роботи страховиків, забезпечення потреб юридичних осіб і громадян у страхових послугах.

Завдання: з'ясування необхідності і сутності страхових послуг, що надаються юридичним особам; засвоєння методів організації роботи страховика щодо реалізації страхових послуг; вивчення умов надання страхових послуг з основних видів особистого, майнового страхування і страхування відповідальності.

Предмет: організація роботи страховиків щодо забезпечення та реалізації потреб юридичних осіб і громадян у страхових послугах.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

 1. Страхова послуга та особливості її реалізації.

 2. Порядок укладання та ведення страхової угоди.

 3. Страхування життя і пенсій.

 4. Страхування від нещасних випадків.

 5. Медичне страхування.

 6. Страхування майна та відповідальності підприємств.

 7. Сільськогосподарське страхування.

 8. Страхування технічних ризиків.

 9. Страхування фінансово-кредитних ризиків.

 1. Автотранспортне страхування.

 2. Морське страхування.

 3. Авіаційне страхування.

 4. Страхування майна і відповідальності громадян.


Тема 1. Страхова послуга та особливості її реалізації

Страхова послуга як специфічний товар. Ознаки, які характеризують страхову послугу. Економічна необхідність надання страхових послуг фізичним і юридичним особам і розширення їх асортименту. Служба маркетингу страхової компанії та її функції. Вивчення й формування попиту на страхові послуги. Система продажу страхових послуг. Безпосередній продаж: переваги й недоліки. Продаж через посередників: переваги і недоліки. Права і обов'язки страхових посередників. Вимоги законодавства України до страхових посередників. Роль реклами в реалізації страхових послуг. Види страхової реклами і вимоги до неї. Контроль з боку страхових компаній і держави за реалізацією страхових послуг.Тема 2. Порядок укладання та ведення страхової угоди

Етапи проходження страхової угоди: заява про страхування; андеррайтинг; укладання договору страхування; видача полісів, врегулювання вимог страхувальника щодо відшкодування збитків. Заява про страхування: форма подання, зміст, значення. Андеррайтинг: оцінка ризику; вирішення питання про прийняття об'єкта на страхування; визначення термінів, спеціальних вимог, обсягів і розмірів страхового покриття; франшизи; розрахунок страхової премії. Укладання договору страхування. Страховий поліс як форма договору страхування. Зміст страхового полісу. Його зв'язок з правилами страхування. Структура страхового полісу. Страхове свідоцтво і страховий сертифікат. Врегулювання вимог страхувальника щодо відшкодування збитків. Дії страхувальника при настанні страхової події. Дії страховика щодо розслідування характеру і розмірів збитків. Страховий акт. Виплата відшкодування. Система страхового забезпечення. Франшиза. Виключення.


Тема 3. Страхування життя і пенсій

Необхідність і значення страхового захисту життя і пенсій громадян. Особливості страхування. Розвиток і сучасний стан страхування. Види страхування життя. Змішане страхування життя. Суб'єкти страхування. Обсяги страхової відповідальності. Строк страхування. Страхова сума. Одержувачі страхової суми у випадку смерті страхувальника. Порядок визначення і сплати страхових премій. Організація роботи страхової компанії по визначенню страхових і викупних сум, порядок їх виплати страхувальнику, спадкоємцям або визначеним для цього особам. Страхування дітей. Страхування до вступу в шлюб. Довічне страхування. Страхування пенсій.


Тема 4. Страхування від нещасних випадків

Необхідність і значення страхового захисту громадян від нещасних випадків. Розвиток і сучасний стан страхування. Форми й види страхування. Обов'язкові види страхування від нещасних випадків. Державне особисте страхування військовослужбовців і військовозобов'язаних, призваних на збори. Суб'єкти страхування. Обсяг страхової відповідальності. Страхова сума. Страхова премія і порядок її сплати. Визначення розміру страхових сум за наслідки нещасних випадків. Одержувачі страхової суми у випадку смерті застрахованого. Відмова у виплаті страхової суми. Державне особисте страхування осіб рядового, начальницького та вільнонайманого складу органів і підрозділів внутрішніх справ. Державне особисте страхування працівників митних органів. Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті. Інші види обов'язкового страхування від нещасних випадків. Добровільні види страхування від нещасних випадків і умови їх проведення. Індивідуальне страхування громадян від нещасних випадків. Страхування дітей (школярів) від нещасних випадків. Страхування туристів від нещасних випадків. Інші види добровільного страхування від нещасних випадків.


Тема 5. Медичне страхування

Необхідність, розвиток і сучасний стан медичного страхування. Суб'єкти страхування і відносини між ними. Форми проведення медичного страхування та їх особливості. Обов'язкове медичне страхування. Обсяг відповідальності страховика. Страхова сума. Порядок визначення розміру страхових премій і їх сплати. Права й обов'язки сторін страхових відносин. Організація роботи страхової компанії, пов'язана з настанням відповідальності за фактом страхового випадку. Добровільне медичне страхування. Договір страхування. Обсяг відповідальності страховика. Строк страхування. Страхова сума. Страхова премія. Порядок виплати страхового забезпечення. Відмова у виплаті. Медичне страхування громадян, які виїздять за кордон.


Тема 6. Страхування майна та відповідальності підприємств

Роль страхування у забезпеченні потреб підприємця в страховому захисті. Форми й види страхування. Страхування від вогню та інших небезпек. Основні умови страхування. Суб'єкти страхування. Обсяг відповідальності; об'єкти страхування, їх оцінка; виключення; строк дії договору. Страхова сума, страховий тариф. Страхова премія. Оцінка збитку. Страхове відшкодування. Страхування від перерв у виробництві внаслідок знищення або пошкодження застрахованого майна. Страхування відповідальності товаровиробників: за якість продукції, що виробляється; за забезпечення зайнятості робочих місць; забруднення навколишнього середовища; страхування працівників від нещасних випадків за рахунок коштів підприємств.


Тема 7. Сільськогосподарське страхування

Економічні завдання страхового захисту в сільському господарстві. Розвиток і сучасний стан страхування майна виробників сільськогосподарської продукції. Форми й види страхування майна сільськогосподарських підприємств. Обов'язкове страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень. Об'єкти страхування. Обсяг страхової відповідальності. Характеристика страхових випадків. Страхове забезпечення. Визначення вартості врожаю, обчислення й порядок сплати страхових премій. Організація роботи страхової компанії по визначенню збитків і страхового відшкодування. Визначення факту й причин загибелі (пошкодження) врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень. Оцінка збитків при загибелі (пошкодженні) врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень. Страхове відшкодування. Добровільне страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень. Страхування сільськогосподарських тварин. Страхування будівель та іншого майна сільськогосподарських підприємств.


Тема 8. Страхування технічних ризиків

Необхідність і значення страхування технічних ризиків. Види страхування. Страхування будівельно-монтажних ризиків. Умови страхування. Суб'єкти страхування. Об'єкти страхування, їх оцінка. Обсяг страхової відповідальності. Виключення. Строк дії договору. Страхова сума. Страховий тариф. Страхова премія. Оцінка збитку. Страхове відшкодування. Страхування машин від поломок. Умови страхування. Страхування електронної техніки. Умови страхування. Страхування післяпускових гарантійних зобов'язань. Умови страхування.


Тема 9. Страхування фінансово-кредитних ризиків

Необхідність і значення страхування у фінансово-кредитній сфері. Сутність та економічний зміст страхування кредитів. Форми забезпечення кредитів: матеріальна або юридична. Характеристика основних організаційних форм страхування кредитів. Страхування товарних кредитів. Страхування кредитів під інвестиційні засоби. Страхування споживчих кредитів. Страхування матеріальних цінностей, що передаються в заставу. Страхування експортних кредитів. Характеристика окремих видів страхування кредитних ризиків. Страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту. Об'єкт страхування. Обсяг страхової відповідальності. Страхова сума. Строк страхування. Страховий тариф. Страхова премія. Визначення збитків. Страхове відшкодування. Страхування ризику непогашення кредиту. Страхування банківських гарантій. Сутність та економічний зміст страхування фінансових ризиків. Характеристика окремих видів страхування фінансових ризиків: страхування прибутку (доходу); страхування депозитів; інші види. Умови страхування.


Тема 10. Автотранспортне страхування

Необхідність і значення страхування автотранспортних ризиків. Поняття автотранспортного страхування, його сутність. Об'єкти страхування. Розвиток системи автотранспортного страхування. Сучасний стан автотранспортного страхування. Страхування автомобілів. Характеристика об'єктів страхування. Варіанти страхування. Обсяг страхової відповідальності. Страхова сума. Страховий тариф. Фактори, що впливають на розмір страхового тарифу. Страхова премія. Строк страхування. Франшиза. Пільги страхувальникам. Оцінка збитків. Страхове відшкодування. Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів. Форми страхування. Суб'єкти страхування. Об'єкти страхування. Обсяг страхової відповідальності. Строки страхування. Оцінка збитків. Страхове відшкодування. Моторне (транспортне) страхове бюро України, його функції. Права і обов'язки членів МТСБ.. Міжнародна система Зелена картка, її розвиток. Страхування вантажів, що перевозяться автомобільним транспортом. Об'єкти страхування. Обсяг страхової відповідальності. Строк страхування. Страхова сума. Страховий тариф. Страхова премія. Визначення й порядок відшкодування збитків. Страховий захист громадян від нещасних випадків на автомобільному транспорті. Форми страхування. Суб'єкти страхування. Обсяг відповідальності.. Виключення. Строк страхування. Страхова сума. Страховий тариф. Страхова премія. Виплата страхових сум.


Тема 11. Морське страхування

Необхідність і особливості страхування морських ризиків. Суб'єкти страхування. Клуби взаємного морського страхування. Визначення договору морського страхування в Кодексі торговельного мореплавання. Страхування морських суден. Об'єкти страхування. Класифікація суден за категоріями ризику. Обсяг відповідальності. Варіанти страхування. Виключення. Страхова сума. Страховий тариф. Страхова премія. Строк страхування. Оцінка збитків. Страхове відшкодування. Страхування відповідальності власників суден: перед третіми особами; за забруднення державних територіальних вод. Обсяг відповідальності. Виключення. Страхова сума. Страховий тариф. Страхова премія. Строк страхування. Оцінка збитків. Страхове відшкодування. Страхування вантажів, що перевозяться морським транспортом. Об'єкти страхування. Обсяг відповідальності. Варіанти страхування. Строк страхування. Страхова сума. Страховий тариф. Страхова премія. Оцінка збитків. Страхове відшкодування. Страховий захист громадян від нещасних випадків на морському транспорті: членів судової команди, пасажирів. Форми страхування. Обсяг відповідальності. Виключення. Строк страхування. Страхова сума. Страховий тариф. Страхова премія. Виплата страхових премій. Перспективи розвитку морського страхування в Україні.


Тема 12. Авіаційне страхування

Необхідність та особливості страхування авіаційних ризиків. Суб'єкти страхування. Об'єкти страхування. Законодавча база в авіаційному страхуванні. Авіаційний поліс Ллойда. Страхування повітряних суден. Форми страхування. Об'єкти страхування. Обсяг відповідальності. Варіанти страхування. Виключення. Страхова сума. Страховий тариф. Страхова премія. Строк страхування. Оцінка збитків. Страхове відшкодування. Страхування відповідальності власників повітряних суден. Варшавська Конвенція 1929р. Суб'єкти страхування. Обсяг відповідальності. Виключення. Страхова сума. Страховий тариф. Страхова премія. Строк страхування. Оцінка збитків. Страхове відшкодування. Страхування вантажів, що перевозяться авіаційним транспортом. Об'єкти страхування. Обсяг відповідальності. Строк страхування. Страхова сума. Страховий тариф. Страхова премія. Оцінка збитків. Страхове відшкодування. Страховий захист громадян від нещасних випадків на повітряному транспорті. Види страхування й умови їх проведення. Суб'єкти страхування. Форми страхування. Обсяг відповідальності. Виключення. Строк страхування. Страхова сума. Страховий тариф. Страхова премія. Виплата страхових сум.


Тема 13. Страхування майна і відповідальності громадян

Необхідність і значення страхового захисту майна громадян. Розвиток і сучасний стан страхування особистої власності громадян. Види послуг страхових компаній громадянам — власникам майна. Суб'єкти страхування. Страхування будівель і споруд. Об'єкти страхування. Обсяг страхової відповідальності. Виключення. Страхове забезпечення. Страхова оцінка будівель і споруд. Страхова премія. Пільги страхувальникам. Оцінка збитку. Страхове відшкодування. Страхування тварин у господарствах громадян. Страхування домашнього майна. Інші види страхування майна громадян від інших ризиків. Страховий захист відповідальності громадян перед третіми особами. Види й форми страхування. Страхування особистої відповідальності власників будівель. Страхування особистої відповідальності власників домашніх тварин. Страхування професійної та іншої відповідальності.2. Фінансовий аналіз

Мета: формування теоретичних знань та практичних навичок з методики проведення фінансового аналізу підприємств.

Завдання: вивчення теоретичних засад і методології фінансового аналізу підприємств; набуття вмінь і навичок аналізу майна та оборотних активів, формування капіталу підприємств, ліквідності і платоспроможності, фінансової стійкості, прибутковості та рентабельності підприємств; виявлення резервів підвищення ефективності виробництва та поліпшення фінансового стану підприємств.

Предмет: методи і способи аналізу фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємств.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1. Значення і теоретичні засади фінансового аналізу.

2. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу.

3. Аналіз майна підприємства.

4. Аналіз оборотних активів.

5. Аналіз джерел формування капіталу підприємств.

6. Аналіз грошових потоків.

7. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємств.

8. Аналіз фінансової стійкості підприємств.

9. Аналіз кредитоспроможності підприємств.

10. Аналіз ділової активності підприємств.

11. Аналіз прибутковості та рентабельності підприємств.

12. Аналіз інвестиційної активності підприємств.

13. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємств.


Тема 1. Значення і теоретичні засади фінансового аналізу

Становлення й розвиток фінансового аналізу, його роль у сучасних умовах господарювання. Предмет і завдання фінансового аналізу. Сутність і напрями аналізу фінансового стану підприємства. Види фінансового аналізу та його користувачі. Метод фінансового аналізу. Основні прийоми аналізу інформації фінансової звітності.


Тема 2. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу

Класифікація економічної інформації й вимоги до неї. Система інформа-

ційного забезпечення фінансового аналізу. Використання інформації фінансової звітності у фінансовому аналізі. Статистична звітність у фінансовому аналізі. Комп’ютерні технології фінансового аналізу.
Тема 3. Аналіз майна підприємства

Загальна характеристика активів балансу. Актив скороченого аналітичного балансу, його горизонтальний і вертикальний аналіз. Класифікація видів активів. Аналіз необоротних активів. Методичні підходи до формулювання висновків за результатами аналізу майна підприємства.


Тема 4. Аналіз оборотних активів

Загальна характеристика й класифікація оборотних активів. Аналіз запасів підприємства. Аналіз дебіторської заборгованості. Аналіз оборотності оборотних активів.


Тема 5. Аналіз джерел формування капіталу підприємств

Загальна характеристика пасивів балансу. Пасив скороченого аналітичного балансу, його горизонтальний і вертикальний аналіз. Класифікація видів пасивів. Аналіз співвідношення власного й позикового капіталу. Аналіз кредиторської заборгованості. Методичні підходи до формулювання висновків за результатами аналізу джерел формування капіталу.


Тема 6. Аналіз грошових потоків

Економічний зміст і класифікація грошових потоків. Аналіз руху грошових коштів у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Напрями аналізу й система показників оцінки грошових потоків. Удосконалення системи управління грошовими потоками.


Тема 7. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємств

Поняття ліквідності й платоспроможності підприємства. Аналіз ліквідності балансу. Система відносних показників оцінки ліквідності й платоспроможності підприємства. Оперативний аналіз платоспроможності. Визначення ознак поточної, критичної та надкритичної неплатоспроможності. Оцінка задовільності структури балансу та перспектив втрати (відновлення) платоспроможності.


Тема 8. Аналіз фінансової стійкості підприємств

Сутність фінансової стійкості та напрями її аналізу. Система відносних показників оцінки фінансової стійкості підприємства. Методика визначення типу фінансової стійкості. Методика розрахунку та факторний аналіз порогу рентабельності й запасу фінансової стійкості. Оцінювання виробничо-фінансового лівериджу. Економічний зміст і факторний аналіз ефекту фінансового важеля.Тема 9. Аналіз кредитоспроможності підприємств

Сутність кредитоспроможності, нормативно-методичне та інформаційне забезпечення її оцінки. Загальна характеристика позичальника. Бальна (рейтингова) оцінка фінансового стану позичальника. Класифікація кредитних операцій за рівнем кредитного ризику. Аналіз ефективності проекту, що кредитується, та оцінка ризиків, які пов’язані з ним.


Тема 10. Аналіз ділової активності підприємств

Сутність і напрями аналізу ділової активності підприємства. Комплексна оцінка ділової активності підприємства за системою показників оборотності. Аналіз стійкості економічного зростання. Аналіз ринкової активності підприємства.


Тема 11. Аналіз прибутковості та рентабельності підприємств

Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу фінансових результатів і рентабельності. Аналіз формування доходів, витрат і фінансових результатів за даними форми №2 „Звіт про фінансові результати”. Факторний аналіз фінансових результатів. Аналіз взаємозв’язку „витрати – обсяг - прибуток”. Аналіз рентабельності підприємства за системою показників. Факторний аналіз показників рентабельності. Аналіз розподілу та використання прибутку.


Тема 12. Аналіз інвестиційної активності підприємств

Сутність і класифікація інвестицій та інвестиційних проектів. Завдання, інформаційне забезпечення та напрями аналізу інвестиційної діяльності. Аналіз інвестиційної привабливості підприємств. Методи оцінювання ефективності капітальних інвестицій. Аналіз фінансових інвестицій.


Тема 13. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємств

Сутність, завдання та етапи комплексного фінансового аналізу. Математичні методи комплексного оцінювання об’єктів аналізу. Алгоритм комплексного (рейтингового) оцінювання фінансового стану підприємств. Багатофакторні моделі діагностики ймовірності банкрутства.3. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва

Мета: набуття теоретичних знань і практичних навичок щодо здійснення фінансової діяльності суб'єктів підприємництва.

Завдання: вивчення змісту і напрямків фінансової діяльності підприємств; оволодіння методами та інструментами фінансування суб'єктів підприємництва, оцінювання вартості підприємства, формування дивідендної політики, фінансового контролінгу.

Предмет: система фінансово-економічних відносин з приводу формування коштів для операційної та інвестиційної діяльності підприємства

Зміст дисципліни розкривається в темах:

 1. Основи фінансової діяльності суб'єктів підприємництва.

 2. Особливості фінансування суб'єктів підприємництва різних форм організації бізнесу.

 3. Формування власного капіталу підприємства.

 4. Внутрішні джерела фінансування підприємства.

 5. Дивідендна політика підприємства.

 6. Фінансування підприємства за рахунок запозичених ресурсів.

 7. Фінансова діяльність на етапі реорганізації підприємства.

 8. Фінансове інвестування підприємства.

 9. Оцінювання вартості підприємства.

 1. Фінансова діяльність підприємства у сфері зовнішньоекономічних відносин.

 2. Фінансовий контролінг на підприємстві.


Тема 1. Основи фінансової діяльності суб’єктів підприємництва

Капітал підприємства та його економічна сутність. Зміст та основні завдання фінансової діяльності суб’єктів підприємництва. Фінансова діяльність у системі функціональних завдань фінансового менеджменту підприємства. Організація фінансової діяльності підприємств. Форми фінансування підприємств. Критерії прийняття фінансових рішень. Теоретичні джерела фінансової діяльності підприємств: класична теорія фінансування; теорема іррелевантності; теорія оптимізації портфеля інвестицій; модель оцінки дохідності капітальних активів; неоінституційна теорія фінансування; концепція максимізації вартості капіталу власників.


Тема 2. Особливості фінансування суб’єктів підприємництва різних форм організації бізнесу

Критерії прийняття рішення про вибір правової форми організації бізнесу. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва без створення юридичної особи. Особливості фінансової діяльності приватних підприємств. Особливості фінансової діяльності товариств з обмеженою відповідальністю. Особливості фінансової діяльності акціонерних товариств. Особливості фінансової діяльності командитних і повних товариств. Фінансова діяльність кооперативів. Особливості фінансової діяльності підприємств з іноземними інвестиціями. Фінансова діяльність державних і казенних підприємств. Фінансування спільної діяльності підприємств на основі договорів кооперації.


Тема 3. Формування власного капіталу підприємства

Власний капітал, його функції та складові. Статутний капітал і корпоративні права підприємства: номінальний капітал підприємства; привілейовані акції; балансовий та ринковий курси акцій. Резервний капітал підприємства, його види та джерела формування. Основні цілі та передумови збільшення статутного капіталу. Збільшення статутного капіталу товариств з обмеженою відповідальністю. Методи та джерела збільшення статутного капіталу акціонерних товариств. Переважне право власників на придбання акцій (часток). Курс емісії корпоративних прав підприємства. Порядок збільшення статутного капіталу на основі додаткової емісії корпоративних прав. Завдання та основні передумови зменшення статутного капіталу підприємств. Зменшення статутного капіталу товариств з обмеженою відповідальністю. Способи зменшення статутного капіталу акціонерних товариств. Санація балансу підприємства. Порядок оформлення звіту про власний капітал.


Тема 4. Внутрішні джерела фінансування підприємства

Класифікація внутрішніх джерел фінансування підприємства. Самофінансування суб’єктів підприємництва: приховане самофінансування; тезаврація прибутку. Збільшення статутного капіталу без залучення додаткових внесків. Забезпечення наступних витрат і платежів. Чистий грошовий потік (Cash-flow). Показники Cash-flow, їх характеристика. Порядок оформлення звіту про рух грошових коштів.


Тема 5. Дивідендна політика підприємства

Зміст, значення та основні завдання дивідендної політики. Теорії в галузі дивідендної політики, їх характеристика. Фактори дивідендної політики. Порядок нарахування дивідендів. Форми виплати дивідендів. Інструменти дивідендної політики. Методи нарахування дивідендів. Оподаткування дивідендів. Оподаткування дивідендів, які отримують нерезиденти. Визначення ефективності дивідендної політики.


Тема 6. Фінансування підприємства за рахунок запозичених ресурсів

Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові. Фінансові кредити, їх характеристика. Довгострокові та короткострокові банківські кредити. Практична робота із залучення банківських кредитів. Кредитоспроможність підприємства. Кредитне забезпечення господарюючих суб’єктів. Кредит в іноземній валюті. Облігації підприємств, їх види та параметри. Емісія облігацій. Погашення облігацій підприємств. Облігації з нульовим купоном (Zerobond). Конвертовані облігації. Варанти, їх види та характеристика. Комерційні кредити. Факторинг.


Тема 7. Фінансова діяльність на етапі реорганізації підприємств

Реорганізація як специфічний напрям фінансової діяльності підприємства. Загальні передумови реорганізації. Сутність та основні завдання реорганізації, спрямованої на укрупнення підприємства. Злиття та приєднання під час реорганізації. Поглинання (аквізиція). Реорганізація підприємства, спрямована на його розукрупнення. Перетворення як особлива форма реорганізації підприємства.


Тема 8. Фінансове інвестування підприємства

Сутність і класифікація фінансових інвестицій підприємства. Довгостроко

ві фінансові інвестиції. Поточні фінансові інвестиції. Оцінка доцільності фінансових інвестицій. Оцінка доцільності вкладень в інвестиції з фіксованою ставкою дохідності. Оцінка доцільності фінансових інвестицій у корпоративні права. Відображення вартості фінансових інвестицій у фінансовій звітності.
Тема 9. Оцінювання вартості підприємства

Необхідність, завдання і принципи експертної оцінки вартості підприємства. Вартість капіталу підприємства. Методичні підходи до оцінки вартості підприємства. Дохідний підхід в оцінці вартості підприємства. Майновий (витратний) підхід в оцінці вартості підприємства. Оцінка вартості підприємства на основі ринкового підходу. Практична робота з оцінки вартості підприємства.Тема 10. Фінансова діяльність підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин

Компетенції фінансових служб у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Регулювання розподілу виручки від зовнішньоекономічної діяльності в іноземній валюті. Розрахунки при здійсненні зовнішньоеконо-мічних операцій. Правила щодо здійснення розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Типові платіжні умови зовнішньоеконо-мічних договорів (контрактів). Форфейтинг. Митне оформлення та оподаткування зовнішньо-торгівельних операцій.


Тема 11. Фінансовий контролінг на підприємстві

Сутність, необхідність та основні завдання фінансового контролінгу. Стратегічний та оперативний фінансовий контролінг. Координація як центральна функція контролінгу. Внутрішній аудит (ревізія) в системі функцій контролінгу. Зміст, призначення та організація системи раннього попередження і реагування (СРПР). Бюджетування як функція фінансового контролінгу. Система бюджетів на підприємстві. Визначення потреби підприємства в капіталі. Правила фінансування підприємств: золоте правило фінансування; золоте правило балансу; правило вертикальної структури капіталу; ефект фінансового лівериджу. Планування прибутків і збитків на підприємстві. Планування ліквідності та платоспроможності. Планування показників балансу. Прогноз руху грошових коштів (Cash-flow). Бюджетний контроль та аналіз відхилень. Методи контролінгу: аналіз точки беззбитковості; бенчмаркінг; вартісний аналіз; портфельний аналіз; ABC-аналіз; аналіз сильних і слабких місць на підприємстві. Методи фінансового прогнозування: експертне (суб’єктивне) прогнозування; каузальне прогнозування; методи екстраполяції.4. Податкова система

Мета: вивчення фінансових відносин, пов’язаних з примусовим відчуженням і перерозподілом частини вартості національного продукту з метою формування загальнодержавного фонду грошових ресурсів

Завдання: засвоєння теоретичних та організаційних основ податкової системи та податкової політики, методики розрахунків, порядку сплати прямих і непрямих податків юридичними та фізичними особами, альтернативних систем оподаткування, діяльності державної податкової служби.

Предмет: економічні відносини з приводу перерозподілу вартості валового внутрішнього продукту і національного доходу для створення загальнодержавного централізованого фонду грошових коштів.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1. Сутність і види податків.

2. Організація податкової системи.

3. Державна податкова служба України.

4. Облік платників і надходжень податків до бюджету.

5. Податок на додану вартість.

6. Акцизний збір.

7. Мито.

8. Податок на прибуток підприємств.

9. Фіксований сільськогосподарський податок.

10. Податок з доходів фізичних осіб.

11. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва.

12. Плата за ресурси та послуги.

13. Інші податки.

14. Ухилення від податків і перекладання податків.

15. Податкова політика в системі державного регулювання економіки.

16. Неподаткові платежі в бюджет.
Тема 1. Сутність і види податків

Сутність податків. Зародження держави і податків. Історичний розвиток форм оподаткування. Визначення податків як економічної категорії. Податки та інші форми платежів до бюджету — плата, відрахування, неподаткові доходи. Функції податків. Фіскальна функція, механізм її реалізації. Податки як основа фінансової бази держави. Регулююча функція. Основні напрямки регулювання економіки та соціальної сфери. Термінологія оподаткування. Елементи податку: суб'єкт (платник) і носій, об'єкт оподаткування, джерело сплати, одиниця оподаткування, податкова ставка, квота. Методи побудови податкових ставок. Універсальні та диференційовані податкові ставки. Тверді та процентні ставки. Види твердих ставок: фіксовані та відносні. Види процентних ставок: пропорційні, прогресивні, регресивні. Класифікація податків, її ознаки. Поділ податків за економічним змістом на прямі та непрямі. Класифікація податків за економічною ознакою об'єкта оподаткування — податки на доходи, капітал і споживання. Класифікація за ознакою органів державної влади, які їх встановлюють: загальнодержавні та місцеві податки. Види прямих податків. Регулюючий механізм окремих видів прямих податків. Види непрямих податків: акцизи, фіскальні монополії, мито. Специфічні та універсальні акцизи, їх види. Податок на додану вартість в системі універсальних акцизів. Переваги та недоліки непрямих податків, їх місце в податковій системі.Тема 2. Організація податкової системи

Податки в системі державних доходів. Податковий метод формування доходів держави як основний в умовах ринкової економіки. Податкова система. Поняття податкової системи і вимоги до неї. Обсяг видатків бюджету як визначальна база побудови податкової системи. Рівень централізації валового внутрішнього продукту в бюджеті, його залежність від обсягу і характеру функцій держави. Податкова політика: поняття податкової політики та її напрямки. Основні принципи податкової політики: фіскальна, економічна та соціальна ефективність. Елементи принципу фіскальної ефективності: достатність доходів, мінімізація видатків на збирання податків, запобігання ухиленню від сплати податків, еластичність (гнучкість) податкової системи, рівномірне розподілення податків між адміністративно-територіальними одиницями. Податкова система України. Основні етапи її становлення. Склад і структура податкової системи України. Податкова політика України в сучасних умовах.


Тема 3. Державна податкова служба України

Податкова служба держави. Історія формування податкової служби в Україні. Організаційна структура органів державної податкової служби та їх основні завдання. Функції Державної податкової адміністрації України. Функції середнього та базового рівня державної податкової служби України. Податкова міліція як складова частина органів податкової служби та її завдання. Повноваження органів державної податкової служби. Фінансові та адміністративні санкції, які накладаються органами податкової служби. Обов'язки та відповідальність посадових осіб податкових органів.


Тема 4. Облік платників і надходжень податків до бюджету

Теоретичні й організаційні основи податкового менеджменту. Поняття податкового менеджменту. Облік платників як один з головних елементів податкової роботи. Особливості обліку юридичних осіб. Порядок реєстрації юридичних осіб. Реєстр юридичних осіб. Державна реєстрація фізичних осіб — платників податків. Присвоєння ідентифікаційних номерів фізичним особам — платникам податків. Особливості взяття на облік фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності. Особливості взяття на облік фізичних осіб, які не є суб'єктами підприємницької діяльності та отримують доходи не за місцем основної роботи. Відповідальність платників податків за порушення податкового законодавства. Види перевірок податкових органів. Контроль над вірністю нарахування та своєчасністю сплати податків і зборів.


Тема 5. Податок на додану вартість

Сутність податку на додану вартість, його зародження і розвиток. Передумови введення податку на додану вартість в Україні. Поняття доданої вартості, методи її обчислення. Платники і ставки податку на додану вартість. Сутність нульової ставки по податку на додану вартість. Операції, що оподатковуються за нульовою ставкою. Об'єкт оподаткування. Операції, що включаються в об'єкт оподаткування. Перелік операцій, що виключені з об'єкта оподаткування. Поняття бази оподаткування по податку на додану вартість. Порядок визначення бази оподаткування для операцій різних видів. Пільги по податку на додану вартість. Види пільг по податку на додану вартість: нульова ставка, звільнення від оподаткування, виключення з об'єкта оподаткування. Перелік операцій, що звільняються від оподаткування. Порядок визначення суми податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету або відшкодуванню з бюджету. Звітний податковий період. Поняття податкового зобов'язання і податкового кредиту. Податкова накладна як основний звітний податковий документ. Порядок відшкодування податку на додану вартість з бюджету для операцій, що оподатковуються за нульовою ставкою, і для інших видів операцій. Строки сплати ПДВ. Податковий вексель. Умови та порядок надання платником податкового векселя. Порядок включення сум податкового векселя до суми податкових зобов'язань і суми податкового кредиту платника.


Тема 6. Акцизний збір

Акцизний збір як форма специфічних акцизів. Історія його введення в Україні. Акцизний збір в системі інших непрямих податків, його недоліки та переваги. Платники акцизного збору. Об'єкт оподаткування для вітчизняних та імпортних товарів. Перелік підакцизних товарів. Види ставок по акцизному збору: тверді (фіксовані) та процентні (пропорційні). Порядок визначення оподатковуваного обороту та суми акцизного збору для вітчизняних та імпортних товарів, щодо яких застосовуються процентні ставки. Порядок визначення сум акцизного збору для вітчизняних та імпортних товарів, щодо яких застосовуються тверді ставки. Пільги по акцизному збору. Строки сплати та подання розрахунків до податкових органів.


Тема 7. Мито

Мито в системі непрямих податків. Митна політика та її цілі. Термінологія митної справи: митна територія, митний контроль, види переміщення через митний кордон, митна декларація та декларанти. Платники мита. Об'єкт оподаткування. Порядок визначення митної вартості. Види митних ставок: тверді та процентні. Види процентних ставок. Пільги для юридичних і фізичних осіб. Порядок надання відстрочок у сплаті мита. Порядок визначення суми мита та його сплати на рахунки митних органів. Порядок перерахування мита до бюджету.


Тема 8. Податок на прибуток підприємств

Прибуткове оподаткування в системі податків з підприємств. Загальна характеристика прибутку як об'єкта оподаткування. Бюджетне значення податку на прибуток підприємств. Податок на прибуток як регулюючий чинник. Переваги і недоліки податку на прибуток підприємств. Платники і ставки податку на прибуток. Об'єкт оподаткування. Поняття валового доходу. Перелік надходжень, які включаються і які не включаються до валового доходу. Порядок визначення скоригованого валового доходу. Поняття валових витрат. Перелік витрат, які включаються і які не включаються до складу валових витрат. Особливості віднесення витрат подвійного призначення до складу валових витрат платника податку. Податкові періоди. Порядок визначення дати збільшення валового доходу для різних видів операцій. Порядок визначення дати збільшення валових витрат для різних видів операцій. Поняття безнадійної заборгованості та порядок її врегулювання. Порядок зарахування суми від'ємного значення об'єкта оподаткування в наступних податкових періодах. Особливості оподаткування деяких видів операцій, товарів платників. Оподаткування страхової діяльності. Порядок оподаткування результатів діяльності, що здійснюється за довгостроковим контрактом. Поняття неприбуткової організації та види їх доходів, які звільняються від оподаткування. Оподаткування нерезидентів. Оподаткування дивідендів та спільної діяльності на території України. Оподаткування операцій з борговими вимогами та зобов'язаннями. Визначення амортизації. Перелік витрат, які підлягають і які не підлягають амортизації. Визначення основних засобів та їх груп. Порядок визначення і нарахування сум амортизаційних відрахувань. Порядок збільшення (зменшення) балансової вартості груп основних фондів. Норми амортизації. Пільги по податку на прибуток. Усунення подвійного оподаткування. Порядок нарахування податку на прибуток та строки сплати. Відповідальність платників податку.


Тема 9. Фіксований сільськогосподарський податок

Необхідність змін в оподаткуванні сільськогосподарських товаровироб-ників. Перелік податків і зборів, в рахунок яких сплачується фіксований сільськогосподарський податок. Платники фіксованого сільськогосподарського податку. Об'єкт оподаткування та ставки фіксованого сільськогосподарського податку. Особливості оподаткування сільськогосподарських виробників, які здійснюють сільськогосподарську діяльність на гірських та поліських територіях. Порядок нарахування та строки сплати фіксованого сільськогосподарського податку.


Тема 10. Податок з доходів фізичних осіб

Податок з доходів фізичних осіб. Бюджетне і соціальне значення податку з доходів фізичних осіб. Переваги і недоліки податку з доходів фізичних. Платники податку з доходів фізичних осіб. Ставки оподаткування. Соціальні пільги та можливість їх застосування. Об’єкт оподаткування. Порядок його визначення для громадян, котрі мають і котрі не мають постійного місця проживання в Україні. Особливості визначення об’єкта оподаткування для гро­мадян, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи. Перелік певних видів доходів, що звільняються від оподаткування. Зменшення сукупного оподатковуваного доходу для окремих категорій громадян. Порядок оподаткування доходів громадян за місцем основної роботи. Декларування громадянами, які отримували доходи не за місцем основної роботи, доходів у податкових органах. Усунення подвійного оподаткування. Особливості оподаткування доходів іноземних громадян та осіб без громадянства. Порядок визначення оподатковуваного доходу. Порядок обчислення і сплати податку. Обов’язки та відповідальність громадян щодо сплати податку з доходів фізичних осіб.


Тема 11. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва

Необхідність запровадження спрощеної системи оподаткування суб'єктів малого підприємництва (єдиного податку). Перелік юридичних і фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які мають право перейти на сплату єдиного податку. Перелік податків і зборів, в рахунок яких сплачується єдиний податок. Особливості нарахуванні і сплати єдиного податку для юридичних осіб. Ставки єдиного податку для суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб. Строки і порядок сплати та подання розрахунків для юридичних осіб. Порядок зарахування податку до бюджету. Особливості у нарахуванні і сплаті єдиного податку для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності. Ставки єдиного податку для суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб. Строки і порядок сплати та подання розрахунків для фізичних осіб. Порядок зарахування податку до бюджету. Порядок переходу платників на спрощену систему оподаткування.


Тема 12. Плата за ресурси та послуги

Підстави і мета встановлення плати за ресурси та послуги. Державна власність на ресурси як основа отримання державою доходів за їх використання. Плата за ресурси як інструмент впливу на економне і раціональне використання ресурсів. Види плати за ресурси та послуги. Збір за спеціальне використання водних ресурсів (плата за воду), його платники і об'єкт оподаткування. Порядок визначення нормативів плати. Дозвіл і ліміт на спеціальне використання водних ресурсів. Порядок обчислення суми плати за воду в межах ліміту і за понадлімітне використання. Строки сплати плати за воду та звітність платників. Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету. Платники збору. Нормативи. Порядок і строки сплати та подання розрахунків до податкових органів. Рентна плата за нафту і газ. Платники і ставки. Порядок затвердження ставок. Визначення дати відпуску продукції. Порядок визначення суми рентної плати. Строки сплати та подання розрахунків до податкових органів. Платежі за користування надрами. Платники збору. Об'єкти оподаткування. Встановлення нормативів. Строки сплати та подання розрахунків до податкових органів. Державне мито, його сутність та види. Побудова ставок державного мита. Порядок сплати державного мита і його перерахування до бюджету. Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України, його сутність. Ставки і порядок сплати. Податок на промисел, його призначення. Платники податку, порядок визначення суми податку та її сплати. Податок з власників транспортних засобів. Платники та об'єкт оподаткування. Ставки податку. Порядок і строки сплати податку. Плата за землю: загальна характеристика, переваги і недоліки. Платники та об'єкт оподаткування. Форми плати за землю: земельний податок та орендна плата. Диференціація ставок залежно від призначення земельних ділянок, їх місцезнаходження і якісних характеристик. Земельний податок із земель сільськогосподарського призначення. Порядок встановлення ставок. Земельний податок із земель несільськогосподарського призначення. Особливості встановлення ставок для різних платників та видів діяльності. Звільнення від сплати земельного податку. Строки сплати.


Тема 13. Інші податки

Місцеві податки і збори Класифікація місцевих податків і зборів. Повноваження місцевих органів влади щодо встановлення місцевих податків і зборів. Місцеві податки: комунальний і податок з реклами. Місцеві збори: готельний збір; збір за паркування автотранспорту; ринковий збір; збір за видачу ордера на квартиру; курортний збір; збір за участь у перегонах на іподромі; збір за виграш у перегонах на іподромі; збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі; збір за право використання місцевої символіки; збір за право проведення кіно- і телезйомок; збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей; збір за проїзд по території прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон; збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг; збір з власників собак; збір за право використання суб'єктами підприємницької діяльності приміщень, пов'язаних з їх діяльністю, що знаходяться у центральній частині населеного пункту та у будинках, що є пам'ятками історії та культури.


Тема 14. Ухилення від податків і перекладання податків

Теоретичні та практичні заходи боротьби з ухиленням від сплати податків і зборів. Застосування певних видів штрафних санкцій за приховання об’єкта оподаткування та відмови від сплати визначеного податкового зобов’язання. Податкові перевірки фактів заниження податкових платежів. Нарахування пені за несвоєчасне погашення податкового боргу із розрахунку 120 % річних облікової ставки Національного банку України. Сутність поняття перекладання податків. Процес перекладання податків шляхом включення їх розміру до складу вартості одиниці спожитої: продукції (товарів, робіт, послуг). Заходи уникнення фактів перекладання податкових платежів.


Тема 15. Податкова політика в системі державного регулювання економіки

Теоретичні підходи до податкової політики. Напрямки здійснення податкової політики держави. Принципи організації і здійснення податкової політики: фіскальна, економічна та соціальна ефективність. Складові принципу фіскальної ефективності: достатність доходів, мінімізація видатків на збирання податків, запобігання ухиленню від сплати податків, уникнення проявів перекладання податків, еластичність (гнучкість) податкової системи, рівномірне розподілення податків між адміністративно-територіальними одиницями. Роль податкової політики в системі державного регулювання економіки.


Тема 16. Неподаткові платежі в бюджет

Економічна сутність та склад неподаткових платежів. Економіко-правова природа неподаткових доходів (платежів). Місце і роль державного мита в складі неподаткових доходів. Внески до державних цільових фондів, як складова неподаткових платежів. Фонд соціального страхування з тимчасової непрацездатності. Фонд соціального страхування на випадок безробіття. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.Критерії оцінювання результатів

складання вступних випробувань

Прийом вступників на освітньо-професійну програму підготовки магістра здійснюється у підсумку конкурсного відбору за результатами вступних фахових випробувань незалежно від джерел фінансування навчання.

Для проведення вступних фахових випробувань на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста створюються атестаційні комісії.

Вступні випробування для продовження навчання на ОКР „Спеціаліст” проводяться у формі тестування з використанням комп’ютерної техніки, для якого пропонується пакет тестових завдань (не менше 50). Їх кількість відповідає загальній кількості годин з дисципліни, з яких для кожного вступника шляхом випадкового добору спеціальним програмним продукетом пропонується однакова кількість тестів.

Оцінювання проводиться у відсотках за відповідною 100-бальною системою.

Програми вступних випробувань і критерії оцінювання знань із дисциплін розробляються атестаційною та приймальною комісіями.Усі питання, пов`язані з прийомом на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст та результатами вступних випробувань вирішуються Приймальною комісією.Каталог: sites -> default -> files
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Мета навчального курсу
files -> Мета та завдання навчальної дисципліни
files -> Пояснювальна записка Курс «Зоопсихологія, порівняльна психологія»
files -> Онуфрієва Л. А. ( Кам’янець-Подільський )
files -> Робоча програма з дисципліни «Юридична психологія»
files -> Навчальний посібник за науковою редакцією Т. М. Титаренко к иїв 2011 у дк 316. 614: 159. 944](072) ббк 88. 5Я7 п 84
files -> Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з теми «Особистісно орієнтований урок: конструювання та діагностика»
files -> Информация Комитета по охране прав детей мон рк к Глобальному обзору деятельности по предотвращению насилия в отношении детей
files -> Потенциал провинциального университета в подготовке педагогических кадров высшей научной квалификации

Скачати 343.2 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал