Програма вступних випробувань «Спеціальна педагогіка з методиками спеціальної освіти» за осСкачати 130.64 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір130.64 Kb.
Міністерство освіти і науки України

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова приймальної комісії

проф. Безлюдний О.І.

________________________

«___»______________2017 р.

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

«Спеціальна педагогіка з методиками спеціальної освіти»

за ОС «бакалавр»

(денна та заочна форма навчання)
на основі диплому молодшого спеціаліста

(термін навчання – 1 рік 10 місяців)
Спеціальність 016 Спеціальна освіта (логопедія)Умань-2017
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Основною метою вступного екзамену зі спеціальної педагогіки з методиками спеціальної освіти є перевірка знань та вмінь абітурієнтів.Абітурієнт повинен знати:

   • особливості становлення та розвитку спеціальної педагогіки;

   • особливості організації інклюзивної освіти у сучасних умовах;

   • поняття спеціальної педагогіки, її значення як науки;

   • мету і завдання спеціальної педагогіки;

   • структуру спеціальної педагогіки;

   • міждисциплінарні зв'язки спеціальної педагогіки;

   • наукові основи спеціальної педагогіки;

   • історію становлення і розвитку національних систем спеціальної освіти;

   • основи дидактики спеціальної педагогіки;

 • принципи спеціальної освіти;

 • технології і методи спеціальної освіти;

 • форми організації спеціальної освіти.

Абітурієнт повинен вміти:

 • Використовувати сучасні методи і технології психодіагностичної, психокоректувальної, психотерапевтичної і психореабілітаційної роботи з дітьми, що мають труднощі в сприйнятті інформації, порушення уваги, пам'яті, мови, інтелектуальної діяльності й емоційно-вольової сфери, а також труднощі в навчанні;

 • використовувати методи психологічного консультування і психологічної підтримки;

 • чітко визначати зміст, основні форми та методинавчально-виховної роботи в умовах спеціальної освіти;

 • володіти технологіями інклюзивної освіти;

 • ефективно використовувати методичні прийоми роботи з дітьми, що мають труднощі в сприйнятті інформації, порушення уваги, пам'яті, мови, інтелектуальної діяльності й емоційно-вольової сфери, а також труднощі в навчанні.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ

Рівні знань і вмінь

Бали

за 200- бальною шкалою

Загальні критерії оцінювання знань і вмінь абітурієнта

ПОЧАТКОВИЙ


106-111,4

Абітурієнт може розрізнити основні поняття з «Спеціальної педагогіки з методиками спеціальної освіти», але пояснення їх суті є поверховим.


112-117,4

Абітурієнт фрагментарно відтворює незначну частину питань, має нечіткі уявлення про основні поняття з «Спеціальної педагогіки з методиками спеціальної освіти», виявляє здатність елементарно викласти думку. практичні завдання не виконує або виконує неправильно.


118-123,4

Абітурієнт відтворює менш як половину питань з «Спеціальної педагогіки з історією логопедії». Практичні уміння та навички не сформовані,практичні завдання виконує з суттєвими помилками, не відповідає на додаткові запитання.

СЕРЕДНІЙ124-132,6

Абітурієнт поверхово відтворює основний матеріал питань з «Спеціальної педагогіки з методиками спеціальної освіти», має загальні уявлення про педагогічну діяльність. Практичні завдання виконує неточно, не може самостійно визначати мету завдань.


133,5-142,1

Абітурієнт розуміє основні поняття з «Спеціальної педагогіки з методиками спеціальної освіти», здатний з помилками й неточностями дати їх визначення. Не висловлює власної думки, має труднощі щодо використання засвоєних знань на практиці, зокрема, самостійно визначити мету завдання та правильно підібрати мовний чи дидактичний матеріал.


143-151,6

Абітурієнт виявляє знання й розуміння основних положень з «Спеціальної педагогіки з методиками спеціальної освіти». Відповідь його правильна, але недостатньо осмислена. Здатний аналізувати, порівнювати, узагальнювати та робити висновки. Практичні завдання виконує репродуктивно, має труднощі з визначенням мети завдань.

ДОСТАТНІЙ152,5-161,1

Абітурієнт правильно й логічно відтворює матеріал питань, наводить приклади на підтвердження окремих думок, проявляє здатність застосовувати знання з «Спеціальної педагогіки з методиками спеціальної освіти» у стандартних практичних ситуаціях.


162-170,5

Знання абітурієнта є достатньо повними, він застосовує знання з «Спеціальної педагогіки з методиками спеціальної освіти» у стандартних ситуаціях, уміє аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв'язки і залежність між явищами та фактами, робити висновки. Відповідь його повна, логічна, обґрунтована, хоч і з деякими неточностями. Практичні завдання виконує на основі використання стандартних схем та шаблонів.

171,5-180

Абітурієнт досить добре володіє матеріалом з «Спеціальної педагогіки з методиками спеціальної освіти», уміє аналізувати і систематизувати інформацію, аргументувати власну думку, демонструє типові прийоми застосування знань при виконанні практичного завдання.

ВИСОКИЙ
181-189,5

Абітурієнт має глибокі і міцні знання, викладає свої думки логічно та послідовно, робить самостійні висновки. Орієнтується в передовому педагогічному досвіді. При цьому може припускатися незначних огріхів в аргументації думки. Практичні завдання виконує переважно на продуктивно-репродуктивному рівні з елементами творчої діяльності, демонструючи сформованість практичних умінь та навичок.


190,5-199

Абітурієнт на високому рівні володіє узагальненими знаннями в обсязі та в межах вимог навчальних програм освітнього ступеня «бакалавр», аргументовано використовує їх у розв’язанні завдань практичного змісту, проявляючи творчий підхід.


200

Абітурієнт має системні глибокі знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм освітнього ступеня «бакалавр», уміє самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати матеріал з «Спеціальної педагогіки з історією логопедії», усвідомлено використовує елементи передового педагогічного досвіду, проявляє творчий підхід під час виконання практичних завдань.ЗМІСТ ПРОГРАМИ


   1. Спеціальна педагогіка як наука.

Особливості становлення спеціальної педагогіки в системі наукового знання.Значення спеціальної педагогіки як науки.Види порушень психофізичного розвитку. Інтеграція та інклюзія у сучасній освіті.

2. Основні поняття та завдання спеціальної педагогіки.

Мета, предмет та завдання спеціальної педагогіки.Основні напрями та принципи спеціальної педагогіки. Основні категорії спеціальної педагогіки.Функції спеціальної педагогіки.Структура спеціальної педагогіки.3. Спеціальна педагогіка в системі наукового знання.

Місце спеціальної педагогіки у системі наукового знання.Спеціальна педагогіка та інші розділи педагогіки.Міждисциплінарнізв'язки спеціальної педагогіки.4. Методи дослідження у спеціальній педагогіці.

Теоретичні та емпіричні методи дослідження.Діагностика в спеціальній педагогіці та психології.Класифікація порушень у спеціальній педагогіці.5. Становлення і розвиток наукових основ спеціальної педагогіки.

Соціокультурні основи спеціальної педагогіки.Економічні основи спеціальної педагогіки.Правові основи спеціальної освіти.Клінічні основи спеціальної педагогіки.Лінгвістичні і психолінгвістичні основи спеціальної педагогіки.6. Історія становлення і розвитку національних систем спеціальної освіти.

Періоди становлення систем спеціальної освіти.Перший період еволюції: від агресії і нетерпимості до усвідомлення необхідності піклування інвалідами. Другий період еволюції: від усвідомлення необхідності піклування інвалідами до усвідомлення можливості навчання глухих і сліпих дітей.Третій період еволюції: від усвідомлення можливості навчання дітей з сенсорними порушеннями до визнання права аномальних дітей на освіту.Четвертий період еволюції: від усвідомлення необхідності спеціальної освіти для окремих категорій дітей з відхиленнями в розвитку до розуміння необхідності спеціальної освіти для всіх, хто її потребує. Розвиток і диференціація системи спеціальної освіти. П'ятий період еволюції: від рівних прав до рівних можливостей.7. Основний зміст дидактики спеціальної педагогіки.

Принципи спеціальної освіти.Технології і методи спеціальної освіти. Форми організації спеціальної освіти. Засоби забезпечення корекційно-освітнього процесу в системі спеціальної освіти.Професійна діяльність й особистість педагога системи спеціальної освіти.8. Характеристика освіти осіб з порушеннями розумового розвитку.

Предмет и завдання олігофренопедагогіки. Спеціальна освіта дітей із затримкою психічного розвитку.Освіта осіб з порушенням розумового розвитку (розумовою відсталістю).9. Педагогічна допомога дітям з порушеннями мовлення.

Предмет логопедії, її становлення як інтеграційної галузі знань.Анатомо-фізіологічні механізми мови й основні закономірності її розвитку у дітей. Причини мовних порушень. Основні види мовних порушень. Система спеціальних закладів для дітей з порушеннями мови.10. Педагогічні освітні системи для осіб з порушеннями слуху.

Предмет і завдання сурдопедагогіки. Причини порушень слуху, їх діагностика і медична реабілітація. Педагогічна класифікація осіб з недоліками слуху.Історія сурдопедагогіки.Педагогічні системи спеціальної освіти осіб з порушеннями слуху. Спеціальні технічні засоби для слабочуючих. Професійна освіта і соціальна адаптація осіб з порушенням слуху.11. Спеціальна освіта осіб з порушеннями зору.

Предмет і завдання тифлопедагогіки. Історія тифлопедагогіки.Причини і наслідки порушення зору і способи його компенсації.Дошкільна освіта дітей з порушеннями зору.Навчання дітей з недоліками зору у школі.Профорієнтація, професійна освіта і трудова діяльність сліпих і слабозорих.12. Спеціальна освіта при аутизмі й аутистичних рисах особистості.

Поняття про синдром раннього дитячого аутизму й аутистичні риси особистості. Причини аутизму. Клініко-психолого-педагогічна характеристика. Можливості розвитку, освіти й соціалізації дітей з аутизмом. Корекційно-педагогічна допомога при аутизмі.13. Спеціальна освіта осіб з порушеннями опорно-рухового апарату.

Види порушень опорно-рухового апарату. Загальна характеристика ДЦП. Структура рухового дефекту при ДЦП. Порушення психіки при ДЦП. Мовні порушення при ДДП.Корекційна робота при ДЦП. Система спеціалізованої допомоги дітям із церебральним паралічем.14. Розвиток й освіта осіб зі складними порушеннями розвитку.

Поняття про складні порушення розвитку. Основні групи дітей зі складними порушеннями. Завдання психолого-педагогічного супроводу розвитку дитини із складним дефектом.Психолого-педагогічні основи розвитку й освіти осіб зі складними дефектами.Особливості організації спеціальної освіти для осіб зі складними порушеннями в розвитку.15. Сучасна система спеціальних освітніх послуг.

Профілактика, рання діагностика і рання комплексна допомога дітям з відхиленнями в розвитку. Дошкільна освіта дітей з обмеженими можливостями.Шкільна система спеціальної освіти. Професійна орієнтація, система професійної освіти осіб з обмеженою працездатністю.Спеціальна освіта за кордоном та в Україні. Перспективи розвитку спеціальної освіти в Україні.16.Теорія та спеціальна методика виховання дітей з вадами мовлення

Сучасні проблеми виховної роботи в спеціальній школі. Предмет і завдання спеціальної методики виховної роботи. Сутність національного виховання як цілісної системи. Об’єкт і суб’єкт виховання. Система виховного процесу. Мета, зміст, форми і методи виховання. Зумовленість мети виховання соціальним умовам. Напрямки виховання. Принципи виховання. Корекція недоліків психофізичного розвитку дітей-логопатів, формування особистості як головні завдання виховної роботи. Взаємозв’язок спеціальної методики виховної роботи з спеціальною педагогікою та психологією, нейропсихологією та іншими науками.17. Спеціальна методика математики

Завдання та зміст курсу математики в допоміжній школі. Вплив математики на корекцію у розумово відсталих дітей психофізичних відхилень. Основні методи навчання математики в допоміжній школі. Особливості використання методів навчання на уроках математики в молодших і старших класах допоміжної школі. Форми контролю математичних знань учнів допоміжної школи. Урок математики в допоміжній школі, його освітні, виховні, корекційно-розвиваючі та практичні завдання. Позакласна робота з математики в допоміжній школі. Особливості позакласної роботи. Завдання та зміст пропедевтичного періоду з математики в допоміжній школі. Особливості оволодіння відсталими дітьми знаннями з наочної геометрії. Особливості формування у розумово відсталих дітей математичного мислення в процесі розв’язування задач. Типи арифметичних задач, які розв’язуються учнями протягом всього періоду навчання. Значення арифметичних задач для розвитку і корекції недоліків психічної діяльності школярів. Формування у розумово відсталих учнів поняття про табличне множення і ділення в межах 20. Послідовність формування часових понять у розумово відсталих учнів. Місце звичайних дробів у програмі з математики допоміжної школи. Методика і послідовність вивчення дій множення і ділення багатоцифрових чисел учнями допоміжної школи.18. Спеціальна методика початкового навчання мови

Предмет та завдання спеціальної методики мови. Спеціальна методика мови як окрема дидактика. Зв‘язок спеціальної методики мови з іншими науками.Загальне поняття про методи навчання рідної мови.Класифікація методів навчання мови та особливості їх застосування у спеціальній школі.Види документації у спеціальній школі. Звукова система української мови.Розкрити суть поняття «розвиток мовлення». Сутність процесу навчання грамоти.Завдання та специфіка навчання грамоти в спеціальній школі. Розкрити сутність поняття «писемне мовлення». Методи навчання грамоти. Зміст та завдання добукварного періоду навчання грамоти. Основні методи роботи в добукварному періоді навчання. Методика роботи над казкою в добукварний період. Завдання та зміст букварного періоду навчання грамоти. Робота над реченням в букварному періоді навчання грамоти. Розкрити суть понять «звук» та «буква». Загальна характеристика процесу письма. Методика ознайомлення учнів з новою буквою на уроці письма.19. Спеціальна методика «Я і Україна»

Методи наукового дослідження у природознавстві. Зв’язок спеціальної методики природознавства з іншими науковими дисциплінами. Охарактеризуйте принцип доступності при викладанні курсу «Я і Україна». Спецметодика викладання природознавства – педагогічна наука, її предмет і завдання.Дидактичні особливості методики викладання природознавства. Самостійна робота у структурі уроку-екскурсії. Демонстрування дослідів на уроках курсу «Я і Україна». Специфічні принципи вивчення природознавства. Охарактеризуйте принцип науковості при викладанні курсу «Я і Україна». Предметний урок, його значення і структура. Характеристика принципу наочності при викладанні предмету«Я і Україна». Принципи систематичності й послідовності при викладанні предмету«Я і Україна». Словесні методи навчання та їх характеристика. Вимоги до сучасного уроку. Комбінований урок, його структура і значення. Формування уявлень шляхом спостережень та описів.Поняття про методи і методичні прийоми.Загальні принципи формування понять.Структура узагальнюючого уроку.Розповідь, як форма монологічного викладу навчального матеріалу.СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Вержиховська О. М. Формування моральних якостей у розумово відсталих молодших школярів у позакласній виховній роботі: монографія. / О.М. Вержиховська. - Кам’янець-Подільський: видавець Зволейко Д. Г. 2009. - 228 с.

 2. Висоцька А.М. Основні напрямки виховної роботи з формування спеціальної поведінки учнів спеціальних шкіл-інтернатів: методичний посібник / А.М. Висоцька, І.І. Івашина. - Черкаси: ЧОІПОПП, 2003. - 31 с.

 3. Марченко І.С. Спеціальна методика початкового навчання української мови (логопедична робота з корекції порушень мовлення у дошкільників). Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Спеціальність: Корекційна освіта (логопедія). / І.С. Марченко, – 1 –видання. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2010. – 288с.

 4. Методика навчання учнів 1-4 класів спеціальної школи: навч. посіб. / за ред. О. В.Гаврилова. – Кам’янець-Подільський: Друк- Сервіс, 2011. - 312 с.

 5. Основи спеціальної дидактики / за ред. доктора пед. наук, професора І.Г. Єременка – 2-е вид. – К.: Рад. школа, 1986. – 200 с.

 6. Спеціальна педагогіка: Понятійно-термінологічний словник / за ред. академіка В.І. Бондаря – Луганськ: Альма-матер, 2003 – 436 с.

 7. Чередніченко Н.В. Початковий курс навчання української мови молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення (ТПМ). Навчально-методичний посібник (курс лекцій). / Н.В. Чередніченко, – К. : Видавничий Дім «Слово», 2012. – 208 с.
Голова фахової

атестаційної комісіїБілан В.А.

канд. пед. наук, доцент кафедри спеціальної освіти

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка