Програма вступних випробувань «педагогіка І методика початкового навчання»Скачати 191.87 Kb.
Дата конвертації09.09.2017
Розмір191.87 Kb.
Міністерство освіти і науки України

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова приймальної комісії

проф. Безлюдний О.І.

______________

«____» __________________2017 р.

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

«ПЕДАГОГІКА І МЕТОДИКА ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ»
(ОС магістр)

(денна та заочна форма навчання)

(на основі освітнього ступеня бакалавр, ОКР спеціаліст)

спеціальність 013 «Початкова освіта»

УМАНЬ − 2017ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма вступного іспиту розроблена для абітурієнтів, які вступають на навчання за спеціальністю 013 Початкова освіта. До участі у вступному випробуванні допускаються особи, які завершили навчання та здобули диплом «бакалавра» або «спеціаліста».

Мета вступного іспиту – відбір абітурієнтів для навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності 013 Початкова освіта.

На основі змісту програми визначено орієнтовні питання вступних випробувань. Структура білету складається з двох теоретичних питань з різних розділів загальної педагогіки. Комплексний характер білету дасть можливість виявити педагогічну позицію вступника, бачення та розуміння актуальних проблем теорії навчання та виховання, а також рівень теоретичної підготовленості з даного курсу. Відповіді абітурієнтів допоможуть спрогнозувати результативність подальшого навчання студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр».

Вступний іспит проводиться в усній формі.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВРівень

Бали

Характеристика усних відповідей

Початковий

106-111,4

У абітурієнта виникають значні труднощі у підтриманні діалогу. Здебільшого він відповідає на запитання лише “так” чи “ні” або аналогічними уривчастими реченнями ствердного чи заперечного характеру.

112-117,4

Абітурієнт відповідає на елементарні запитання короткими репліками, що містять недоліки різного характеру, але досягти комунікативної мети йому ще важко.

118-123,4

Абітурієнт бере участь у діалозі за найпростішою мовленнєвою ситуацією, може не лише відповідати на запитання на співбесідника, але й формулювати деякі запитання, допускаючи помилки різного характеру. Проте комунікативна мета досягається ним лише частково.

Середній

124-132,6

Абітурієнт бере участь у діалозі з нескладної за змістом теми, в основному досягає мети спілкування, проте репліки його недостатньо вдалі, оскільки не враховують належним чином ситуацію спілкування, не відрізняються послідовністю, доказовістю, трапляється чимало помилок у доборі слів, побудові речень, їх інтонуванні тощо.

133,5-142,1

Абітурієнт бере участь у діалозі за нескладною за змістом мовленнєвою ситуацією, додержує елементарних правил поведінки в розмові, загалом досягає комунікативної мети, мовлення його характеризується стереотипністю, недостатньою різноманітністю і потребує істотної корекції тощо.

143-151,6

Абітурієнт успішно досягає комунікативної мети у діалозі з нескладної теми, його репліки загалом є змістовними, відповідними основним правилам поведінки в розмові, нормами етикету, проте їм не вистачає самостійності суджень, їх аргументації, новизни, лаконізму в досягненні комунікативної мети, наявна певна кількість помилок у мовному оформленні реплік тощо.

Достатній

152,5-161,1

Діалогічне мовлення абітурієнта за своїм змістом спрямовується на розв’язання певної проблеми, загалом є змістовним, набирає деяких рис невимушеності; з’являються елементи особистісної позиції щодо предмета обговорення. Правила спілкування в цілому додержуються, але є ще істотні недоліки (за 4-ма критеріями): невисокий рівень самостійності й аргументованості суджень, можуть траплятися відхилення від теми, помилки в мовному оформленні реплік тощо.

162-170,5

Абітурієнт загалом вправно бере участь у діалозі за ситуацією, що містить певну проблему, досягаючи комунікативної мети, висловлює судження і певною мірою аргументує їх з допомогою загальновідомих фактів, у діалозі з’являються елементи оцінних характеристик, узагальнень, що базуються на використанні прислів’їв і приказок, проте допускають певні недоліки за кількома критеріями (3-ма)

171,5-180

Абітурієнти самостійно складають діалог з проблемної теми, демонструючи загалом достатній рівень вправності і культури мовлення (чітко висловлюють думки, виявляють вміння сформулювати цікаве запитання, дати влучну, дотепну відповідь, здебільшого виявляють толерантність, стриманість, коректність у разі незгоди з думкою співрозмовник), але в діалозі є певні недоліки за 2-ма критеріями, наприклад: нечітко виражається особиста позиція співбесідника, аргументація не відзначається оригінальністю тощо.

Високий

181-189,5

Абітурієнти складають діалог за проблемною ситуацією, демонструючи належний рівень мовленнєвої культури, вміння формулювати думки, обґрунтовуючи власну позицію, виявляють готовність уважно і доброзичливо вислухати співрозмовника, даючи можливість висловитися партнеру по діалогу, додержуються правил мовленнєвого етикету; структура діалогу, мовне оформлення реплік діалогу звичайно відповідає нормам, проте за одним з критеріїв можливі певні недоліки.

190,5-199

Абітурієнти складають діалог, самостійно обравши аспект запропонованої теми (або ж самі визначають проблему для обговорення), переконливо й оригінально аргументують свою позицію, зіставляють різні погляди на той самий предмет, розуміючи при цьому можливість інших підходів до обговорюваної проблеми, виявлять повагу до думки іншого; структура діалогу, мовне оформлення реплік діалогу відповідає нормам.

200

Абітурієнти складають глибокий за змістом і досконалий за формою діалог, самостійно обравши аспект запропонованої теми (або ж самі визначивши проблему для обговорення), демонструючи вміння уважно і доброзичливо вислухати співрозмовника, коротко, виразно, оригінально сформулювати свою думку, дібравши цікаві, влучні, дотепні, переконливі аргументи на захист своєї позиції , у тому числі й з власного життєвого досвіду, зіставити різні погляди на той самий предмет; здатні змінити свою думку в разі незаперечних аргументів іншого; додержуються правил поведінки та мовленнєвого етикету в розмові

Методика навчання освітньої галузі «Математика»

 1. Ознайомлення учнів з найпростішими геометричними фігурами (точкою, відрізком, ламаною, многокутником, кругом, колом).

 2. Методика вивчення усних прийомів множення та ділення.

 3. Методика розв'язування складених задач на знаходження четвертого пропорційного.

 4. Найважливіші величини в початковому курсі математики. Методика ознайомлення з величинами.

 5. Вивчення нумерації в межах 1000.

 6. Ознайомлення учнів з частинами і дробами.

 7. Формування уявлень про вирази. Методика навчання знаходження виразів, які містять більше двох дій, у тому числі з дужками.

 8. Система усних і письмових обчислень у початковому курсі математики.

 9. Методика розв'язування складених типових задач.

 10. Методика вивчення таблиці додавання одноцифрових чисел і відповідних випадків віднімання.

 11. Методика формування письмових прийомів ділення багатоцифрових чисел на круглі числа.

 12. Методика розв'язування складених задач на знаходження невідомого за двома різницями.

 13. Методи навчання в математиці.

 14. Ознайомлення учнів з дією ділення та множення. Методика розв'язування простих задач на ділення та множення.

 15. Ознайомлення учнів з дією віднімання. Методика навчання розв'язування простих задач на віднімання.

 16. Методика формування письмових прийомів множення багатоцифрових чисел на круглі числа.

 17. Методика формування письмових прийомів множення багатоцифрових чисел на одноцифрове.

 18. Методика формування письмових прийомів ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове.

 19. Форми усного опитування учнів початкових класів з математики.

 20. Методика формування письмових прийомів множення багатоцифрових чисел на круглі числа.

 21. Вивчення нумерації в межах 10.

 22. Використання інтерактивних технологій на уроках математики у початкових класах.

 23. Вивчення нумерації в межах 100.

 24. Методика вивчення письмових прийомів додавання і віднімання багатоцифрових чисел.

 25. Види творчої роботи над задачами.

 26. Вивчення нумерації в межах 1000000.

 27. Методика розв'язування складених (нетипових) задач.

 28. Первинне ознайомлення учнів з дією додавання. Методика навчання розв'язування простих задач на додавання.

 29. Методика формування письмових прийомів ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове.

 30. Методика вивчення позатабличних випадків множення і ділення.


Методика навчання освітньої галузі «Мова і література»

 1. Психологічні й лінгвістичні основи методики навчання грамоти. Періоди навчання грамоти. Основні завдання кожного з них.

 2. Класифікація творів. Вимоги програми до їхнього написання та оцінювання.

 3. Методика формування у першокласників елементарних граматичних уявлень та орфографічних умінь.

 4. Наукові основи методики початкового навчання української мови.

 5. Сучасні методи і прийоми вивчення мови в початкових класах

 6. Особливості методики розвитку мовлення учнів у період навчання грамоти.

 7. Розкрити зміст звукової роботи під час вивчення нової букви. Використання фішок на позначення звуків української мови.

 8. Основні завдання уроків класного читання. Структура уроку читання.

 9. Прийоми підготовчої роботи до читання твору на уроці літературного читання.

 10. Спільні та відмінні прийоми роботи в опрацюванні художнього оповідання і казки в початковій школі.

 11. Вправи як метод навчання. Види вправ на уроках к=української мови в процесі вивчення граматичного матеріалу.

 12. Особливості і форми контролю навчальних досягнень учнів початкових класів на уроках рідної мови.

 13. Нетрадиційні методики навчання грамоти в сучасній школі.

 14. Методика розвитку діалогічного мовлення в початковій школі.

 15. Словникова робота на уроках читання. Прийоми пояснення значення слів

 16. Прийоми вивчення молодшими школярами правопису найуживаніших прислівників за програмою (з наведенням прикладів вправ).

 17. Класифікація переказів. Вимоги програми до їхнього написання та оцінювання

 18. Прийоми вивчення молодшими школярами займенника за лінійно-концентричним принципом програми

 19. Особливості і форми контролю навчальних досягнень учнів початкових на уроках рідної мови.

 20. Прийоми розвитку зв'язного мовлення у період навчання грамоти

 21. Уроки позакласного читання в початковій школі. Основні їхні завдання та структура. Формування читацької самостійності.

 22. Види творчих завдань на уроках читання. Використання інтерактивних технологій під час творчої роботи.

 23. Стилі українського мовлення Охарактеризуйте види писемного ділового мовлення у початкових класах.

 24. Види читання. Формування повноцінної навички читання.

 25. Види орфографічних правил та методи на їх вивчення. Орфографічний розбір.

 26. Словникова робота. Види словникових та словниково – логічних вправ, методика їх проведення.

 27. Види наочних посібників для навчання грамоти молодших школярів. Методика їхнього використання у роботі над звуками і буквами на їхнє позначення.

 28. Спільні та відмінні прийоми роботи в опрацюванні нарису та науково-популярної статті в початковій школі.

 29. Методика пропедевтичного вивчення синонімів, антонімів, багатозначних слів і будови слова в період навчання грамоти.

 30. Значення вивчення лексикології на уроках мови. Методика вивчення синонімів, антонімів, багатозначних слів та будови слова в початковій школі.


Методика навчання освітньої галузі «Природознавство»

 1. Охарактеризуйте основні вимоги до проведення бесіди на уроках природознавства.

 2. Визначте особливості організації і методику проведення уроку – екскурсії.

 3. Дайте характеристику природничих понять, що вивчаються у початковій школі; розкрийте методику їх формування.

 4. Назвіть типи уроків з природознавства. Розкрийте взаємозв’язок типу і структури уроку з природознавства.

 5. Розкрийте роль практичних методів навчання природознавства у формуванні дослідницьких умнь молодших школярів.

 6. Охарактеризуйте структуру і методику проведення комбінованого уроку з природознавства.

 7. Розкрийте особливості організації позаурочної роботи учнів з природознавства

 8. Охарактеризуйте особливості організації і методику проведення екскурсій у початковому курсі природознавства.

 9. Дайте характеристику сучасним підручникам та навчальній програмі з природознавства початковій школі.

 10. Розкрийте сутність принципів відбору змісту і побудови початкового курсу природознавства

 11. Охарактеризуйте словесні методи навчання природознавства у початковій школі.

 12. Розкрийте особливості організації проектної діяльності на уроках природознавства.

 13. Охарактеризуйте види позаурочної роботи учнів з природознавства на географічному майданчику.

 14. Розкрийте методику проведення предметного уроку з природознавства

 15. Назвіть форми і методи екологічного виховання молодших школярів в урочний і в позаурочний час.

 16. Розкрийте відмінність методики проведення екскурсій від методики роботи на екологічній стежці

 17. Наведіть приклади різнотипних пізнавальних завдань, які можна застосувати на уроках природознавства

 18. Охарактеризуйте методи навчання природознавства у початковій школі

 19. Оцініть роль уроків «милування природою» в естетичному вихованні молодших школярів.

 20. Розкрийте особливості проведення узагальнюючих уроків з природознавства.

 21. Охарактеризуйте зв’язок методики навчання освітньої галузі «Природознавство» з іншими навчальними дисциплінами.

 22. Розкрийте основне завдання куточка живої природи. Охарактеризуйте основні вимоги до підбору матеріалу та обладнання для утримання рослин і тварин.

 23. Розкрийте сутність наочних методів навчання природознавства

 24. Дайте характеристику ілюстративним засобам навчання природознавства.

 25. Розкрийте роль навчально – дослідної ділянки у засвоєнні учнями початкового курсу природознавства

 26. Назвіть предмет і завдання методики навчання освітньої галузі «Природознавство»

 27. Розкрийте можливості сучасних технічних засобів навчання природознавства.

 28. Дайте характеристику видам перевірки знань і умінь молодших школярів на уроках природознавства

 29. Дайте характеристику натуральним засобам навчання природознавства.

 30. Розкрийте особливості змістового забезпечення освітньої галузі «Природознавство» у початковій школі.


Загальна педагогіка

 1. Педагогіка як наука про виховання. її предмет, основні функції та категорії

 2. Фактори розвитку особистості. Особливості впливу та дієвості основних факторів.

 3. Структура педагогічної науки та її галузі. Структура загальної педагогіки, специфіка її основних розділів.

 4. Поняття про особистість та її формування. Структура особистості за К. Платоновим.

 5. Характеристика методів науково-педагогічних досліджень. Характеристика методу психолого-педагогічний експеримент.

 1. Проблема мети виховання в педагогіці. Мета, завдання та етапи конкретизації національного виховання на сучасному етапі.

 2. Поняття про дидактику та її основні категорії. Процес навчання і його структура.

 1. Поняття про закономірності, принципи та правила навчання. Характеристика основних принципів навчання в школі.

 2. Функції процесу навчання та їх реалізація в сучасній школі.

 3. Поняття методів і засобів навчання та їх класифікація. Характеристика класифікацій методів навчання.

 4. Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності та їх дієвість у сучасних умовах.

 5. Методи контролю і самоконтролю у навчанні. Оцінювання та облік навчально-пізнавальної діяльності учнів.

 1. Урок в сучасній школі. Типи та структура уроків. Вимоги до сучасного уроку.

 2. Сутність та характеристика загальних форм організації навчання. Класно - урочна система навчання: її переваги та недоліки.

 3. Форми організації навчальної діяльності учнів класу. Екскурсія та домашня робота як форми організації навчання учнів.

 4. Зміст освіти в національній школі, його основні компоненти. Державні стандарти освіти, навчальні плани, програми, підручник, посібники.

 1. Закономірності та принципи виховання. Характеристика основних принципів виховання в початковій школі.

 2. Суть процесу виховання. Його структура та особливості. Поняття про позакласну і позашкільну роботу в системі виховання особистості школяра.

 3. Поняття про методи та правила виховання. Класифікації та характеристика методів виховання.

 4. Особливості трудового виховання школярів. Мета, завдання та основні напрями трудової підготовки.

 5. Зміст та завдання фізичного виховання школярів. Форми і методи фізичного розвитку учнів.

 6. Зміст та завдання розумового виховання. Шляхи і засоби формування світоглядних позицій учнів.

 7. Основи морального виховання школярів. Зміст, завдання та основні засоби.

 8. Особливості естетичного виховання учнів. Мета, завдання та основні форми.

 9. Організаційні форми виховної роботи та їх класифікація. Основні вимоги до форм виховання школярів.

 10. Поняття про колектив, його основні характеристики Стадії розвитку учнівського колективу.

 11. Система освіти в Україні та її структура. Загальні основи управління загальноосвітнім навчальним закладом. Характеристика діяльності органів самоврядування та адміністрації школи.

 1. Особливості методичної роботи в школі, основні її форми. Атестація педагогічних працівників.

 2. Внутрішньо-шкільний контроль в системі діяльності загальноосвітнього закладу. Його види, форми та методи.

 3. Планування діяльності загальноосвітнього закладу, його види та їх характеристика. Планування роботи вчителя.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Методика навчання освітньої галузі «Мова і література»

а) основна:

 1. Методика викладання української мови / За ред. С.І.Дорошенка. - К: Вища школа, 1992.

 2. Українська мова з методикою навчання в початкових класах. Інтегрований курс / За ред А.П.Каніщенко. – К.: Промінь, 2003.

 3. Методика викладання української мови в початковій школі: навчально-методичний посібник / За ред. М.С.Вашуленка. - К: Література ЛТД, 2010. − 364 с.

б) додаткова:

 1. Джежелей О. Диференційований підхід до формування навички читання у чотирирічній початковій школі // Поч. школа. – 2002. – № 4.

 2. Варзацька Л.О., Шевченко Л.М. Методика розвитку зв'язного мовлення школярів / Методичні рекомендації. – К., 1992.

 3. Савченко О. Я. Сучасний урок у початковій школі. – К.: Магістр-S, 1997.

Методика навчання освітньої галузі «математика»

а) основна:

 1. Богданович М.В., М.В.Козак, Я.А.Король Методика викладання математики в початкових класах. Навчально-методичний посібник.- К.: “А.С.К.”, 2006.- 332 С.

 2. Богданович М.В. Методика вивчення нумерації і арифметичних дій в початковій школі. Навчальний посібник. - К.: Вища школа, 1991.

 3. Богданович М.В. Методика розв’язування задач в початковій школі. - К.: Рад. школа, 1990.

 4. Богданович М.В. Урок математики в початковій школі. - К.: Рад. школа, 1990.

 5. Моро М.Г., Пишкало А.М. Методика навчання математики в 1-3 класах, К.: Рад. шк., 1979.

б) додаткова:

 1. Комар О.А. Інтерактивні технології на уроках математики // Підготовка майбутніх вчителів початкових класів до педагогічної діяльності на основі змісту освіти і сучасних педагогічних технологій. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич – 2004. – С. 227-233.

 2. Комар О.А. Застосування інтерактивних технологій на уроках математики./ Науковий збірник. Вип.9. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – Київ „Науковий світ”. – 2004.

 3. Комар О.А. Застосування інтерактивних технологій – один із напрямків удосконалення навчального процесу// Школа. - №6.- 2006. –С.64-67.

 4. Комар О.А. Інтерактивні технології – технології співпраці// Початкова школа. - № 9., 2004. – С. 5-7.

 5. Комар О.А. Розв’язання методичних задач при підготовці творчого вчителя сільської початкової школи Науковий збірник Вип. 1 Психолого-педагогічні проблеми початкової школи. - Київ, “Науковий світ”. - 2002. - С.91-95.

Методика навчання освітньої галузі «Природознавство»

а) основна:

 1. Байбара Т. М. Методика навчання природознавства в початкових класах.— К.: Веселка, 1998.

 2. Вілков В.Ю., Салтовський О.І. Людина і світ: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 352 с.

 3. Лабащук О. Я і Україна. Громадянська освіта. Навчальний посібник для 3 Нарочна Л., Ковальчук Г . Методика викладання природознавства. – К.: Вища школа, 1990.

 4. Пакулова В. М., Кузнецова В. И. Методика преподавания природоведения.— М.: Просвещение, 1990.

 5. Савченко О.Я. Сучасний урок у початкових класах.— К.: Магістр-S, 1997.

б) додаткова:

 1. Кудрявцева О.М., Кузнецова М.М., Кузнецов П.А. Методика викладання ботаніки.— К.: Рад. шк., 1976.

 2. Лабащук О. Я і Україна. Я і суспільство. Навчальний посібник для 4 класу. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. – 72 с.

 3. Тагліна О.В., Іванова Г.Ж. Я і Україна. Навколишній світ. Методичний посібник до підручника для 1 класу. – Харків: Веста: Видавництво „Ранок”, 2003. – 176 с.


Загальна педагогіка

а) основна:

 1. Бондар В. І. Дидактика : підручник / В. І. Бондар. – К. : Либідь, 2005. − 264 с.

 2. Галузяк В. М. Педагогіка [Текст] : рек. МОН України як навч. посібник для студ. вищих пед. навч. закладів / В. М. Галузяк, М. І. Сметанський, В. І. Шахов. – Вінниця: Державна картографічнна фабрика, 2007. – 399 с.

 3. Коберник О. М, Гагарін М. І. Менеджмент в освіті: навчальний посібник. / О. М. Коберник, М. І. Гагарін – Умань: ПП Жовтий, 2011. – 2 вид. – 277 с.

 4. Кузьмінський А. І. Педагогіка : підручник / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання-Прес, 2004. – 445 с.

 5. Мазоха Д. С. Педагогіка : навчальний посібник / Д. С. Мазоха, Н. І. Опанасенко. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 232 с.

 6. Фіцула М.М. Педагогіка. Навчальний посібник. / М.М. Фіцула – К.: – Академія. – 2009. – 560 с.

б) додаткова:

 1. Алексюк А. М. Загальні методи навчання в школі / А. М. Алексюк. – К., 1981.

 2. Дидактика современной школы / под ред. В. А. Онищука. – К. : Рад. школа, 1987. − 351 с.

 3. Закон України «Про загальну середню освіту» // Освіта України. –1999. – 23 червня.

 4. Закон України «Про освіту» // Освіта. – 1996. – 21 серпня.

 5. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід : метод. посіб. / авт.-уклад. : О. Пометун, Л. Пироженко. – К. : АПН, 2002.

 6. Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання: навчальний посібник / В. І. Лозова. – Харків, 2002.– 174 с.

 7. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки: проект // Вища школа. – 2013. – № 2. – 86 с.

 8. Нісімчук О. С. Сучасні педагогічні технології / О. С. Нісімчук та ін. − К. : Видавничий центр «Просвіта», 2000. − 368 с.

 9. Педагогіка : хрестоматія / уклад. : А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К. : Знання-Прес, 2003. – 700 с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки).

 10. Підласий І. П. Практична педагогіка або три технології : інтерактивний підручник для педагогів ринкової системи освіти / І. П. Підласий. – К. : Видавничий дім «Слово», 2006.

 11. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : Науково-методичний посібник. – К.: Видавництво А.С.К., 2004. – 192 с.

 12. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи : підручник для студентів педагогічних факультетів / О. Я. Савченко. − К. : Ґенеза, 2002. − 368 с.

 13. Сухомлинський В. О. Твори в 5 т. / В. О. Сухомлинський. – К. : Рад. школа, 1978.

 14. Щербань П. М. Прикладна педагогіка : навчально-методичний посібник для студ. пед. навч. закладів / П. М. Щербань. – Київ : Вища школа, 2002. − 215 с.

Програму вступних випробувань розглянуто та затверджено на засіданні кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі (протокол № 6 від 19. 01. 2017 р.) та кафедри педагогіки та освітнього менеджменту (протокол № 11 від 17. 01. 2017 р.)

Завідувач кафедри педагогіки та

освітнього менеджменту д.п.н. проф. Коберник О.М.

Завідувач кафедри фахових методик

та інноваційних технологій

у початковій школі д.п.н. проф. Комар О.А.Голова фахової комісії доцент Шевчук І.В.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка