Програма вступних випробовувань зі спеціальних дисциплін з методикою професійного навчання для спеціальностіСкачати 100.74 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір100.74 Kb.


Міністерство освіти і науки України

Уманський державний педагогічний університет

імені Павла Тичини

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Голова приймальної комісії УДПУ

професор _____________ Побірченко Н.С.

_________________________ 2013 р.


Програма

вступних випробовувань зі спеціальних дисциплін
з методикою професійного навчання


для спеціальності
"8.01010401 Професійна освіта. Комп'ютерні технології"

МАГІСТР”


(заочна форма)

Затверджено на засіданні кафедри професійної освіти та комп'ютерних технологій.

Протокол № 7 від 20 лютого 2013 року.

Умань – 2013
Програма охоплює основні розділи спеціальних дисциплін спеціальності "7.01010401 Професійна освіта. Комп'ютерні технології". Метою вступного випробування є перевірка теоретичних знань вступником основних тем фахових дисциплін, основних інформатичних понять, формулювань їх визначень, передбачених програмою, умінь використовувати теоретичні знання для розв'язування практичних завдань, вмінь точно і стисло висловлювати думку в усному і письмовому викладі, використовувати відповідну символіку мов програмування, розв'язувати завдання за розділами програми.

Вступне випробування зі спеціальних дисциплін з методикою професійного навчання проводиться у формі співбесіди та включає в себе: 1. Теоретичне запитання, що передбачає перевірку знань абітурієнта у галузі комп'ютерних технологій.

 2. Теоретичне запитання, що передбачає перевірку знань абітурієнта у галузі методики професійного навчання з інформаційних технологій.

 3. Виконання завдання, яке передбачає перевірку практичних умінь реалізації теоретичних знань з комп'ютерних технологій.


Критерії оцінювання відповідей абітурієнтів на вступних випробуваннях
з спеціальних дисциплін з методикою професійного навчання

Результат відповіді абітурієнта оцінюється за 12-бальною шкалою. Загальна оцінка складається з суми балів, одержаних ним за кожне завдання.
За кожне з теоретичних запитань абітурієнт отримує:

  • 1 балів – якщо абітурієнт володіє навчальним матеріалом на рівні елементарного розпізнавання і відтворення окремих фактів, елементів, об'єктів;

  • 2 бал – якщо абітурієнт формально розуміє зміст завдання, але відповідь неправильна;

  • 3 бали – якщо абітурієнт фрагментарно відтворює визначення або формулювання інформатичних понять, з помилками або з неточностями подає теоретичний матеріал;

  • 4 бали – якщо абітурієнт дає правильну, повну і аргументовану відповідь на поставлене запитання;

  • 5 бали – якщо абітурієнт дає правильну, повну, логічно побудовану і аргументовану відповідь на поставлене запитання. Під час подання теоретичного матеріалу абітурієнт влучно використовує приклади, що демонструють глибину його теоретичних знань.

  • 6 балів – якщо абітурієнт дає правильну, повну, логічно побудовану і аргументовану відповідь на поставлене запитання, вільно висловлює власні думки з теоретичних питань білету. Відповідь насичена різноманітними життєвими прикладами і фактами.

Якщо в ході вступного випробування абітурієнт в сумі набирає менше 4 балів, то до участі в конкурсі на зарахування до університету він не допускається.

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

 1. Багаторівнева комп'ютерна організація.

 2. Архітектурні принципи Джона фон Неймана. Неймановські архітектури комп'ютера.

 3. Інформаційно-логічні основи побудови обчислювальних машин.

 4. Електронні і логічні схеми окремих базових компонент комп'ютера.

 5. Функціонально-структурна організація комп'ютера

 6. Класифікація мікропроцесорів. Ефективні технології в мікропроцесорі.

 7. Класифікація системних плат. Чипсети. Функціональна схема чипсета.

 8. Внутрішня пам'ять комп'ютера. Принципи функціонування пам'яті.

 9. Зовнішні запам'ятовуючі пристрої.

 10. Інтерфейсна система комп'ютера.

 11. Відеотермінальні пристрої.

 12. Зовнішні пристрої.

 13. Мультимедійні пристрої. Портативні комп'ютери.

 14. Класифікація програмного забезпечення.

 15. Операційні системи.

 16. Програми обслуговування дисків (форматування, дефрагментація, перевірка).

 17. Графічний редактор Paint.

 18. Текстові редактори.

 19. Табличні процесори.

 20. Створення презентацій засобами PowerPoint.

 21. Комп'ютерні мережі. Локальна комп'ютерна мережа. Топології з'єднання комп'ютерів у мережу.

 22. Дати поняття архітектури комп'ютерної мережі та принципів її роботи. Протоколи комп'ютерної мережі.

 23. Апаратне і програмне забезпечення комп'ютерних мереж.

 24. Історія створення Інтернет. Призначення Інтернет. Інтернет-технології.

 25. Основи адресації в глобальній мережі Інтернет.

 26. Основні послуги Інтернет. Основні засади роботи з електронною поштовою скринькою.

 27. Алгоритм. Виконавець алгоритму. Подання алгоритму. Властивості алгоритму.

 28. Базові і класичні алгоритмічні структури. Навести приклади.

 29. Графічне представлення алгоритмів. Основні елементи блок-схем.

 30. Мови програмування. Розкрийте поняття "транслятор", "інтерпретатор", "компілятор".

МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

 1. МПН як наука і навчальний предмет.

 2. Предмет і завдання курсу, його місце в системі професійної підготовки вчителя комп'ютерних технологій.

 3. Освітні можливості інформаційних технологій.

 4. Становлення, особливості та перспективи розвитку фахових навчальних предметів. Етапи вивчення шкільного курсу інформатики.

 5. Методична система навчання інформаційним технологіям.

 6. Основні компоненти методичної системи навчання інформаційним технологіям.

 7. Цілі навчання інформаційним технологіям у загальноосвітній школі та в ПТНЗ.

 8. Дидактичні принципи профільного (професійного) навчання.

 9. Класифікації методів навчання.

 10. Інтерактивні методи навчання.

 11. Метод проектів. Метод мозкового штурму.

 12. Інформаційні та технічні засоби навчання.

 13. Комп'ютерне програмне забезпечення курсу МПН.

 14. Педагогічні програмні засоби (ППЗ), їх класифікація.

 15. Основні вимоги до ППЗ. Оцінка якості ППЗ

 16. Санітарно-гігієнічні норми роботи на комп'ютері.

 17. Планування навчального процесу.

 18. Основні ознаки класно-урочної системи навчання.

 19. Характеристика урочних і позаурочних форм профільного і професійного навчання.

 20. Форми організації навчальної діяльності учнів на уроці (індивідуальна, парна, групова і фронтальна).

 21. Урок: типологія та структура. Дидактичні особливості уроку інформатики.

 22. Організація позакласної роботи з інформаційних технологій.

 23. Асоціативно-рефлекторна теорія навчання.

 24. Діяльнісна теорія навчання і теорія поетапного формування розумових дій.

 25. Теорія проблемного навчання (проблемно-діяльнісний підхід до навчання).

 26. Теорія програмованого навчання.

 27. Концепція особистісно-розвивального навчання.

 28. Аналіз помилок учнів. Перевірка і оцінювання результатів навчання інформатики.

 29. Психолого-дидактичний аналіз помилок учнів і шляхи їх попередження й усунення.

 30. Перевірка і оцінювання результатів навчання інформатики.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ
ДО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ


 1. Асмаков С. В. Железо 2010. КомпьютерПресс рекомендует / С. В. Асмаков, С. О. Пахомов. – СПб. : Питер, 2010. – 416 с. : ил.

 2. Бабіч М. П. Комп'ютерна схемотехніка : навчальний посібник / М. П. Бабіч, І. А. Жуков. – К. : МК – Прес, 2004. – 412 с.

 3. Базовий крус інформатики / В. Д. Руденко, О. М. Макарчук, М. О. Патланжогу; за заг. ред. В. Ю. Бикова : навч. посіб. – К. : Вид. група BHV. – Кн. 2 : Інформаційні технології. – 2006. – 368 с., іл.

 4. Базовий курс інформатики / В. Д. Руденко, О. М. Макарчук, М. О. Патланжогу; за заг. ред. В. Ю. Бикова : навч. посіб. – К. : Вид. група BHV. – Кн. 1 : Основи інформатики. – 2005. – 320 с., іл.

 5. Браткевич В. В. та ін. Інформатика: Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології : підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. О. І. Пушкаря. – К. : Видавничий центр "Академія", 2002. – 704 с.

 6. Бройдо В. Л. Архитектура ЭВМ и систем : ученик для вузов. 2-е изд. / В. Л. Бройдо, О. П. Ильина. – СПб. : Питер, 2009. – 720 с. : ил.

 7. Гуржій А. М., Поровознюк Н. І., Самсонов В. В. Інформатика та інформаційні технології : підруч. для учнів професійно-технічних навчальних закладів. – Харків : ООО "Компанія СМІТ", 2003. – 352 с.

 8. Гуров В. В. Основы теории и организации ЭВМ / В. В. Гуров, В. О. Чуканов. – М. : Бином, 2006. – 272 с.

 9. Дем'яненко В. М. Комп'ютер. Апаратна частина: конфігурація, вибір : посібник / В. Дем'яненко, Н. Вовковінська, В. Лапінський. – К. : Шкільний світ, 2009. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу")

 10. Дибкова Л. М. Інформатика та комп'ютерна техніка : посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К. : "Академвидав", 2002. – 320 с.

 11. Жмакин А. Архитектура ЭВМ. 2–е изд. / А. Жмакин. – СПб. : БХВ – Петербург, 2010. –312 с.

 12. Зозуля Ю. Н. Настройка компьютера с помощью BIOS на 100 % / Ю. Н. Зозуля. – СПб. : Питер, 2011. – 368 с. : ил.

 13. Інформатика та комп'ютерна техніка : посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К. : Видавничий центр "Академія", 2002. – 320 с.

 14. Інформатика: Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. О.І. Пушкаря. – К. : Видавничий центр "Академія", 2003. – 704 с.

 15. Каган Б. М. Электронные вычислительные машины и системы : учебное пособие для вузов / Б. М. Каган. – М. : Энергоатомиздат, 1991. – 592 с.

 16. Карцев М. А. Арифметика цифровых машин / М. А. Карцев. – М. : Наука, 1969.

 17. Карцев М. А. Вычислительные системы и синхронная арифметика / М. А. Карцев, В. А. Брик. – М. : Радио и связь, 1981. – 360 с.

 18. Клименко О. Ф., Головко Н. Р., Шарапов О. Д. Інформатика та комп'ютерна техніка : навч.-метод. посібник / за заг. ред. О. Д. Шарапова. – К. : КНЕУ, 2002. – 534 с.

 19. Корнейчук В. И. Основы компьютерной арифметики / В. И. Корнейчук, В. П. Тарасенко. – К. : РНР, 2002. – 175 с.

 20. Левченко О. М. Основи Інтернету / О. М. Шевченко, І. О. Завадський, Н. С. Прокопенко : навч. посібник. – К. : Вид. група BHV. – 2008. – 320 c.: іл.

 21. Литвин І. І., Конончук О. М., Дешинський Ю. Л. Інформатика: теоретичні основи і практикум : підручник. – Львів : Новий світ. – 2004.

 22. Майоров С. А. Принципы организации цифровых машин / С. А. Майоров, Г. И. Новиков. – Л. : Машиностроение, 1974. – 232 с.

 23. Майоров С. А., Новиков Г. И. Структура электронных вычислительных машин / С. А. Майоров, Г. И. Новиков. – Л. : Машиностроение, 1979. – 384 с.

 24. Малишевський О. В., Колмакова В. О. Інформатика. Змістові модулі : Інформація та інформаційні процеси. Інформаційна система. Операційні сситеми. Інформаційні технології опрацювання текстів, графіки, таблиць : навчально-методичний посібник для студентів педагогічних університетів. – Умань : ВПЦ "Візаві", 2011. – 201 с.

 25. Мельник А. О. Архітектура комп'ютера : наукове видання / А. О. Мельник. – Луцьк : волинська обласна друкарня, 2008. – 480 с.

 26. Методичні вказівки до лабораторного практикуму з курсу "Архітектура комп'ютерів" для студентів спеціальностей "Комп'ютерні системи і мережі" та "Системне програмування" / Укл. Лапко В. В., Губарь Ю. В. – Донецьк : Видавництво ДНТУ, 2005. – 120 с.

 27. Методичні вказівки до лабораторного практикуму з курсу "Цифрові ЕОМ" для студентів спеціальностей "Комп'ютерні системи і мережі" та "Системне програмування" / Укл. Лапко В. В., Губарь Ю. В. – Донецьк : Видавництво ДНТУ, 2004. – 78 с.

 28. Орлов С. А. Организация ЭВМ и систем. Фундаментальный курс по архитектуре и структуре современных компьютерных средств : учебник для вузов. 2–е изд. / С. А. Орлов, Б. Я. Цилькер. – СПб. : Питер, 2011. – 668 с.

 29. Основы современных компьютерных технологий : учебное пособие / под. ред. А. Д. Хоменко. – СПб. : КОРОНА-принт, 1998.

 30. Проектирование цифровых систем на комплектах микропрограммируемых БИС / С. С. Булгаков, В. М. Мещеряков, В. В. Новоселов, Л. А. Шумилов / под ред. В. Г. Колесникова. – М. : Радио и связь, 1984. – 240 с.

 31. Рамський Ю. С. Логічні основи інформатики : навч. посіб. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2003. – 286 с.

 32. Рамський Ю. С., Рєзіна О. В. Вивчення інформаційно-пошукових систем мережі Internet : навч. посібник. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2004. – 60 с.

 33. Робота в сети Интернет / С. В. Глушков, А. С. Сурядный, Д. В. Лютин, Н. С. Тесленко. – изд. 3-е, доп. и переработ. – М. : АСТ: АСТ МОСКВА; Владимир : ВКТ, 2008. – 408 с.

 34. Самофалов К. Г. Цифровые ЭВМ. Теория и проектирование / К. Г. Самофалов, В. И. Корнейчук, В. П. Тарасенко. – К. : Выща шк., 1989. – 424 с.

 35. Следзінський І. Ф., Василенко Я. П. Основи інформатики : посібник для студентів. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2003. – 160 с.

 36. Фельдман Л. П., Петренко А. І., Дмитрієва О. А. Чисельні методи в інформатиці. – К. : Видавнича група BHV, 2006. – 480 с.: іл.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ
ДО МЕТОДИКИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

 1. Бочкин А.И. Методика преподавания информатики: Учеб. пособие.– Мн.: Выш.шк., 1998.– 431 с.

 2. Глушков С.В., Сурядний А.С. Персональний комп’ютер для учителя. – Харьков: Фолио, 2003. – 507 с.

 3. Готуємось до олімпіад з інформатики / Упоряд. І. Скляр. – К.: Ред. загальнопед. газ., 2005. – 128 с. – (Б-ка "шкільного світу")

 4. Забарна А.П. Організація навчання інформатики у профільній школі. – Тернопіль : Мандрівець, 2009. – 128 с.

 5. Зимняя И. А. Педагогическая психология : ученик для вузов / И. А. Зимняяю. – М. : Логос, 2004. – 384 с.

 6. Книга вчителя інформатики: Довідково-методичне видання / Упоряд. Н.С.Прокопенко, Т.Г. Проценко. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. – 256 с.

 7. Коваленко Е. Э. Методика профессионального обучения : учебник для инженеров-педагогов, преподавателей спецдисциплин системы профессионально-технического и высшего образования / Е. Э. Коваленко. – Х. : ЧП "Штрих", 2003. – 480 с.

 8. Костриба О.В. Усі уроки інформатики. 9 клас. – Х.: Вид. група "Основа", 2009. – 191 с. – (Серія "12-річна школа")

 9. Мелецинек А. Инженерная педагогіка / А. Мелецинек. – М. : МАДИ(ТУ), 1998. – 185 с.

 10. Методичний посібник з інформатики / Зарецька І.Т., Семенова Т.В., Соколов О.Ю. – Х.: Факт, 2004. – 184 с.: іл.

 11. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч.1. Загальна методика навчання інформатики. – К.: Навчальна книга, 2003. – 254 с.

 12. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч.2. Методика навчання інформаційних технологій. – К.: Навчальна книга, 2003. – 288 с.

 13. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч.3. Методика навчання основним послугам глобальної мережі Internet. – К.: Навчальна книга, 2003. – 196 с.

 14. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч.4. Методика навчання основам алгоритмізації і програмування. – К.: Навчальна книга, 2003. – 250 с.

 15. Сисоєва С. О.Психологія та педагогіка : підручник для студентів вищих навчальних закладів / С. О. Сисоєва, Т. Б. Поясок. – К. : Міленіум, 2005. – 520 с.

 16. Хуторской А. В. Современная дидактика : учебник для вузов / А. В. Хуторской. – СПб. : Питер, 2001. – 544 с.

Голова фахової комісії


з професійної освіти
за профілем "Комп'ютерні технології" ___________________________________


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка