Програма виявлення та розвиткуСкачати 142.62 Kb.
Дата конвертації09.09.2017
Розмір142.62 Kb.
#36785
ТипПрограма
ПРОГРАМА ВИЯВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ

ОБДАРОВАНОСТІ УЧНІВПузиревич Катерина

практичний психолог

Успенівського НВК
Можливо це незвична ідея – створити освітній простір, в якому б кожна дитина розвивалась, розкриваючи свій безмежний потенціал в усіх сферах життя.

Але саме така провідна ідея моєї програми - створення життєтворчого освітнього простору, як варіативної проекції елементів гармонійного життєздійснення особистості на всі складові навчально-виховного процесу.

Простору, в якому б ми педагоги змогли допомогти обдарованим та здібним учням обрати акмеологічну стратегію життєздійснення, що базується на прагненні до гармонізації світоустрою через гармонізацію особистості.

Так, провідною ідеєю моєї програми не є розвиток особистісних здібностей (розумових, творчих, організаційних та інших). Все це важливе, але не головне.

ХХІ століття, початок третього тисячоліття – це час нестримних змін у внутрішньому і зовнішньому просторах життєдіяльності людини. Масштаби кризових явищ в усіх сферах сучасного буття, як то: довкілля, суспільство, мистецтво, наука, – не залишають сумніву, що світоустрій в цілому очікує на кардинальне оновлення його базових, сутнісних параметрів. На зламі епох нагально постає потреба в особистостях нової формації, здатних до ініціювання та здійснення інновацій, скерованих на ноосферну побудову гармонійної системи речей.

Представник гуманістичної психології К. Роджерс визначив цю проблему так: «Якщо сучасне суспільство не буде мати людей, здатних реагувати на найменші зміни в суспільному розвитку, ми можемо загинути, і це буде та ціна, яку ми всі заплатимо за відсутність креативності».

Але ж, про яку саме креативність іде мова?

Про креативність у досягненні великої, гідної мети!

Отже, мною було висунуто гіпотезу, що критерієм ефективного розвитку обдарованості дитини доцільно вважати її спроможність свідомо особистісно самовизначитись щодо власного потенціалу актуальної та перспективної креативності та спрямувати цей потенціал на реалізацію високої ідеї, досягнення гідної мети.

Для здійснення технологічного забезпечення програми було сформульовано допоміжну (процесуальну) гіпотезу про те, що до свідомого прояву і перманентного розвитку власної обдарованості дитина буде здатна лише у разі набуття нею провідних компетенцій щодо кожної з сфер життєздійснення, а саме:

а) компетенції щодо гармонізації особистості (актуальні компетенції)

- здатність до саморегуляції сутнісних сил особистості (функціональна сфера);

- здатність до самореалізації особистості у конструктивних взаємовідносинах (соціальна сфера);

- здатність до саморепрезентації позитивного іміджу особистості (емоціональна сфера);

- здатність до самореорганізації проблемних аспектів діяльності особистості (інтелектуальна сфера);

б) компетенції щодо гармонізації світоустрою (перспективні компетенції)

- здатність до гармонійного світоупоряджання (активаційна сфера);

- здатність до гармонійного світодомагання (інтеграційна сфера);

- здатність до гармонійного світовідображення (культиваційна сфера);

- здатність до гармонійного світоперетворення (інноваційна сфера);


Мета програми:

допомогти обдарованим та здібним учням обрати акмеологічну стратегію життєздійснення, що базується на прагненні до гармонізації світоустрою через гармонізацію особистості.Завдання програми:

 1. Забезпечити сприятливі соціальні, психологічні, педагогічні умови для актуалізації багатогранних творчих задатків учнів на діагностичній основі.

 2. Здійснити запобіжне усунення зовнішніх та внутрішніх деструктивних факторів, які ускладнюють вияв творчої природи особистості і утруднюють продуктивну реалізацію обдарованості.

 3. Спрямувати зусилля всього шкільного колективу (педагогів, батьків, самих учнів) на створення життєтворчого освітнього простору, насиченого з одного боку реабілітаційними впливами для відновлення суб’єктного статусу особистості, а з іншого – покликаного сприяти розвитку потенційної обдарованості кожної дитини.

 4. Акумулювати у навчально-виховному процесі варіативні види діяльності, форми та методи психолого-педагогічного супроводу для моделювання різноманітних сфер самовизначення особистості (таких як: довкілля, суспільство, мистецтво, наука) та спонукати учнів до результативного вияву творчої активності у цих сферах.

Вихідні принципи побудови програми

 1. Принцип індивідуальної життєвої траєкторії – визначення учнями свого життєвого призначення і сенсу розвитку власних здібностей.

 2. Принцип варіативної креативності – орієнтація учнів на постійний відповідальний вибір в усіх видах діяльності.

 3. Принцип пріоритетності проективно-рефлексивних форм та методів організації навчально-виховного процесу – спонукання учнів до постійної актуалізації власної креативності.

 4. Принцип колегіальності – залучення учнів до планування, підготовки та активної участі у компетентоформуючих заходах.

 5. Принцип актуальності освіти – забезпечення практичної цінності навчального матеріалу та змісту виховних заходів.

 6. Принцип доступності – урахування індивідуальних особливостей дітей та залучення до життєтворчих заходів учнів з різним рівним мотивації та інтелекту.

 7. Принцип віртуалізації навчально-виховного процесу – задіяння різноманітних відео-компютерних засобів, інтерактивних методик, дистанційних форм психолого-педагогічного супроводу.

 8. Принцип моніторингової оптимізації – постійне здійснення особистісно зорієнтованої діагностики саморозвитку учнів.

 9. Принцип психолого-педагогічної деонтології – дотримання високих етичних норм у побудові конструктивних взаємин з учнями.

 10. Принцип технологічності – відтворюваність програми в умовах реального навчально-виховного процесу.

Методи роботи з обдарованими дітьми

1. Методи психолого – педагогічного супроводу особистості: • Метод моделювання проблемно насиченого виховного середовища

 • Метод стимулювання групової та індивідуальної рефлексії

 • Метод проблемно-конструктивного тренінгу

 • Метод педагогічного сприяння

 • Метод емпіричної акумуляції

 • Метод суб’єкт - суб’єктного діалогу

2. Методи суб’єктної актуалізації:

 • Метод перспективного самопізнання

 • Метод групового прогнозування

 • Метод інтерактивної взаємодії

 • Метод проектування особистісних досягнень

 • Метод евристичних досліджень

 • Метод продуктивної самореалізаії


Реалізація програми на практиці

Завдання 1

Забезпечення сприятливих соціальних, психологічних, педагогічних умов для актуалізації багатогранних творчих задатків учнів на діагностичній основі.Зміст роботи

а) Робота з учнями

 • Визначення творчих здібностей та рівня академічних досягнень учнів.

 • Виявлення прихованих здібностей дітей і можливостей їхнього розвитку.

 • Допомога у виявленні актуальної та перспективної галузей задіяння особистісної креативності учнів.

 • Спонукання дітей до розширення кола своїх інтересів і дослідження нових для себе напрямків пізнання.

 • Знаходження гідного застосування результатам творчої діяльності учнів.

 • Підвищення рівня загальної культури та виявлення кращих якостей особистості дітей.

 • Створення позитивного емоційного фону життєдіяльності закладу.

б) Робота з педколективом

 • Ознайомлення педагогів закладу з сучасними науково-теоретичними та організаційно-практичними засадами розвитку обдарованості учнів.

в) Робота з батьками

 • Покращення психологічного клімату закладу за рахунок усвідомлення батьками своєї ролі щодо підтримки виявлення та розвитку творчих здібностей дітей


Засоби виконання

 • Психолого-соціологічний інструментарій діагностики обдарованості дітей.

 • Мотиваційно-прогностичний тренінг виявлення актуальної креативності особистості «На перехресті обдарованості».

 • Програма залучення учнів до участі у регіональних та всеукраїнських конкурсах.

 • Навчально-практичний семінар для педагогічних працівників «Створення психолого-педагогічних умов для розвитку дитячої обдарованості».

 • Навчальний курс-тренінг для батьків обдарованих дітей.

 • Загальношкільний проект «Імідж нашої школи».


Завдання 2

Здійснити запобіжне усунення зовнішніх та внутрішніх деструктивних факторів, які ускладнюють вияв творчої природи особистості і утруднюють продуктивну реалізацію обдарованості.Зміст роботи

а) Робота з учнями

 • Виявлення соціальних, психологічних, педагогічних факторів, які стримують розвиток творчих здібностей дітей.

 • Розв’язання проблематики взаємовідносин у шкільних колективах, пов’язаної з деструктивним виявленням обдарованості окремих дітей.

 • Профілактика стресових розладів поведінки та подолання тривожного стану здібних учнів.

 • Відновлення і розвинення здатності учнів до самокерованої поведінки.

 • Допомога здібним учням у визначенні реалістичних цілей.

 • Навчання дітей ставитись до проблеми, навіть найскладнішої і неприємної, як до ситуативної задачі, яка обов'язково буде розв'язана, якщо докласти творчих зусиль.

 • Компенсація проблематики розвитку учнів за рахунок створення ситуацій успіху у принадних сферах життєдіяльності.

б) Робота з педколективом

 • Допомога педагогічним працівникам щодо здійснення профілактичної роботи з дітьми групи ризику та відновлення позитивних якостей особистості учнів.

в) Робота з батьками

 • Інформування батьків щодо проблематики життєдіяльності дітей з нестандартним рівнем розвитку здібностей.


Засоби виконання

 • Проективні методики виявлення рівня тривожності, рівня самооцінки та домагань, агресивності, захисних механізмів.

 • Анкетування учнів «Соціальна мережа підтримки».

 • Програма допомоги підліткам у кризових станах [25].

 • Скринька довіри.

 • Тренінг на досягнення психічної рівноваги, зниження емоційного напруження.

 • Проблемно-конструктивний тренінг.

 • Консультативна допомога учням за тематикою:

«Міжособистісні стосунки»

«Поривання до успіху або страх невдачі»

«Відповідальність за свої дії та вчинки»

«Як розв’язуються проблемні ситуації»

«Як ставитися до критики та порад»

«Прояви егоцентризму» • Анкетування вчителів «Обдаровані учні у шкільному колективі»

 • Навчально-практичний семінар «Діти з проблемною поведінкою».

 • Анкетування батьків «Особливі діти – особливі проблеми»

 • Рекомендації батькам обдарованих дітей «Як допомогти та не зашкодити вашій дитині».

Завдання 3

Спрямувати зусилля всього шкільного колективу (педагогів, батьків, самих учнів) на створення життєтворчого освітнього простору, насиченого з одного боку реабілітаційними впливами для відновлення суб’єктного статусу особистості, а з іншого – покликаного сприяти розвитку потенційної обдарованості кожної дитини.Зміст роботи

а) Робота з учнями

 • Формування мотивації досягнення успіху у загальношкільному та класних колективах.

 • Набуття учнями життєво важливих ресурсів, таких як:

- здатність до осмисленого сприйняття життя;

- набуття необхідного соціального досвіду, навичок конструктивних взаємин, оволодіння засобами спілкування;

- здатність до свідомого особистісного самовизначення;

- відповідальність за власні дії та вчинки;

- спроможність успішно долати власні проблеми;

- готовність спрямувати свої здібності, можливості та таланти на реалізацію високої ідеї та гідної мети. • Підвищення навчальної мотивації, формування в учнів вмінь та навичок раціональної пізнавальної діяльності, оволодіння учнями алгоритмами успішного навчання.

 • Формування вміння співпрацювати в умовах тимчасового творчого колективу.

 • Активізація суспільно-корисної діяльності.

 • Сприяння максимальному розкриттю творчого потенціалу дитини з будь-яким рівнем розвитку, реалізації її здібностей у різноманітних сферах життєдіяльності (довкілля, суспільство, мистецтво, наука).

б) Робота з педколективом

 • Спрямування професійного та творчого потенціалу вчителів і класних керівників на створення умов для виявлення та розвитку потенційної обдарованості учнів.

 • Поглиблення знань педагогічних працівників про сучасні методологічні засади розвитку життєвої компетентності учнів.

 • Створення моделі життєтворчого простору гармонізації особистості.

в) Робота з батьками

 • Орієнтування батьків на отримання дитиною творчого досвіду вибору і прийняття рішень у повсякденних життєвих ситуаціях, що пов'язані з її здоров'ям, навчанням, дозвіллям, взаємовідносинами.

Засоби виконання

 • Організація роботи тимчасового творчого колективу зі створення життєтворчого простору гармонізації особистості.

 • Проективно-рефлексивна технологія навчання [31]

 • Виховна технологія проективного життєздійснення [31].

 • Програма навчального курсу «Самоорганізація особистості».

 • Технологія організації шкільного самоврядування [ 26].

 • Інтерактивна гра: «До гармонійних перетворень себе і світу».

 • Марафон «На шляху до вершин життєтворчості».

 • Проведення тематичних батьківських зборів «Батьківська підтримка розвитку дитячих здібностей»

Завдання 4

Акумулювати у навчально-виховному процесі варіативні види діяльності, форми та методи психолого-педагогічного супроводу для моделювання різноманітних сфер самовизначення особистості (таких як: довкілля, суспільство, мистецтво, наука) та спонукати учнів до результативного вияву творчої активності у цих сферах.Зміст роботи

а) Робота з учнями

 • Опанування учнями системи знань про функціональну, соціальну, емоціональну та інтелектуальну підструктури особистості, власні потенційні можливості та способи їх актуалізації.

 • Звільнення від психологічних комплексів та переживань за рахунок формування впевненості у собі, власних силах, усвідомлення широти свого творчого потенціалу.

 • Компенсація проблематики розвитку за рахунок створення ситуацій успіху у принадних сферах життєдіяльності.

 • Навчання учнів вмінню будувати життя за своїм власним проектом, планувати події свого життя на далеку і близьку перспективу.

 • Формування достатньої самооцінки, життєвої активної позиції, адекватного рівня домагань.

 • Формування здатності до доцільного та обґрунтованого професійного вибору.

б) Робота з педколективом

 • Допомога педагогам у розробці та проведенні навчальних занять, виховних заходів з використанням інноваційних форм та методів активізації творчого потенціалу учнів.

в) Робота з батьками

- Допомога батькам обдарованих і здібних дітей у виробленні виховної стратегії всебічного сприяння їхньої позитивної самореалізації.


Засоби виконання

 • Засідання психолого-педагогічного консиліуму з вироблення стратегії психолого-педагогічного супроводу обдарованих та здібних дітей.

 • Карта творчих досягнень учня.

 • Методика педагогічної підтримки.

 • Методика арт-терапії: музико-терапія, образотворча терапія, танцетерапія.

 • Індивідуальне консультування вчителів:

«Варіативні форми проведення предметних тижнів»

«Підготовка учнів до предметних олімпіад»

«Керівництво науково-дослідницькою роботою учнів»

«Залучення учнів до участі у різноманітних конкурсних програмах».

- Групові консультації для учнів:

«Як вірно обрати професію»

«Вступ до ВНЗ»

«Написання науково-дослідницьких проектів»

«Участь у конкурсі Малої Академії Наук»

«Підготовка до конкурсів, предметних олімпіад» • Інтерактивна гра «Орієнтуємо на професію».

 • Тренінгові заняття з підготовки до зовнішнього незалежного тестування.

 • Індивідуальний супровід учнівських пошукових проектів за сферами життєвої компетентності: Intel® «Навчання для майбутнього».

 • Постійно діючий консультативний пункт для батьків обдарованих дітей.

Форми підведення підсумків реалізації програми

 • Колективна та індивідуальна рефлексія «Щоденник творчих досягнень»

 • Свято – презентація життєтворчих проектів

При цьому емпірично було доведено, що робота з обдарованою молоддю буде результативною лише за умов здійснення цієї роботи у контексті максимального розкриття творчого потенціалу всіх інших учнів школи, тобто дітей з будь-яким рівнем розвитку.


Список рекомендованої літератури

 1. Аніскіна Н. Педагогічна підтримка обдарованості. – Вид. дім. Шкільний світ.: 2005

 2. Барко В. І., Тютюнников А. М. Як визначити творчі здібності дитини? - К., 1991. 2. Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей. М.: Издательский центр „Академия”, 1998.

 3. Гильбух Ю. З. Внимание: одаренные дети. - М.,1991.

 4. Глассер У. Школа без неудачников. Пер. с англ.. / В. Я. Пилиповского. – М.: Прогресс, , 1991

 5. Губенко О. В. Соціально-каталітичні умови розвитку обдарованої особистості //Обдарована дитина. – 2008. – № 9. – С. 2–10.

 6. Дружинин В.Н. «Психология общих способностей» - СПб.: Питер Ком, 1999.

 7. Жук Л. В. Обдарована дитина в умовах сучасної освітньої системи // Обдарована дитина. – 2009. – № 1. – С. 3–7.

 8. Заброцька С.Г. «Обдарованість» – риса тільки обраних? // Обдарована дитина – 2007, – № 5. – С. 48-51

 9. Зазимко О. В. Основні теоретичні підходи до визначення обдарованості. - Обдарвана дитина, 1998, № 8, с.5 - 12.

 10. Калошин, В. Ф. Педагогічні стратегії досягнення успіху // Обдарована дитина.- 2007.- № 10.- С. 23 – 29.

 11. Костюк Г. С. Здібності та їх розвиток у дітей. - К., 1963.

 12. Кугляр Т. І. Робота з обдарованими дітьми в умовах сільської школи // Обдарована дитина. – 2009. – № 1. – С. 21–25.

 13. Кульчицька О. І. Методика діагностики інтелектуальної обдарованості // Обдарована дитина. – 2007. – № 1. – С. 39–41.

 14. Кульчицька О. І. Обдарованість: природа і суть // Обдарована дитина. – 2007. – № 1. – С. 17–24.

 15. Кульчицька О. І. Проблеми обдарованості в сучасній психології // Обдарована дитина. – 2008. – № 1. – С. 2–7.

 16. Лейтес Н.С. “Психология одаренности детей и подростков”. Издательский центр “Академия”, 2000.

 17. Медведєв В. Надзвичайні пригоди надзвичайного космонавта. – Київ, “Веселка”, 1979

 18. Матюшкин А. М. Концепция творческой одаренности. - Вопросы психологии, – 1989, № 6

 19. Моляко В. А. Психология решения школьниками творческих задач. – К.: Рад. Школа, 1983.

 20. Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика. Збірник наукових праць. Випуск 2. – К.: Інститут обдарованої дитини АПН України, 2009.

 21. Настенко Н. Характерні риси обдарованих дітей // Завуч – 2000. - №6(48)

 22. Нечаєва О.С. http://www.gelios-gift.com.ua/

 23. Одаренные дети / Под ред. Бурменской Г. В., Слуцкого В. М. - М., 1991.

 24. Обдарована молодь України: оцінка сучасного стану та поширення перспективного досвіду роботи з обдарованою молоддю в регіонах України / Терепищий С.О., Антонова О.Є., Науменко Р.А. та ін. – Київ: ВМГО «Союз обдарованої молоді», 2008.

 25. Пузиревич К.В. Програма психопрофілактичної і психотерапевтичної допомоги підліткам у депресивному стані. - «Психолог» №31-32, серпень 2009.

 26. Пузиревич К.В. Концептуально-технологічні підходи в організації студентсько-учнівського самоврядування. - «Психолог» №40 , жовтень 2009.

 27. Програма психолого – педагогічного пошуку обдарованих дітей (Бегеза Л.Є Теоретичні і практичні аспекти навчання і розвитку обдарованих дітей. // Наук. – метод. засади діяльності психологічної служби. – К.:2005. Т.2.

 28. Психология одаренности детей и подростков / Под ред. Лейтеса Н. С. - М., 1996.

 29. Рабочая концепция одаренности. М., 1998.

 30. Роменець В. А. Психологія творчості. - К.: Вища школа, 1971.

 31. Савенков А.И. Одарённые дети в саду и школе. – М.:2000

 32. Сучасні інновації в реабілітаційній педагогіці (з досвіду роботи Хортиць кого навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру м. Запоріжжя). – Запоріжжя: Прем’єр, 2002.

 33. Теплов Б. М. Способности и одаренность. - В кн.: Теплов Б.М. Избранные труды. Т.1. - М., 1985.

 34. Чорна Л.Г. Психологічне забезпечення розвитку творчих здібностей учнів. – Обдарована дитина, № 2, К., 2001.

 35. Яковлева Е.Н. Психология развития творческого потенциала личности. М.: 1997

 36. Янковчук М.М. Розвиток обдарованості: практичний досвід. –Обдарована дитина, № 5, К., 2009.

Каталог: doc -> files -> news -> 125
125 -> Формування соціально зрілої особистості з досвіду роботи класного керівника Просяник В. В. м. Артемівськ
125 -> Програма факультативного курсу з народознавства 10 клас
125 -> Тема. Григорій Сковорода – філософ, поет, музикант. “Всякому
125 -> Документ. Основні реквізити документів. Тексти документів
125 -> Свято «Осіння казка»
125 -> Свято Миколая є в народу нашого чудові традиції
125 -> «Ми до тебе, казко, в гості завітали» ( Подорож на станцію
125 -> Сценарій родинного свята «Щастя бути разом» в а: Гостей дорогих Ми вітаємо щиро, Стрічаємо з хлібом, Любов’ю І миром! В й: Для гостей
125 -> Виховна година за темою: «Ніхто не забутий,ніщо не забуто!» Підготувала вчитель початкових класів зош №10
125 -> Довгівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Тисменицької районної ради

Скачати 142.62 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка