Програма вибіркової навчальної дисципліни «психосоціальні аспекти девіантної поведінки та психічних захворювань»Скачати 146.68 Kb.
Дата конвертації14.04.2016
Розмір146.68 Kb.
#6629
ТипПрограма


МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ

Кафедра психології


Програма вибіркової навчальної дисципліни
«психосоціальні аспекти девіантної поведінки та психічних захворювань»

підготовки бакалаврів

галузь знань 0301 «соціально-політичні науки»

напряму підготовки 6.030102 «психологія»

(шифр за ОПП – ПППБ. 3.07.)


Київ 2013

Розробник програми доктор медичних наук, доцент, професор кафедри психології ІПК ДСЗУ Коляденко Н.В.
Рецензенти:
Пріб Г.А., доктор медичних наук, професор кафедри психології Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України
Бондаренко О.Ф., доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Київського національного лінгвістичного університету.

Схвалено Вченою радою Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України.

Протокол № ___ від _________ 2013 р.

©Коляденко Н.В., 2013

©Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ), 2013

ВСТУП

Програма навчальної дисципліни «Психосоціальні аспекти девіантної поведінки та психічних захворювань» складена відповідно вимог освітньо-кваліфікаційні програми підготовки бакалавра напряму підготовки 6.030102 психологія.Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні та практичні питання психологічних основ соціальної поведінки особистості: поняття соціальної поведінки; визначення соціальних норм та поведінкових девіацій; фактори, що детермінують девіантну поведінку; поняття та критерії психічної та психосоціальної норми і патології; соціально-поведінкові стереотипи, моральні норми, стигми; порушення поведінки в структурі межових і психотичних психічних захворювань; класифікація поведінкових відхилень та основи їх патопсихологічної діагностики; вікові та гендерні аспекти поведінкових відхилень; психолого-педагогічні заходи щодо попередження та корекції девіантної поведінки; поняття соціальної реабілітації, система реабілітації психічно хворих в Україні, основи професійно-трудової реабілітації.

.

Міждисциплінарні зв’язки.

Дисципліна «Психосоціальні аспекти девіантної поведінки та психічних захворювань» відповідно до структурно-логічної схеми дисциплін, передбачених навчальним планом підготовки спеціаліста, викладається після вивчення дисциплін «Загальна психологія», «Соціальна психологія», «Клінічна психологія», «Патопсихологія», «Психодіагностика», «Диференціальна психологія», «Психологія праці», «Психологія девіантної поведінки», «Наркологія та наркозалежний стан».


I. Мета та завдання навчальної дисципліни:

1.1 Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення студентів із психосоціальними аспектами поведінкових відхилень, детермінованих різними чинниками (соціальними, особистісними, психотичними) і відповідними основами психологічної корекції та соціальної реабілітації.

.

1.2 Основні завдання вивчення дисципліни полягають в теоретичній та практичній підготовці студентів фаху з питань: • об’єкту, предмету і завдань поведінкової психології;

 • поняття соціальної поведінки особистості та факторів, що її детермінують;

 • класифікації поведінкових відхилень (визначення аморальної, девіантної, делінквентної, адитивної поведінки);

 • визначення порушень поведінки, спричинених психотичними порушеннями психічного здоров’я;

 • соціально-психологічних і соціально-педагогічних заходів, спрямованих на виявлення та корекцію поведінкових відхилень;

 • основ соціальної реабілітації психічно хворих

1.3. У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти набувають такі компетентності:

Загальні вміння (компетентності):

Інструментальні компетентності:

 • здатність до формування світогляду, розвитку людського буття, суспільства і природи, духовної культури ;

 • розуміння сутності та принципів розвитку суспільства, природи і мислення;

 • знання і уміння оперувати філософськими категоріями та поняттями;

 • уміння критично оцінювати і прогнозувати соціальні, економічні, політичні, екологічні, культурні та інші події та явища;

 • розуміння культурологічних питань сучасності, які розглядаються з позицій вшанування традицій і звичаїв свого народу та культурного надбання людства;

 • здатність творчо мислити, вміння доводити та відстоювати власну думку;

 • здатність до аналізу концептуальних засад та визначення сутності психології конфлікту, основних її категорій;

 • знання і уміння оперувати біологічними, психологічними категоріями та поняттями;

 • здатність до саморегуляції та здорового способу життя;

 • розуміння необхідності та вміння вести здоровий спосіб життя, фізичне самовдосконалення;

 • уміння дотримуватися режиму роботи і відпочинку, підтримувати працездатність і здоровий спосіб життя;

 • здатність працювати з інформацією у тому числі в глобальних комп’ютерних мережах;

 • уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел;

 • здатність до організації і планування аналітичної діяльності у сфері дослідження з анатомії та еволюції нервової системи;

 • уміння будувати комунікаційну мережу для обміну інформацією та зворотного зв’язку, вести кореспонденцію;

 • знання інформаційних потреб суспільства, інформаційно-пошукових ресурсів і стратегій у системі засобів масової комунікації;

 • знання організаційно-функціональних, програмно-технологічних, лінгвістичних засобів системно-мережевої взаємодії та пошуку в документально-інформаційних системах;

 • уміння з формування та розвитку інформаційно-когнітивних технологій стандартизації та систем управління якістю у сферах соціальної інформації.

Міжособистісні компетентності:

 • здатність здійснювати комунікаційну діяльність ;

 • уміння усного і письмового спілкування державною мовою;

 • уміння використовувати невербальні засоби комунікації;

 • здатність дотримуватися загальноприйнятих норм поведінки та моралі в міжособистісних відносинах;

 • уміння донести до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності;

 • уміння зрозуміло і недвозначно доносити власні висновки, а також знання та пояснення до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються;

 • навики та уміння формування міжособистісних стосунків у колективі при відстоюванні власної позиції під час дискусії;

 • етичні зобов’язання при опануванні до виступів доповідачів;

 • уміння використовувати іноземні мови у професійній діяльності;

 • позитивне ставлення до несхожості та інших культур;

 • розуміння і дотримування етичних цінностей, у т.ч. у професійній діяльності;

 • розуміння традицій і звичаїв інших культур, уміння проявляти толерантне ставлення;

 • уміння протистояти проявам расової, національної, вікової дискримінації, гендерної нерівності;

 • здатність працювати у міжнародному середовищі

 • уміння використовувати іноземну мову для забезпечення результативної професійної діяльності;

 • уміння спілкуватися з експертами з інших галузей;

 • здатність до критики та самокритики

 • уміння критично оцінювати явища, ситуації, діяльність осіб, спираючись на отриманні знання;

 • здатність до критики та самокритики під час дискусії;

 • взаємодія (робота в команді);

 • уміння працювати у команді.

Системні компетентності:

 • здатність працювати самостійно і автономно;

 • уміння організовувати процес виконання завдань у відповідності до принципів управління;

 • здатність діяти з позицій соціальної відповідальності, займати активну громадянську позицію ;

 • здатність займати активну життєву позицію та розвивати лідерські якості

 • здатність захищати свої права людини та громадянина;

 • знання і уміння створювати власний імідж та вдосконалювати його складові: зовнішній вигляд, манери;

 • уміння встановлювати життєві цілі, визначати їх пріоритетність, планувати власну кар’єру;

 • уміння добирати і використовувати методи соціально-психологічного впливу у професійній та інших сферах діяльності;

 • здатність виконувати професійну діяльність у відповідності до стандартів якості;

 • знання й уміння, щоб забезпечувати якісне виконання завдань професійної діяльності на основі інструкцій, методичних рекомендацій, встановлення норм, нормативів, технічних умов тощо;

 • здатність вносити рекомендації по введенню нових чи змін існуючих вимог до якості;

 • здатність до формування культури мислення, її сприйняття ;

 • уміння формулювати і висловлювати думки та своє ставлення до подій, ситуацій виробничого характеру, уміння слухати та сприймати думки інших;

 • здатність до навчання;

 • розуміння й усвідомлення меж своїх знань, уміння набувати і засвоювати нові знання;

 • здатність застосовувати знання на практиці;

 • уміння вибирати альтернативні методи навчання;

 • критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;

 • здатність працювати самостійно при опрацюванні джерел, підготовці доповіді з презентацією, підготовці альтернативних підходів до висвітлення теми дискусії;

 • турбота про якість доповіді та презентації;

 • бажання досягти успіху при обговоренні тем доповідей з презентацією;

 • уміння реалізовувати проекти в сфері вирішення питань психології конфлікту;

 • здатність формувати нові ідеї (креативність);

 • уміння формулювати та ініціювати нові ідеї, формулювати її мету, завдання, необхідні ресурси;

 • уміння використовувати загальнонаукові та креативні методи пізнання у професійній діяльності;

 • здатність провадження дослідницької та/або інноваційної діяльності;

 • здатність адаптуватися до нових ситуацій у професійній діяльності;

 • уміння розвивати особисту стресовитривалість, саморегуляцію, уникати не допускати систематичного перевантаження організму, підтримувати психоемоційне здоров’я;

 • уміння зберігати трудову активність у екстремальних ситуаціях.


Спеціальні (фахові) вміння (компетентності):


 • знання основ поведінкової психології;

 • уміння діагностувати прояви девіантної поведінки та диференціювати їх в залежності від характерних особливостей і детермінуючих факторів, межових і психотичних психічних захворювань;

 • уміння виявляти та виправляти умови, що сприяють формуванню та проявам поведінкових відхилень;

 • уміння створювати умови попередження поведінкових відхилень, зокрема, через пропаганду здорового способу життя, створення сприятливого соціально-психологічного клімату в мікросоціальному оточенні, створення можливостей самореалізації особистості;

 • уміння організовувати спеціальну роботу з особами, які проявляють девіантну поведінку, зокрема:

 • проведення психокорекції неадекватної, нерезультативної поведінки в конфлікті, конфліктних, агресивних рис особистості, внутрішнього конфлікту;

 • формування адекватної самооцінки особистості;

 • розхитування та руйнування девіантних настановлень, уявлень, мотивів, стереотипів поведінки та формування нових, позитивних цінностей, установок, мотивацій;

 • розвиток соціальної активності, інтересу до себе та оточуючих, сприяння у здобутті певного статусу в позитивно спрямованих угрупованнях;

 • навчання основам саморегуляції, співпраці, адекватному прояву активності, вмінню обирати адекватні форми соціальної поведінки;

 • розвиток інтересу та здатності до творчості, сприяння гармонізації особистісного розвитку;

 • накопичення позитивного досвіду, створення та закріплення зразків позитивної поведінки;

 • уміння вибирати адекватні методи та технології надання психологічної допомоги особистості;

 • оволодіння навичками профілактично-корекційної роботи, спрямованої на попередження та виправлення девіантної поведінки, зокрема:

 • проведення виховної роботи (поновлення позитивних якостей, що переважали до появи девіантної поведінки);

 • компенсаторна робота (формування прагнення компенсувати певні соціальні недоліки, активізація діяльності у тій сфері, де особистість може досягти успіху, реалізувати потребу в самоствердженні);

 • стимулювання (активізація позитивної суспільно корисної діяльності через зацікавлене емоційне ставлення до особистості);

 • здійснення коригувальної функції (виправлення негативних якостей особистості, коригування мотивації, ціннісних орієнтацій, атитюдів, поведінки);

 • здійснення регулятивної функції (забезпечення впливу учасників міжособистісної взаємодії для зміни ступеня участі особистості у груповій діяльності з поступовим переходом до саморегуляції та самоконтролю);

 • Оволодіння основами психолого-педагогічної, професійно-трудової реабілітації осіб із межовими та психотичними порушеннями психічного здоров’я.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться

108 год./3 кредити ЄКТС .

II. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовний модуль І. Психосоціальні аспекти девіантної поведінки особистості

Тема 1. Поняття соціальної поведінки та її різновиди

Особистість як суб’єкт соціальних відносин. Обумовленість продуктивної діяльності особистості. Соціальна поведінка людини. Різновиди соціальної поведінки. Визначення девіації. Поняття про девіантну поведінку особистості. Делінквентна та аморальна поведінка. Адиктивна поведінка особистості.Тема 2. Фактори, що детермінують соціальну поведінку особистості

Внутрішні механізми особистості, що обумовлюють її соціальну поведінку (мотивації, потреби, інтереси, цінності). Суспільні норми як зовнішні фактори, що впливають на соціальну поведінку особистості. Біологічні, психологічні, духовні, економічні, політичні та інші причини формування девіантної поведінки особистості.


Змістовний модуль ІІ. Психосоціальні аспекти психічних захворювань.

Тема 3. Психологічні трансформації внаслідок психічних захворювань

Поняття психічного здоров’я та психічної хвороби, критерії психічної норми і патології. Екзогенні та ендогенні причини психічних захворювань і типи їх протікання. Процесуально-прогредієнтні психічні захворювання та їх деструктивний вплив на особистість хворого. Формування та різновиди особистісних дефектів внаслідок психічних захворювань, основи їх патопсихологічної діагностики.Тема 4. Порушення соціального функціонування особистості внаслідок психічних захворювань

Симптоми психічних захворювань як фактори, що детермінують порушення соціальної поведінки (розлади сприйняття, мислення, емоцій, волі, психомоторні розлади, порушення пам’яті та свідомості, втрата критичності та порушення орієнтації в навколишньому середовищі). Прояви патологічної поведінки внаслідок психічних захворювань (аутизм, апатія, агресія, гіперактивність, соціалізовані та не соціалізовані поведінкові розлади тощо). Можливості, умови та механізми компенсації психічних порушень та обумовлених ними відхилень соціальної поведінки. Експертні аспекти поведінкових розладів (питання осудності, дієздатності, працездатності).Тема 5. Соціальна реабілітація психічно хворих

Поняття про реабілітацію. Нормативно-правове забезпечення реабілітаційного процесу (Закони «Про психіатричну допомогу», «Про реабілітацію інвалідів в Україні» тощо). Різновиди реабілітації та їх сутність (соціальна, медична, фізична, психолого-педагогічна, професійна, трудова тощо). Система реабілітації психічно хворих в Україні. Завдання Державної служби зайнятості України в контексті професійно-трудової реабілітації інвалідів із порушеннями психічного здоров’я. Психосоціальне значення психогігієни та психопрофілактики.


Змістовний модуль ІІІ. Соціальна поведінка в контексті професійної самореалізації особистості

Тема 6. Вікові та гендерні особливості професійної самореалізації особистості.

Вплив виховання та мікросередовищних соціальних стереотипів на професійне самовизначення особистості. Значення біологічного та психологічного віку в професійному становленні особистості. Вікові етапи кар’єрного становлення. Гендерні особливості професійної діяльності.Тема 7. Вплив моделі соціальної поведінки на професійне становлення особистості

Соціально-поведінкові фактори, що детермінують професійне самовизначення особистості. Вплив соціально-поведінкових відхилень на адаптацію особистості в умовах сучасного ринку праці. Особливості професійної орієнтації осіб з порушеннями соціальної поведінки. Критерії підходящої роботи для осіб з інвалідизуючими психічними захворюваннями. Технологічні особливості надання послуг особам із порушеннями соціальної поведінки Державною службою зайнятості України.


III. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Нормативно-правові акти

 1. Конвенція ООН про права інвалідів, ратифікована Законом України N1767-VI ( 1767-17 ) від 16.12.2009 }.

 2. Конвенція 159 Міжнародної організації праці «Про професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів», ратифікована Законом України від 6 березня 2003 р. № 624-ІV.

 3. Рекомендації Міжнародної організації праці №88 щодо професійного навчання дорослих, включаючи інвалідів, ухвалені 30 червня 1950 р. на 33-й сесії Генеральної конференції МОП у Женеві.

 4. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, №21, ст. 252 (із змінами і доповненнями).

 5. Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» від 06.10.05 №2961/2005 // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 2-3, ст.36 (із змінами і доповненнями).

 6. Закон України «Про психіатричну допомогу» /Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000.- №19, ст..143 (із змінами і доповненнями)/

 7. Закон України «Про зайнятість населення».- Режим доступу: http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/Povidomlennya/65491.html/.

Базова

 1. Холостова Е.И., Дементьева Н.Ф. Социальная реабилитация: уч. пособие.- М., 2003.- 340 с.

 2. Холостова Е.И. Социальная работа с инвалидами: учеб. Пособие.- М., 2009.- 240 с.

 3. Максимова Н.Ю. Психологія девіантної поведінки.- К., 2011.- 518 с.

 4. Змановская Е.В. Девианология: Психология отклоняющегося поведения: Уч. пособие.- М., 2008.- 288 с.

 5. Клейберг Ю.А. Психология девиантного поведения: уч. пособие для вузов.- М., 2001.- 160 с.

 6. Мартинюк І.А. Патопсихологія: навч. посібник.- К., 2008.- 208 с.

 7. Зейгарник Б.В. Патопсихология: уч. пособие.- М., 2007.- 208 с.

 8. Холостова Е.И., Дементьева Н.Ф. Социальная реабилитация: уч. пособие.- М., 2003.- 340 с.

 9. Вікова психологія: підручник / Р.В.Павелків.- К., 2011.- 469 с.

 10. Крайг Г., Бокум Д. Психология развития. – СПб: Питер, 2004. – 940 с.

 11. Фернхем А., Хейвен П. Личность и социальное поведение. – СПб.: Питер, 2001. – 368 с.

 12. Примуш М.В. Загальна соціологія.- К., 2004.

Допоміжна

 1. Большой толковый психологический словарь /Ребер А. том 1 (А-О). – М.: Вече, 2000. – 592 с.

 2. Венар Ч., Кериг П. Психопатология развития детского и подросткового возраста. – М.: Олма-пресс, 2004. – 384 с.

 3. Докторович М.О. Делінквентна поведінка особистості: факторний аналіз// Максименко С.Д. Реалізація нужди у підлітковому віці: збірник наукових праць, т.2, вип.. 4.- с. 65-68.

 4. Ханипов Р.А. Делинквентное поведение несовершеннолетних как нарушение социальных и правовых норм //Социологические исследования. – 2007. – №12. – с. 95-103.

 5. Вікова та педагогічна психологія: навч. посібник// О.В.Скрипниченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін..- К., 2007.- 400 с.

 6. Заброцький М.М. Вікова психологія: навч. посібник.- К., 2002.- 104 с.

Інформаційні Інтернет-ресурси

 1. http://uk.wikipedia.org/wiki

 2. http://pidruchniki.ws


IV. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік
V. Засоби діагностики успішності навчання: поточне тестування, оцінка за участь в практичних заняттях, оцінка за самостійно виконану роботу, підсумкова письмова контрольна робота


Каталог: ponn -> books -> parts -> index -> downloads
downloads -> Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України
downloads -> Навчально-методичний посібник Київ 2012 к 43 Рецензенти: Болтівець С.І., доктор психологічних наук, професор
downloads -> Методи психодіагностики в системі профвідбору
downloads -> Робоча програма навчальної дисципліни ввспб 40. психосоціальні аспекти девіантної поведінки та психічних захворювань
downloads -> Державної служби зайнятості україни
downloads -> Міністерство праці та соціальної політики України
downloads -> Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни л. Г. Авдєєв, Н. В. Ортікова Професійна орієнтація безробітних громадян та молоді
downloads -> 24 листопада 2011 року Частина 1 Київ 2011 ббк 74. 212 А 43 Рецензенти: Киричук О. В
downloads -> Державної служби зайнятості україни актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання незайнятого населення в умовах фінансово-економічної кризи
downloads -> Перспективи розвитку

Скачати 146.68 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка