Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалаврівСкачати 99.33 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір99.33 Kb.
#9825
ТипПрограма
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України


29.03.2012 N 384

Форма N Н-3.03МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

 ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший проректор з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення

__________Романюк О. Н.

“______”_______________20___ рокуДілова етика та культура професійного спілкування

ПРОГРАМА
вибіркової навчальної дисципліни


підготовки бакалаврів
             напряму ______________всі_______________________


спеціальності ___________всі______________________

Вінниця

2012 рік

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: кафедрою філософії та гуманітарних наук ВНТУ

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:

Залюбівська О. Б. викладач

Cлободянюк О. М., викладач

Програма вибіркової навчальної дисципліни “Ділова етика та культура професійного спілкування” затверджена на засіданні кафедри філософії й гуманітарних наук


Протокол від «____»________________20__ року № ___

Завідувач кафедри ___________________(проф. Хома О. І.)


Схвалено Науково-методичною радою Інституту гуманітарно-педагогічних проблем

Протокол від «____»________________20___ року № ___

Голова Науково-методичної ради ІнГПП__________(проф. Буяльска Т. Б.)

або
Схвалено Методичною радою ВНТУ

Протокол від «____»________________20___ року № ___

Голова____________________________ (проф. Романюк О. Н.)

Вступ

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни складена з урахуванням вимог освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів всіх напрямів

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Ділова етика та культура професійного спілкування» є сфера ділових відносин та процес професійного спілкування.

Міждисциплінарні зв'язки: «Ділова етика та культура професійного спілкування» викладається з урахуванням знань з дисциплін:, «Ділова українська мова», «Історія україни». “Етика ділового спілкування” має сприяти кращому засвоєнню матеріалу таких дисциплін як “Основи права”, “Менеджмент”, “Політологія”, “Основи психології та педагогіки”, “Основи риторики” та інших.


Програма навчальної дисципліни складається з одного змістового модуля.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Сучасний розвиток суспільства потребує великої кількості фахівців, які не тільки добре підготовлені по своїй спеціальності, а й належно підготовлені до ділового спілкування. Значною мірою успішність фірми, організації залежить від уміння встановлювати ділові контакти, вести переговори і т.п.Мета дисципліни «Ділова етика та культура професійного спілкування» - формування необхідної теоретичної бази і практичних вмінь у студентів для реалізації належної ділової поведінки та спілкування, яка базується на теоретичних засадах сучасної науки.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Ділова етика та культура професійного спілкування» є:

- здобути знання про етичні основи спілкування, його норми та правила, шляхи їх застосування, особливості етикету в різних умовах трудової діяльності;

- навчитись аналізувати конкретні ситуації, розпізнаючи типи людей, рівень їхньої моральності та індивідуальні особливості, що виявляються під час ділового спілкування

- оволодіти системою способів і засобів ділового спілкування, його стратегіями, навчитись їх обирати відповідно до психологічних і соціокультурних особливостей співрозмовників. До норм і правил гуманістичної етики;

- навчитись творчо застосовувати обрані способи й засоби у процесі спілкування із співвітчизниками та іноземними партнерами під час індивідуальних бесід та колективного обговорення проблем, у виступах перед різними аудиторіями, на переговорах.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:


 • об’єкт, предмет та головні завдання ділової етики та культури професійного спілкування

 • моральні основи ділового спілкування

 • способи впливу на людей під час спілкування

 • моделі, стилі, стратегії, тактики спілкування

 • способи досягнення взаєморозуміння у діловому спілкування

 • правила підготовки та проведення ділових зустрічей

 • основи техніки ділового спілкування

 • вимоги до публічного вступу

вміти:

 • аналізувати конкретні ситуації ділового спілкування і на основі здобутих знань вибирати оптимальні рішення для досягнення поставленої мети в такому спілкуванні

 • розпізнавати типи людей, рівень їхньої моральності, що виявляється під час ділового спілкування

 • обирати стратегії, тактики, моделі, стилі спілкування в залежності від обставин ділового спілкування

 • організовувати ділові зустрічі та прийоми

 • ефективно застосовувати етикетні вимоги у діловому спілкуванні

 • творчо застосовувати способи й засоби спілкування під час індивідуальних бесід й колективних обговорень проблем, у виступах перед різними аудиторіями, на переговорах.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 18 годин, 0,5 кредиту ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Тема № 1. Етичні проблеми управління та ділового спілкування

Предмет і завдання “Ділова етика та культура професійного спілкування”. Особливості ділової етики та культури професійного спілкування. Моральні передумови ділового спілкування. Моральна культура як етична основа спілкування. Рівні моральної культури спілкування. Моральні цінності як основа гуманістичного спілкування.
Тема № 2. Моральні основи ділового спілкування

Професійна культура та мораль. Моральні основи етикету. Особливості ділового етикету. Норми поведінки керівника. Етика та етикет у взаєминах з клієнтами та партнерами по бізнесу. Правила спілкування за Д. Карнегі. Етикет у взаєминах з іноземцями. Національні особливості спілкування.


Тема № 3. Організація ділового спілкування


Структура спілкування. Функції ділового спілкування. Спілкування як обмін інформацією, як взаємодія. Види та рівні спілкування. Підготовка та проведення ділових зустрічей. Домовленість про ділову зустріч. Підготовка приміщень для ділових зустрічей. Зустріч делегацій, розміщення учасників зустрічі. Офіційна мова ділової зустрічі. Ділова атрибутика: візитні картки, ділові подарунки, діловий одяг. Організація ділових прийомів. Загальні вимоги стосовно проведення прийомів.

Тема № 4. Теорія і практика техніки ділового спілкування


Взаєморозуміння в діловому спілкуванні та його рівні. Перешкоди на шляху до взаєморозуміння. Механізми взаєморозуміння, роль етики в їх застосуванні. Способи ділового спілкування. Повідомлення як спосіб спілкування. Способи впливу на людей під час спілкування. Маніпулювання та актуалізація. Моделі спілкування. Стилі спілкування. Стратегії і тактики спілкування. Форми ділового спілкування. Функції та види бесід. Етапи індивідуальної бесіди. Особливості бесіди по телефону.

Тема № 6. Форми колективного обговорення проблем

Переговори, нарада, збори, дискусія, “мозковий штурм”. Принципові та позиційні переговори. Правила принципових переговорів (Р. Фішер, У. Юрі). Вербальні та невербальні засоби ділового спілкування. Культура слухання та мовлення. Види слухання. Класифікація невербальних засобів спілкування.Тема № 5. Етичні та психологічні вимоги до публічних виступів Особливості публічного виступу. Підготовка до публічного виступу. Подолання страху публічних виступів. Взаємодія зі слухачами. Чинники підтримки уваги слухачів. Голос оратора як інструмент впливу на аудиторію. Логіко-психологічні правила конструювання повідомлень. Презентація як форма виступу в аудиторії. Прес-конференція як засіб зв’язку з громадськістю.

3. Рекомендована література

Базова

 1. Гах Й. М. Етика ділового спілкування: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 160 с.

 2. Данильчук Л. А. Основы имиджа и этикета: Учеб. Пособие. – К.: Кондор, 2004. – 234 с.

 3. Етика ділових стосунків: Навчальний посібник / [О.Й. Лесько, М.Д. Прищак, О.Б. Залюбівська, Г.Г. Рузакова]. – Вінниця: ВНТУ, 2011. – 310 с.

 4. Зусін В. Я. Етика та етикет ділового спілкування: : Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 224 с.

 5. Кубрак О. В. Етика ділового та повсякденного спілкування: Навчальний посібник з етикету для студентів. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2002. – 208 с., іл.

 6. Лозниця В.С. Психологія менеджменту. – К., 1997.

 7. Малахов В. Етика спілкування: : Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2006. – 400 с.

 8. Палеха Ю.І. Ділова етика. – К., 2000.

 9. Практикум з риторики. Методичні вказівки до виконання вправ та завдань з дисципліни „Основи риторики” для студентів спеціальності 7.050201 – „Менеджмент організацій” та магістрів усіх спеціальностей. /Уклад О.Б Залюбівська, - Вінниця: ВНТУ, 2007. – 74с.

 10. Психология и этика делового общения. – М., 2001.

 11. Холопова Т., Лебедева М. Протокол и этикет для деловых людей. – М., 1995.

 12. Чмут Т. К., Чайка Т. Л. Етика ділового спілкування: Навчальний посібник. – 3- є вид., стереотипне. – К.: Вікар, 2003. – 223 с.

 13. Шеломецев В.Н. Етикет и культура общения. – К., 1995.

Допоміжна

 1. Бороздина Г.В. Психология делового общения. — М., 1998.

 2. Ботавина Р. Н. Этика деловых отношений: Учебное пособие. М.: Финансы и статистика, 2003. – 208 с., ил.

 3. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма// Избранные произведения. – М., 1990.

 4. Галушко В. П. Діловий протокол та ведення переговорів: Навчальний посібник. – Навчальний посібник. – І - е вид. – Вінниця: Нова книга, 2002. – 226 с.

 5. Гусейнов А., Апресян Р. Этика. – М., 2002.

 6. Деринг П. Хотите стать коммерсантом? — М., 1994.

 7. Зайверт Л. Ваше время — в ваших руках. Советы руководителям, как эффективно использовать рабочее время. — М., 1990.

 8. Зигерт В.. Ланг Л. Руководить без конфликтов: Пер. с нем. — М.,1990.

 9. Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. – М., 1998.

 10. Лунева О.В., Хорошилова Е.А. Психология делового общения. – М., 1990.

 11. Льюис Ричард Д. Деловые культуры в международном бизнесе. – М., 1999.

 12. Мицич П. Как проводить деловые беседы. – М., 1987.

 13. Почепцов Г. Коммуникативные технологии двадцатого века. – М., 1999.

 14. Корнелиус Х., Фэйр Ш. Выиграть может каждый: Пер. с англ. — М., 1992.

 15. Макаров С.Ф. Менеджер за работой. — М., 1989.

 16. Обозов Н.Н., Щекин Г.В. Психология работы с людьми. — 4-ЄИЗД.—К., 1998.

 17. Отто 3. Слово предоставлено Вам: Практические рекомендации по ведению деловых бесед и переговоров. — М., 1998.

 18. Психология и этика делового общения: Учебник / Под ред. В.Н. Лавриненко. — М., 1997.

 19. Томан І. Мистецтво говорити: Пер. з чес. — К., 1986.

 20. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию, или переговоры без поражения: Пер. с англ. — М., 1992.

 21. Фромм Э. Психоанализ и этика. – М., 1988.

 22. Цимбалюк І. М. Психологія спілкування: : Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 304 с.

 23. Шостром Э. Анти-Карнеги или Человек-манипулятор. – Минск, 1992.

 24. Юсупов ИМ. Психология взаимопонимания. - Казань, 1991.

 25. Ягер Д. Деловой этикет: как выжить и преуспеть в мире бизнеса. – М., 1994

 26. Якокка Ли. Карьера менеджера. – М., 1991.

Інформаційні ресурси


 1. Лесько О.Й., Прищак М.Д., Рузакова Г.Г., Залюбівська О.Б. Етика ділових стосунків. Електронний навчальний посібник[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://posibnyky.vntu.edu.ua/ (дата звернення 06.09.2012). — Назва з екрана. – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, видане Державним департаментом інтелектуальної власності МОН України № 38492, 2011 р.

 2. Дистанц курс 1. Форми підсумкового контролю — залік.

 1. Засоби діагностики успішності навчання

Поточний контроль, який здійснюється у формі фронтального, індивідуального чи комбінованого контролю знань студентів під час лекцій, тестування, колоквіум, залік.

Скачати 99.33 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал