Програма вибіркової навчальної дисципліни нормативної / вибіркової підготовки бакалавраСкачати 126.12 Kb.
Дата конвертації13.04.2016
Розмір126.12 Kb.
#4822
ТипПрограма

Міністерство освіти і науки України


Полтавський національний педагогічний університет імені

В.Г. Короленка

Основи соціальної педагогіки

(назва навчальної дисципліни)Програма


вибіркової навчальної дисципліни

нормативної / вибірковоїпідготовки бакалавра

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

напряму _____________________________________

(шифр і назва напряму)

Спеціальності ____________________
(Шифр за ОПП________)

Полтава

2015 рік

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: кафедрою соціальної і корекційної педагогіки

(повне найменування кафедри)
РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної і корекційної педагогіки Сайко Н.О.

РЕЦЕНЗЕНТИ: Хомич Л.О., доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України.

Котломанітова Г.О. кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної і корекційної педагогіки ПНПУ.

Затверджено вченою радою Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка “29” серпня 2014 року, протокол №1

Ó__________, 2014 рік

Ó __________, 2014 рікВступ

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни “ Основи соціальної педагогіки ” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму соціальна педагогіка.Предметом вивчення навчальної дисципліни є зміст та напрями соціально-педагогічної роботи

Міждисциплінарні зв’язки: педагогіка, психологія, медицина, історія соціальної педагогіки, соціологія, історія педагогіки.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Теоретичні та історичні аспекти соціально-педагогічної діяльності.

2. Методичні основи соціально-педагогічної діяльності.

3. Соціально-педагогічний потенціал чинників соціального виховання.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни


1.1. Ознайомлення студентів з картиною соціально-педагогічної дійсності у результаті інтеграції навчального матеріалу на основі широких міжпредметних зв’язків соціальної педагогіки, загальної педагогіки, історії соціальної та загальної педагогіки, порівняльної педагогіки, етнопедагогіки, культурології, релігієзнавства, дефектології, соціології, психології і філософії. Вирішення цієї задачи передбачає: опанування теоретичними знаннями в обсязі, що є необхідним та достатнім для реалізації професійної діяльності; розвиток вміння бачити та вирішувати проблеми, які виникають в сфері соціального виховання; формування гуманістичних соціальних установок щодо суб’єктів та процесу соціального виховання.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Основи соціальної педагогіки” є формування комплексного підходу до майбутньої професійної діяльності, ознайомлення студентів з найбільш актуальними проблемами сучасної соціально-педагогічної науки і практики. Передбачено знайомство студентів із структурно-логічними підходами у вивченні актуальних проблем соціальної педагогіки таких сучасних вчених: Ю.В. Василькової, Т.О.Василькової, М.А.Галагузової, І.Д.Звєрєвої, А.Й.Капської, Л.Г.Коваль, В.І.Курбатова, М.П.Лукашевича, А.В.Мудрика, Ф.А.Мустаєвої, Л.І.Міщик, В.А.Нікітина, Л.Є. Нікітіної, С.Р.Хлєбік, та ін.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

Знати:

-сутність та соціальне значення своєї майбутньої професії;

-цілісний соціально-виховний процес і його закономірності;

-цілі, принципи соціально-педагогічного процесу, їх реалізацію в народній і науковій педагогіці;

-основні принципи соціальної педагогіки;

-специфіку соціально-педагогічної взаємодії, об'єкт і суб'єкт соціально-виховного процесу;

-особливості процесів профілактики та реабілітації у соціально-педагогічній діяльності;

-знання, уміння і навички – фактори формування рівня соціальної освіти і вихованості школярів;

-критерії відбору змісту соціально-педагогічного матеріалу;

-конкретні форми організації соціально-педагогічного процесу, їх розвиток і вдосконалення;

-надбання світової та вітчизняної соціально-педагогічної думки щодо соціалізації особистості;

-особливості роботи з різними соціальними групами дітей та підлітків;

-типи та види девіацій;

-соціально-педагогічний потенціал чинників соціалізації особистості;

-методики та технології організації соціально-педагогічної діяльності;
вміти:

-організувати свою працю на науковій основі;

-використовувати методи вирішення завдань при визначенні оптимальних співвідношень параметрів різних систем;

-в умовах розвитку науки і мінливої соціальної практики переоцінювати накопичений суспільно-історичний досвід, аналізувати свої можливості, набувати нові знання, використовувати сучасні інформаційні та освітянські технології;

- ставити мету та сформулювати завдання, пов'язані із реалі­зацією професійних функцій;

-створювати умови для плідного проведення творчої роботи учнів та молоді на уроці, у групах подовженого дня, в позакласній та шкільній діяльності, в організації вільного часу, науково-технічній та художній творчості, заняттях спортом і суспільній діяльності;

-здійснювати психо-корекційний вплив на дітей та молодь, яка перебу­ває у кризовому стані та у конфліктних ситуаціях;

-аналізувати концепції соціалізації особистості;

-продуктивно спілкуватися з колегами і дітьми;

-організовувати соціально-педагогічну діяльність як вид соціального проектування;

-використовувати творчі методи роботи з дітьми, що потребують соціально-педагогічної допомоги;

-організовувати естетичне сприймання оточуючого світу тощо.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.

Теоретичні та історичні аспекти соціально-педагогічної діяльності

Тема 1. Предмет соціальної педагогіки: актуальність проблем соціально-педагогічної роботи; предмет і завдання соціальної педагогіки; соціальна педагогіка як наука; соціальна педагогіка як навчальна дисципліна; місце соціальної педагогіки в системі соціальних та педагогічних наук.

Тема 2. Соціально-педагогічна робота як особливий вид діяльності: специфіка діяльності соціального педагога; етика соціального педагога; соціальний педагог як суб’єкт професійної діяльності; поняття “педагогічна майстерність” соціального педагога; поняття про наукові дослідження у соціальній роботі; етапи та методи соціально-педагогічних досліджень.

Тема 3. Провідні категорії та принципи соціальної педагогіки: соціальна філософія як методологічна основа соціальної педагогіки; структура соціальної педагогіки; головні категорії соціальної педагогіки; принципи соціальної педагогіки; соціально-педагогічна діяльність як вид соціального проектування.

Тема 4. Соціально-виховні інститути у системі соціалізації особистості:

відкрита соціально-педагогічна система; вплив факторів соціально-педагогічної системи на процес соціального становлення особистості; поняття “соціальний інститут”; порівняльний аналіз впливу різних соціальних інститутів на процес становлення особистості.Тема 5. Наукові основи курсу історії соціальної педагогіки: доцільність та особливості вивчення курсу історії соціальної педагогіки; етапи формування соціальної педагогіки як науки; меодика з’ясування соціально-педагогічного змісту у філософських та науково-педагогічних джерелах.

Тема 6. Початковий етап розвитку соціальної педагогіки

(з прадавніх часів до ХУІІ ст..): загальна характеристика початкового етапу. Історичні передумови зародження соціальної педагогіки; розвиток соціально-педагогічної думки античними філософами (Давня Греція, Стародавній Рим); педагоги-гуманісти середньовіччя про соціально-педагогічні аспекти виховання людини; педагогічні погляди Вітторіно да Фельтре, Вінцента Деполя, Василя Кесарійського.

Тема 7. Розвиток провідних напрямків соціальної педагогіки у ХУІІІ-ХІХ ст.. Становлення педагогіки як науки: основні напрями розвитку соціальної педагогіки у ХУІІІ-ХІХ ст.; буржуазно-демократичні та радикальні течії соціальної педагогіки; взаємодія соціальної педагогіки з церквою та благодійністю; остаточне відокремлення соціальної педагогіки у самостійну галузь науки; науково-педагогічна діяльність Фрідріха Дістервега та Пауля Наторпа.

Тема 8. Соціальна педагогіка у ХІХ - ХХ столітті: соціально-політичні умови формування педагогічних поглядів у кінці ХІХ – на початку ХХ ст.; загальна історична характеристика періоду “наукової революції”; особливості розвитку соціальної педагогіки у ХХ столітті.

Тема 9. Історія соціально-педагогічної діяльності в Україні: хрещення Київської Русі і його вплив на розвиток благодійництва; церква як провідний інститут благодійництва; піклування про сиріт; розвиток ідеї державної допомоги; розповсюдження ідей вільного виховання на початку ХХ ст.; соціальна робота у пожовтневий період; утворення шкіл для важковиховуваних дітей; характеристика соціально-педагогічної діяльності у 60-90-ті роки ХХ ст.
Змістовий модуль 2.

Методичні основи соціально-педагогічної діяльності

Тема 1. Методика і технології соціально-педагогічної діяльності: напрями соціальної роботи у школах України; сутність понять: „методика”, „метод”, „прийом”, „засіб” у соціально-педагогічній діяльності; методи соціально-педагогічної діяльності; соціально-педагогічні технології; робота соціального педагога у мікрорайоні.

Тема 2. Соціально-педагогічна підтримка дитячого та молодіжного руху: соціальні умови появи та розвитку дитячого та молодіжного руху; дитячі та молодіжні об’єднання як феномен соціально-педагогічного процесу; проблеми сучасного дитячого та молодіжного руху в Україні; необхідність правового та економічного захисту дитячого руху в Україні; перспектива розвитку дитячого та молодіжного руху.

Тема 3.Соціально-педагогічний патронаж обдарованих дітей: характеристика обдарованих дітей; головні підходи до соціального захисту обдарованих дітей (соціально-психологічний, соціально-інтегративний ,соціально-педагогічний); навчально-виховні заклади для обдарованих дітей.

Тема 4. Соціально-педагогічний патронаж дітей з різними соціальними та фізичними вадами: дитинство та категорії дітей у сучасному суспільстві; предмет, завдання та функції соціально-педагогічної віктимології; індивідуально-психологічні особливості важковиховуваних дітей; педагогічно занедбані діти; виявлення причин затримки розумового розвитку дітей; типи навчальних закладів для аномальних дітей; програми соціальної реабілітації дітей-інвалідів; досвід роботи з інвалідами у Німеччині; система соціальних закладів для дітей-сиріт.

Тема 5. Досвід соціально-педагогічної роботи за кордоном: методологія і методи вивчення зарубіжного досвіду соціальної роботи у країнах світу; надання допомоги різним категоріям населення; дорослі у виховному процесі; принципи навчання дорослих; робота соціального педагога з батьками; педагогічна освіта батьків.

Тема 6. Основні напрями роботи соціального педагога у закладах освіти за кордоном: общинна школа як складова суспільного виховання; провідні ідеї соціалізації особистості в діяльності вальдорфських шкіл; внутрішкільна психолого-педагогічна служба США „Гайденс”; модель „відкритої школи”; соціально-педагогічна терапія.
Змістовий модуль 3.

Соціально-педагогічний потенціал чинників соціального виховання.

Тема 1. Сім’я як провідний компонент системи соціального формування особистості: місце і роль сім’ї у соціалізації особистості дитини; соціалізуючи функції сім’ї; виховання у родині як соціально-педагогічне явище; педагогічні шляхи подолання суперечностей між ціннісними орієнтаціями сім’ї та суспільства; форми соціально-педагогічної допомоги сім’ї.

Тема 2. Народні традиції та соціальне формування: народні традиції як форма передачі соціальних цінностей; соціальне виховання в умовах різних етнічних культур; народні традиції у сімейному вихованні; співвідношення наукової та народної педагогіки; взаємодія загальнолюдського і національного в духовному житті людини.

Тема 3. Мистецтво як засіб соціального виховання: значення культурно-творчої діяльності у соціалізації особистості; соціальна природа мистецтва, його функції; спілкування з мистецтвом як засіб соціалізації особистості; співвідношення базової та факультативної художньої освіти; псевдомистецтво та його вплив на підростаюче покоління.

Тема 4. Вплив релігії, церкви та конфесійних общин на соціалізацію особистості: релігія, церква і конфесійна община як фактори виховання підростаючого покоління; витоки соціально-педагогічної діяльності у християнстві; християнські конфесії як суб’єкт соціально-педагогічної діяльності; організація соціально-педагогічної діяльності у різних християнських конфесіях.

Тема 5. Засоби масової інформації в системі соціального формування особистості: функції засобів масової комунікації в суспільстві; вплив засобів масової інформації на соціалізацію молоді; соціально-психологічні механізми впливу засобів масової інформації; соціально-педагогічні функції управління засобами масової інформації.

Тема 6. Школа як відкрита система: процес перетворення авторитарної школи у відкриту систему; співробітництво школи з різними соціальними інститутами; варіанти відкритої школи( робота „авторських шкіл”; навчально-виховний комплекс); зарубіжні моделі „відкритої школи”.

3. Рекомендована література


Базова

 1. Василькова Ю.В., Василькова Т.А. Социальная педагогика: курс лекций: Учеб. пособие для студ. пед. вузов и колледжей. - М.: Издательский центр «Академия», 1999. - 440с.

 2. История социальной педагогики: хрестоматия – учеб.: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений /Под ред. М.А. Галагузовой. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. - 544с.

 3. Капська А.Й. Соціальна педагогіка: Підручник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - 256с.

 4. Коваль Л.Г., Звєрєва І.Д., Хлєбік С.Р. Соціальна педагогіка/Соціальна робота. Навч. посібник. – К.: ІЗМН, 1997.- 392с.

 5. Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога. – М.: ТЦ «Сфера», 2001. - 480с.

 6. Словарь по социальной педагогике: Учеб пос. для студ. высш. учеб. заведений /Авт.-сост. Л.В.Мардахаев. – М.: «Академия», 2002. – 368с.

 7. Мудрик А.В. Социальная педагогика: Учеб. для студ. пед. вузов /Под ред. В.А.Сластенина. - М.: Издательский центр «Академия», 1999. - 184с.

 8. Социальная педагогика: Курс лекций /Под общей ред. М.А.Галагузовой. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. - 416с.

 9. Соціальна педагогіка: Підручник / За заг. ред. проф. А.Й. Капської. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 256 с.


Допоміжна 1. Аксенова Л.И. Социальная педагогика в специальном образовании: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. – М.: «Академия», 2001. - 192с.

 2. Гармаев Анатолий Этапы нравственного развития ребенка. - Укр. Православная церковь. Полтавская епархия. Спасо-Преображенский Мгарский монастырь. - 2002. - 324с.

 3. Гильбух Ю.З. Умственно одаренный ребенок: Психология, диагностика, педагогика.– К., 1992. – 83 с.

 4. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? – Москва, 2001. – 240 с.

 5. Джуринский А.Н. История педагогики: Учеб. пособие. - М: ВЛАДОС, 2000. - 432с.

 6. Дистервег Ф. Избр. пед. сочинения. - М., 1956.

 7. История педагогики и образования /Под ред. А.И.Пискунова. - М: ТЦ Сфера, 2001. - 512с.

 8. История социальной педагогики (Становление и развитие зарубежной социальной педагогики): Учебник /Под ред. В.И.Беляева. – М.: Гардарики, 2003. – 255с.

 9. Кащенко В.П. Педагогическая коррекция. – М., 1994.

 10. Кон И.С. Ребенок и общество: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: «Академия», 2003. – 336с.

 11. Корчак Я. Избранное. - К.: Рад.шк., 1988. -С.445-500 (“Правила жизни”).

 12. Куриянов Б.В., Рожков М.И., Фришман И.И. Организация и методика проведения игр с подростками: Взрослые игры для детей: Учеб.-метод. пособие. - М.: ВЛАДОС, 2001. - 216с.

 13. Лавриченко Н.М. Педагогіка соціалізації: європейські абриси. - К.: ВіРА ІНСАЙТ, 2000. - 444с.

 14. Лихачев Б.Т. Педагогика. Курс лекций. - 4-е изд. перераб.и доп. - М.: ЮРАЙТ, 1999. - 417с.

 15. Любар О.О., Стельмахович М.Г., Федоренко Д.Т. Історія української педагогіки /За заг. ред. М.Г.Стельмаховича. - К.: ІЗМН, 1998. - 356с.

 16. Макаренко А.С. Педагогічна поема.

 17. Марасанов Г.И. Социально-психологический тренинг: 4-е изд., испр. и доп. – М.: «Когито-Центр», 2001. – 251с.

 18. Мустаева Ф.А. Социальная педагогика: Учеб. для вузов.- М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2003. - 528с.

 19. Никитина Л.Е. Социальный педагог в школе. - М.: Академ. Проект, 2003. – 112с.

 20. Никитина Л.Е. Социальная педагогика: Учеб. пос. для вузов. – М.: Академический проект, 2003. – 272с.

 21. Никишина В.Б., Василенко Т.Д. Психодиагностика в системе социальной роботы: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, - М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. – 208с.

 22. Одаренные дети: Пер. с англ. /Отв. Ред. Г.В.Бурменская и В.М.Слуцкий. - М.: Прогресс, 1991. - 214с.

 23. Основы социальной концепции русской православной церкви. - М., Московский патриархат. Отдел внешних церковных связей, 2001.- 127с.

 24. Педагогічна майстерність: Підручник /І.А.Зязюн, Л.В.Крамущенко, І.Ф. Кривонос та ін.; За ред І.А.Зязюна. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К.: Вища шк., 2004. – 422с.

 25. Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. – СПб.: ЗАО «Питер», 1999. - 415с.

 26. Савенков А.И. Одаренные дети в детском саду и школе. - М.: «Академия», 2000. - 232с.

 27. Семененко И.И. Афоризмы Конфуция. М., 1987.

 28. Сорока-Росинский В.Н. Педагогические сочинения /Состю А.Т. Губко. – М.: Педагогика, 1991.- 240с.

 29. Социальная педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений /Под ред. В.А. Никитина.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. - 272с.

 30. Социальная работа /Под общ. редакцией проф. В.И.Курбатова. – Ростов н\Д: «Феникс», 1999. - 576с.

 31. Соціальна робота в Україні: Навч. посібник /І.Д. Звєрєва, О.В.Безпала за заг. ред : І.Д.Звєрєвої, Г.М. Лактіонової. – К.: ДЦССМ, 2004.– 256 с.

 32. Спок Б. Разговор с матерью. – М., 1989.-175с.

 33. В.А.Сухомлинский - Переиздание. М.: Издательский Дом Шалвы Амонашвили, 2002. - 224с. – (Антология гуманной педагогики).

 34. Сухомлинський В.О. Батьківська педагогіка. – К., 1978.

 35. Технології соціально-педагогічної роботи: Навч. посібник /За заг. ред. проф. А.Й. Капської. – К., 2000. – 372 с.

 36. Троцко Г.В., Трубавіна І.М., Хлєбнікова Т.М. Українські дитячі та молодіжні організації: Навч. посібник. – Харків, 1999. – 206 с.

 37. Ушинський К.Д. Про сімейне виховання. – К., 1974.

 38. Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной роботы: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. - 432с.

 39. Хижняк З.І. Київо-Могилянська академія. - К.: Вища школа, 1981.-234с.

 40. Хомич Л.О. Професійно-педагогічна підготовка вчителя початкових класів. - К.: Магіст.,1998. - 216с.

 41. Человек: мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. Древний мир – эпоха Просвещения /Редкол.: И.Т. Фролов и др., - М.: Политиздат, 1991. - 463с.

 42. Шакурова М.В. Методика и технология работы социального педагога: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М., 2002. – С. 183-203.

 43. Шполянский М., Куломзина С.С. Христианское воспитание детей в современном мире. Украинская православная церковь. Полтавская епархия. Спасопреображенский Мгарский монастырь. 2005.- 207.


 1. Форма підсумкового контролю успішності навчання - залік


5. Засоби діагностики успішності навчання: Усне опитування, письмове опитування: самостійні та контрольні роботи, тести, реферати.

Скачати 126.12 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал