Програма VI ї міжнародної науково-практичн ої конференціїСкачати 326.97 Kb.
Сторінка2/4
Дата конвертації11.04.2016
Розмір326.97 Kb.
1   2   3   4


Майстер-класи

  1. Діагностика порушень артикуляційної моторики у дітей (Гаврилова Н.С., Кандидат психологічних наук, доцент кафедри логопедії і спеціальних методик) – 42 ауд., корпус №1.

  2. Піскова терапія у роботі з дітьми з психофізичними вадами (Матвеєва М.П., кандидат психологічних наук, доцент кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти) – 34 ауд., корпус № 1.

  3. Дослідження агресії у молодших школярів (Белова О.Б., старший викладач кафедри логопедії і спеціальних методик) – 33 ауд., корпус №1.

  4. Використання логопедичних ігор у подоланні мовленнєвих порушень (Ткач О.М., викладач кафедри логопедії і спеціальних методик) – 32 ауд., корпус №1.

  5. Писанкарство (Опалюк О.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи) – 41 ауд., корпус №1.


Круглий стіл на тему:

«Проблеми та перспективи освіти осіб з особливостями психофізичного розвитку»
Робота секцій

Секція № 1.

Історія становлення та сучасні тенденції розвитку корекційної та інклюзивної освіти

Керівник секції: доктор педагогічних наук, професор С.П.Миронова.

Секретар: доктор медичних наук, професор Т.В.Дегтяренко


Бондар В.І.

Синьов В.М.

Тищенко В.В.

Тенденції розвитку освіти дітей з психофізичними вадами в Європі та Україні

Абдулаєва Г.А. Толебієва Г.

Історія та тенденції розвитку спеціальної освіти Республіки Казахстан

Богуцька Т.О.

Рухливість нервових процесів в контексті природи індивідуальних особливостей

Вержиховська О.М.,

Ковальчук І.І.

Теоретичні аспекти проблеми психологічної та педагогічної готовності дітей з порушеннями психофізичного розвитку до навчання у школі.

Віннікова О.А.

Сиситема соціального розвитку дітей з ризиком у психічному розвитку від двох до трьох років життя

Воробйова Г.Е.

Процес соціальної реабілітації дошкільників з обмеженими можливостями здоров’я з застосуванням здоров’я берігаючи технологій.

Гаврилова Н.С.

Борціх А.А.

До питання історії розвитку корекційної освіти на Кам’янеччині

Гайдукевич С.Е.

Організація освітнього середовища для дітей з особливостями психофізичного розвитку в умовах інтегрованого навчання

Гаурилюс А.І.

Ставлення батьків до дитини з особливостями психофізичного розвитку

Гладка В.В.

Компетентнісний підхід як методологічна основа розробки освітніх стандартів перепідготовки

Гладуш В.А.

Тенденції розвитку теорії і практики післядипломної освіти дефектологів в Україні (1950–1990 рр.)

Годовнікова Л.В.

Психореабілітаційна робота з підлітками, які мають обмежені можливості здоров’я, в умовах інклюзивної освіти

Дегтяренко Т.В.

Роль епігеномних факторів в патогенезі пренатального ураження спеціалізованих систем мозку

Дегтяренко Т.М.

Оптимізація діяльності системи корекційно-реабілітаційної допомоги на регіональному рівні

Демченко І. І

Роль занять з образотворчого мистецтва в гармонійному розвитку молодших школярів з особливими освітніми потребами

Дем’яненко Б.Т.

Методологічні та методичні основи комплексної медико-психолого-педагогічної корекції розвитку дітей ті підлітків з психофізичними вадами

Дідик Н. М

Соціально-психологічна реабілітація дітей з порушеннями психофізичного розвитку

Дорошенко О. М.

Досвід організації взаємодії школярів з вадами у розвитку та їх здорових однолітків

Золотарьова Т.В.

Утворення функціональних систем під час застосування синергетичної технології управління вертикальними процесами у системах «особистість» і «дефект»

Кавецький В.Є.

Особливості професійного консультування школярів з особливими потребами

Калініна О.М.

Сучасні проблеми наступності дошкільного і школьного навчання

дітей з особливостями психофізичного розвитку

Каменщук Т.Д.

До питання розвитку поняття “знаково-символічної системи”.

Клименко І.С.

Вікові особливості дизонтогенеза дітей з резидуально-органічним ураженням центральної нервової системи у формі психоорганічного синдрому.

Коваленко В.Є.

До питання побудови індивідуального навчального плану на дитину з особливими освітніми потребами у системі індивідуального навчання

Ковалець І.В.

Критерії і показники інноваційного розвитку спеціальної освіти з використанням інформаційно-освітніх ресурсів

Когут С.Я.

Спеціальні дисципліни у змісті підготовки майбутніх фахівців у галузі корекційної освіти

Козявкіна Н.В.

Лунь Г.П.

Програма «рання реабілітація» за методом професора В. Козявкіна

Кондратюк С.М.

Особливості підготовки майбутніх психологів до роботи з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку

Корнєв С.І.

Теоретичні аспекти проблеми становлення пізнавальних процесів в роботах І.О. Сікорського

Кострикін В.Я.

Дидактичні умови дистанційного навчання студентів-інвалідів

Кравчук Л.С.

Особливості надання вищої освіти особам з обмеженими функціональними можливостями та впровадження корекційно-реабілітаційних заходів у навчальній діяльності

Кротенко В.І.,

Левадна Г.В.

Основні шляхи подолання «синдрому вигорання» та професійної деформації у працівників в сфері «людина-людина»

Крутій К.Л.

Горбунова Н.В.

Про змістові вимоги до складання програми підготовки фахівців до абілітаційної діяльності в освітніх закладах різних типів

Кулєша Є.М.

Динамічне оцінювання – теоретична основа та опис завдань

Купчак О.М.

Профілактика порушень писемного мовлення в учнів початкових класів

Лапп О.О.

Організація педагогічної практики магістрів спеціальної (дефектологічної) освіти

Лащик Я.

Області використання комп'ютерів у спеціальній освіті

Лисовська Т.В.

Компетентнісний підхід як системоутворюючий компонент спеціальної освіти

Лужкевич М.

Відеотренінгова терапія – основа теорії та методології

Мединська Ю.Я.

Роль та місце дисципліни «патопсихологія» у підготовці майбутніх фахівців у галузі корекційної освіти

Миколайчук М.І.

Наративна деконструкція в практиці соціально-педагогічного супроводу батьків дітей з психофізичними вадами

Мушинський В.П.

Історичні та організаційні аспекти діяльності вітчизняної системи психолого-медико-педагогічних консультацій

Новікова О.А.

Ефективність психокорекційної програми просторового мислення у дітей молодшого шкільного віку

Обухова Т.І.

Сороко К.М.

Використання відеометоду у професійній підготовці вчителя-дефектолога

Онуфрієва Л.А.

Формування професіоналізму і психологічна підготовка майбутніх фахівців соціономічних професій

Панова О.А.

Історичний шлях становлення системи корекційної освіти

Пахомова Н.Г.

Філософські основи інтеграції медико-психологічних і педагогічних складових професійної підготовки дефектологів

Подгаєцький А.В.

Березовський В.А.

Законодавче забезпечення розвитку адаптивної фізичної культури (АФК) в Україні в період з 1991 по 2012 роки

Першко Г.О.

Зміст корекційної роботи соціального педагога з дітьми, які мають особливості психофізичного розвитку в інклюзивному навчальному закладі

Поліщук С.В.

Роль групової роботи у психологічній реабілітації. Арт-терапія.

Полуляшенко М. П

Дослідження А.І. Селецького та їх наукове значення

Притиковська С.Д.

Сучасні уявлення про координацію рухів та їхня роль в загальному розвитку

Руденко Л.М.

Детермінанти виникнення агресивної поведінки

Светлакова О.Ю.

Індекс інклюзії як система оцінки якості інклюзивної освіти для дітей з особливостями психофізичного розвитку

Семак С.М.

Інклюзивна освіта: сутність, поняття, термінологія

Сіліна  Н. А

Педагогічна інтеграція розумової та естетичної діяльності як актуальна проблема сучасної корекційної психопедагогіки

Скиба Т.Ю.

Левченко Л.С.

Сучасний погляд на спеціальну освіту в умовах інклюзивного навчання

Соколова Г.Б.

Психологічне консультування родин фахівцями ПМПК

Співак В.І.,

Сербалюк Ю.В.

Теоретичні підходи до вивчення дитячого церебрального паралічу

Стельмах С.С.

Індивідуальна бесіда з дитиною: практичні аспекти

Томаржевська І.В.

Аналіз впровадження програми гуманістично орієнтованого психологічного супроводу студентів з вадами здоров’я в умовах професійної підготовки соціономічного профілю

Федоренко І.В.

Cучасні підходи до використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі учнів з різними порушеннями психофізичного розвитку

Хохліна О.П.

Особистість у контексті проблеми соціалізації аномальної дитини

Швець О.І.

До питання про інклюзивну освіту: погляд практика

Шевцов А.Г.

Обгрунтування ортопедагогіки

Яковлева С.Д.

Зміни стану психофізіологічних функцій дітей молодшого шкільного віку в результаті шкільного навчання

Шеремет М.К.

Процюк Р.Г.

Функціональна асиметрія головного мозку
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка