Програма тестування для вступу на спеціальність 01010601 «Соціальна педагогіка»Скачати 216.01 Kb.
Дата конвертації12.04.2016
Розмір216.01 Kb.
#2460
ТипПрограма
Пояснювальна записка

Програма тестування для вступу на спеціальність 8.01010601 «Соціальна педагогіка» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» укладена на основі програми Інституту соціальної роботи та управління НПУ ім. М.П. Драгоманова.

Програма містить найбільш важливі теми курсу соціальної педагогіки, технологій соціально-педагогічних досліджень, актуальні проблеми соціальної педагогіки, передбачає висвітлення сучасних соціально-педагогічних питань, шляхів оптимізації процесу соціалізації, соціального захисту особистості, перспективи розвитку соціальної педагогіки як актуального напряму педагогічної науки.

До студентів висуваються такі вимоги: 1. Розкриття основних теоретичних положень соціальної педагогіки, технологій соціально-педагогічної роботи.

 2. Створення оптимальних умов для соціалізації підростаючого покоління.

 3. Обґрунтування змісту провідних напрямів соціально-педагогічної діяльності, вирішування актуальних проблем.

 4. Формування професійно-орієнтованого світогляду майбутніх спеціалістів.


Зміст програми
1. Соціальна педагогіка.

І. Теоретичні основи соціальної педагогіки
Предмет, завдання соціальної педагогіки
Соціальна педагогіка як наука та навчальна дисципліна.; предмет, об’єкт, прикладні завдання соціальної педагогіки; структура соціальної педагогіки; зв’язок з іншими науками; місце соціальної педагогіки в системі соціальних та педагогічних наук.
Професія соціального педагога в сучасній Україні
Соціальний педагог – спеціаліст соціально-педагогічної діяльності; кваліфікаційна характеристика соціального педагога; законодавчо-правова база діяльності соціального педагога; провідні функції діяльності соціального педагога. Професія соціального педагога в сучасній Україні.
Історія становлення та розвитку соціальної педагогіки в Україні
Зародження ідей та традицій урахування соціальних чинників у вихованні й навчанні людини.

Історія розвитку соціального виховання в Україні; етапи розвитку соціально-педагогічної діяльності в Україні;

Особливості підтримки населення в Україні у XIX ст.; соціальна підтримка населення за часів російського царату; культурно-історичні передумови зародження благодійництва в Київській Русі.

Соціально-педагогічний потенціал християнства та християнської педагогіки.

Передумови виникнення соціальної педагогіки.
Основні поняття соціальної педагогіки
Провідні категорії соціальної педагогіки. Соціалізація та адаптація – базові категорії соціальної педагогіки.

Характеристика соціального виховання, навчання; мета, завдання засоби реалізації, результати.

Сутність соціально-педагогічної діяльності; мета, завдання; зміст, етапи реалізації.

Характеристика соціальної профілактики; соціальна значущість; мета, завдання; види профілактики.

Соціальна реабілітація; категорії населення, що потребують допомоги; напрями соціальної реабілітації.

Соціальне обслуговування; завдання, напрями види.

Соціальна допомога як вид соціального обслуговування, групи послуг .
Характеристика соціально-педагогічної діяльності
Характеристика соціально-педагогічної діяльності; мета, об’єкт, суб’єкт СПД: структура соціально-педагогічної діяльності; зміст етапів роботи.
Принципи соціально-педагогічної діяльності
Поняття принципів соціально-педагогічної діяльності, їх класифікація. Характеристика соціально-політичних принципів.

Характеристика психолого-педагогічних принципів.

Характеристика групи організаційних принципів.

Характеристика групи специфічних принципів.


Методи соціально-педагогічної діяльності
Поняття методів в соціальній педагогіці, їх класифікація; характеристика психолого-педагогічних методів в соціально-педагогічній діяльності; характеристика соціологічних та соціально-педагогічних методів.
Ресурси соціально-педагогічної діяльності.
Поняття ресурсів в соціально-педагогічній діяльності; класифікація ресурсів; їх соціально-прикладне значення.
II. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми та молоддю
Девіації як соціально-педагогічна проблема
Поняття девіантної поведінки; теорії девіації. Соціальні та психолого-педагогічні передумови дезадаптації неповнолітніх. Сутність понять норми і патології в соціальному розвитку людини.

Характеристика видів девіантної поведінки: адиктивна, делінквентна, кримінальна.

Алкоголізм як форма соціальної дезадаптації: причини виникнення; особливості протікання у дітей та підлітків.

Наркоманія, токсикоманія як форма соціальної дезадаптації: причини виникнення; особливості підліткової наркозалежності.

Підліткова агресія як форма соціальної дезадаптації: причини появи, форми вираження.

Проституція як форма соціальної дезадаптації: соціальні причини появи, способи залучення до асоціальної поведінки.

Профілактика девіантної поведінки. Зміст та форми профілактичної роботи з попередження соціальної дезадаптації. Соціально-педагогічна роботи з дітьми та підлітками, схильними до девіантної поведінки. Сучасні підходи до профілактики негативних явищ в молодіжному середовищі. Формування здорового способу життя як напрям соціальної профілактики.
Соціально-педагогічна діяльність в системі освіти України
Функціональні обов’язки соціального педагога в загальноосвітніх закладах; зміст та напрямки соціально-педагогічної діяльності в школі;

Основні функції соціального педагога в школі. Зміст та форми роботи соціального педагога в школі.

Перспективний план: структура, зміст напрямів роботи. Основна документація соціального педагога; нормативна та організаційно-методична документація. Структура та зміст річного плану роботи соціального педагога. Статистична звітність.

Соціально-педагогічна діяльність в позашкільних закладах; характеристика мережі позашкільних закладів. Основні мета, завдання, напрями діяльності соціального педагога позашкільних закладів. Сучасні тенденції розвитку позашкільних виховних закладів. Роль соціального педагога у позашкільній виховній роботі з дітьми та підлітками.


Соціально-педагогічна робота з сім’єю
Сім’я як соціальний інститут; провідні функції сім’ї; типологія сімей; особливості соціалізації дитини в різних типах сімей.
Соціальна підтримка дітей-сиріт та

дітей, позбавлених батьківського піклування
Поняття сирітства та соціального сирітства; причини бездоглядності та безпритульності в Україні; державний захист сиріт.

Характеристика система державної опіки дітей-сиріт: традиційні та інноваційні форми опікування; нормативно-правова база, яка регламентує діяльність закладів. Функціональні обов’язки соціального педагога в дитячому домі, школі-інтернаті.

Соціальна робота з дітьми-сиротами. Шляхи подолання соціального сирітства. Роль соціального педагога у наданні допомоги даній категорії дітей.
Соціально-педагогічна підтримка дітей та молоді з

обмеженими функціональними можливостями
Поняття інвалідності; характеристика видів відхилень у здоров’ї. Характеристика моделей соціальної підтримки осіб з обмеженою дієздатністю. Соціальна політика України в сфері захисту людей з особливими потребами.

Особливості соціалізації дітей з обмеженими функціональними можливостями.


Захист прав та інтересів дітей в Україні
Міжнародні правові акти захисту прав дитини. Соціальний захист прав дитини в Україні. Нормативно-правова база захисту прав дітей а Україні. Конституція України та Конвенція ООН про права дитини як гарант захисту прав дітей. Соціальний педагог як захисник прав та інтересів дітей.
Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю

в територіальній громаді
Соціальна вулична робота: мета, завдання, форми; організація соціальної роботи в умовах вулиці. Мета та провідні завдання соціальної вуличної роботи. Сучасні підходи до вирішення проблем дітей вулиці: «аут річ-робота», «детач-робота». Вимоги до організації соціальної роботи в умовах вулиці.

Волонтерський рух: поняття, характеристика волонтерства як різновиду суспільної діяльності. Принципи, зміст, форми роботи.

Волонтерство як складова професійної діяльності соціального педагога. Підготовка особистості до волонтерської діяльності.

Особливості соціалізації дітей в умовах літнього оздоровчого табору.

Основні функції, завдання, зміст роботи соціального педагога з дітьми в умовах ЛОТ. Специфіка професійної роботи соціального педагога з дітьми різних вікових груп (профілактика негативних явищ, популяризація ЗСЖ тощо).
Актуальні проблеми соціальної педагогіки
Превентивна педагогіка як актуальна галузь соціальної педагогіки.

Превентивне виховання як складова навчально-вихованого процесу. Превентивне виховання у роботі соціального педагога. Реалізація превентивного виховання в навчальних закладах освіти.

Інклюзивна освіта як актуальна галузь соціальної педагогіки. Поняття інклюзивного навчання: мета, принципи. Зміст діяльності соціального педагога в умовах інклюзивної школи.

Професійний імідж соціального педагога. Поняття іміджу, професійного іміджу. Провідні функції професійного іміджу. Формування професійного іміджу соціального педагога.


2. Технології соціально-педагогічної діяльності
Технології соціально-педагогічної роботи як курс професійної підготовки соціального педагога: його призначення сутність, завдання, зміст.
Соціальні технології як сукупність способів професійного впливу на соціальний об’єкт з метою його покращення. Характеристика; етапи та алгоритм реалізації. Класифікація соціальних технологій.
Специфіка соціально-педагогічної технології. Особливості соціально-педагогічних технологій як інтегрованого різновиду соціальних та педагогічних технологій; характерні риси СПТ; специфічні ознаки (динамічність, неперервність, циклічність, дискретність). Принципи розробки технологій. Характеристика компонентів типової технології: структурний, функціональний, нормативний, операційний, інструментальний.
Структура типової технології. Характеристика складових технології як послідовних її етапів: підготовчий (вивчення соціальної ситуації розвитку особистості, формулювання проблеми, визначення ціле та задач, прогнозування та моделювання діяльності); безпосередньої реалізації (реалізація програми, корекція); підсумковий (аналіз та оцінка результатів діяльності).
Проектування соціально-педагогічної діяльності - розробка концепції соціального проекту (актуальність, мета, завдання, зміст, очікувані результати). Структура соціальної програми. Характеристика технології розробки та впровадження соціальних проектів як послідовності певних етапів (аналіз ситуації, розроблення концепції проекту, планування проекту; його реалізація; корекція проекту за підсумками моніторингу; оцінка результатів і підведення підсумків проекту). Аналіз соціальних програм.
Методи соціально-терапевтичного впливу в практиці роботи соціального педагога:. Арттерапія як засіб передачі емоцій, почуттів, різних проявів психіки людини, як діагностичний та терапевтичний інструмент. Казкотерапія як психокорекційна техніка; її форми (аналіз казок, інсценування, вигадування, створення). Ігрова терапія як метод корекції емоційних та поведінкових розладів у дітей.
Специфіка використання інтерактивних форм соціально-педагогічної роботи як можливість надання інформації, формування навичок, перевірки рівня знань, умінь, навичок, участі всіх клієнтів. Характеристика ігрових, театралізованих, інтелектуально-пізнавальних форм роботи; соціальної вуличної роботи та програми»рівний-рівному».
Технологія соціально-педагогічної діагностики: поняття соціально-педагогічної діагностики (визначення, мета, об’єкт, предмет, принципи); зміст діагностики алгоритм як послідовність певних процедур діяльності соціального педагога.
Методи соціально-педагогічної діагностики: поняття, використання різних методів в СПД: педагогічних, психологічних, соціологічних, соціально-педагогічних. Їх характеристика.
Технологія соціальної реабілітації: Ресоціалізація, корекція, реабілітація, соціально-педагогічний патронаж як технологічний ланцюжок у роботі з девіантами та дезадаптантами. Характеристика етапів ресоціалізації осіб девіантної поведінки; етапів корекції девіантної поведінки та реабілітації дезадаптантів та девіантів.
Технологія профілактики міжособистісних конфліктів: поняття конфлікту, причини виникнення. Етапи розв’язання конфліктів: аналіз та оцінка ситуації, прогноз вирішення, визначення критеріїв розв’язання та вибору способу вирішення. Тактика поведінки соціального педагога в міжособистісному конфлікті: вислуховування сторін; угода або челночна дипломатія; тактика переконання; схиляння до примирення.
Технологія індивідуального консультування: поняття, мета, задачі; принципи консультування. Види консультування: контактне, дистантне; їх характеристика.
Технологія профілактики соціальної дезадаптації: поняття дезадаптації як стадій шкільної (невідповідність соціального, психологічного, фізіологічного статусу дитини вимогам шкільного навчання) та соціальної (порушення норм моралі і права, асоціальні форми поведінки); характеристика шкільної дезадаптації; характеристика соціальної дезадаптації. Напрямки профілактики дезадаптивної поведінки6 рання діагностика, інформаційно-роз’яснювальна робота, популяризація ЗСЖ.
Технологія організації доброчинних акцій: поняття, мета благодійної акції; характеристика різних груп акцій; рекомендації щодо проведення акцій.
Технологія соціального посередництва як сприяння досягнення узгодженості між соціальними суб’єктами. Напрямки соціального посередництва; форми Роль соціального посередництва.
Технологія соціально-педагогічного захисту прав дитини. Нормативно-правова база захисту прав дитини в Україні. Зміст: захист права на сім’ю, нормальні умови життя та виховання; захист прав під час працевлаштуванні неповнолітньої дитини; напрямки соціально-виховної діяльності: інформаційно-інтелектуальний розвиток, формування навичок правової поведінки, включення в соціально-правові ситуації. Форми організаційно-правової роботи з дітьми: індивідуальна, організація самовиховання, саморозвитку з соціального права, вияв і розвиток здібностей, диференційована робота з учнями.
Соціально-педагогічна робота з важковиховуваними дітьми. Важковиховуваність як соціально-педагогічна проблема; причини її появи. Етапи організації соціально-виховної роботи з важковиховуваними дітьми: діагностичний, профілактичний, корекційний. Напрямки і форми роботи: соціально-педагогічна профілактика, соціально-терапевтична реабілітація, поведінкова корекція, самодопомога, співпраця з різними соціальними інститутами.
Технологізація волонтерської роботи в соціально-педагогічній діяльності. Волонтерство як соціально-педагогічний ресурс: його спрямованість та напрямки діяльності. Підготовка волонтерів за методикою «Рівний-рівному»: тренінги, консультації, використання інтерактивних форм діяльності.
Специфіка соціально-педагогічної роботи в умовах дитячого оздоровчого табору. Соціальний педагог як організатор оздоровчо-дозвіллєвої діяльності в ДОТ. Зміст, види, форми роботи соціального педагога в літньому таборі (тренінги, програми, сценарії тощо).
Форми, методи популяризації здорового способу життя. Формування ЗСЖ як один із напрямків роботи соціального педагога. Компоненти моделі популяризації ЗСЖ: когнітивний як переконання у необхідності ведення ЗСЖ; емоційно-мотиваційний як стійкий інтерес та виконання вимог ЗСЖ; поведінковий як уміння та навички самостійного виконання вимог ЗСЖ. Форми: акція, дискотека, естафета. Концерт, вулична соціальна робота. Методи: тренінг, диспут, дискусія, рольова гра, методика «рівний-рівному».
Технології соціального супроводу осіб з обмеженими функціональними можливостями. Концептуальний підхід до соціального супроводу дітей з обмеженими функціональними можливостями як виявлення та відбір дітей-інвалідів, рання соціальна реабілітація, перебування у дитячому колективі, соціально-реабілітаційному центрі, поступова інтеграція до ДНЗ, ЗОШ та соціальна інтеграція в суспільство. Моделі соціальної реабілітації дітей-інвалідів: медична, соціальна, політична, «культурного плюралізму» (проблема нерівних можливостей). Зміст супроводу: навички самообслуговування, рухова активність, пізнавальна активність, соціальна активність.
Технологія соціального супроводу прийомної сім’ї та дитячого будинку сімейного типу. ПС та ДБСТ як моделі соціального захисту дітей, які залишилися без батьківської опіки. Роль соціального педагога у соціальному супроводі ПС та ДБСТ. Організація, завдання соціального супроводу ПС та ДБСТ. Зміст соціального супроводу: адаптація, здоров’я прийомної дитини, освіта, навчання, виховання, спілкування, соціальні проблеми, юридичні питання.
Модель створення та впровадження інституту прийомної сім’ї. Актуальність створення прийомних сімей. Організація створення ПС: попередня робота з кандидатами; юридичне оформлення; робота з прийомною сім’єю.
Технологія соціальної роботи з обдарованими дітьми. Характеристика творчої обдарованості дитини. Діагностика у роботі з обдарованими дітьми. Напрямки соціально-педагогічної роботи з обдарованими дітьми: створення освітнього й виховного середовища; вияв обдарованих і здібних дітей; стимуляція творчої діяльності, інтелектуальної, самостійної навчально-пізнавальної; підтримка обдарованості.
Технологія соціально-педагогічної роботи з «дітьми вулиці». Поняття «діти вулиці», причини появи цієї категорії дітей. Основні напрями соціальної роботи з «дітьми вулиці»: профілактична соціальна робота, допомога у поверненні дитини з вулиці, подолання невизначеності, закріплення за соціальним інститутом, соціальний супровід.

Критерії оцінювання тестів
Екзаменаційний тест складається із 100 завдань, з яких – 95 тестів закритого типу (з альтернативними вибірковими відповідями в 4-х варіантах) та 5 тестів відкритого типу (самостійна відповідь на питання, на утворення логічних пар, на визначення термінологічних понять, написання міні-творів, есе та інших форм творчої роботи).

Від 1-го до 95-го завдання за кожну правильну відповідь нараховується 0,8 бала.Кількість правильних відповідей за тестові питання

Бал за 200-бальною шкалою оцінювання

Кількість правильних відповідей за тестові питання

Бал за 200-бальною шкалою оцінювання

0

100,0

48

138,4

1

100,8

49

139,2

2

101,6

50

140,0

3

102,4

51

140,8

4

103,2

52

141,6

5

104,0

53

142,4

6

104,8

54

143,2

7

105,6

55

144,0

8

106,4

56

144,8

9

107,2

57

145,6

10

108,0

58

146,4

11

108,8

59

147,2

12

109,6

60

148,0

13

110,4

61

148,8

14

111,2

62

149,6

15

112,0

63

150,4

16

112,8

64

151,2

17

113,6

65

152,0

18

114,4

66

152,8

19

115,2

67

153,6

20

116,0

68

154,4

21

116,8

69

155,2

22

117,6

70

156,0

23

118,4

71

156,8

24

119,2

72

157,6

25

120,0

73

158,4

26

120,8

74

159,2

27

121,6

75

160,0

28

122,4

76

160,8

29

123,2

77

161,6

30

124,0

78

162,4

31

124,8

79

163,2

32

125,6

80

164,0

33

126,4

81

164,8

34

127,2

82

165,6

35

128,0

83

166,4

36

128,8

84

167,2

37

129,6

85

168,0

38

130,4

86

168,8

39

131,2

87

169,6

40

132,0

88

170,4

41

132,8

89

171,2

42

133,6

90

172,0

43

134,4

91

172,8

44

135,2

92

173,6

45

136,0

93

174,4

46

136,8

94

175,2

47

137,6

95

176,0

Від 96-го до 100-го завдання за кожну відповідь нараховується від 0 до 4,8 бала в залежності від повноти відповіді. Отже, за 5 тестів відкритого типу вступник може набрати від 0 до 24 балів.

Остаточна конкурсна оцінка (КО) за 200-бальною шкалою (від 100 до 200) формується за формулою:

КО = ЗТ + ВТ,

де ЗТ – бали за виконання тестів закритого типу (див. таблицю); ВТ – бали за виконання тестів відкритого типу (від 96-го до 100-го).
Основна література:


 1. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи. – К., 2002. – 172 с.

 2. Безпалько О. В. До питання про структуру та функції соціально-педагогічної діяльності / О. В. Безпалько // Практична психологія та соціальна робота. – 2000. – №5.

 3. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях : навчальний посібник / О. В. Безпалько. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 134 с.

 4. Вступ до соціальної роботи : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. Т. В. Семигіної, І. І. Миговича. – К. : Академвидав, 2005. – 304 с.

 5. Державна національна програма „Освіта”.

 6. Етичний кодекс психолога // Практична психологія та соціальна робота. – 2002. – №9-10.

 7. Етичний кодекс соціальної робітника // Практична психологія та соціальна робота. – 2002. – №9-10.

 8. Завацька Т. Технології професійної діяльності соціального педагога / Т. Завацька. – К., 2008. – 264 с.

 9. Закон України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми”.

 10. Закон України „Про організацію служби у справах неповнолітніх і спеціальні підліткові заклади для неповнолітніх”.

 11. Закон України „Про освіту” (Ст. 22) // Освіта.

 12. Закон України „Про охорону материнства та дитинства” : Р.І №5, Р.V ст. 24, 25.

 13. Закон України „Про соціальне становлення та розвиток молоді в Україні”.

 14. Звєрєва І. Д. Дефініції соціальної роботи та соціальної педагогіки / І. Д. Звєрєва // Практична психологія та соціальна робота. – 2001. – №4.

 15. Капська А. Й. Соціальна робота : навчальний посібник / А. Й. Капська. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 328 с.

 16. Ковчина І. М., Агаркова Н. І. Підготовка до соціально-правового захисту дітей / І. М. Ковчина, Н. І. Агаркова. – К. : Логос, 2003. – 60 с.

 17. Конвенція ООН о правах дитини.

 18. Конституція України.

 19. Корнєв О. П. Соціальна психологія / О. П. Корнєв. – К., 1985. – 358 с.

 20. Мигович І. І. Соціальна робота. Вступ до спеціальності / І. І. Мигович. – Ужгород, 1997. – 140 с.

 21. Мудрик А. В. Соціальна педагогіка / А. В. Мудрик. – М. : Academia, 2000. – 226 с.

 22. Національна програма „Діти України”.

 23. Овчарова Р. В. Справочная книга соціального педагога / Р. В. Овчарова. – М., 2002. – 368 с.

 24. Пальчевський С. С. Соціальна педагогіка : навчальний посібник / С. С. Пальчевський. – К. : Кондор, 2005. – 560 с.

 25. Письмо МНО України від 02.08.2001 „Про особливості діяльності практичного психолога (соціального педагога) загальноосвітнього навчального закладу”.

 26. Положення про психологічну службу системи освіти України // Інформаційний збірник міністерства освіти України. – 2000. – №6.

 27. Положення про соціальну службу в Україні.

 28. Социальная педагогика / под ред. В. А. Никитина – М. : Владос, 2000. – 246 с.

 29. Социальная педагогика. Курс лекцій / под ред. М. А. Галагузовой. – М., 2000. – 432 с.

 30. Соціальна педагогіка / за ред. А. Й. Капської. – К., 2009. – 317 с.

 31. Соціальна робота : технологічний аспект : навчальний посібник / за ред. А. Й. Капської. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 352 с.

 32. Шептенко П. А., Воронина Г. А. Методика и технология работы социального педагога : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / П. А. Шептенко, Г. А. Воронина / под ред. В. А. Сластенина. – М. : Издательский центр „Академия”, 2002. – 208 с.


Додаткова література:


 1. Антология по истории и теории социальной педагогике. – М. : Academa, 2000. – 241 с.

 2. Мустаева Ф. А. Основы социальной педагогіки / Ф. А. Мустаева. – М. : 2001. – 270 с.

 3. Стоянова Л. П. Становлення професії соціального педагога в Україні / Л. П. Стоянова // Практична психологія та соціальна робота №4, 2001. – С.21.

 4. Технологізація волонтерської роботи в сучасних умовах. – К., 2002.

 5. Технології соціально-педагогічної роботи. – К., 2000.

 6. Фирсов М. В., Студенова Е. Г. Теория социальной работы : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / М. В. Фирсов, Е. Г. Студенова. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 432 с.

Каталог: sites -> bdpu.org -> files
files -> Пояснювальна записка Програма фахового вступного випробування з дошкільної педагогіки на базі напряму 01010101 Дошкільна освіта складена на основі стандарту вищої освіти підготовки фахівців напряму 6010101 Дошкільна освіта 2003 рік
files -> Бердянськ 2009 (06)
files -> Положення про критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень студентів Бердянського державного педагогічного університету згідно з Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою (єктс) Екземпляр: контрольний
files -> Програма фахового вступного випробування побудована відповідно до сучасних вимог і покликана перевірити знання абітурієнтів з таких основних педагогічних курсів: «Загальні основи педагогіки»
files -> 4 Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5
files -> 1 Бердянськ 2011 (06)
files -> Том Педагогічні науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5
files -> Пояснювальна записка складання фахового вступного випробування з дисципліни
files -> Бердянськ 2008 (06)
files -> 1 Бердянськ 2012 (06) ббк 74я5

Скачати 216.01 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка