Програма та робоча програма освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр Для всіх напрямів підготовки Вінниця -2010Сторінка2/2
Дата конвертації31.03.2016
Розмір0.52 Mb.
1   2

Творче індивідуальне навчально-дослідницьке завдання

Творче індивідуальне навчально-дослідницьке завдання носить комплексний характер і полягає у плануванні, проведенні та обробці результатів власного психологічного дослідження. Необхідно обрати (запропонувати) тему дослідження, провести його планування, скласти дослідницьку програму та реалізувати її; обробити та інтерпретувати результати власного дослідження, оформити результати науково-дослідницької праці та публічно захистити її.


Приклади проблем дослідження

 • Мотивація навчальної діяльності студентів.

 • Дослідження мотивування ненадійної та безвідповідальної поведінки.

 • Дослідження мотивування студентами брехні.

 • Особливості мотивації наукової діяльності.

 • Дослідження мотивації нормативної поведінки.

 • Дослідження мотивації сімейного життя.

 • Дослідження лояльності та надійності персоналу.

 • Діагностика мотиваційної сфери осіб із девіантною поведінкою.

 • Діагностика мотивів адиктивної поведінки.

 • Психологічний аналіз і професіограми фахівця аудитора (бухгалтера, маркетолога, менеджера, менеджера з готельно-ресторанної справи, менеджера з туризму, підприємця, управлінця, фінансового менеджера, економіста тощо – обрати відповідно до професій напряму підготовки, який здобуває студент).

 • Виявлення умов формування сприятливого соціально-психологічного клімату в організації.

 • Профілактика та подолання синдрому «професійного вигорання» у організаціях.

 • Дослідження мотивів прийняття управлінських рішень в організації.

 • Дослідження умов формування креативної конкурентноздатної команди.

 • Психологічні чинників ефективності підприємницької діяльності.

 • Виявлення готовності підприємця до відповідального вибору та до прийняття рішень у екстремальних умовах.

 • Психологічні особливості формування професійної етики фахівців.

 • Психологічна сумісність та її роль у професійній діяльності.

 • Психологічні особливості адаптації фахівців до умов професійної діяльності.

 • Психологічні особливості продуктивного переговорного процесу.

 • Психологія маніпуляції: феномени, механізми та захист.

 • Психологічний вплив реклами на споживача.

 • Особливості мотивації підприємницької діяльності та мотивації споживача.

 • Ціннісні орієнтації громадських та політичних діячів.

 • Психологічні феномени лідерської поведінки.

 • Дослідження смисло-життєвих орієнтацій підприємців.


Орієнтовні питання до заліку (підсумкового самоконтролю) з курсу «Психологія»

 1. Визначити предмет психології, її завдання та методи.

 2. Дати класифікацію психічних явищ.

 3. Охарактеризувати основні галузі сучасної психології.

 4. Проаналізувати основні напрямки психології: психологія свідомості, біхевіоризм, гештальтпсихологія, когнітивна психологія, психоаналіз, радянська психологія, гуманістична психологія.

 5. Охарактеризувати розвиток психіки в тваринному світі.

 6. Охарактеризувати структуру діяльності.

 7. Визначте поняття «потреби» та охарактеризуйте їх види.

 8. Охарактеризувати види діяльності людини.

 9. Розкрити поняття «особистість» та її структуру.

 10. Проаналізувати співвідношення понять «індивід», «суб’єкт», «особистість», «індивідуальність».

 11. Проаналізувати основні концепції розвитку особистості: З.Фройда, А.Адлера, В.Франкла, Г.Олпорта, Д.Келлі, А.Маслоу.

 12. Розкрити стадії становлення особистості за Е.Еріксоном.

 13. Визначити поняття «відчуття» та розкрити класифікацію основних видів відчуттів.

 14. Проаналізувати основні властивості й закономірності відчуттів.

 15. Охарактеризувати сприймання як пізнавальний психічний процес.

 16. Розкрити взаємозв’язок відчуття і сприймання.

 17. Охарактеризувати основні властивості сприймання.

 18. Дати характеристику пам’яті як пізнавальному психологічному процесу.

 19. Проаналізувати основні теорії пам’яті.

 20. Дати характеристику основним видам пам’яті.

 21. Визначити умови ефективного запам’ятовування.

 22. Назвати основні характеристики мислення.

 23. Розкрити взаємозв’язок мислення і мовлення.

 24. Охарактеризувати основні види мислення: наочно-дійове, наочне-образне, словесно-логічне тощо.

 25. Дати характеристику основним формам мислення: поняття, судження, умовисновки.

 26. Охарактеризувати основні мислиннєві операції: порівняння, аналіз і синтез, абстрагування і конкретизація.

 27. Дати визначенню поняттю «увага» та охарактеризувати види уваги.

 28. Дати характеристику уяви як психологічному процесу.

 29. Навести класифікацію видів уяви.

 30. Розкрити механізми формування образів уяви.

 31. Назвати та охарактеризувати методики дослідження когнітивної сфери особистості.

 32. Дати характеристику волі як свідомого регулювання поведінкою.

 33. Охарактеризувати вольові дії.

 34. Розкрити взаємозв’язок волі та свідомості.

 35. Проаналізувати теорії волі.

 36. Розкрити зміст структурних компонентів вольових дій.

 37. Назвати і охарактеризувати вольові якості особистості.

 38. Проаналізувати співвідношення понять «емоції» і «почуття».

 39. Охарактеризувати основні види емоцій.

 40. Проаналізувати основні теорії емоцій.

 41. Назвати фактори, які обумовлюють формування позитивних і негативних емоцій.

 42. Назвати і охарактеризувати методики дослідження емоційно-вольової сфери особистості.

 43. Дати визначення і класифікацію здібностей.

 44. Назвати і охарактеризувати рівні розвитку здібностей (здібності, обдарованість, талант, геніальність).

 45. Розкрити сутність біосоціальної природи здібностей.

 46. Дати порівняльну характеристику психологічним характеристикам основних типів темпераменту (холеричний, сангвінічний, меланхолічний, флегматичний).

 47. Розкрити сутність вчення про темперамент Гіппократа.

 48. Порівняти конституційні типології характеру (К.Сіго, Е.Кречмер, У.Шелдон).

 49. Розкрити суть вчення І.П.Павлова про типи ВНД і темперамент.

 50. Розкрити сутність поняття «характер» і охарактеризувати його структуру.

 51. Класифікація рис характеру.

 52. Обґрунтувати взаємозв’язок темпераменту і характеру.

 53. Проаналізувати типи акцентуацій характеру за К.Леонгардом і А.Є.Лічко.

 54. Розкрити чинники формування характеру.

 55. Запропонувати методики для виявлення конституційних диспозицій (темперамент) особистості.

 56. Запропонувати методики для виявлення соціально-зумовлених диспозицій (характер) особистості.

 57. Розкрити суть поняття «мотиви діяльності» і дати класифікацію мотивів діяльності.

 58. Назвати і охарактеризувати методики дослідження мотиваційно-потребової сфер особистості.

 59. Дати загальну характеристику мовлення та його видів.

 60. Розкрити поняття спілкування, його загальні характеристики та запропонувати методи діагностики комунікативних потенціалів особистості.

 61. Охарактеризувати структуру спілкування - комунікативну, інтерактивну та перцептивну сторони.

 62. Дати класифікацію соціальних об’єднань у психології.

 63. Проаналізувати малу групу як форму соціальної організованості.

 64. Назвати і охарактеризувати рівні розвитку груп за А.В.Петровським (дифузна, просоціальна асоціація, колектив, асоціальна асоціація, корпорація).

 65. Визначити соціально-психологічні явища у малій групі (лідерство, згуртованість, організованість тощо) та методи їх дослідження.

 66. Розкрити поняття конфлікту та навести їх класифікацію.

 67. Запропонувати стратегії конструктивного вирішення конфліктів.

 68. Розкрити поняття сім’ї як соціально-психологічного феномену.

 69. Виявити психолого-педагогічне підґрунтя ефективного професійного становлення та саморозвитку.

 70. Проаналізувати проблему збереження психосоматичного здоров’я особистості.

6. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. 6.1. Основний:
 1. Волошина В.В., Волинська Л.В., Савицька С.О., Темрук О.В. Загальна психологія: Практикум: Навч. посібн.– К.: Каравела, 2005.– 280 с.

 2. Дрозденко К.С. Загальна психологія у практичному вимірі: Підручник .– К.: ВД «Професіонал», 2007.– 608 с.

 3. Коваленко А.Б., Корнєв М.Н. Соціальна психологія: Підручник. – К., 2006. – 400 с.

 4. Корольчук М.С., Крайнюк В.М., Марченко В.М. Психологія: схеми, опорні конспекти, методики: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За заг. ред. М.С. Корольчука.- К.: Ельга, Ніка-центр, 2007.- 320 с.

 5. Максименко С.Д. Загальна психологія. Видання 3-є, перероблене та доповнене. Навчальний посібник.– К.: Центр учбової літератури, 2008.– 272 с.

 6. Русинка І.І. Психологія: Навч. посіб.– Знання, 2007.– 367 с.

 7. Цимбалюк І.М. Психологія: Навч. посіб. – 2-е вид-ня: випр. і доп. – К.: ВД «Професіонал», 2006.– 576 с.

 8. Цимбалюк І.М., Яницька О.Ю. Загальна психологія. Модульно-рейтинговий курс для студентів вищих навчальних закладів. – К.: ВД «Професіонал», 2004.– 304 с.  1. 6.2. Додатковий:
 1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: Учебник для вузов. 3-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 496 с.

 2. Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком. – М.: Из-во МГУ, 1982. – 290 с.

 3. Большая психологическая энциклопедия.– М.: ЭКСМО, 2007.–544 с.

 4. Большая энциклопедия тестов. – М.: Изд-во ЭКСМО, 2005.–416 c.

 5. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2005. – 351 с.

 6. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Питер, 2006. – 528 с.

 7. Введение в психологию /Под ред. А.В.Петровского.– М.: Педагогика, 1998.– 496 с.

 8. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. Курс лекций. – М.: ЧеРо, 1996. – 336 с.

 9. Голдфруа Ж. Что такое психология: В 2-х т.–М.: Просвещение, 1998.– Т.1.– 496 с.– Т.2.– 376 с.

 10. Гришина Н.В. Психология конфликта. – СПб.: Питер, 2007. – 464 с.

 11. Диагностика здоровья. Психологический практикум / Под ред. проф. Г.С.Никифорова.- СПб.: Речь, 2007.- 50 с.

 12. Елисеев Е.П. Практикум по психологии личности. – 2-е изд., испр. и перераб. – СПб.: Питер, 2006. – 512 с.

 13. Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние – СПб.: Питер, 2000. – 448с.

 14. Ильин Е.П. Дифференциальная психология профессиональной деятельности.- СПб.: Питер, 2008.- 432 с.

 15. Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология. – СПб.: Питер, 2001. – 464 с.

 16. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб.: Питер, 2006. – 512 с.

 17. Ильин Е.П. Психофизиология состояний человека.− СПб.: Питер, 2005.− 412 с.

 18. Климов Е.А. Общая психология.: МГУ, 1999.– 508 с.

 19. Комінко С.Б., Кучер Г.В. Кращі методи психодіагностики: Навч. посібник . – Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – 406 с.

 20. Крысько В.Г. Социальная психология: словарь-справочник. – Минск: Харвест, 2001. – 688 с.

 21. Мадди Сальваторе Р. Теории личности: сравнительний анализ. – СПб.: Издательство «Речь», 2002, - 539 с.

 22. Майерс Д. Социальная психология. – СПб.: Питер, 1996. – 684 с.

 23. Маклаков А.Г. Общая психология: Учебник для вузов.– СПб.: Питер, 2005.– 583 с.

 24. Мартин Д. Психологические инструменты. Секреты механизмов психики. – СПб.: ПРАЙМ – ЕВАПЗНАК, 2002. – 480 с.

 25. Милграм С. Эксперимент в социальной психологии. – СПб.: Питер, 2001. – 336 с.

 26. Москаленко В.В. Соціальна психологія. – К.: Либідь, 2005. – 624 с.

 27. М’ясоїд П.А. Загальна психология.– К.: Вища школа, 2000.– 479 с.

 28. М’ясоїд П.А. Задачі з курсу загальної психології: навч. посіб.– К.: Вища школа, 2000.– 183 с.

 29. Немов Р. С. Психология: учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. / Р.С. Немов. – 4-е изд. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – Кн. 3. Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с элементами математической статистики. – 631 c.

 30. Немов Р.С. Психологический словарь / Р.С.Немов.- М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2007. – 560 с.

 31. Пірен М.І. Конфліктологія: Підручник. – К.: МАУП, 2007. – 360 с.

 32. Платонов Ю.П. Психологические феномены поведения персонала в группах и организациях. В 2-х т.: Т. 1.−СПб.: Речь, 2007.−416 с.

 33. Платонов Ю.П. Психологические феномены поведения персонала в группах и организациях. В 2-х т.: Т. 2.−СПб.: Речь, 2007.−488 с.

 34. Практикум по возрастной психологии: Учеб. пособие /Под ред. Л.А.Головей, Е.Ф.Рыбалко. – СПб.: Речь, 2002. – 694 c.

 35. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии: Учебн.пособие / В.Д. Балин, В.К. Гайда, В.К. Гербачевский и др.; Под общей ред. А.А. Крылова, С.А. Маничева. – СПб.: Питер, 2002. – 560 с.

 36. Райгородский Д.Я. (редактор-составитель). Диагностика семьи. Методики и тесты. Учебное пособие по психологии семейных отношений. Для факультетов: психологических, медицинских и социальной работы.- Самара: Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2004. – 736 с.

 37. Райгородский Д.Я. (редактор-составитель). Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. – Самара: Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2002. – 672 с.

 38. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании: Учебное пособие. – М.: ВЛАДОС, 1996. – 529 с.

 39. Семиченко В.А. Психические состояния. – К.: Магістр-S, 1998. – 208 с.

 40. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии. Психология человека: Введение в психологию субъективности. Учебное пособие для вузов. – М.: Школа-Пресс, 1995. – 384 с.

 41. Собчик Л.Н. Психология индивидуальности. Теория и практика психодиагностики. – СПб.: Изд-во «Речь», 2005. – 624 с.

 42. Солсо Р.Л., Джонсон Х.Х., Бил М.К. Экспериментальная психология: практический курс.СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2002.528с.

 43. Станінова Н.П., Сень Г.П. Основи психології та педагогіки: Навч. посіб. для студ. економ. вузів .– К.: Вид-во КДТЕУ, 1999.– 317 с.

 44. Технології роботи організаційних психологів: Навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів післядипл. освіти /За наук. ред. Л.М. Карамушки. – К.: Фірма «ІНКОС», 2005. – 366 с.

 45. Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых груп. – М., Изд-во Ин-та психотерапии, 2005. – 490 с.

 46. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности (Основные положения, исследования и применение). – СПб.: Питер Пресс, 1997. – 608 с.

 47. Чалдини Р. Психология влияния. – СПб.: Питер, 1999. – 272 с.

 48. Шапарь В.Б. Практическая психология. Проективные методики / В.Б. Шапарь, О.В. Шапарь. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д.: Феникс, 2007. – 478 с.: ил. – (Психологический факультет).

 49. Шапарь В.Б. Практическая психология. Психодиагностика групп и коллективов учеб. пособие / В.Б. Шапарь. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 448 с.: ил. – (Психологический факультет).

 50. Шапарь В.Б. Практическая психология. Психодиагностика отношений между родителями и детьми / В.Б. Шапарь. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 432 с.: ил. – (Психологический факультет).

 51. Щекин Г. Визуальная психодиагностика: познание людей по их внешности и поведению: Учеб.-метод. пособие. – 2-е изд., испр. – К.: МАУП, 2001. – 616 с.

 52. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. – СПб.: ЗАО «Издательство «Питер», 1999. – 656 с.

  1. Інтернет-ресурси: 1. www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського.

 2. www.library.vn.ua – Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва.

 3. www.scholar.ru – пошукова система наукових публікацій.

 4. www.psylib.kiev.ua – психологічна бібліотека Київського Фонду сприяння розвитку психологічної культури

 5. www.psychology.net.ru – науково-популярний інформаційний психологічний портал «Мир психологии».

 6. www.koob.ru електронна бібліотека з психології «Куб».

 7. www.Psi.net.ru – каталог «Психология», информационная сетка российской психологии.

 8. http://flogiston.ru новини сучасної психології.

 9. ido.rudn.ru – електронний підручник з курсу «Психология и педагогика» (авт.: Богданов И.В., Лазарев С.В. и др.) Федерального фонду учбових курсів на порталі Інституту дистанційної освіти РФ.

 10. www.psybook.ru – книги та підручники з психології, психологічні тести, музика для релаксації та медитації.

 11. www.psi.webzone.ru – психологічний довідник із серії «Мультимедійна енциклопедія знань» Центрального регіонального відділення РАО, який містить психологічний словник та блок тестування (психологічний практикум, тестування знань з психології).1   2


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка