Програма співбесіди зі спеціальності 052 політологія осСкачати 287.91 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір287.91 Kb.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Голова приймальної комісії

______________К.В.Балабанов
ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ

зі СПЕЦІАЛЬНОСТІ 052 ПОЛІТОЛОГІЯ ОС «Бакалавр»,
ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ 6.030104 ПОЛІТОЛОГІЯ ОС «Бакалавр»,
(ДЛЯ СТУДЕНТІВ, ЩО ПОДАЮТЬ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПЕРЕВЕДЕННЯ ТА ПОНОВЛЕННЯ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ДРУГОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ПАРАЛЕЛЬНОГО НАВЧАННЯ)


Затверджено:

на засіданні Вченої ради

історичного факультету

протокол № 6 від 15.03.2017 р.Затверджено:

на засіданні Вченої ради МДУ

Протокол № 12 від 29.03.2017 р.

Маріуполь – 2017

УДК 327(079)

ББК 66.4 Я727
Укладачі: Балабанов К. В., д.політ.н., професор кафедри МВ та ЗП, Лисак В.Ф. д.і.н., професор кафедри МВ та ЗП, Пашина Н.П., д.пол.н., професор кафедри МВ та ЗП, Грідіна І.М. д.і.н., професор кафедри МВ та ЗП, Булик М. В., к.політ.н., доцент кафедри МВ та ЗП, Черепченко О.О., к.пол.н., доцент кафедри МВ та ЗП, Гільченко О.Л. к.політ.н., доцент кафедри МВ та ЗП.
Рецензенти:

Романцов В. М., доктор історичних наук, професор кафедри історичних дисциплін

Слющинський Б. В., доктор соціологічних наук, професор кафедри політології, філософії та соціології

© МДУ, 2017

ЗМІСТ

Пояснювальна записка…………………………………………………….…...………………..….4


Блок питань для студентів, що переводяться або поновлюються на ІІ курс спеціальності 052 Політологія ОС «Бакалавр»…………………………………………………………….....…..5
Блок питань для студентів, що переводяться або поновлюються на ІІІ курс за напрямом підготовки 6.030104 Політологія ОС «Бакалавр»……….………………………..………………9
Критерії оцінювання відповідей…….……………………………………………………..……..17

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

При переведенні або поновленні студентів на 2-3 курси за напрямом підготовки 6.030104 Політологія, та зі спеціальності 052 Політологія вони проходять співбесіду. Під час співбесіди ставиться три запитання.

В програму співбесіди для студентів, що переводяться або поновлюються на ІІ курс спеціальності «Політологія», включено питання з курсів «Політична психологія», «Теорія держави та права», «Політичні системи сучасної України», які є нормативними дисциплінами циклів професійної підготовки.

В програму співбесіди для студентів, що переводяться або поновлюються на ІІІ курс спеціальності «Політологія» включено питання з курсів «Методологія політичної науки», «Конфліктологія та теорія переговорів», «Політичні еліти та лідерство».БЛОК ПИТАНЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ, ЩО ПЕРЕВОДЯТЬСЯ АБО ПОНОВЛЮЮТЬСЯ НА ІІ КУРС СПЕЦІАЛЬНОСТІ 052 ПОЛІТОЛОГІЯ ОС «БАКАЛАВР» 1. Політична психологія як наука.

 2. Предмет, об`єкт і метод політичної психології.

 3. Основні принципи, проблеми і структура політичної психології.

 4. Основні категорії політичної психології.

 5. Найважливіші етапи розвитку політичної психології.

 6. Методи політико-психологічних досліджень.

 7. Політична свідомість.

 8. Психологічні особливості політичної орієнтації суб`єктів політичного процесу.

 9. Політична участь і поведінка: особливості та основні типи.

 10. Психологічні аспекти формування політичної культури.

 11. Політична культура і політичний ідеал

 12. Політичний менталітет.

 13. Авторитаризм, демократія, тоталітаризм: психологічні виміри політичних режимів.

 14. Психологія опозиції

 15. Політична символіка – психологічний аспект.

 16. Політична психологія особистості.

 17. Політичне лідерство як психологічний феномен.

 18. Психологія політичної еліти.

 19. Психологія малих груп у політиці.

 20. Психологія великих груп у політиці.

 21. Національна психологія в політичному контексті.

 22. Психологія влади у вітчизняній і зарубіжній психології.

 23. Воля до влади Ф.Ніцше

 24. Мотивація влади в політичній психології

 25. Модель дії влади по X. Хекхаузену.

 26. Воля до влади А. Адлера. Індикатори прагнення до влади.

 27. Класифікація потреби влади С. Каверіна.

 28. Системно - психологічний опис принципів влади.

 29. Використання джерел влади в політичній діяльності.

 30. Психологічні особливості президентської влади

 31. Психологічні принципи ефективності влади.

 32. Принципи ефективності влади Н. Макиавеллі.

 33. Психологічні закономірності стійкості влади.

 34. Психологія масових політичних настроїв.

 35. Психологія масової стихійної поведінки: юрба, паніка, чутки.

 36. Становище особистості в масі.

 37. Натовп як суб'єкт соціального і політичного дії.

 38. Аналіз феномену натовпу в роботах Г. Лебона, С. Сігеле, Г. Тарда і С. Московічі.

 39. Типи та структура масової політичної свідомості.

 40. Громадська думка: сутність, функції

 41. Психологічна природа чуток: типологія, функції та механізми поширення.

 42. Місце і роль масових комунікацій в управлінні масовою політичною свідомістю й поведінкою.

 43. Поняття та функції масова комунікації.

 44. Використання механізмів сприйняття в процесі управління масовою свідомістю та поведінкою

 45. Психологія політичного ПР: загальна характеристика, структура.

 46. Психологія бренда.

 47. PR в політиці.

 48. Психологія масової електоральної поведінки.

 49. Психологія політичної реклами:структура, види та функції

 50. Теорія держави і права як наука: поняття та риси.

 51. Плюралізм теорій походження держави і права.

 52. Виникнення держави. Особливості виникнення держав у різних народів світу.

 53. Виникнення права.

 54. Поняття влади. Співвідношення політичної та державної влади, державної влади і держави.

 55. Поняття, сутність і ознаки держави.

 56. Державний суверенітет.

 57. Функції держави.

 58. Типологія держав.

 59. Форма держави.

 60. Місце та роль держави у політичній системі.

 61. Політичні партії як суб’єкт політичної системи.

 62. Поняття, зміст та інститути громадянського суспільства.

 63. Становлення громадянського суспільства в Україні.

 64. Механізм держави: поняття і структура.

 65. Поняття державного апарату. Державні органи та їх види.

 66. Принципи організації і діяльності державного апарату.

 67. Загальна характеристика трьох гілок влади: законодавчої, виконавчої, судової.

 68. Представницькі органи державної влади.

 69. Виконавчі органи державної влади.

 70. Судові (правоохоронні) органи державної влади.

 71. Організація влади на місцях. Взаємодія місцевих державних органів та органів місцевого самоврядування.

 72. Державна служба і її види. Державний службовець і посадова особа.

 73. Державні органи влади України: сфера компетенції та співвідношення.

 74. Поняття, ознаки та принципи правової держави.

 75. Верховенство права. Верховенство права і законність.

 76. Поняття та ознаки соціальної держави.

 77. Шляхи формування соціальної та правової держави в Україні.

 78. Поняття та ознаки демократії. Основні теорії демократії.

 79. Джерела (форми) права.

 80. Правосвідомість: поняття, структура, роль у суспільному житті.

 81. Поняття та види деформації правосвідомості. Правовий нігілізм.

 82. Правова система: поняття, ознаки та структура.

 83. Публічне та приватне право.

 84. Основні типи правових систем сучасності.

 85. Становлення та розвиток правової системи України.

 86. Правове регулювання суспільних відносин: поняття, способи, методи і типи.

 87. Поняття, ознаки та види соціальних норм.

 88. Поняття і загальні ознаки норм права.

 89. Структура норми права.

 90. Нормотворчість: поняття, функції, принципи.

 91. Поняття та ознаки нормативно-правового акту.

 92. Поняття, ознаки, види законів.

 93. Систематизація нормативно-правових актів.

 94. Поняття юридичних колізій і їх види.

 95. Співвідношення права з моральними нормами.

 96. Психологія політичного конфлікту: сутність та причини виникнення.

 97. Поняття, види й структура правових відносин.

 98. Поняття і види правової поведінки.

 99. Поняття та види юридичної відповідальності.

 100. Дайте визначення поняттю «політична система суспільства». Назвіть основні елементи політичної системи.

 101. Визначте основні функції політичної системи суспільства.

 102. Теорія політичної системи за Д. Істоном.

 103. Теорія політичної системи за Г .Алмондом.

 104. Теорія політичної системи за К. Дойче.

 105. Охарактеризуйте класичну типологію політичної системи.

 106. Дайте визначення поняттю «політична влада».

 107. Назвіть основні види влади та форми її реалізації.

 108. Методи функціонування політичної влади.

 109. Держава в політичній системі суспільства.

 110. Основні концепції виникнення держави.

 111. Функції держави.

 112. Дайте визначення поняттю «правова держава».

 113. Дайте визначення поняттю «громадянське суспільство».

 114. Функції громадянського суспільства.

 115. Охарактеризуйте парламентську республіку.

 116. Охарактеризуйте парламентсько-президентську форму республіки.

 117. Що таке федеративна держава?

 118. Дайте визначення поняттю унітарна держава.

 119. Охарактеризуйте тоталітарний політичний режим.

 120. Охарактеризуйте авторитарний політичний режим.

 121. Причини трансформації політичних режимів.

 122. Періоди становлення та розвитку політичної системи України.

 123. Фактори формування політичної системи в Україні.

 124. Проаналізуйте сутність демократії.

 125. Історичні передумови розбудови демократії в Україні.

 126. Що таке політична організація суспільства?

 127. Мораль як складова політичної організації суспільства.

 128. Ціннісний дефіцит як проблема політичної організації суспільства.

 129. Проблема становлення парламентаризму у сучасній Україні.

 130. Склад і структура Верховної Ради України. Основні функції Верховної Ради.

 131. Етапи розвитку інституту президентства в Україні.

 132. Повноваження Президента України.

 133. Роль інституту президентства в політичній системі України.

 134. Основні закони та декларації прийняті на початку незалежної України.

 135. Охарактеризуйте еволюцію поняття «місцеве самоврядування» в історії політичної науки.

 136. Які спільні та відмінні риси мають державна влада та місцеве самоврядування?

 137. Які види органів охоплює поняття “місцеве самоврядування”? Визначте функції, що вони виконують. 

 138. Поняття політичної партії та партійної системи: особливості становлення в Україні.

 139. Джерела багатопартійності й історичні умови переходу до багатопартійності.

 140. Масові громадські рухи в Україні.

 141. Характеристика партійно-політичного спектру сучасної України.

 142. Охарактеризуйте партії лівого спрямування.

 143. Охарактеризуйте партії правого спрямування.

 144. Політична опозиція в Україні.

 145. Основні етапи становлення нової виборчої системи України.

 146. Сучасна виборча система України.

 147. Політичні, економічні та соціокультурні чинники формування свідомості українського населення.

 148. Процес політичної соціалізації в Україні.

 149. Історичні чинники формування політичної культури в Україні.

 150. Конституційний процес у сучасній Україні: конституційні поправки, Конституційний договір Конституція 1996 року.

 151. Конституційна владна модель у сучасній Україні: від парламентської до президентсько-парламентської республіки.

 152. Владна вертикаль в Україні: централізація чи децентралізація.

 153. Економічні й етнокультурні чинники в еволюції територіального управління в Україні.

 154. Політика багатовекторності. Концепція стратегічного партнерства.

 155. Місце України у світовій політиці. Інтеграційні перспективи України.Список рекомендованої літератури

 1. А. Адлер. Психология власти // Наука жить. – М.,1997., или Райгородский Д.Я. Психология и психоанализ власти. Т.2. Хрестоматия – Самара: Издательский Дом «Бахрах», 1999. – С. 233 - 239.

 2. Аристотель. Политика // Соч.: В 4 т. – М., 1983. – Т.4.

 3. Бебик В.М. Політологія для політика і громадянина.– К., 2003.

 4. Бержель Ж.—Л. Общая теория права: Пер. с франц. — М.: Nota bene, 2000. — 576 с.

 5. Берман Г. Д. Западная традиция права: эпоха формирования: Пер. с англ.. — 2—е узд. — М.: Изд-во МГУ: ИНФРА-М-НОРМА, 1998. — 624 с.

 6. Білоус А. Політико-правові системи: світ і Україна. — К., 2000.

 7. Блондель Ж. Политическое лидерство – М., Мысль, 1992. – 243с.

 8. Блэк С. Введение в PR: Перевод с англ. – Ростов на Дону: Феникс, 1998. – 320 с.

 9. Большой юридический словар / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. Зорькина, В.Е. Крутских. — М.: Инфра. — М., 1998. — У1, 790 с.

 10. Бутенко А. П. Государство: его вчерашние и сегодняшние трактовки //Государство и право. — 1993. — № 7.

 11. Вебер М. Харизматическое господство // Социологические исследования , 1988.

 12. Гавриленко І. Політична система суспільства // Політологічні читання. – 1993.– №1.

 13. Гелей С.Д. Рутар С.М. Політологія: Навч посіб. – 7-ме вид,, переробл і доп. – К.: Знання. 2008. – 415 с.

 14. Гелей С.Д., Рутар С.М. Політико-правові системи світу: Навч. посібн.–К.: Знання, 2006. – 668 с.

 15. Головатий М. Ф. Політична психологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. — К. : МАУП, 2006. — 400 с. — Бібліогр.: с. 386–397.

 16. Горбатенко В. П. Стратегія модернізації суспільства: Україна і світ на зламі тисячоліть. — К., 1999.

 17. Горлач М.І., Кремень В.Г. Політологія: наука про політику: підручник [для студ. вищ. навч. закл.]. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 840 с.

 18. Громадські об′єднання в Україні: Навч. посібн. / За ред. В.М. Бесчастного. – К.: Знання, 2007. – 415 с.

 19. Давимука С., Колодій А., Кужелюк Ю., Харченко В. Політичні режими сучасності і перехід до демократії. – Львів, 1999.

 20. Дворкін Р. Серйозний погляд на право: Пер. з англ. — К.: Основа, 2000. — 519 с.

 21. Дербишайр Д.Д., Дербишайр Я. Политические системи мира. В 2-х томах. Пер с. англ. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2004.

 22. Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи / Ю.С. Шемшученка (ред.). — К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. — 632 с.

 23. Дмитриев Ю.А. Соотношение понятий политической и государственной власти в условиях формирования гражданского общества // Государство и право. — 1994. — № 7. — С. 28—34.

 24. Евгеньева Т. В. Тенологии социальных манипуляций и методы противодействия им. Спецкурс по политической психологии. – СПБ.: Питер, 2007. – 80 с.

 25. Загальна теорія держави і права : Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. — Харків : Право, 2011. — 584 с.

 26. Здіорук С. І., Бичек В. В. Проблеми функціонування політичних партій України в системі владних відносин: Монографія. — К., 2001.

 27. Зіллер Ж. Політико-адміністративні системи країн ЄС. – К.: Основи, 1996.

 28. Кистяковский Б. А. Право как социальное явление //Социологические исследования. — 1990. — № 3.

 29. Колодій А. М. Принципи права України.— К., 1998.

 30. Колодій А. Політичний спектр: про деякі критерії “лівих” і “правих” політичних рухів у посттоталітарних суспільствах // Філософська і соціологічна думка. — 1995. — № 9.

 31. Конституція України: Наук. — практ. комент. / Ред. колегія: В. Я. Тацій, Ю. П. Битяк, Ю. М. Грошевий. — Х.: Право, 2003. — 808 с.

 32. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. — К., 1997.

 33. Конфисахор А. Г. Психология власти. – 2-е изд., перераб. И доп. – СПБ.: Питер, 2004. – 235 с.: ил.

 34. Кресіна І. Українська національна свідомість і сучасні політичні процеси: Етнополітологічний аналіз:Моногр.- К., 1998.

 35. Кривенко Л. Президент України: еволюція конституційно-правового статусу // Віче. — 1998. — № 10. — С. 77–94.

 36. Кухта Б. Політична влада та її рішення. – Львів: ЦИД, 2006. – 237 с.

 37. Кухта Б., Теплоухова Н. Політичні еліти та політичне лідерство. – Львів: Кальварія, 1995.

 38. Лебон Г. Психология народов и масс. – СПб., 1995.

 39. Лейст О. Сущность и исторические типы права //Вестник Московского ун—та. Право.— 1992. — № 1.

 40. Лейст О. Э. Три концепции права // Сов. государство и право. — 1991. № 12.

 41. Литвин В. М. Політична арена України: дійові _____особи та виконавці (суспільно-політичний розвиток України у другій половині 80-х —першій половині 90-х років). — К., 1994.

 42. Лісовий В. Поняття політичної культури. Політична культура українців // Феномен української культури: методологічні засади осмислення. — К., 1996.

 43. Лукашева Е. А. Право. Мораль. Личность. М., 1986.

 44. Макаров О. В. Соотношение права и государства //Государство и право. — 1995. — №2

 45. Манов Г. Н. Теория права и государства. — М.: БЕК, 2005.

 46. Маслоу А. Психология бытия. – М., 1997.

 47. Матузов Н. И. Личность. Права. Демократия. Теоретические проблемы субъективного права. — Саратов: Изд.Саратовского университета, 1972.

 48. Общая теория государства и права: академический курс в Ш—х т. /МГУ им. М. Л. Ломоносова /Под ред. М. Н. Марченко. — М.: Зерцало, 2001.

 49. Ольшанский Д.В. Основы политической психологии. – Екатеренбург: Деловая книга, 2001. – 496с.

 50. Петров В. С. Сущность, содержание и форма государства. — Л.: «Наука», 1971.

 51. Пирен М.И. Основи політичної психології. – К., 2003.

 52. Пирогов А. И. Политическая психология: Учебное пособие для вузов. М.: Академический Проект: Трикста, 2005. – 368 с.

 53. Письменицкий А. А., Слинько Д. В. Теорія держави і права. — Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007.

 54. Погребной И. М. Теория права: Учебное пособие. — Х.: Основа, 2003.

 55. Политическая психология / Под ред. А.А. Деркача. – М., 2001.

 56. Политическая психология. Хрестоматия: Учебное пособие / Пер. С англ. Составитель профессор Е. Б. Шестопал. – М.: ИНФРА – М, 2002. – 304 с.

 57. Політична психологія та Іміджелогія. Навчально-методичний посібник /Автори: Лактіонов О. М., Хомуленко Т. Б. – Харків, 2009. – 94 с.

 58. Політична психологія. Навчальний посибник/ за ред. С.О. Матвєєва. – Київ: ЦУЛ. – 2003. – 216с.

 59. Психология и психоанализ власти. Хрестоматия в 2-х т. Психологія мас : навчальний посібник / автор-упорядник Райгородский Д.Я. Психология и психоанализ власти. Т.1. Хрестоматия – Самара: Издательский Дом «Бахрах», 1999. – 608 с.

 60. Рабінович П. М Основи загальної теорії права та держави: Навч. посіб. — Вид. 10-те, доп. — Львів: Край, 2008. — 224. с.

 61. Рулан Н. Историческое введение в право: Пер. с франц. — М: Nota bene, 2005. — 672 с.

 62. Скакун О. Ф. Теорія держави і права. — Х.: Консул, 2006. — 656 с.

 63. Словарь терминов по теории государства и права / Под общ. ред. Н. И. Панова. — Изд. 2-е, доп. и испр. — Х.: Основа, 1997. — 180 с.

 64. Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. — М. : Юристь, 1999. — 672 с.

 65. Теория права и государства. Учебник / Под ред. проф. В. В. Лазарева. — 2-е, перераб. и доп. изд-е. — М.: Право и закон, 2002. — 576 с.

 66. Теорія держави і права : Підручник / С. Л. Лисенков, А. М. Колодій, О. Д. Тихомиров, В. С. Ковальський; За ред. С. Л. Лисенкова. — К. : Юрінком Інтер, 2005. — 448 с.

 67. Теорія держави і права. Академічний курс : Підручник / За ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. — К. : Юрінком Інтер, 2006. — 688 с.

 68. Тихомиров Ю. А. Публичное право. М., 1995.

 69. Траверсе Т. М. Політична психологія: навчальний посібник / Т. М. Траверсе. — К.: Парламентське вид-во, 2013. — 240 с.

 70. Фрейд З. Введение в психоанализ. – М., - 1989. – 348с.

 71. Фрейд З. Массовая психология и анализ человеческого “Я” // Я и Оно: Тр. разных лет. – Тбилиси, 1991.

 72. Фрейдман У. «Вудро Вильсон и полковник Хаус» и политическая психобиография /Политическая психология. Хрестоматия: Учебное пособие / Пер. англ. Составитель Е.Б. Шестопал. – М.: ИНФРА-М., 2002. – 304 с

 73. Фрейдман У. «Вудро Вильсон и полковник Хаус» и политическая психобиография /Политическая психология. Хрестоматия: Учебное пособие / Пер. англ. Составитель Е.Б. Шестопал. – М.: ИНФРА-М., 2002. – 304 с

 74. Фуллер Лон Л. Мораль права: Пер. з англ. — К.: Сфера, 1999. — 232 с.

 75. Харт Х. Л. А. Концепція права: Пер. з англ. — К.: Сфера, 1998. — 236 с

 76. Хропанюк В. Н. Теория государства и права : Учебное пособие для высших учебных заведений / Под ред. профессора В. Г. Стрекозова. — М. : «Дабахов, Ткачев, Димов», 1995. — 384 с.

 77. Циппеліус Р. Юридина методологія: Пер. з нім. — К.: Реферат, 2004. — 176 с.

 78. Шестопал Е.Б Политическая психология: Учебник для вузов – М.: ИНФА– М, 2002. – 448 с.

 79. Юнг К. Психологические типы. — М., 1924.

 80. Яковюк І. Правова культура і її вплив на розвиток правової системи // Вісник Академії правових наук України. — 2008. — № 1(52).


БЛОК ПИТАНЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ, ЩО ПЕРЕВОДЯТЬСЯ АБО ПОНОВЛЮЮТЬСЯ НА ІІІ КУРС ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ 6.030401 «ПОЛІТОЛОГІЯ» ОС «БАКАЛАВР» 1. "Відкриті" і "закриті" типи еліт.

 2. «Національна артистократія» В. Липинського

 3. «Позиційний торг» як стратегія ведення переговорів.

 4. Використання методу ПРІСН для вирішення конфлікту.

 5. Відкриті та закриті типи рекрутування політичних еліт.

 6. Внутрішньоособистісні конфлікти: поняття, причини, види та наслідки.

 7. Динаміка переговорного процесу: поняття та етапи.

 8. Динаміки конфлікту: періоди та їх характеристика.

 9. Доктрина «політичного класу» Моска Р.

 10. Елітарна концепцію в античній філософії (Платон).

 11. Елітарні концепції нового та новітнього часу: Ф. Ніцше, А. Шопенгауер.

 12. Етапи формування політичної еліти України.

 13. Зміст та критерії процесу діагностики конфлікту. Картографічний аналіз конфлікту (Х. Корнелиуса і Ш. Фейра).

 14. Інноваційні конфлікти: поняття та причини виникнення.

 15. Канали рекрутування політичних еліт.

 16. Класифікація переговорів.

 17. Конфліктна поведінка: поняття та основні стратегії. Система Томаса-Кілмена.

 18. Конфліктологічні ідеї в соціальних науках ХIХ – початку ХХ ст.

 19. Конфліктологія як галузь наукового знання.

 20. Концепції еліт в сучасній політичній науці: Ціннісні теорії. Теорії демократичного елітизму. Функціональні теорії(концепції плюралізму еліт). Ліволіберальні теорії.

 21. Концепції елітизму в работах політологів першої половини ХХ століття: «Макиавеллистска школа»

 22. Концепція національної еліти Д. Донцова

 23. Концепція олігархії Р. Міхельса.

 24. Медіація як спосіб вирішення конфліктів: сутність та етапи.

 25. Метод «принципових переговорів» (Р. Фішер та У. Юрі).

 26. Методи дослідження конфліктології.

 27. Методи запобігання та управління стресами.

 28. Методи підтримки співробітництва в процесі попередження конфліктів.

 29. Методи, стилі та алгоритм управління конфліктом в організації.

 30. Механізми рекрутування політичних еліт (система гільдія та антрепренерська моделі).

 31. Механізми формування політичного іміджу лідера.

 32. Міжособистісний конфлікт: характеристика та особливості.

 33. Моральні та релігійні норми при регулюванні конфліктів.

 34. Об’єкт, предмет та функції конфліктології.

 35. Ознаки та характеристики політичного лідера.

 36. Основні етапи та критерії вирішення конфліктів.

 37. Основні критерії типології еліт

 38. Основні стратегії виходу з конфлікту.

 39. Основні форми завершення конфліктів.

 40. Основні функції політичної еліти.

 41. Основні характеристики сучасної національної еліти України.

 42. Особисті якості політичного лідера в працях Н. Макіавеллі та Ф. Ніцше.

 43. Особистісні елементи конфлікту.

 44. Особливості гендерного конфлікту в сучасному світі.

 45. Особливості міждержавного конфлікту.

 46. Особливості сучасних політичних еліт за регіональними ознаками (Політичні еліти Росії, країн Середньої Азії, США, країн ЄС).

 47. Особливості сучасних політичних еліт за регіональними ознаками (російська, американська, європейська та азіатська моделі еліт).

 48. Особливості формування політичного лідерства в сучасній Україні.

 49. Особливості формування сучасних регіональних еліт Центрально-Східної та Західної Європи.

 50. Переговори на основі інтересів.

 51. Переговори: поняття, сутність та функції.

 52. Погляди Михайла Грушевського на роль еліти у державотворчих процесах

 53. Подвійний характер функцій конфлікту.

 54. Позитивні та негативні риси політичного іміджу лідера.

 55. Політико-правові норми при регулюванні конфліктів.

 56. Політична еліта США за Р. Міллсом у праці «Правляча еліта».

 57. Політична еліта у працях Володимира Винниченка

 58. Політичні конфлікти: поняття, структура та види.

 59. Поняття політичного лідерства.

 60. Поняття політичної еліти

 61. Поняття та різновиди політичного іміджу.

 62. Поняття, сутність та межі конфлікту.

 63. Попередження конфлікту: поняття та зміст.

 64. Потреби, інтереси та позиції в структурі конфлікту. Луковиця конфлікту.

 65. Правила ведення переговорів.

 66. Правомірність поділу суспільства на меншість та більшість Конфуція.

 67. Проблема визначення об’єкту та предмету конфлікту.

 68. Профілактика та прогнозування конфлікту. Трудності профілактики конфлікту.

 69. Процес управління конфліктом: поняття, зміст та принципи.

 70. Психологічна теорія еліти Ст. Парето.

 71. Психологічна теорія політичного лідерства З. Фрейда.

 72. Психологічні особливості особистості, які впливають на виникнення конфліктів.

 73. Психологічні умови успіху на переговорах.

 74. Раціонально-інтуїтивна модель оволодіння конфліктною ситуацією (Дж. Гр. Скотт).

 75. Регулювання конфлікту: поняття, етапи, технології.

 76. Релігійний конфлікт: поняття, причини та суб’єкти.

 77. Рівні правлячої політичної еліти

 78. Рівні прояву та класифікація конфліктів.

 79. Соціально-психологічний клімат в колективі та методи його визначення.

 80. Специфіка етнічних конфліктів. Феномен «етнічний ренесанс».

 81. Специфіка міжгрупового конфлікту, його типи.

 82. Стилі політичного лідерства.

 83. Стимулювання конфліктів.

 84. Стресори: поняття, класифікація та наслідки.

 85. Структура конфліктної ситуації.

 86. Суб’єктивні та об’єктивні причини виникнення конфлікту.

 87. Сучасні конфліктологічні теорії.

 88. Тактика конфліктної поведінки.

 89. Тактики третьої сторони при вирішенні конфліктів.

 90. Сучасні теорії політичного лідерства

 91. Тактичні прийоми при веденні переговорів на основі інтересів.

 92. Тактичні прийоми при позиційному торзі.

 93. Теорії механізмів виникнення конфліктів (формули «А», «Б», «В»).

 94. Теорія «соціальних ролей» у визначенні причин виникнення конфліктів.

 95. Теорія еліт Н.Макіавеллі.

 96. Теорія еліт Стародавнього Сходу.

 97. Теорія національної еліти М. Міхновського

 98. Теорія політичного лідерства Н. Макіавеллі.

 99. Технології несилового вирішення сучасних міжнародних конфліктів.

 100. Технології торгу та «відкритої розмови» як основа компромісної стратегії виходу з конфлікту.

 101. Типи політичних еліт за місцем в політичній системі

 102. Типи політичних еліт за структурою та характером внутрішніх зав’язків

 103. Типи політичних еліт за ступенем представництва

 104. Типологія лідерства за М. Вебером.

 105. Типологія політичних лідерів Маргарет Херманн.

 106. Трудовий конфлікт як вид соціального конфлікту.

 107. Умови та фактори конструктивного вирішення конфліктів.

 108. Учасники конфлікту.

 109. Фактори впливу на формування сучасних політичних еліт.

 110. Форми участі третьої сторони у вирішенні конфлікту.

 111. Функції політичних лідерів

 112. Характеристики сучасної політичної еліти розвинутих індустріальних країн.

 113. Юридичний конфлікт: сутність, типологія, учасники.

 114. Якісні показники еліти (елітність та елітарність)

 115. Кількісний і якісний контент-аналіз.

 116. Івент-аналіз і когнитивне картування в дослідженнях міжнародних відносин.

 117. Дослідницький цикл. Основні стадії дослідницького процесу.

 118. Концептуалізація і операціоналізація

 119. Проблема дослідження.

 120. Вибір проблеми та теми дослідження. Формулювання варіантів назви і мети дослідження.

 121. Актуальність наукового дослідження.

 122. Процес наукового дослідження

 123. Мета і завдання дослідження.

 124. Основні етапи наукового дослідження.

 125. Співвідношення об’єкту та предмету дослідження.

 126. Вимоги до визначення об’єкту і предмету дослідження.

 127. Вимоги до визначення мети і постановки завдань наукового дослідження.

 128. Наукова новизна дослідження.

 129. Практичне значення дослідження.

 130. Логіка дослідження.

 131. Складання плану наукового дослідження.

 132. Пошук та аналіз інформаційних джерел наукового дослідження.

 133. Ступінь вивченості проблеми дослідження.

 134. Джерельна база дослідження.

 135. Теоретико-методологічні засади наукового дослідження.

 136. Апробація наукової роботи і публікація основних результатів дослідження

 137. Наукова публікація: поняття, функції, основні види.

 138. Наукова стаття та тези наукової доповіді (повідомлення).

 139. Специфіка підготовки наукових статей в рецензованих журналах.


Список рекомендованої літератури

 1. Авер’янов Н. Сучасна українська еліта перспективи розвитку / Н. Авер’янов // Українознавство. — 2011. — Вип. 15. — С. 41-44.

 2. Акайомова А. Політичний імідж та основні його характеристики / А. Акайомова // // Політичний менеджмент. – 2009. – № 5. — С. 29 – 34.

 3. Андреева Г. М. Психология социального познания: учеб. пособие. / Г. Андреева — [3-е изд., перераб. и доп.] — М. : Аспект Пресс, 2005. — 302 с.

 4. Анцупов А. Я., Шипилов Ф.И. Конфликтология: Учеб. для вузов. — М.: ЮНИТИ, 2001. — 551 с.

 5. Арон Р. Етапи розвитку соціологічної думки / Р. Арон. — К. : Юніверс, 2004. — 392 с.

 6. Бандурка А.М., Друзь В.А. Конфликтология: Учеб. Пособие для вузов. — Харьков : Ун-т внутр. Дел, 1997. — 356 с.

 7. Бойко С. Політичне лідерство в Україні: генезис і динаміка розвитку / С. Бойко. – Політичний менеджмент. – 2011. – № 6. – С. 91-100.

 8. Ващенко І. В. та ін. Загальна конфліктологія: Навч. посібн. / Заг. ред. I. B. Ващенко, С. П. Пренка. — [2-ге вид.] — X. : Оригінал, 2001. — 384 с.

 9. Ворожейкин И. Е., Кибанов А. Я., Захаров Д. К. Конфликтология: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2003. — 240 с.

 10. Голіяд І. Методологічні проблеми дослідження політичної еліти [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Magisterium/Polit/2002_10/01_goliyad_i.pdf

 11. Головатий М.Ф. Політична психологія: Навчальний посібник. К.: МАУП, 2001. — 205 с.

 12. Гошовська В.А. Політичне лідерство: Навчальний посібник / В.А. Гошовська, Л.А. Пашко. — К. : НАДУ, 2013. — 112 с.

 13. Грідіна І.М. Магістерська робота. Методичні рекомендації студентам спеціальності «Міжнародні відносини» / І.М. Грідіна. - Донецьк: ДонНУ, 2007. – 54 с.

 14. Грідіна І.М. Методичний посібник з написання письмових робіт для студентів спеціальності «Міжнародні відносини» / І.М.Грідіна, М.М.Касьянова. – Донецьк: Донецький національний університет, 2013. - 112 с.

 15. Громова О. Н. Конфликтология: Курс лекций. — М. : ЭКМОС, 2000.

 16. Держановська С. Л. Сутність політичного лідерства: аналіз праць сучасних українських науковців / С.Л. Держановська // Ефективність  державного  управління : зб. наук. пр.  регіонального  інституту  державного  управління  Національної  академії  управління  при Президентові  України. —  Вип.  40 . — Львів  : ЛРІДУ НАДУ, 2014. — С. 310-316.

 17. Дмитриев А. В. Конфликтология: Учебное пособие. — М. : Гардарики, 2002. — 320 с.

 18. Дмитриев А., Кудрявцев В., Кудрявцев С. Введение в общую теорию конфликтов. — М., 1993. — 211 с.

 19. Елітознавство: підручник / за заг. ред. В.А. Гошовської. – К. : НАДУ, 2013. – 268 с.

 20. Ємельяненко Л.М., Петюх В.М., Торгова Л.В., Гриненко А.М. Конфліктологія: Навч. Посіб. / За заг. ред. В.М. Петюха, Л.В. Торгової. — К. : КНЕУ, 2003. — 315 с.

 21. Журавський В. Політична еліта України: теорія і практика трансформації / В. Журавський, О. Кучеренко, М. Михальченко. – К. : Логос, 1999. – 283 с.

 22. Занік Я.М. Типи, поняття та класифікація еліт в історичному контексті / Я.М. Занік // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. — 2008. — № 11 (129). — С. 101-105.

 23. Зеркин Д. П. Основы конфликтологии: Курс лекций. — Ростов-на-Дону : Феникс, 1998.

 24. Кірєєва О. Маргінальність сучасної управлінської еліти в Україні О. Кірєєва // Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком : матер. регіон. наук.-практ. конф. ; за заг. ред. В. Г. Вікторова. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2008. – С. 30–33.

 25. Кіянка І. Політична еліта у контексті трансформаційних процесів українського суспільства / І. Кіянка // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. — 2008. — Вип. 20. — С. 68-70.

 26. Конфліктологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл./ За ред. проф. Л. М. Герасіної та М. І. Панова. — Харків : Право, 2002. — 256 с.

 27. Корнієнко В.О., Похило І.Д. Ефективність політичного лідера: критерії та механізми реалізації в сучасній Україні: Монографія. — Вінниця: ВНТУ, 2009. — 140 с.

 28. Коротков Д.С. Політичний клас або політична еліта України: питання політичного дискурсу / Д.С. Коротков // Вісник СевНТУ : зб. наук. пр. — 2001. — Вип. 123. — С. 87-90.

 29. Корягін М. В. Основи наукових досліджень : навч. Посібник [Електронний ресурс] / М. В. Корягін, М. Ю. Чік. – К.: Алерта, 2014. – 622 с. – Режим доступу: http://learn.ztu.edu.ua/mod/folder/view.php?id=5914

 30. Кривошеїн В. В. Іміджова складова політичного світосприйняття: структура елементарного рівня / В.В. Кривошеїн // Грані. – Д., 2002. – № 4. – С. 117 - 121.

 31. Кривошеїн В. В. Іміджологема: поняття, структура / В.В. Кривошеїн // Вісн. Дніпроперовськ. ун-ту. Соціологія. Філософія. Політологія. – Вип. 8. – Д.: ДНУ, 2002. – С. 188 - 192.

 32. Крюков О. Основні моделі розвитку політико-управлінських еліт / О. Крюков // Вісник НАДУ. – 2006. – № 2. – С. 333–340.

 33. Крюков О. Про визначення поняття політико-управлінська еліта / О. Крюков // Вісник НАДУ. – 2005. – № 1. – С. 374–378.

 34. Крюков О. Процес політичної елітаризації та соціальні умови становлення політико-управлінської еліти України / О. Крюков // Зб. наук. пр. НАДУ ; за заг. ред. В. І. Лугового, В. М. Князєва. – К. : Вид-во НАДУ, 2005. – Вип. 1. – С. 270–276.

 35. Крюков О. Розвиток політико-управлінських еліт у посткомуністичному просторі / О. Крюков // Вісник НАДУ. – 2005. – № 4. – С. 353–358.

 36. Крюков О.І. Демократична модернізація системи влади в контексті діяльності політико-управлінської еліти [Електронний ресурс] – Режим доступу: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2010-2/doc/1/01.pdf.

 37. Крюков О.І. Політико-управлінська еліта України як чинник державотворення : монографія / О.І. Крюков. — К.: НАДУ, 2006. — 252 с.

 38. Кухта Б. Політичні еліти і лідери / Б. Кухта, Н. Теплоухова. — К. : КНЕУ, 1999. —— 108 с.

 39. Ложкин Г. В. Практическая психология конфликта / Г. В. Ложкин, Н. И. Повякель : Учеб. пособ. — К. : МАУП, 2000. — С. 6—19; 37—42.

 40. Лопушинський І.П. Формування української політико-управлінської еліти: сучасний погляд на проблему [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2010-1/doc/1/03.pdf.

 41. Маскевич О.Л. Проблема політичного лідерства в Україні на сучасному етапі розвитку / О.Л. Маскевич, Ю.І. Гороховська, Я.А. Кровіцка // Молодий вчений. Серія Політичні науки. — 2014. — № 12 (15). — С. 286-288.

 42. Михальченко М. Пошук лідерів: чесних, талановитих, справедливих // Політичний менеджмент. Спецвипуск. – 2006. – С. 15 – 21.

 43. Олещенко В. Механізми рекрутування політичних еліт та їх вплив на державну політику / В. Олещенко // Ефективність  державного  управління : зб. наук. пр.  регіонального  інституту  державного  управління  Національної  академії  управління  при Президентові  України. —  Вип.  32. — Львів  : ЛРІДУ НАДУ, 2012. — С. 308-314.

 44. Олещенко В. Політичні еліти: особливості формування у період незалежності України / В. Олещенко // Вісник національної академії державного управління при Президентові України. — 2012. — Вип. 3. — С. 175-182.

 45. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для сту­дентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів [Електронний ресурс] / за ред. А. Є. Конверського. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 352 с. - Режим доступу: http://dmeti.dp.ua/file/kdoczn_14517.pdf

 46. Пахарев А.Д. Политическое лидерство и лидеры. Монография. – К.: Знание Украины, 2001. – 270 с.

 47. Пахарєв А. Теоретичні основи політичного лідерства в сучасній політичній науці. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=61&c=1330

 48. Пахарєв А.Д. Політичні інститути і процеси в сучасній України: Навчальний посібник. — К.: ІПіЕНД ім.. І.Ф. Кураса НАН України, 2011. – 182 с. 

 49. Пірен М. І. Конфліктологія: Підручник / М. Пірен. — К. : МАУП, 2003. — 360 с.

 50. Політика в особах (Політичне лідерство на постсоціалістичному просторі: національний і регіональний контексти): навчальний посібник / За заг. ред. проф.. Ф.М. Рудича. – К.: ІПіЕНД ім.. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. – 400 с. 

 51. Політичні партії як суб’єкт формування політико-управлінської еліти в процесі політичної модернізації : монографія / за заг. ред. Е.А. Афоніна, В.В. Лісничого, В.О. Радченка. — Х., 2007. — 160 с.

 52. Почепцов Г.Г.  Іміджелогія. - Київ, 2000. – 493 с.

 53. Прибутько П. С. Конфліктологія [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / П. С. Прибутько [та ін.]. — К. : КНТ, 2010. — 131 с.

 54. Примуш М.В. Конфліктологія. Навчальний посібник. — К. : ВД «Професіонал», 2006. — 288 с.

 55. Пуригіна О.Г. Міжнародні економічні конфлікти. Навчальний посібник. — К. : Центр учбової літератури, 2008. – 280 с.

 56. Пухкал О. Політична еліта і громадянське суспільство в Україні: становлення і взаємодія / О. Пухкал // Вісник національної академії державного управління при Президентові України. — 2009. — Вип. 4. — С. 193-202.

 57. Роль еліт у трансформаційному суспільстві. – К., 2003. – 179 с.

 58. Рудич Ф. Політичне лідерство на пострадянському просторі: методологічний контекст // Політичний менеджмент. Спецвипуск. – 2006. – С. 5 – 14.

 59. Сучасна управлінська еліта в Україні: якісні характеристики, шляхи та методи підготовки : монографія / В.А. Ребкало, М.І. Пірен, В.В. Тертичка. — К. : НАДУ, 2003. — 187 с.

 60. Траверсе О. Політичне лідерство : поняття, дискурс, практика / О. Траверсе // Віче. - 2006. - № 17-18. - С. 73-76.

 61. Шитюк М.М., Єнтіс М.Є. Проблема політичного лідерства в сучасній Україні / М.М. Шитюк, М.Є. Єнтіс // Наукові праці. Серія Політичні науки. — 2004. — Т.34. — 21. — С. 69-73.

 62. Шульга М.О. Етапи становлення політичної еліти в Україні в роки незалежності / М.О. Шульга // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2006. — № 4. — С. 24-37.


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ

Оцінювання вступного випробування здійснюється за 100-бальною шкалою (від 0 до 100 балів). Мінімальна кількість балів – 0. Максимальна кількість балів – 100. Прохідний бал – 25.
0 – 24 бали

незадовільно

“2”

25 – 74 бали

задовільно

“3”

75 – 89 балів

добре

“4”

90 – 100 балів

відмінно

“5”

Відповідь студента зараховується в наступних випадках:  • Теоретичні питання розкрито в повному обсязі, відповідь на питання викладено в логічній послідовності, зроблено правильні висновки.

  • Теоретичні питання розкрито в повному обсязі, але матеріал викладено в недостатній логічній послідовності або зроблені неправильні висновки.

  • Частина питань розкрито не в повному обсязі, зроблені незначні помилки.

За результатами співбесіди відповідь студента не зараховується, якщо більша частина теоретичних питань не була висвітлена або всі питання повністю не розкриті.База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка