Програма співбесіди з основ правознавства для категорії осіб згідно з п. 10. 1 та п. 10. 2 X розділуСкачати 176.96 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір176.96 Kb.
ДЕРЖАВНА ПЕНІТЕНЦІАРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ

ПРОГРАМА

СПІВБЕСІДИ З ОСНОВ ПРАВОЗНАВСТВА

(для категорії осіб згідно з п. 10.1 та п. 10.2 X розділу

Правил прийому до Академії Державної пенітенціарної служби)

для вступу на навчання

на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти

(на базі повної загальної середньої освіти)

Розглянуто та схвалено на засіданні

вченої ради Академії Державної пенітенціарної служби

«01» квітня 2016 року, протокол № 6

Чернігів – 2016

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма співбесіди з «Основ правознавства» складена для осіб яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право. За результатами співбесіди також зараховуються до Академії на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб вступники: які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революція Гідності), та які звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року; визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 11-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Програма співбесіди з «Основ правознавства» для зазначених осіб містить програмний матеріал аналогічний тому, що вивчається у загальноосвітніх школах і з яким абітурієнти повинні ознайомитися у процесі підготовки до співбесіди. Всі питання об’єднуються у розділи відповідно до галузей права. Під час вивчення даного курсу необхідно засвоїти основні поняття теорії держави і права, таких галузей права, як конституційне, адміністративне, кримінальне, цивільне, екологічне, трудове та інші. Ознайомитися з судовою системою її завданнями, системою і функціями правоохоронних та правозахисних органів України.

Звертаємо Вашу увагу на те, що враховуючи специфіку нашого навчального закладу, підпорядкування Академії Державній пенітенціарній службі України, до програми включенні питання, що стосуються кримінально-виконавчого права.

Програма співбесіди складається з пояснювальної записки, змісту програми, критеріїв оцінки співбесіди та списку рекомендованої літератури.Абітурієнти повинні знати:

теоретичні основи цивільного, адміністративного, кримінального та кримінально-виконавчого права;

практику застосування цивільного, адміністративного, кримінального та кримінально-виконавчого законодавства та пов’язані з цим проблеми;

основні наукові тенденції та вдосконалення законодавства.Абітурієнти повинні вміти:

чітко формулювати та пояснювати поняття, що містяться в положеннях цивільного, адміністративного, кримінального та кримінально-виконавчого законодавства;

орієнтуватись в чинній законодавчій базі;

аналізувати норми права;

розв’язувати практичні ситуації, пов’язані з провадженням цивільних та кримінальних справ

ЗМІСТ ПРОГРАМИЗавдання співбесіди – виявити рівень знань абітурієнта з навчальної дисципліни «Основи правознавства» згідно з Програмою для середньої загальноосвітньої школи, рекомендованої Міністерством освіти і науки України на поточний навчальний рік.


Теорія держави та права

Держава та право як закономірний результат розвитку цивілізації, історичне надбання людства. Роль держави і права як неодмінних атрибутів політичної влади.

Поняття і види влади. Призначення державної влади в демократичному суспільстві. Пріоритет загальносуспільних інтересів.

Суспільна влада і соціальні норми первісного суспільства. Основні теорії походження держави і права. Основні причини і форми виникнення держави. Особливості виникнення держави в сучасний період.

Поняття та основні ознаки держави. Роль держави в реалізації загаль­носуспільних і класових інтересів.

Держава – центральний елемент політичної системи суспільства.

Поняття функцій держави. Види функцій держави. Внутрішні і зовнішні функції держави. Основні форми здійснення функцій держави – законодавча, виконавча, судова.

Поняття форми держави. Елементи форми держави. Характеристика форм державного правління. Характеристика форм державного устрою. Види державно-правового (політичного) режиму.

Поняття історичного типу держави та права. Найголовніші риси держави та права різних історичних епох. Теорія конвергенції. Перспективи історичного розвитку держави і права.Виникнення ідеї правової держави та внесок українських вчених у її розроблення. Поняття правової держави, її знаки та особливості. Основні напрямки формування правової держави в Україні. Поняття і загальна характеристика громадянського суспільства.

Поняття та види соціальних норм. Місце правових норм у системі соціальних норм.

Поняття та ознаки права. Роль права в реалізації загальносуспільних і класових інтересів. Єдність та відмінність права і моралі. Моральна зумовленість правових норм.

Право як суспільне явище (об'єктивне право) і як конкретне повноваження особи (суб'єктивне право). Функції права. Форми (джерела) права: поняття і види.

Поняття правовідносин, їх ознаки. Структура правовідносин: суб'єкти, об'єкти, зміст. Види правовідносин.

Юридичний факт як підстава виникнення, зміни та припинення правовідносин. Види юридичних фактів.Види правових систем у сучасному світі та їх загальна характеристика.

Поняття системи права. Поділ права на галузі, правові інститути та правові норми. Загальна характеристика основних галузей права України. Види правових норм залежно від галузей права: конституційні, адміністративні, трудові, цивільно-правові, кримінальні, процесуальні. Структура норми права: гіпотеза, диспозиція, санкція.

Поняття законодавства, його система. Горизонтальна структура системи законодавства: галузі законодавства, нормативні інститути та нормативні приписи. Вертикальна структура системи законодавства. Конституції, закони і підзаконні акти. Нормативно-правові акти та індивідуально-правові акти.

Мета і форми систематизації нормативно-правових актів: інкорпорація та кодифікація.

Законність. Юридичні гарантії законності.

Поняття і загальна характеристика правомірної і неправомірної пове­дінки. Поняття, причини, ознаки і види правопорушень. Поняття і види юридичної відповідальності. Підстави і цілі юридичної відповідальності. Обставини, що виключають юридичну відповідальність.
Конституційне законодавство України

Багатовікові державотворчі традиції українського народу. Держави, що існували на території сучасної України..

Правові пам'ятки як важливий елемент національної культури. Коротка характеристика історичного значення найважливіших правових пам'яток України ІХ-ХХ століття. Звичаєве право. «Руська Правда» Ярослава Мудрого. Литовські статути. Магдебурзьке право. «Березневі статті» Богдана Хмельницького. Конституція Пилипа Орлика. «Права, за якими судиться малоросійський народ». Універсали Центральної Ради. Конституційні акти доби революції 1917-1921 років. Конституції Радянської України.

Закріплення державного, народного й національного суверенітету в Декларації про державний суверенітет України.

Утворення держави Україна. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року. Питання правонаступництва України. Референдум 1 грудня 1991 року.

Конституція України – Основний закон держави, її структура.

Конституційна форма правління, державного устрою і політичного режиму України. Державна символіка України.

Засади територіального устрою України. Система адміністративно-територіального устрою України. Автономна Республіка Крим – невід'ємна частина України.

Основи зовнішньополітичної діяльності та принципи участі України в міжнародних об'єднаннях (співдружностях).

Поняття невід'ємних прав людини. Єдність прав і обов'язків, неприпу­стимість зловживання правами і свободами, гарантованість прав і свобод, взаємна відповідальність держави та громадянина.

Сучасні міжнародно-правові стандарти в галузі прав людини. Загальна декларація прав людини. Міжнародні пакти про громадянські та політичні права й про економічні, соціальні та культурні права.Конституційні принципи правового статусу громадян України.

Відповідність конституційного статусу громадян України міжнародним стандартам.

Правовий статус особи і громадянина України. Загальна характеристика особистих, політичних, економічних, соціальних та культурних прав і свобод громадян України. Конституційні обов'язки громадян України.

Держава – гарант захисту конституційних прав та свобод громадян.

Єдність і відмінність понять «людина», «особа», «громадянин». Громадянство та підданство.

Поняття громадянства України. Порядок набуття і припинення громадянства України.

Право на освіту за законодавством України. Закон України «Про освіту».

Право громадян на об'єднання в політичні партії і громадські організації за законодавством України. Закон України «Про громадські об'єднання». Закон України «Про політичні партії в Україні».

Право громадян на свободу світогляду і віросповідання за законодавством України. Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації».

Поняття національного суверенітету. Законодавство про національні меншини в Україні. Законодавство про мови в Україні. Державна мова в Україні. Статус мов національних меншин.

Поняття та форми здійснення народного суверенітету.

Поняття референдуму і види референдумів в Україні. Закон України «Про всеукраїнський референдум».

Принципи виборчого права і види виборчих систем. Виборча система України. Порядок і організація виборів народних депутатів України.

Державна служба і державні службовці. Основні принципи державної служби. Закон України «Про державну службу».

Конституційний принцип поділу державної влади. Система органів державної влади за Конституцією України.Основні завдання законодавчої влади. Правовий статус і компетенція Верховної Ради України. Структурні органи, посадові особи та апарат Верховної Ради. Голова Верховної Ради України і його заступники. Комітети, тимчасові спеціальні й тимчасові слідчі комісії. Рахункова палата. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Регламент Верховної Ради України.. Правовий статус народних депутатів України.

Поняття законодавчого процесу в Україні. Право законодавчої ініціативи. Питання, які визначаються виключно законами України.

Президент України, його правовий статус і компетенція. Порядок і умови обрання та припинення повноважень Президента України. Адміністрація Президента України. Рада національної безпеки і оборони України.

Правовий статус та компетенція Кабінету Міністрів України. Склад і порядок формування Кабінету Міністрів України. Повноваження Прем'єр-міністра України.

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади в Україні.

Правовий статус та компетенція місцевих державних адміністрацій.

Поняття місцевого самоврядування в Україні. Територіальні громади. Система місцевого самоврядування в Україні. Ради та їхні виконавчі органи. Міський, селищний, сільський голова. Органи виконавчої влади на місцях. Органи самоорганізації населення.

Європейська хартія про місцеве самоврядування.
Адміністративне право

Загальна характеристика Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Поняття, предмет та завдання адміністративного права. Співвідношення переконання і примусу в державному управлінні. Види примусу.

Поняття адміністративного правопорушення. Ознаки та види адміністративного проступку. Склад адміністративного правопорушення. Адміністративна відповідальність. Поняття та види адміністративних стягнень. Порядок притягнення до адміністративної відповідальності. Органи, що розглядають справи про адміністративні правопорушення.


Кримінальне право

Загальна характеристика Кримінального кодексу України.

Поняття злочину та його ознаки. Стадії вчинення злочину. Добровільна відмова від доведення злочину до кінця. Поняття та підстава кримінальної відповідальності. Склад злочину, його елементи.

Осудність та обмежена осудність. Співучасть у злочині (поняття, види співучасників, їх кримінальна відповідальність).

Обставини, що виключають злочинність діяння. Звільнення від кримінальної відповідальності.

Поняття, мета і види кримінальних покарань. Призначення покарання.

Звільнення від покарання та його відбування.

Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.

Відповідальність за окремі види злочинів.Цивільне право

Загальна характеристика Цивільного кодексу України.

Поняття та предмет цивільного права.

Поняття фізичної, особи її цивільна правоздатність і цивільна дієздатність. Фізична особа-підприємець. Опіка та піклування. Поняття та ознаки юридичної особи, види юридичних осіб. Створення юридичної особи, її цивільна правоздатність і цивільна дієздатність.

Поняття та види правочинів. Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину. Поняття, підстави та види представництва.

Поняття позовної давності (загальна і спеціальна позовна давність).

Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування і соціальне буття фізичної особи.

Загальні положення про право власності та його захист. Форми та види власності. Речові права на чуже майно. Поняття права інтелектуальної власності (об'єкти, суб'єкти). Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право).

Зобов'язання, підстави його виникнення і припинення. Види забезпечення виконання зобов'язань.

Поняття та умови договору. Укладення, зміна і розірвання договору. Окремі види зобов'язань (договірні і недоговірні зобов'язання ). Договір купівлі-продажу. Договір дарування. Договір найму (оренди). Відшкодування шкоди (підстави відповідальності за завдану майнову та моральну шкоду).

Загальні положення про спадкування. Спадкування за заповітом. Спадкування за законом.

Захист цивільних прав та інтересів.

Поняття та види цивільно-правової відповідальності, її особливості. Підстави цивільно-правової відповідальності.
Сімейне право

Загальна характеристика Сімейного кодексу України.

Поняття шлюбу. Умови вступу до шлюбу. Перешкоди до укладання шлюбу. Порядок укладення шлюбу. Особисті права та обов'язки подружжя. Майнові правовідносини подружжя. Шлюбний договір: поняття та порядок укладання. Підстави і порядок припинення шлюбу та визнання шлюбу недійсним.

Особисті немайнові права та обов'язки батьків і дітей. Майнові правовідносини батьків і дітей. Позбавлення батьківських прав. Опіка і піклування та патронат над дітьми.Житлове право

Загальна характеристика Житлового кодексу України.

Право громадян на житло і форми його реалізації. Поняття і види житлових фондів.

Договір найму жилого приміщення в будинках державного та громадського житлових фондів. Порядок надання житла в Україні. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку.

Правове регулювання приватизації житла. Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду».
Екологічне право

Правова охорона навколишнього природного середовища. Загальна характеристика Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища». Екологічні права і обов'язки громадян.

Загальне і спеціальне використання природних ресурсів. Права та обов'язки власників природних ресурсів і природокористувачів. Відповідальність за порушення екологічного законодавства.
Земельне право

Загальна характеристика Земельного кодексу України. Право власності на землю. Оренда землі. Охорона земель. Порядок вирішення земельних спорів. Землеустрій в Україні.


Трудове право

Загальна характеристика Кодексу законів про працю України.

Трудові правовідносини : поняття і структура. Трудовий договір, його види. Контракт. Сторони, строки і зміст трудового договору. Укладення трудового договору. Зміна умов трудового договору.

Прийняття на роботу. Звільнення з роботи. Особливості прийняття на роботу неповнолітніх.

Загальні підстави припинення трудового договору.

Порядок розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

Порядок розірвання трудового договору з ініціативи працівника.

Колективний договір, його зміст та порядок укладання.

Робочий час і його види. Скорочений та неповний робочий час. Нормальна тривалість робочого часу. Нормований і ненормований робочий час. Надурочний робочий час. Особливості праці жінок, молоді та інвалідів.

Поняття і види часу відпочинку. Види відпусток.

Трудова дисципліна. Види дисциплінарних стягнень. Порядок їх накладення і зняття.

Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, заподіяну з їх вини підприємству. Види матеріальної відповідальності. Матеріальна відповідальність підприємств, установ, організацій за шкоду, заподіяну працівникам.

Трудові спори. Порядок розгляду трудових спорів. Органи, що розглядають трудові спори.

Оплата праці.

Право громадян на соціальний захист. Пенсійне забезпечення громадян. Види пенсій за законодавством України.
Фінансове право

Органи, які здійснюють фінансову діяльність в Україні. Поняття і загальна характеристика фінансового права та його місце в системі права. Загальна характеристика Бюджетного кодексу України.

Бюджетна система України: поняття і загальна характеристика, її принципи. Поняття та значення бюджету. Бюджетний процес, його учасники та стадії. Доходи та видатки Державного і місцевих бюджетів.
Господарське право

Поняття і предмет господарського права.

Поняття підприємницької діяльності. Підприємницька діяльність в Україні: правова основа, основні види і форми підприємництва.
Судова система Україні. Правоохоронні та правозахисні органи

в Україні.

Завдання судової влади. Судова система України. Основні принципи судоустрою. Конституційний Суд України (склад, порядок формування, компетенція). Суди загальної юрисдикції (система, функції, порядок формування).Місцеві суди: види, склад, повноваження. Роль апеляційних судів у здійсненні правосуддя. Основні функції та призначення Вищих спеціалізованих судів. Верховний суд України, його структура та повноваження. Основні принципи судочинства в Україні. Порядок розгляду справ у судах. Державна судова адміністрація України. Вища рада юстиції України: порядок формування та основні функції.

Державна виконавча служба. Державна пенітенціарна служба України, її завдання та функції. Загальна характеристика кримінально-виконавчого кодексу України.Поняття правоохоронного органу. Система правоохоронних органів в Україні, їх основне призначення. Прокуратура України, її структура і повноваження. Завдання і компетенція органів внутрішніх справ (міліції). Правовий статус Служби безпеки України.

Міністерство юстиції України, його органи. Адвокатура України і її місце у захисті прав людини. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.Поняття оперативно-розшукової діяльності, досудового слідства.

Загальна характеристика Кримінально-процесуального кодексу України.

Загальна характеристика Цивільного процесуального кодексу України.

Критерії оцінювання:

обсяг і глибина знань;

вміння критично і творчо розглянути програмний матеріал, робити самостійні логічні висновки;

вміння пов’язувати теоретичні знання й практичні навички;

обізнаність із основною та додатковою літературою;

вміння чітко, точно й правильно оформлювати відповідь на всі теоретичні питання;

рівень мовленнєвої та загальної культури. Зокрема: вживання слів відповідно до їх значення, володіння нормами літературної вимови та акцентуації, точність вживання граматичних форм, чистота мовлення, етика поведінки.
Критерії оцінювання відповіді абітурієнта на співбесіді:

Відповідь усна, у білеті 3 відкритих питання, повна відповідь на кожне з яких дорівнює 4 балам. Кожна відповідь оцінюється окремо, загальна оцінка за результатами співбесіди включає відповіді на усі питання.

Відповідь на кожне питання оцінюється за такими критеріями:

10-12 балів   абітурієнт правильно, системно, послідовно, грамотно і логічно дає повну відповідь на теоретичні питання;

7-9 балів   абітурієнт правильно використовує теоретичні положення і володіє необхідними навичками по узагальненню та систематизації відповіді, проте допускає незначні помилки й погрішності;

4-6 балів   абітурієнт викладає тільки основний матеріал, але не окреслює необхідні деталі, допускає неточні формулювання понять, відповідає неповно й не аргументовано;

0-3 балів   абітурієнт не виклав значної частини програмного матеріалу або допустив суттєві помилки при відповіді на теоретичні питання.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Нормативна: 1. Конституція України : наук.-практ. комент. / Нац. акад. правов. наук України ; редкол.: В. Я. Тацій [та ін.]. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2011. – 1128 с.

 2. Декларація про державний суверенітет України: Декларація від 16.07.1990 № 55-XII // (поточна редакція від 16.07.1990) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-12

 3. Про проголошення незалежності України: Постанова Верховної Ради УРСР від 24.08.1991 № 1427-XII (поточна редакція від 24.08.1991) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1427-12

 4. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI. // (поточна редакція від 01.02.2015) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17

 5. Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III // (поточна редакція від 06.09.2014) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14

 6. Кодекс законів про працю від 10.12.1971 № 322-VIII // (поточна редакція від 08.02.2015) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08

 7. Кодекс адміністративного судочинства від 06.07.2005 № 2747-IV. // (поточна редакція від 06.02.2015) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2747-15

 8. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X // (поточна редакція від 06.02.2015) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran1082#n1082

 9. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III // (поточна редакція від 08.02.2015) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

 10. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-III // (поточна редакція від 26.10.2014) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2947-14

 11. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV // (поточна редакція від 06.02.2015) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15

 12. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IV // (поточна редакція від 06.11.2014) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1618-15

 13. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV // (поточна редакція від 06.02.2015) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15

 14. Про всеукраїнський референдум: Закон України від 06.11.2012 № 5475-VI // (поточна редакція від 06.11.2012) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5475-17

 15. Про вибори народних депутатів України : Закон України від 17.11.2011 № 4061-VI // (поточна редакція від 15.05.2014) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4061-17

 16. Про громадянство України: Закон України від 18.01.2001 № 2235-III // (поточна редакція від 06.12.2012) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2235-14

 17. Про охорону навколишнього середовища: Закону України від 25.06.1991 № 1264-XII // (поточна редакція від 01.01.2015) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1264-12

 18. Про міліцію: Закон України від 20.12.1990 № 565-XII // (поточна редакція від 01.01.2015) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/565-12

 19. Про освіту: Закон України від 23.05.1991 № 1060-XII // (поточна редакція від 01.01.2015) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1060-12

 20. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII // (поточна редакція від 01.01.2015) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

 21. Про судоустрій і статус суддів України : Закон України від 07.07.2010 № 2453-VI // (поточна редакція від 01.01.2015) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2453-17

 22. Загальна декларація прав людини : Міжнародний документ від 10.12.1948 // (поточна редакція) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_015

 23. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права: Міжнародний документ від 16.12.1966 // (поточна редакція) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_042

 24. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права: Міжнародний документ від 16.12.1966 // (поточна редакція від) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_043


Основна:

 1. Колодій І.М. Основи правознавства. – К.: Апріоріт, 2001.

 2. Котюк І.І. Основи правознавства: Підручник для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: «Генеза», 2002.

 3. Основи правознавства / За ред. І. Усенка. – К., 2001.

 4. Правознавство: Підручник / Авт. кол.; За ред. В.В.Копейчикова – К.: Юрінком Інтер, 2004.

 5. Правознавство: Навч. посіб. / За ред. Т.В. Варфоломеєвої, В.П. Пастухова. – К.: Знання-Прес, 2004.

 6. Правознавство: Навч. посіб. (колектив авторів Академії ДПС України) – Ірпінь. – 2004.

 7. Права людини і громадянина в Україні: Навч. посіб. / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник, – К., 2004.

 8. Теорія держави і права: Навч. посіб. / А.Ю. Олійник, С.Д. Гусарєв, О.Л. Слюсаренко. – К.: Юрінком Інтер, 2001.

 9. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. – К., 2003.

 10. Хрестоматія з правознавства: Навч. посіб. / Уклад. Л. О. Лоха, О. Д. Наровлянський. – К., 2003.

 11. Правознавство: Підручник / В. В. Копєйчикова, А. М. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2006.

 12. Кравчук М. Правознавство. – Тернопіль: Карт-бланш, 2003.

 13. Правознавство / Пилипенко П.: Навч.пос. – Львів: Новий світ-2000, 2006.

 14. Понікаров В.Д. Правознавство. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2004.Розробник:

начальник кафедритеорії та історії держави та права, конституційного права

доктор юридичних наук Л.П. Шумна


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка