Програма співбесіди з дисципліни «Основи економіки» для конкурсногоСкачати 67.48 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір67.48 Kb.
#21846
ТипПрограма
ПРОГРАМА

співбесіди з дисципліни «Основи економіки» для конкурсного відбору кандидатур на навчання за освітньо-професійною програмою післядипломної підготовки за спеціальностями «Міжнародні економічні відносини» та «Міжнародний бізнес»
Вступ до економіки

Сутність економіки. Економічні категорії, закони, принципи. Предмет економічної науки. Методи пізнання економічних процесів та явищ, їх класифікація. Значення економічної науки в житті окремої людини та суспільства. Об'єктивне та суб'єктивне в економіці. Економічна політика та її роль в суспільних відносинах. Сутність економічної політики, її напрями, пріоритети, методи та важелі.


Основи суспільного виробництва та рушійні сили економічного розвитку

Сутність та структура економічних потреб суспільства. Суб'єкти та об'єкти економічних відносин. Економічні інтереси, їх класифікація та взаємодія. Економічні інтереси і потреби: діалектика взаємозв'язку. Єдність і суперечності в системі інтересів суспільства. Економічна поведінка споживача. Споживацькі оцінки корисності. Формаційний та цивілізаційний підходи до процесів суспільного розвитку. Об'єктивні основи та етапи цивілізаційного процесу. Постіндустріальна цивілізація: зміст, риси.

Суспільне виробництво та його елементи. Матеріальне і нематеріальне виробництво. Суспільний поділ праці та його форми. Економічний зміст процесів виробництва, обміну, розподілу та споживання. Основні економічні фактори (ресурси) виробництва, їх взаємодія. Закон відносної обмеженості економічних ресурсів. Межа виробничих можливостей. Результативність виробництва та її показники. Основні напрями підвищення ефективності суспільного виробництва.

Зміст і структурні елементи економічної системи. Цілісність, органічність та ієрархічність економічної системи. Джерела розвитку економічної системи. Типи і еволюція економічних систем. Ринкова економіка вільної конкуренції. Державно-монополістичний капіталізм. Командно-адміністративна система. Соціально-орієнтована ринкова економіка. Змішані (поліформічні) економічні системи. Перехідні економічні системи: зміст, риси, суперечності.

Економічні відносини як суспільна форма і спосіб організації економічної системи. Структура економічних відносин. Соціально-економічні відносини. Організаційно-економічні та техніко-економічні відносини.

Власність та її роль в економічній системі. Економічний та правовий зміст власності. Суб'єкти та об'єкти відносин власності. Основні форми власності, їх взаємодія. Індивідуальна власність. Приватна власність. Колективна власність та її види. Корпоративна та державна власність. Особливості акціонерної форми власності. Інтелектуальна власність.

Генезис форм організації суспільного виробництва. Натуральна (традиційна) форма організації виробництва. Товарна форма організації суспільного виробництва. Товар і його властивості. Відмінність товару від продукту. Властивості товару: споживна вартість, мінова вартість, вартість. Індивідуальна і суспільна вартість. Закон вартості, його зміст і функції. Нове в розумінні сутності товару та форм його реалізації. Специфіка послуги як товару. Інформація як товар.

Виникнення і розвиток грошових відносин. Суть і функції грошей. Різноманітність форм грошей: товарні, металеві та паперові гроші; кредитні та електронні гроші. Функціональні форми грошей. Грошовий обіг та його закони.


Ринок та ринкова економіка

Об'єктивні умови виникнення ринку та його сутність. Характерні риси та основні принципи функціонування ринку. Функції ринку: регулююча, розподільча, стимулююча, інтегруюча, контролююча. Структура та види ринку. Критерії класифікації ринків. Економічні основи ринкового механізму: мета, обмеження, вибір.

Економічна природа попиту. Закон попиту. Цінові та нецінові чинники впливу на попит. Еластичність попиту за ціною. Пропозиція та чинники, що її визначають. Закон пропозиції. Діалектична залежність попиту на пропозиції. Ринкова рівновага. Дефіцит і надлишок товарів. Механізм ринкового саморегулювання.

Конкуренція як економічна категорія та її сутність. Закон конкуренції: економічна основа та механізм. Види економічної конкуренції: внутрішньогалузева і міжгалузева, досконала та недосконала. Методи і способи конкурентної боротьби. Цінова та нецінова конкуренція. Монополістична конкуренція. Антимонопольна політика в ринковій економіці.

Поняття та основні риси інфраструктури ринку. Біржа як елемент ринкової інфраструктури, її види та функції. Сутність, цілі та функції товарної біржі. Суб'єкти товарної біржі. Фондова біржа. Основні види операцій, здійснюваних на фондовій біржі. Банки та небанківські інституції ринкової інфраструктури. Інфраструктура ринку праці. Біржа праці.
Підприємство (фірма) та підприємництво в системі ринкових відносин.

Підприємництво як форма діяльності в умовах ринкової економіки. Підприємництво і ринок. Мікроекономічний рівень і суб’єкти господарювання: підприємства (фірми), домогосподарства. Суб’єкти, об’єкти та види підприємництва. Державне підприємство. Організаційно-правові форми підприємництва. Індивідуальне підприємництво (одноосібне володіння).

Господарське товариство (партнерство). Акціонерні підприємства. Корпорація. Малий бізнес. Ризик у підприємницькій діяльності та його види. Венчурний бізнес. Система франчайзингу.

Капітал (фонди) підприємств та їх обіг. Структура капіталу (фондів). Основний та оборотний капітал (фонди). Амортизація. Капіталовіддача та капіталоємність. Собівартість та ціноутворення.

Витрати виробництва і витрати підприємства. Собівартість продукції її структура. Ринкова ціна: її сутність і структура. Функції ціни. Види цін. Класифікація цін ринкової економіки. Чинники, що впливають на ціну: вартісні, попиту, пропозиції, пси­хологічні та ін. Цінова політика і методи ціноутворення. Вплив конкурентного середовища на ціноутворення.

Комерційний розрахунок. Прибуток та його економічна природа. Норма і маса прибутку. Рентабельність підприємств. Заробітна плата її форми і системи. Економічна сутність домогосподарства. Місце домогосподарства в економічному житті суспільства та їх функції. Доходи. Витрати та заощадження домогосподарств.


Національна економіка

Суспільне відтворення та його види. Суспільний продукт і його форми. Методи обчислення суспільного продукту. Валовий внутрішній продукт (ВВП), його суть і відтворювальна структура. Національне багатство: його структура. Проблеми розширеного відтворення національного багатства та шляхи розв'язання екологічних проблем.

Поняття і чинники економічного зростання. Типи економічного зростання. Проблеми темпів економічного зростання. Роль інвестицій в економічному зростанні. Економічна сутність інновацій. Показники економічного зростання. Циклічність – форма економічного розвитку. Типологія економічних циклів. Фази класичного ділового циклу. Економічні кризи та їх причини.

Держава та її регулююча роль в економіці. Необхідність державного регулювання економіки. Межи і форми державного втручання в регулювання економічного відтворення. Економічний інструментарій та важелі державного впливу на ринкову економіку. Коротко- та довгострокове програмування економічного розвитку. Індикативне планування економічного розвитку.

Зайнятість: суть і форми. Ринок праці як регулятор зайнятості. Конкуренція на ринку праці. Неповна зайнятість та її причини. Безробіття, його форми і види. Рівень безробіття. Соціально-економічні наслідки безробіття. Сутність і структура відтворення робочої сили. Демографічні проблеми економічного розвитку.

Фінансова система та фіскальна політика держави. Сутність, структура та функції фінансової системи. Державні фінанси та їх роль у ринковій економіці. Державний бюджет: структура доходів і видатків. Податкова система: суть, структура, значення. Суть і функції податків. Грошово-кредитна система, її елементи та типи. Структура сучасної кредитної системи. Центральний банк, його операції, їх види та функції. Комерційні банки.

Інфляція: зміст і причини виникнення. Вимір інфляції. Види інфляції. Соціально-економічні наслідки інфляції. Антиінфляційна державна політика.
Сучасна світова економіка

Суть і різновиди міжнародних економічних відносин. Глобалізація як тенденція соціально-економічного розвитку. Об'єктивні передумови виникнення, економічний зміст та етапи розвитку світового господарства. Міжнародний поділ та спеціалізація праці. Інтернаціоналізація господарських відносин і продуктивних сил. Транснаціональні корпорації та їх роль у світовому господарстві. Міжнародна економічна інтеграція. Нерівномірність розвитку економіки окремих регіонів і країн світу.

Міжнародна торгівля, її види та структура. Міжнародна міграція трудових ресурсів. Вивіз капіталу і міжнародна інвестиційна діяльність. Прямі та портфельні інвестиції. Інвестиційний клімат. Міжнародний кредит. Міжнародні валютні відносини. Валютні системи: національна, міжнародна (регіональна), світова. Валютний ринок і валютний курс. Європейська валютна система. Міжнародні валютно-фінансові організації. Світовий банк. Міжнародний валютний фонд.
Економіка України

Природно-ресурсний потенціал економічного розвитку України. Соціально-економічний розвиток України на сучасному етапі. Специфіка формування ринкових відносин в Україні. Відносини та форми власності в Україні в період переходу до ринку. Інфляція в економіці України.Особливості здійснення процесів роздержавлення та приватизації в Україні. Формування інфраструктури ринку в Україні. Становлення та розвиток грошово-кредитної системи України. Банківська система України та проблеми її формування. Проблеми зайнятості в Україні. Формування інфраструктури ринку в Україні.

Передумови та фактори входження економіки України у світове господарство. Експортно-імпортний потенціал України. Об’єктивні основи зовнішньоекономічних зв’язків України, її геоекономічні інтереси. Основні напрями, форми і суб’єкти зовнішньоекономічних відносин України. Основні торговельні партнери України у світовому господарстві. Економічні відносини України з ЄС. Економічне співробітництво України в рамках СНД. Міжнародні валютно-фінансові відносини України. Проблеми зовнішньої заборгованості України. Залучення іноземного капіталу в економіку України. Відносини України з міжнародними економічними та фінансовими організаціями. Україна і проблеми глобалізації сучасної економіки.
Каталог: uploads -> files
files -> Рівненський державний гуманітарний університет
files -> 929 Ж71 Жизнь замечательных людей
files -> Перелік тем дисертаційних досліджень, захищених в установах напн україни у 2013 році
files -> Ч. ІІІ кривий Ріг 2008 (075. 8) Ббк 87. я73 К20 Рецензент и Шрамко Я. В
files -> 01(075. 8) К57 Коготков Д. Я. Коготков, Дмитрий Яковлевич
files -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
files -> Харківський національний університет внутрішніх справ
files -> Інформація про роботу центру соціального аналізу та вдосконалення навчально-виховного процесу двнз «Криворізький національний університет» липень 2006 року  вересень 2014 року
files -> Темы рефератов для самостоятельной работы Контрольные тесты Вопросы для зачета
files -> Учебно-методическая карта дисциплины

Скачати 67.48 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка