Програма спецсемінару "Аналіз художнього твору" для студентів денної і заочної форм навчання Спеціальності 8030501 "Скачати 250.37 Kb.
Дата конвертації13.04.2016
Розмір250.37 Kb.
#4974
ТипПрограма
Навчальна програма

спецсемінару "Аналіз художнього твору"

для студентів денної і заочної форм навчання

Спеціальності 8030501 "українська мова та література"

освітньо-кваліфікаційного рівня 7030501 – "спеціаліст"


Укладач: к.ф.н., доцент Вишняк М.Я.Вступ.

Програма спецсемінару "Аналіз художнього твору" складена відповідно до навчальних планів Міністерства освіти і науки України, за якими передбачається підготовка висококваліфікованих спеціалістів – філологів, які володіють основами знань з виучуваних дисциплін.Предметом розгляду на спецсемінарі є найбільш визначальні питання, що стосуються аналізу художнього твору.

Зв’язки з іншими дисциплінами:

Проведення спецсемінару "Аналіз художнього твору" передбачає зв’язки з історією становлення і утвердження та розвитку української літератури, літературною критикою, літературознавством та розглядається в тісному контексті із літературознавчою думкою в загальнослов’янському та європейському літературознавстві.Мета і завдання спецсемінару.

В процесі занять із спецсемінару студенти мають повторити і закріпити отримані раніше відомості з аналізу художнього твору, отримані ними в процесі попереднього вивчення курсів "Вступ до літературознавства", "Теорія літератури", "Українське літературознавство", а також засвоїти нові відомості до аналізу художнього твору, що дискутуються в науковій, навчальній та методичній літературі.


Тематика та план спецсемінару.

Для спецсемінару за навчальним планом відводиться 39 годин. В даній програмі з цих годин на лекції заплановано 8 годин, інші години плануються на проведення семінарських занять (28 годин) і підсумкової контрольної роботи (3 години).Лекційні години розраховані на теоретичний матеріал, засвоєння якого сприятиме підготовці студентів до їх активної роботи на семінарських заняттях, які будуть присвячені основним питанням аналізу художнього твору.

Тематичний план спецсемінару з розподілом навчального часу за розділами і темами.


№ п/п

Тема (розділ)

Всього

В тому числі:

Форми контролю

лекцій

семінарів

лабораторних

СРС

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Вступне заняття. Поняття "Художня література".
2

2.

Література як вид мистецтва
2

3.

Літературний твір як художнє ціле
2

4.

Аналіз художнього твору як проблема сучасного літературознавства
2

5.

Епічний твір і його специфіка2


6.

Ліричний твір і його специфіка2


7.

Драматичний твір і його специфіка2


8.

Цілісний аналіз епічного твору2


9.

Проблемно-тематичний аналіз епічного твору2


10.

Пообразний аналіз епічного твору2


11.

Естетичний трактат І. Франка "Із секретів поетичної творчості"2


12.

Ліричний твір і його аналіз2


13.

Драматичний твір і його аналіз2


14.

Аналіз роману О. Гончара "Собор"2


15.

Аналіз драми О. Коломийця "Дикий Ангел"2


16.

Аналіз лірики В. Сосюри3


17.

Аналіз ліро-епосу В. Сосюри3


18.

Підсумкова залікова контрольна робота3
39

8

31Тематика занять із спецсемінару "Аналіз художнього твору".

Всього на курс 39 годин.

З них: лекцій 8 годин, семінарських занять 31 година.
Тема 1. Вступне заняття.

Лекція: Поняття "художня література".

План лекції:


  1. Визначення цілей і завдань спецсемінару.

  2. Основні питання, що виносяться на спецсемінар.

  3. Поняття "художня література".

  4. Художня література в її історичному розвитку.

  5. Перспективи розвитку і стан вивчення художньої літератури на сучасному етапі.

Література:

  1. Арнаутов М. Психология литературного творчества. – М., 1970.

  2. Бахтин М. Эстетика словесного творчества. – М., 1972.

  3. Бельчиков Н. Пути и навыки литературоведческого труда.

  4. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. – К., 1997.


Тема 2.

Лекція: Література як вид мистецтва.

План лекції:


  1. Художня література – мистецтво слова.

  2. Слово як знак.

  3. Література як мистецтво часове. Час і простір в літературі. Поняття про хронотоп.

  4. Відмінність художнього осмислення життя від наукового знання. Художній образ.

  5. Література та інші види мистецтва.

Література:

  1. Бахтин М. Формы времени и хронотопа в романе // Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. – М., 1975.

  2. Волоков Ф. Литература как вид художественного творчества. – М., 1985.

  3. Франко І. Із секретів поетичної творчості. – К., 1969.


Тема 3.

Лекція: Літературний твір як художнє ціле.

План лекції:


  1. Цілісність літературного твору як проблема сучасної науки.

  2. Ідейно-тематична основа твору, ідея і пафос, їх образна природа.

  3. Проблематика художнього твору.

  4. Сюжет, конфлікт і фабула.

  5. Композиція як вираження змісту художнього твору.

  6. Зумовленість композиції твору його жанром.

Література:

  1. Веселовский А. Поэтика сюжетов // Веселовский А. Историческая поэтика. – М., 1989.

  2. Лесик В. Композиція художнього твору. – К., 1972.

  3. Руднева Е. Пафос художественного произведения.


Тема 4.

Лекція: Аналіз художнього твору як проблема сучасного літературознавства.

План лекції:


  1. Аналіз літературного твору – інтерпретація – герменевтика, коло їх завдань.

  2. Оцінка художнього твору традиційним літературознавством з використанням категорій змісту і форми.

  3. Поняття цілісності літературного твору.

  4. Предметно-зображальний, композиційний, мовний зріз твору. Його змістовий аспект (ідея художня, концепція, тема, проблема, пафос).

Література:

  1. Бахтин М. Проблемы текста… // Бахтин М. Эстетика словесного творчества. – М., 1972.

  2. Ковбасенко Ю. Философский анализ художественного текста. – К., 1995.

  3. Кухаренко В. Интерпретация текста. – М., 1988.

  4. Художественный текст: Проблемы изучения. – М., 1995.


Тематика і плани спецсемінарів.

Тема спецсемінару 1. Епічний твір і його специфіка.


Мета:

Вивчення сучасних понять про епос як рід літератури, його специфічні ознаки.

Засвоєння найсуттєвіших рис епічних творів від малих до найбільших форм.

Оволодіння навичками класифікації епічних творів за жанрами і жанровими різновидами.


Забезпечення:

Опорні конспекти, першоджерела – художні твори епічної форми, словники літературознавчих термінів, студентські доповіді, реферати.

Тривалість:

2 години


План спецсемінару:

  1. Вчення про літературні роди.

  2. Епос як літературний рід.

  3. Епічні жанри та їх різновиди.

  4. Специфічні особливості епічних творів.

  5. Розвиток, оновлення та модифікація епічного жанру в сучасний період.


Теми рефератів (фіксованих доповідей):

  1. Сучасний стан вивчення і класифікації епічного жанру.

  2. Малі форми епосу.

  3. Великі форми епосу.

  4. Оновлення епічного жанру в сучасній літературі.


Питання для дискусії і самоконтролю:

  1. Які форми епосу були наявними в давній українській літературі?

  2. Чи має український епос в порівнянні з зарубіжною літературою свою специфіку? В чому вона виявляється?

  3. Назвати найвизначніші досягнення українського епосу і пояснити їх своєрідність.


Тема спецсемінару 2. Ліричний твір і його специфіка.


Мета:

Вивчення сучасних теорій жанру лірики як літературного роду.

Освоєння сучасної класифікації ліричних жанрів.

Оволодіння навичками визначення ліричних жанрів, видів та різновидів.


Забезпечення:

Опорні конспекти, першоджерела – словники літературознавчих термінів, повідомлення, реферати, особисті записи студентів.

Тривалість:

2 години


План спецсемінару:

  1. Лірика як літературний рід.

  2. Сучасна класифікація лірики за жанрами.

  3. Рух жанрових форм лірики, її модифікація.

  4. Сучасний стан розвитку української лірики.Теми рефератів:

  1. Що таке лірика як літературний рід.

  2. Зародження і розвиток української ліричної поезії в давній українській літературі.

  3. Дослідження жанру лірики українськими літературознавцями.

  4. Специфічні ознаки української ліричної поезії.

  5. Досягнення української класичної і сучасної лірики.


Питання для дискусії і самоконтролю:

  1. Відмінність лірики від епосу та їх спільні ознаки.

  2. Визначити тематичні групи лірики.

  3. В чому специфіка української ліричної поезії?

  4. Яких українських авторів можна віднести до найвизначніших майстрів ліричної поезії і за що саме.


Тема спецсемінару 3. Драматичний твір і його специфіка.


Мета:

Вивчення сучасних теорій драми.

Засвоєння специфіки і класифікації драми як літературного роду.

Оволодіння навичками визначати жанри драми та виділяти їх особливі ознаки.


Забезпечення:

Опорні конспекти, словники літературознавчих термінів, особисті записи студентів, фіксовані доповіді, повідомлення, реферати.

Тривалість:

2 години


План спецсемінару:

  1. Теорія сучасної драми.

  2. Історія виникнення і розвитку драми в українській літературі та її різновиди.

  3. Специфічні ознаки жанру драми.

  4. Українська драматургія на сучасному етапі.


Теми рефератів:

  1. Драма як літературний рід.

  2. Що таке шкільна драма, історія її розвитку і модифікації.

  3. Розвиток української класичної драми в ІІ половині ХІХ – початку ХХ століття.

  4. Українська драматургія ХХ століття.


Питання для дискусій і самоконтролю:

  1. Яку роль відіграли інтермедії, "сценічні видовища" давньої української літератури в становленні жанру української комедії.

  2. Назвати різновиди української драми і навести їх приклади.

В чому вбачається жанровий синкретизм української драми (від періоду Київської Русі до сьогодення).

  1. Які українські драми засвідчують досягнення національної драматургії.


Тема спецсемінару 4. Цілісний аналіз епічного твору.


Мета:

Вивчення методики цілісного аналізу епічного твору.

Засвоєння основних теоретичних засад цілісного аналізу епічних творів.

Оволодіння практичними навичками здійснювати самостійний цілісний аналіз.


Забезпечення:

Опорні конспекти, словники літературознавчих термінів, особисті записи студентів, фіксовані доповіді, повідомлення, реферати.

Тривалість:

2 години


План спецсемінару:

  1. Поняття про цілісний аналіз художнього твору та його принцип.

  2. Основні етапи цілісного аналізу художнього твору:

а) Вступне заняття.

б) Опрацювання ідейно-художнього змісту твору.

в) Підсумковий етап цілісного аналізу художнього твору.

3. Практичний цілісний аналіз художніх творів (за вибором студентів).


Теми рефератів:

  1. Основні принципи цілісного аналізу епічного твору.

  2. Взаємозв’язок всіх елементів художнього твору при його цілісному аналізі.


Питання для дискусій і самоконтролю:

  1. Місце цілісного аналізу художнього твору в системі його характеристики.

  2. Чи є цілісний аналіз художнього твору для самодостатності його оцінки.

  3. Які роди художньої літератури піддаються цілісному аналізу.

  4. Яких методичних вимог варто дотримуватися при проведенні цілісного аналізу творів.


Тема спецкурсу 5. Проблемно-тематичний аналіз епічного твору.


Мета:

Вивчення методики проблемно-тематичного аналізу епічного твору.

Засвоєння основних принципів проблемно-тематичного аналізу епічних творів.

Оволодіння навичками самостійного проблемно-тематичного аналізу художніх творів.


Забезпечення:

Опорні конспекти, словники літературознавчих термінів, особисті записи студентів, фіксовані доповіді, повідомлення, реферати.

Тривалість:

2 годиниПлан спецсемінару:

  1. Поняття про проблемно-тематичний аналіз епічного твору.

  2. Основні етапи проблемно-тематичного аналізу епічного твору:

а) Вступна бесіда.

б) Цілісний стислий аналіз сюжету, визначення і формування основних проблем.

в) З'ясування основних проблем твору.

г) Підсумкове заняття.  1. Практичний проблемно-тематичний аналіз епічних творів, що вивчаються в школі (за вибором студентів).


Теми рефератів:

  1. Суть проблемно-тематичного аналізу епічних творів.

  2. Роль проблематики твору в проблемно-тематичному аналізі.


Питання для дискусій і самоконтролю:

  1. Роль проблемно-тематичного аналізу епічного твору в його оцінці.

  2. Чи є проблемно-тематичного аналізу епічного твору визначальним в його оцінці.

  3. Які основні методичні принципи проблемно-тематичного аналізу епічного твору.


Тема спецсемінару 6. Пообразний аналіз епічного твору.


Мета:

Вивчення методичних засад пообразного аналізу епічних творів.

Засвоєння основних принципів пообразного аналізу художнього твору.

Оволодіння практичними навичками пообразного аналізу епічного твору.


Забезпечення:

Опорні конспекти, словники літературознавчих термінів, особисті записи студентів, фіксовані доповіді, повідомлення, реферати.

Тривалість:

2 години


План спецсемінару:

  1. Поняття пообразного аналізу епічного твору.

  2. Основні етапи пообразного аналізу епічного твору:

а) Цілеспрямованість пообразного аналізу епічного твору щодо визначення його основної ідеї.

б) Забезпечення органічної єдності змісту і форми твору при образному аналізу епічного твору.

в) Цілеспрямованість пообразного аналізу епічних творів на розкриття основних проблем, ідейного спрямування твору в цілому.


  1. Пообразний аналіз конкретних творів (за вибором студентів).


Теми рефератів:

  1. Основні принципи пообразного аналізу епічного твору.

  2. Аналіз і синтез при пообразному аналізі епічних творів.

  3. Єдність змістовних та формотворчих елементів при пообразному аналізі епічних творів.


Питання для дискусій і самоконтролю:

  1. Чи охоплює пообразний аналіз епічних творів весь спектр його оцінки.

  2. Визначити суть пообразного аналізу епічного твору.

  3. Чому пообразному аналізу піддаються саме епічні твори.


Тема спецсемінару 7. Естетичний трактат І. Франка "Із секретів поетичної творчості".


Мета:

Вивчення елементів естетики Франка – поета.

Засвоєння основних питань статті І. Франка.

Оволодіння законами і ознаками поетичної творчості, викладеними в статті І. Франка.


Забезпечення:

Опорні конспекти, словники літературознавчих термінів, особисті записи студентів, фіксовані доповіді, повідомлення, реферати.

Тривалість:

2 години


План спецсемінару:

  1. Історія причини написання статті І. Франка "Із секретів поетичної творчості".

  2. Основні положення естетики І. Франка.

  3. Теорія творчого процесу за статтею І. Франка.

  4. Роль почуттєвого сприйняття як принципу визначення меж поезії, музики, живопису.

  5. Актуальність положень статті І. Франка.Теми рефератів:

  1. Літературознавчі концепції І. Франка в статті "Із секретів поетичної творчості".

  2. Роль фантазії і переживання у створенні власного світу художника (за статтею І. Франка).

  3. Естетична і психологічна функція слова у процесі відтворення певного життєвого явища.

  4. Модель творчого акту за статтею І. Франка.


Питання для дискусій та самоконтролю:

  1. Чому поетичне слово І. Франко називає сигналом?

  2. Які на думку І. Франка основні риси поезії?

  3. Чому І. Франко називає письменника особистістю "окремого психологічного типу"?

  4. Які існують засоби художньої пластики образу і їх комбінації.


Тема спецсемінару 8. Ліричний твір і його аналіз.


Мета:

Вивчення специфічних ознак ліричних творів та основних принципів їх розбору.

Засвоєння методичних засад аналізу ліричних творів.

Оволодіння навичками самостійного аналізу ліричних творів.


Забезпечення:

Опорні конспекти, словники літературознавчих термінів, особисті записи студентів, фіксовані доповіді, повідомлення, реферати.

Тривалість:

2 години


План спецсемінару:

  1. Специфічні особливості лірики і їх врахування при її аналізі.

  2. Основні чинники аналізу ліричних творів:

а) Історія створення чи "сигнал" до написання ліричного твору.

б) Читання ліричного твору і робота над текстом.

в) Проблема послідовності аналізу ліричних творів.

г) Визначення мотивів ліричних творів та засоби їх втілення.

д) Підсумкова робота по аналізованому твору і його оцінка.


  1. Аналіз ліричних творів (за вибором студентів).


Теми рефератів:

  1. Історія розвитку української ліричної поезії.

  2. Українська лірика в контексті світової поезії.

  3. Найбільш визначні поети лірики ХІХ і ХХ століть.Питання для дискусій і самоконтролю:

  1. Що таке лірика як літературний рід.

  2. Відмінність лірики від епосу та драми.

  3. Жанрова природа ліричних творів.

  4. Основні засоби зображення і вираження в ліриці.


Тема спецсемінару 9. Драматичний твір і його аналіз.


Мета:

Вивчення специфічних ознак драми та принципів її аналізу.

Засвоєння методики аналізу драматичних творів.

Оволодіння навичками самостійного аналізу драми.


Забезпечення:

Опорні конспекти, словники літературознавчих термінів, особисті записи студентів, фіксовані доповіді, повідомлення, реферати.

Тривалість:

2 години


План спецсемінару:

  1. Жанрова специфіка драматичних творів.

  2. Конфлікт як рушій сюжету в драматичному творі.

  3. Аналіз драми:

а) Знайомство з історією написання драми.

б) Робота над драматичним текстом.

в) Визначення проблематики та конфліктів твору.

г) Дослідження образної системи і засоби розкриття образів.

д) Питання майстерності та оцінка твору.
Теми рефератів:


  1. Драма серед інших літературних родів.

  2. Жанрові різновиди української драми і її специфіка.

  3. Найбільш відомі українські драматурги та їх твори.

  4. Аналіз драматичного твору (за вибором студентів).


Питання для дискусій і самоконтролю:

  1. Яку роль виконує конфлікт в драматичному творі .

  2. Яку роль відіграє мова персонажів драми.

  3. Пояснити роль і функції ремарок у драмі.


Тема спецсемінару 10. Аналіз роману Олеся Гончара "Собор".


Мета:

Вивчення специфічних ознак роману О. Гончара "Собор" як жанру епосу.

Засвоєння методики аналізу роману як зразка епічного твору.

Оволодіння навичками самостійного аналізу епічного твору.


Забезпечення:

Опорні конспекти, першоджерело – роман О. Гончара "Собор", критична література про твір, особисті записи студентів, доповіді, повідомлення, реферати.

Тривалість:

2 години


План спецсемінару:

  1. До історії написання роману О. Гончара "Собор".

  2. Визначення проблематики, теми, композиційної будови роману.

  3. Система персонажів твору і їх роль в розкритті творчого задуму автора.

  4. Жанрова специфіка твору.

  5. Художня майстерність роману.

  6. Оцінки роману в критиці.


Теми рефератів:

  1. Роман "Собор" в творчій долі автора.

  2. Засоби індивідуалізації образів в романі "Собор".

  3. Відображення в романі Гончара "Собор" філософсько-естетичних засад автора.


Питання для дискусій і самоконтролю:

  1. Місце роману О. Гончара "Собор" в історії українського епосу ІІ половини ХХ століття.

  2. В чому сучасність проблематики роману О. Гончара "Собор".

  3. Як в романі О. Гончара "Собор" художньо відображене протистояння "добра" і "зла".

  4. Яку оцінку здобув у критиці роман О. Гончара "Собор".


Тема спецсемінару 11. Аналіз драми О. Коломійця "Дикий Ангел".


Мета:

Вивчення специфічних ознак драми як роду художньої літератури.

Засвоєння методики розбору драматичних творів.

Оволодіння навичками самостійного аналізу драматичного твору.


Забезпечення:

Опорні конспекти, текст драми, словники літературознавчих термінів, особисті записи студентів, фіксовані доповіді, повідомлення, реферати.

Тривалість:

2 годиниПлан спецсемінару:

  1. Історія створення драми О. Коломійця "Дикий Ангел".

  2. Проблематика драми та її основні конфлікти.

  3. Система образів драми і їх місце в конфліктних ситуаціях твору.

  4. Засоби розкриття та саморозкриття героїв твору.

  5. Художня майстерність драматурга, виявлена в драмі "Дикий Ангел".

  6. Оцінка драми "Дикий Ангел" в критиці та сучасність її проблематики.


Теми рефератів:

  1. Новаторство О. Коломійця – драматурга.

  2. Актуальність проблематики драми О. Коломійця "Дикий Ангел".

  3. Рецензії студентів на драму.


Питання для дискусій і самоконтролю:

  1. Окреслити схему аналізу драматичного твору.

  2. Ознаки творчої індивідуальності О. Коломійця в драмі "Дикий Ангел".

  3. Місце драми "Дикий Ангел" в українській драматургії кінця ХХ століття.


Тема спецсемінару 12. Аналіз ліричної поезії В. Сосюри.


Мета:

Вивчення основних принципів аналізу ліричної поезії.

Засвоєння методики аналізу ліричної поезії.

Оволодіння навичками самостійного аналізу і оцінки поетичної спадщини митця.


Забезпечення:

Опорні конспекти, першоджерело – поезія В. Сосюри, критичні праці про поета, особисті записи студентів, доповіді, повідомлення, реферати.

Тривалість:

3 години


План спецсемінару:

  1. Специфіка ліричної поезії і проблеми її аналізу.

  2. Особливість лірики В. Сосюри.

  3. Виділення жанрів, видів та різновидів поезії В. Сосюри.

  4. Тематичні групи жанрів поета:

а) Аналіз громадської лірики.

б) Філософська лірика В. Сосюри.

в) Пейзажна лірика.

г) Особливості інтимної лірики В. Сосюри.


Теми рефератів:

  1. Жанрово-стильові особливості лірики В. Сосюри.

  2. Жанрове новаторство В. Сосюри – лірика.

  3. Поетична майстерність В. Сосюри.


Питання для дискусій і самоконтролю:

  1. В чому своєрідність громадсько-політичної лірики В. Сосюри.

  2. Традиції і новаторство лірики В. Сосюри.

  3. Ліричний герой поезії В. Сосюри і засоби його змалювання.

  4. Як зв’язана лірика поета з його ліро-епосом.


Тема спецсемінару 13. Аналіз ліро-епосу В. Сосюри.


Мета:

Вивчення основних принципів аналізу ліро-епосу.

Засвоєння методики аналізу ліро-епосу.

Оволодіння навичками самостійного аналізу і оцінки ліро-епічних творів письменника.


Забезпечення:

Опорні конспекти, першоджерела, поеми В.М. Сосюри, словники літературознавчих термінів, особисті записи студентів, повідомлення, реферати.

Тривалість:

3 години


План спецсемінару:

  1. Теоретичне тлумачення ліро-епосу.

  2. Місце ліро-епічних творів в спадщині В.М. Сосюри.

  3. Жанрові групи ліро-епосу В.М. Сосюри та їх особливості.

  4. Ранній ліро-епос В. Сосюри.

  5. Поеми Сосюри довоєнного часу.

  6. Ліро-епічні твори В. Сосюри часу війни 1941-1945 р.р.

  7. Повоєнні поеми В.М. Сосюри.

  8. Ліро-епос Сосюри останнього періоду життя.


Теми рефератів:

  1. Жанрові особливості ліро-епосу В.М. Сосюри.

  2. Ліро-епічний герой і особа автора в поемах В. Сосюри.

  3. Філософські мотиви ліро-епосу Сосюри.


Питання для дискусій і самоконтролю:

  1. Які традиції українського класичного ліро-епосу помітні в поемах Сосюри?

  2. В чому специфічні особливості поем В. Сосюри?

  3. Життєва правда і художній домисел в поемах В. Сосюри: їх співвідношення.


Тема спецсемінару 14. Підсумкова залікова контрольна робота.

Підсумкова залікова контрольна робота з спецсемінару проводиться на останньому занятті. Вона має підбити підсумок роботи студентів на спецсемінарі і включає в себе вузлові питання, пов’язані з темою спецсемінару. Кожен студент одержує завдання з 2-х питань. Перше питання – теоретичне, друге – практичне, пов’язане із самостійним аналізом художнього твору, вивченого за програмою історії української літератури.Питання до залікової контрольної роботи.

Теоретичні питання:

  1. З'ясування поняття "художня література".

  2. Література серед інших видів мистецтва.

  3. Поділ літератури на художні роди.

  4. Епічний рід і його жанри.

  5. Лірика, її жанри, види та підвиди.

  6. Драма і її жанрові різновиди.

  7. Загальні принципи аналізу епічних творів.

  8. Принципи аналізу ліричних творів.

  9. Аналіз драматичних творів.

  10. Цілісний аналіз епічного твору.

  11. Аналіз малого епічного жанру.

  12. Аналіз повісті.

  13. Аналіз роману.

  14. Аналіз синтетичного епічного жанру великої форми.

  15. Аналіз ліричного твору. Загальні положення.

  16. Аналіз ліричної поезії.

  17. Принципи аналізу ліро-епічних творів.

  18. Проблемно-тематичний аналіз епічного твору.

  19. Пообразний аналіз епічного твору.

  20. Основні положення естетичного трактату І. Франка "Із секретів поетичної творчості".

  21. Художній домисел і авторський вимисел. Їх співвідношення в художньому творі.

  22. Основні принципи вивчення композиції художнього твору.

  23. Проблема зображення і вираження в художній літературі. Специфіка її розгляду в конкретному творі.

  24. Проблема життєвої і художньої правди в літературному творі.

  25. Образ художній і авторський. Їх співвідношення в художньому творі.

  26. З'ясування понять "час" і "простір" в художньому творі.

  27. Дослідження поетики письменника.

  28. Розгляд поетичних засобів митця.

  29. Принципи аналізу тропіки художнього твору.

  30. Принципи аналізу поетичного синтаксису.


Питання з практичним завданням:

  1. Дати жанрове визначення і проаналізувати один із творів Івана Вишенського.

  2. Дати визначення жанру і проаналізувати один із творів Ф.Прокоповича.

  3. Дати жанрове визначення і проаналізувати один із творів

Г. Сковороди.

  1. Визначити жанр і проаналізувати одну з п’єс Г. Квітки-Основ'яненка.

  2. Визначити жанр і проаналізувати оповідання чи повість Г. Квітки-Основ'яненка.

  3. З'ясувати жанр і проаналізувати один з творів Г. Квітки-Основ'яненка.

  4. З'ясувати жанр і зробити аналіз твору П. Гулака-Артемовського "Твардовський" або "Рибалка".

  5. Визначити жанр і зробити аналіз твору Т. Шевченка "До Основ'яненка".

  6. З'ясувати жанри поезій "Кобзаря" Шевченка 1840 року і зробити їх аналіз.

  7. Визначити жанр і проаналізувати твір Т. Шевченка "Гайдамаки".

  8. З'ясувати жанр і пояснити твір Шевченка "Сон" ("У всякого своя доля").

  9. Визначити жанр і пояснити твір Шевченка "Художник".

  10. Визначити жанри "Народних оповідань" М. Вовчка і проаналізувати один з творів.

  11. Визначити жанр і проаналізувати твір А. Свидницького "Люборацькі".

  12. З'ясувати жанр і проаналізувати твір П. Мирного "Лихі люди".

  13. Визначити жанр і проаналізувати твір І. Нечуя-Левицького "Микола Джеря".

  14. Визначити жанр і зробити аналіз твору І. Франка "Захар Беркут".

  15. Визначити жанрові різновиди віршів збірки І. Франка "З вершин і низин". Проаналізувати один твір.

  16. З'ясувати жанр твору Л. Українки "Оргія", проаналізувати одну з її драм.

  17. З'ясувати жанр твору Коцюбинського "Дорогою ціною". Проаналізувати його.

  18. Визначити жанр твору П. Тичини "Я утверждаюсь". Проаналізувати його.

  19. З'ясувати жанр твору М. Рильського "Слово про рідну матір". Проаналізувати його.

  20. Визначити жанр твору О. Довженка "Зачарована Десна". Проаналізувати його.

  21. З'ясувати жанр твору О. Гончара "Тронка". Проаналізувати його.

  22. З'ясувати жанр твору М. Куліша "97". Проаналізувати його.

  23. З'ясувати жанр твору Л. Костенко "Маруся Чурай". Проаналізувати його.

Каталог: structure -> philolog uk -> ukr lan
ukr lan -> Програма з дисципліни: Принципи І методи аналізу художнього твору Спеціальність: " українська мова І література"
structure -> І задачі Сумду щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу
ukr lan -> Програма дисципліни " Історія української літератури
ukr lan -> Програма зі спецкурсу "Проблеми становлення і розвитку жанрової системи в українській літературі"
ukr lan -> Програма з дисципліни: драматургічні шукання Володимира Винниченка

Скачати 250.37 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал