Програма спецкурсу для 10-х класів для загальноосвітніх закладів різних типівСкачати 150.44 Kb.
Дата конвертації07.09.2017
Розмір150.44 Kb.
#34541
23. «Психологія особистості» програма спецкурсу для 10-х класів для загальноосвітніх закладів різних типів.

.
Укладач:Божко М.І., практичний психолог

першої кваліфікаційної категорії

Алчевської української гуманітарної гімназії

Пояснювальна записка

Укладання програми „Психологія особистості” зумовлена соціальною ситуацією розвитку особистості в період ранньої юності. З одного боку, старшокласника ще продовжують хвилювати проблеми, успадковані від підліткового віку. З


іншого – перед ним вже постають завдання життєвого самовизначення. Таке поєднання зумовлює докорінні зміни у змісті та співвідношенні основних структурних компонентів спрямованості та ставлень особистості, що, в свою чергу, визначає і специфіку інших психологічних особливостей
юнаків та дівчат.

Юнацтво (від 16 років) – складний вік, під час якого підвищується творча продуктивність, збільшується можливість самореалізації протягом подальшого життєвого шляху. Час, насичений новим досвідом, суперечливостями та різноспрямованостями. Цей період є найвирішальнішим у житті людини, коли остаточно формується фундамент ціннісних орієнтацій, вимальовуються головні напрямки пошуків  самореалізації в подальшому житті. Психологія знайомить юнака з базовими визначеннями в психології, з типологією людей, особливостями прояву кожного типу, різновидностями відносин між ними. Допомагає  відкрити нові сторони свого власного «Я», нові прояви своєї особистості, повірити в свої сили. До моменту закінчення школи юнаки та дівчата мають бути психологічно готовими до дорослого життя. Мова йде про сформованість властивостей, здібностей та потреб, які б дозволили молодій людині повною мірою реалізувати себе в праці, в громадському житті, в майбутній сім’ї. Передусім це розвиток потреби в спілкуванні та освоєння способів його здійснення, формування теоретичного мислення і вміння орієнтуватись у різних його формах (науковому, художньому, етичному, правовому тощо), що знаходить своє вираження в наявних основах наукового та громадянського світогляду, розвиток рефлексії, яка забезпечує усвідомлене і критичне ставлення до себе, становлення готовності до трудової діяльності. Якщо ці якості сформовані, то молода людина має необхідну психологічну базу для самовизначення - центрального новоутворення раннього юнацького віку. При всій складності цього явища, основним в ньому є потреба зайняти внутрішню позицію дорослого, усвідомити себе як члена суспільства, визначити себе у світі, тобто зрозуміти себе, свої можливості, своє місце і призначення у житті (Л.І. Божович, Л. С. Славіна). Як було зазначено, ще актуальними залишаються успадкованi вiд пiдлiткового вiку проблеми - захист свого права на автономію вiд старших, власне вiкова специфіка та iн. З другого боку, самовизначення потребує не стільки автономії від свiту дорослих, скільки визначення в ньому свого місця, орієнтації в ньому (І.С. Кон). Останнє вимагає диференціації розумових здібностей та інтересів, розвитку інтегральних механізмів самосвідомості, вироблення світогляду, життєвої позиції тощо.

Програма курсу “ Психологія особистості”, яка призначена для учнів старшої ланки (10-х класів), дає таку можливість.

Її зміст – це основи знань загальної психології, соціальної психології та психології особистості. Курс адаптований до навчального процесу гімназії, тому більш уваги приділено системі теоретичних занять, які допомагають формуванню практичних знань та вмінь. Програма також передбачає діагностику індивідуальних особливостей учнів, розвиток вмінь рефлексії, конструктивного вирішення проблем.Головна мета курсу – викликати пізнавальний інтерес до явищ та законів розвитку психіки, до головних процесів і якостей особистості, поглибити навички самоаналізу і саморозуміння, диференціювати розумові здібності та інтереси, розвивати інтегральні механізми самосвідомості з метою вироблення світогляду, життєвої позиції.

Завдання курсу:

 • формування початкових наукових понять про психологію особистості в рамках категорії “Я”;

 • поглиблення знань про власні психічні процеси, відносини з іншими людьми, індивідуальні особливості, здатності учнів до рефлексії, аналізу слабких та сильних власних рис;

 • стимулювання потреби у самопізнанні, як основи подальшого саморозвитку та самовдосконалення, вміння поєднувати власний життєвий досвід з теоретичними знаннями в процесі виконання практичних завдань;

 • розширення рефлексивного досвіду старшокласників;

 • розвиток психологічної культури старшокласників, вміння поєднувати власний життєвий досвід з теоретичними знаннями;

 • опанування методів саморегуляції

 • вироблення свідомої активної громадянської позиції.

Особливості побудови програми.

Програма “Психологія особистості” (10 клас) розрахована на 35 години. Курс за цією програмою може включатися до варіативної складової базового навчального плану ліцеїв, гімназій, загальноосвітніх шкіл, інтернатів. В програмі навчальний матеріал дається системно, учні до загальних понять повертаються по 2-3 рази, щоб поглибити їх зміст. На усіх рівнях витримано загальний принцип викладання матеріалу: від психічних процесів до психічних властивостей особистості, які реалізовані в діяльності.

Учні знайомляться з предметом психології як науки; історією її виникнення та розвитку; основними галузями сучасної психології.  Основний зміст присвячений   вивченню   пізнавальних   процесів,   інтелекту  та здібностей   людини; її особистості. Декілька уроків присвячені найбільш відомим теоріям особистості. Метою знайомства з теоріями особистості та з поглядами Фрейда, Адлера, Маслоу є розширення світогляду учнів, доведення складності й багатоаспектності феномена особистості Вивчаються теми „Темперамент” і „Характер”, які поглиблюють знання про особливості власної особистості.

Особливе місце в даному курсі займає тема самосвідомість, самовідношення та “Я-концепція”. При опрацюванні теми “Емоції та почуття” учні пізнають про важливу роль емоцій у житті людини, необхідність розуміти почуття оточуючих; вчаться розрізняти емоційні стани, справлятися зі своїми негативними емоціями. В темі “Саморегуляція” велика увага приділяється формуванню практичних умінь і навичок. Учні опановують прийоми та методи аутотренінгу, вчаться володіти своїм емоційним станом, знайомляться з факторами, які призводить до стресу; його впливом на психічний та фізичний стан людини. Значна роль відводиться аналізу особливостей та проблем юнацького віку.Оцінювання результатів навчальної діяльності.

Оцінювання результатів навчальної діяльності здійснюється з урахуванням індивідуальних та вікових особливостей учнів.Очікувані результати:

 • побудова стійких позитивних життєвих перспектив;

 • прищеплення глибокого усвідомлення взаємозв’язку між ідеями індивідуальної свободи, правами людини та її відповідальністю;

 • розвиток індивідуальних особливостей, творчого мислення;

 • формування гармонійно розвиненої, соціально і національно свідомої людини, що наділена глибокою громадянською відповідальністю, здатна до саморозвитку і самовдосконалення;

 • побудова стійких позитивних життєвих перспектив з урахуванням індивідуальних обдарувань та здібностей.

Навчально-тематичний план.

Психологія особистості” 10 клас.
№ теми

Назва теми

Кількість

годин


Вимоги до знань та вмінь учнів.Загальні поняття психології.
Учні повинні знати:

що вивчає психологія, походження терміна психологія;

що таке психічні явища, психологічні факти, закономірності, механізми;

визначення уваги, пам’яті, мислення, їх види, причини, які впливають на розвиток пізнавальних процесів;

що таке творчість, креативність, основні параметри творчих здібностей;

особливості міжкульових зв'язків.

Учні повинні вміти:

володіти прийомами розвитку уваги;

використовувати закони і механізми запам’ятовування, збереження і забування інформації;

застосовувати операції аналізу, синтезу, узагальнення;

виділяти основні складові творчого процесу, знаходити творчі шляхи вирішення проблем.

1.

Історія розвитку та предмет психології.

1
2.

Галузі психології.

1
3.

Увага:види, властивості.

1
4.

Пам’ять.

1
5.

Мислення:види і форми.

1
6.

Здібності. Інтелект.

1
7.

Творчі здібності. Креативність.

1
8.

Мозок і психіка. Міжкульові зв'язки, асіметрія.

1Теорії особистості.
Учні повинні знати:

що таке особистість, індивідуум, як здійснюється розвиток особистості;

що таке теорії особистості, основні теорії особистості в зарубіжній та в вітчизняної психології.

Учні повинні вміти:

характеризувати компоненти свідомого, несвідомого, передсвідомого.


9.

Динамічна структура особистісті.

2
10.

Психоаналітична теорія особистості (З.Фрейд).

2
11.

Індивідуальна теорія особистості (А.Адлер).

2
12.

Сугестивна психологія.

2
13.

Гуманістична теорія особистості (А.Маслоу).

2Структура особистості.
Учні повинні знати:

що таке темперамент, характер, зв’язок характеру і темпераменту, співвідношення характеру і особистості;

що таке самооцінка, основні аспекти Я-образу;

що таке Я-концепція, основні складові Я-концепції, від чого залежить формування самооцінки.

Учні повинні вміти:

проаналізувати роль темпераменту у трудовій і навчальній діяльності;

співвідносити стиль спілкування з темпераментом співрозмовника;

виявляти фактори, що впливають на формування характеру;

знаходити способи формування бажаних рис і позбавлення від небажаних.

14.

Темперамент.

2
15.

Характер.

1
16.

Я-концепція.

1
17.

Самооцінка і самовідношення.

1
18.

Емоції та почуття.

1
19.

Вольова сфера особистості.

1
20.

Мотиваційна сфера особистості.

1
21.

Інтимно-особистісна сфера.

1Саморегуляція.
Учні повинні знати:

види почуттів та емоцій, засоби саморегуляції емоцій;

що таке стрес, фази розвитку стресу;

що розуміється під саморегуляцією в психології.

Учні повинні вміти:

відрізняти різні види емоцій та почуттів;

розробляти адаптивну стратегію поведінки в стресових ситуаціях;

використовувати деякі прийоми аутотренінгу і релаксації.22.

Стрес. Вплив стресу на здоров’я людини.

1
23.

Саморегуляція тяжких емоційних станів.

1
24.

Підвищення стресостійкості. Формування позитивного мислення.

1Динаміка розвитку особистості.
Учні повинні знати:

предмет вікової психології;

особливості раннього віку, дошкільного віку та молодшого шкільного віку;

принципи позитивного виховання;

психологічні і фізіологічні особливості підліткового віку;

вікові новоутворення;

психологічні особливості юнацького віку;

важливість визначення сенсу життя, обмірковування життєвого плану;

психологічні особливості людей середнього віку.

25.

Психологічні особливості розвитку дитини.

1
26.

Психологічні особливості розвитку у підлітковому віці.

2
27.

Юнацький вік.

1
28.

Психологія дорослої людини.

1
Всього 35 години


Критерії оцінювання учнів програми спецкурсу

« Психологія особистості »

Рівні

навчальних досягнень

БалиКритерії оцінювання

І.

Початковий1

Учень може усно відтворити один-два базові поняття окремої теми.

2

Учень може на рівні “так-ні” усно відтворити кілька термінів, обрати правильний варіант відповіді із двох запропонованих.

3

Учень може двома-трьома простими реченнями передати зміст частини теми, знайти відповідь на запитання.

ІІ.

Середній

4


Учень може відповісти на окреме запитання з допомогою вчителя, репродуктивно відтворити частину навчального матеріалу теми чотирма-шістьма простими реченнями, дати визначення базових понять.

5


Учень може відтворити основний зміст навчальної теми, відповідаючи на запитання вчителя; визначає окремі ознаки психологічних понять.

6


Учень у цілому самостійно відтворює частину навчального матеріалу теми, у цілому правильно вживає психологічні терміни, самостійно розв’язує прості завдання, виконує практичні роботи; може користуватись з допомогою вчителя текстами першоджерел, психологічними словниками тощо.

ІІІ.


Достатній

7


Учень може самостійно викласти матеріал теми, застосовуючи необхідну термінологію, дати визначення понять, аналізувати зміст текстів за детальним планом, може підтвердити одним-двома аргументами висловлене ним оцінювальне судження, знайти необхідну аргументацію для підтвердження своєї думки. Самостійно виконує та коментує психологічну самодіагностику під керівництвом учителя.

8


Учень володіє навчальним матеріалом і використовує знання за аналогією; може зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію з допомогою учителя; складати найпростіші таблиці, схеми, аналізувати текст першоджерела з допомогою вчителя.

9


Учень оперує вивченим матеріалом на рівні теми, розділу, може самостійно його відтворювати, аналізувати основні положення теми, давати відгук (рецензію) на відповідь іншого учня; самостійно розв’язувати психологічні задачі середнього рівня складності.

ІV.


Високий

10


Учень вільно викладає основні питання, застосовуючи необхідну термінологію та теоретичну базу; може використовувати інформацію з додаткової літератури (використання додаткової літератури не є обов’язковою вимогою), виконувати з допомогою вчителя завдання вищого рівня; самостійно складати схеми, алгоритми роботи за темою.

ІV.
Високий

11


Учень володіє глибокими і міцними знаннями, може вільно висловлювати власні судження і переконливо їх аргументувати; самостійно користується джерелами природознавчих і гуманітарних наук, релігії і філософії, усвідомлює на їх основі свій життєвий досвід, критично ставиться до фактів реальної дійсності.

12


Учень ґрунтовно викладає філософсько-психологічні проблеми, висловлює власну позицію і переконливо її аргументує; самостійно знаходить, оцінює та використовує наукові, релігійні та філософські джерела інформації, вміє узагальнити вивчений матеріал, використовує набуті знання і вміння в практичній діяльності (участь у дискусіях, засіданнях круглих столів тощо); може самостійно перетворювати нові світоглядні положення у власні погляди на навколишній світ, на своє місце в пізнанні і перетворенні світу відповідно до власних потреб і інтересів.

Література 1. Жаріков Є., Крушельніцкій Є. “Для тебе і про тебе”, 1991р.

 2. Коломінскій Я. “Людина. Психологія”, 1997 р.

 3. Немов Р.С. “Психологія” ( 3-х томник ), 1997 р.

 4. Добрович В. “Психологія спілкування”, 1987 р.

 5. Гриншпун І.Б. “Введення в психологію”, 1996

 6. Івін А.А “Майстерність правильно мислити”, 1986

 7. Айзенк Г. “Перевірь свої здібності”, 1972

 8. Коломінскій Я.Л. “Людина. Психологія”, 1986

 9. Кочетов А.І. “Вчись рішати задачи”, 1990

 10. Кочетов А.І. “Організація самовиховання учнів”, 1990

 11. Маленкова Л.І. “Я – людина”, 1996

 12. Немов Р.С. “Психологія для учнів”, 1995

 13. Рувінскій Л.І.,Хохлов С.І. “Як виховувати волю і характер”, 1986

 14. Руднянський Я. “Як вчитися”, 1992

 15. Тихомірова Л.Ф. “Розвиток інтелектуальних здібностей”, 1996

 16. Чистякова М.І. “Психогімнастика” (методичні розробки з розвитку пам’яті),1990

Каталог: img -> zstored -> files
files -> Українська мова, 5-12 кл
files -> 35. "Особистість та міжособистісні відносини" спецкурс для 11 класів Укладач
files -> Програма розвитку глухих дітей дошкільного віку
files -> Програма розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату
files -> 25. „Психологія особистісного вдосконалення”факультативний курс для учнів 10-11 класів
files -> Міністерство освіти І науки україни наталія квітка методичний посібник з музикотерапії для дітей дошкільного віку зі складними порушеннями психофізичного розвитку київ 2013 удк
files -> 26. Життєва компетентність особистості факультативний курс для учнів 10-11 класів
files -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна академія педагогічних наук україни інститут спеціальної педагогіки
files -> Запрошуємо до громадського обговорення проекту Концепції профільного навчання Міністерство освіти і науки повідомляє про оприлюднення на офіційному веб-сайті рубрика «Громадське обговорення»
files -> 10. «Формування духовно-моральних цінностей» факультативний курс для учнів 5 – 6 класів спеціальної школи-інтернату

Скачати 150.44 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка