Програма "Соціологія"Скачати 185.76 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір185.76 Kb.
Спеціалізація «Сучасна соціологічна теорія»
Магістратура. Освітня програма "Соціологія"
Кафедра теорії та історії соціології
Спеціалізація спрямована на поглиблення знань студентів про стан сучасної соціологічної теорії, ознайомлення їх із актуальними тенденціями розвитку соціології, представлення перспектив розвитку сучасного соціологічного теоретизування. Основне завдання спеціалізації - представити розгорнуту картину ситуації в сучасному соціологічному теоретизуванні, але насамперед завдання полягає у виробленні у студентів здатності до критичної саморефлексії у процесі пізнання складної соціальної реальності, спираючись на досягнення сучасної соціологічної теорії. Протягом навчання студенти прослухають низку дисциплін, без яких не можливе формування сучасного дослідника-соціолога. Після завершення навчання за даною спеціалізацією, студенти:

знатимуть: специфіку та епістемологічні засади сучасних соціологічних теорій соціальної дії та соціального порядку, постмодерну, глобалізації, соціокультурної та гендерної ідентичності, феноменологічної, неофункціоналістської та постструктуралістської соціології; концептуальні особливості соціологічних теорій постмодерну, глобалізації, соціокультурної та гендерної ідентичності, соціальної феноменології, неофункціоналізму та постструктуралізму; принципи і способи інституціоналізації та легітимації соціальної реальності; способи аналізу трансформаційних процесів у сучасному українському суспільстві; методи прогнозування та моделювання глобальних соціальних змін і перебігу соціальних процесів; програмування та організації конкретно-соціологічних та аналітичних досліджень глобальних соціальних явищ і процесів.

вмітимуть: використовувати методологію та понятійно-категоріальний апарат теоретичної соціології в процесі соціокультурного, гендерного, драматургічного та етнометодологічного аналізу соціальних відносин і взаємодій у сучасному суспільстві; здійснювати теоретичну рефлексію повсякденних соціальних взаємодій; володіти принципами і методиками феноменологічного та рефлексивного аналізу; операціоналізувати концепти феноменологічної соціології в дослідженні рутинних та екстраординарних повсякденних соціальних практик; продукувати, відбирати, обробляти й аналізувати данні про соціальні процеси, пов’язані із категоріями соціального порядку та соціальної дії.

отримують професійні компетентності: самостійно обирати теоретичні підходи до аналізу складних соціальних явищ та процесів суспільного буття, використовувати методологію та понятійно-категоріальний апарат теоретичної соціології для вивчення глобальних соціальних явищ і процесів; операціоналізувати концепти соціологічних теорій різних напрямків і шкіл та обирати адекватні методи соціологічного аналізу різноманітних явищ і процесів суспільного життя; розробляти з урахуванням результатів соціологічних досліджень обґрунтовані пропозиції щодо врегулювання соціальних відносин і прогнозування перебігу соціальних змін у суспільних системах.
1. Комплекс вибіркових дисциплін спеціалізації


Назва дисципліни

Семестр, у якому викладається

Кількість кредитів

ПІП викладача

Неофункціоналістські та пост-структуралістські теорії в сучасній соціології

3

4

Соболевська М.О.

Теорії соціокультурної та гендерної ідентичності

3

4

Малес Л.В.

Теорії соціальної дії та практичної раціональності

3

3

Соболевська М.О.

Тематичні напрямки розвитку соціологічної теорії

3

2

Злобіна О.Г.

Соціологія постмодерну

4

4

Малес Л.В.

Соціологічні теорії глобалізації та розвитку

4

4

Цимбал Т.В.

Соціальна феноменологія

4

4

Злобіна О.Г.

Соціологічні теорії соціального порядку

4

3

Соболевська М.О.

Рефлексивні процеси в теоретичній соціології

4

3

Соболевська М.О.


ОПИС ДИСЦИПЛІН
A. Назва дисципліни: Неофункціоналізм та постструктуралізм у сучасній соціологічній теорії

B. Спеціалізація - Сучасна соціологічна теорія

С. Лектор - Соболевська М.О.

D. Семестр, в якому буде читатися курс - 3 семестр магістратури

E. Кількість кредитів - 4

F. Опис дисципліни

1. Анотація. Кумулятивний характер соціологічного знання обумовлює як різносторонню критику в сучасних соціологічних теоріях попередніх теоретичних здобутків, так і спроби здійснити новий синтез старих суперечностей, дати власний прогноз розвитку соціологічного знання у майбутньому. Неофункціоналізм постає як один із центральних напрямів соціологічного теоретизування починаючи з 80-х років ХХ століття, результат намагань групи провідних теоретиків (Дж.Александер, П.Коломі, Н.Луман, Р.Мюнх, Н.Смелзер та ін.) влити нові сили до парадигми структурно-функціонального аналізу, подолавши теоретичні труднощі та обмеження останнього. Постструктуралізм як течія в соціологічному теоретизуванні з’являється у 70-х роках ХХ століття і пов’язана не тільки з видозміненням загального структуралістського підходу до розгляду і вивчення соціальної реальності, але й із змінами у самому соціологічному теоретизуванні.2. Мета курсу – поглибити знання студентів про стан розвитку сучасної соціологічної теорії, ознайомити їх із актуальними тенденціями розвитку соціології – постструктуралізмом та неофункціоналізмом, представити перспективи розвитку сучасного соціологічного теоретизування.

3. Завдання курсу - дати розгорнуту картину ситуації в сучасному соціологічному теоретизуванні крізь призму аналізу двох провідних напрямків, що сформувалися в соціології наприкінці ХХ століття – неофункціоналізму та постструктуралізму. Але насамперед завдання курсу полягає у виробленні у студента здатності до критичної саморефлексії у процесі пізнання складної соціальної реальності, спираючись на досягнення сучасної соціологічної теорії. 1. Можливості застосування отриманих навичок, знань, здібностей у майбутньому навчанні чи роботі. Після засвоєння даної дисципліни студенти зможуть використовувати основні принципові положення неофункціоналістської та постструктуралістської течій сучасної соціологічної теорії в плануванні та проведенні соціологічних досліджень, вміти працювати з бібліографією та першоджерелами, аналізувати, узагальнювати, робити порівняльну характеристику персоналій, ідей та принципів, використовувати набуті знання з курсу при вивченні соціологічних та інших суспільних дисциплін.

 2. Результати навчання.

Результати навчання полягають у засвоєнні:

 • принципових положень неофункціоналістської та постструктуралістської течій сучасної соціологічної теорії;

 • концептуальної специфіки цих течій в соціології та їх основних представників;

 • пізнавальних можливостей неофункціоналістських та постструктуралістських соціологічних теорій;

 • способів критичного аналізу неофункціоналістських та постструктуралістських соціологічних теорій.

__________________________________________________________


A. Назва дисципліни: Теорії соціокультурної та гендерної ідентичності

B. Спеціалізація - Сучасна соціологічна теорія

С. Лектор – Малес Л.В.

D. Семестр, в якому буде читатися курс - 3 семестр магістратури

E. Кількість кредитів - 4

F. Опис дисципліни

1. Анотація


Проблематика ідентичності розвивається уже більш ніж півстоліття і опирається на теорії ідентичності як соціопсихологічного феномену особистості. Проте у вітчизняній гуманітаристиці по сьогодні тема ідентичності переважно асоціюється і досліджується у зв’язку з етнічністю, що суттєво звужує можливості даного концепту в соціологічній теорії. Пропонований спецкурс покликаний розширити спектр ідентичностей, які потрапляють у поле зору науковця-соціолога і надати йому, таким чином, нові інструменти аналізу соціальної реальності. Мова йде про надзвичайно актуальні і проблематизовані сучасністю соціокультурну та гендерну ідентичності, адже не лише гендерна проблематика, а й культура може і має аналізуватися через призму ідентичності.

2. Мета дисципліни – ознайомлення студенток та студентів з основними теоретичними баченнями ідентичності, розширити спектр ідентичностей, які потрапляють у поле зору науковця-соціолога і надати йому, таким чином, нові інструменти аналізу соціальної реальності.

3. Завдання – з опорою на першоджерела, статистичні та соціологічні матеріали поглибити соціологічні знання про теоретичні підходи в соціальних науках, щодо феномену ідентичності, а також ознайомити із концептуальними баченнями гендерних та соціокультурних ідентичностей у сучасній соціології, гендеристиці, культурології та інших гуманітарних дисциплінах; розвинути і закріпити навички гендерного та соціокультурного аналізу суспільства.

4. Можливості застосування отриманих навичок, знань, здібностей у майбутньому навчанні чи роботі. Після засвоєння даної дисципліни студенти мають набути навички роботи з бібліографією та першоджерелами, використання методології та понятійно-категоріального апарату теоретичної соціології, соціокультурного і гендерного аналізу.

5. Результати навчання.

Результати навчання полягають у засвоєнні:

В результаті вивчення навчальної дисципліни мають формуватися такізнання: ідеї основних теорій ідентичностей, підходів до її аналізу, основні напрямки становлення досліджень соціокультурних та гендерних ідентичностей у вітчизняній та світовій гуманітаристиці, їх понятійно-категоріальний апарат, проблематику сучасних дискусій щодо соціокультурних та гендерних ідентичностей, перспективи їх вивчення у соціології.

вміння: працювати з бібліографією та першоджерелами, використовувати методологію та понятійно-категоріальний апарат теоретичної соціології, соціокультурного і гендерного аналізу, на основі теоретичного спадку соціології, теорії гендеру та суміжних дисциплін узагальнювати, робити порівняльну характеристику соціальних ідентичностей.

_________________________________________________________________


A. Назва дисципліни: Теорії соціальної дії та практичної раціональності

B. Спеціалізація - Сучасна соціологічна теорія

С. Лектор - Соболевська М.О.

D. Семестр, в якому буде читатися курс - 3 семестр магістратури

E. Кількість кредитів - 3

F. Опис дисципліни

1. Анотація


У дисципліні розглядаються новітні тенденції розвитку сучасної соціологічної теорії в аспекті застосування різноманітних моделей соціологічного пояснення до однієї із базових концептуальних сфер соціологічного теоретизування – проблемі діяльності та практичної раціональності. Прослідковується взаємозв’язок проблем діяльності та практичної раціональності з іншими концептуальними напрямками сучасної соціології.

2. Мета дисципліни – сформувати й поглибити знання студентів про історію та сучасний стан розвитку соціологічних теорій діяльності та практичної раціональності, ознайомити їх із актуальними тенденціями розвитку соціології, представити перспективи розвитку сучасного соціологічного теоретизування, отримати навички здійснення теоретичного аналізу існуючих дослідницьких підходів, пошуку теоретичних проблем та можливих шляхів їх розв’язання.

3. Завдання - дати розгорнуту картину ситуації в сучасному соціологічному теоретизуванні крізь призму різноманітних моделей соціологічного пояснення однієї із ключових концептуальних галузей соціологічної теорії – проблеми діяльності та практичної раціональності.

  1. Можливості застосування отриманих навичок, знань, здібностей у майбутньому навчанні чи роботі. Після засвоєння даної дисципліни студенти зможуть здійснювати оцінку способів соціологічного теоретизування, що презентують різні соціологічні парадигми, різні способи ідентифікації соціальної дії; використовувати фундаментальні соціологічні знання на практиці для опису й пояснення подій і процесів.

  2. Результати навчання.

Результати навчання полягають у засвоєнні:

 • основних принципових положень концепцій соціальної дії та практичної раціональності;

 • специфіки різноманітних концепцій соціальної дії в соціології та їх основних представників;

 • можливостей інтерпретації одного й того же явища/процесу з позицій різних підходів до вивчення дії;

 • здібність застосовувати до реальних кейсів і прикладів релевантних положень соціологічних теорій діяльності та практичної раціональності;

 • здібності наводити приклади у зв’язку із відповідними теоретичними положеннями для пояснення їх аудиторії.

___________________________________________________________
A. Назва дисципліни: Тематичні напрямки розвитку соціологічної теорії (магістерський дослідницький семінар)

B. Спеціалізація - Сучасна соціологічна теорія

С. Лектор – Злобіна О.Г.

D. Семестр, в якому буде читатися курс - 3 семестр магістратури

E. Кількість кредитів - 2

F. Опис дисципліни

1. Анотація

Дисципліна спрямована на поглиблення знань студентів про стан сучасної соціологічної теорії, ознайомлення їх із актуальними тенденціями розвитку соціології, представлення перспектив розвитку сучасного соціологічного теоретизування.2. Мета - представити розгорнуту картину ситуації в сучасному соціологічному теоретизуванні.

3. Завдання полягає у виробленні у студентів здатності до критичної саморефлексії у процесі пізнання складної соціальної реальності, спираючись на досягнення сучасної соціологічної теорії.

4. Можливості застосування отриманих навичок, знань, здібностей у майбутньому навчанні чи роботі. Після засвоєння даної дисципліни студенти зможуть розуміти специфіку та епістемологічні засади сучасних соціологічних теорій; знатимуть концептуальні особливості сучасних соціологічних теорій; вмітимуть використовувати методологію та понятійно-категоріальний апарат теоретичної соціології в процесі аналізу соціальних відносин і взаємодій у сучасному суспільстві.

5. Результати навчання.

Результати навчання полягають у засвоєнні: • основних принципових положень сучасних соціологічних теорій;

 • специфіки різноманітних концепцій та концептів;

 • можливостей інтерпретації одного й того же явища/процесу з позицій різних соціологічних підходів;

 • здібність застосовувати до реальних кейсів і прикладів релевантних положень різноманітних соціологічних теорій;

 • здібності наводити приклади у зв’язку із відповідними теоретичними положеннями для пояснення їх аудиторії.

_________________________________________________________
A. Назва дисципліни: Соціологія постмодерну

B. Спеціалізація - Сучасна соціологічна теорія

С. Лектор – Малес Л.В.

D. Семестр, в якому буде читатися курс - 4 семестр магістратури

E. Кількість кредитів - 4

F. Опис дисципліни

1. Анотація


Постмодернізм став потужним міждисциплінарним інтелектуальним рухом, новою когнітивною й ціннісною парадигмою суспільного життя, способом практичного осмислення та стилістикою опису його динамічних трансформаційних процесів. Теоретики постмодерну пропонують оновлені інтерпретації та пояснення соціокультурних і політичних явищ. В курсі пропонується історико-теоретичний огляд ґенези постмодерну, тематичний виклад його предметної сфери, методів, стилістики, основних дискурсивнвх концептів, а також поглиблений аналіз основних напрямів: французького, німецького та англо-американського постмодернізму й рецепції його ідей соціологічною думкою в країнах Cхідної Європи. Різноманітні течії та напрями постмодерну поєднує спільний дискурс, щодо соціальних змін, які виникають в процесі формування громадянського суспільства.

2. Мета дисципліни – ознайомлення студенток та студентів з ідеями провідних постмодерніських теоретиків, їх принципами аналізу становища сучасної культури, людини і суспільства, способом постановки та висвітленням специфіки глобальних проблем сучасності.

3. Завдання – оволодіння стилістикою та понятійним апаратом постмодерної соціології, засвоєння її ідей та підходів до сучасних процесів соціокультурного життя, напрацювання навичок і вміння оперувати концептуальним змістом теорії постмодерну та залучати їх до аналізу українських реалій.

4. Можливості застосування отриманих навичок, знань, здібностей у майбутньому навчанні чи роботі. Після засвоєння даної дисципліни студенти мають набути знання про фундаментальні теоретичні підходи до визначення суті соціальної реальності епохи постмодерну, специфіку постмодерної ситуації; володіти принципами критичного соціологічного аналізу, вміти операціоналізувати концепти постмодерністської соціології в сучасних дослідженнях суспільства

5. Результати навчання.

В результаті вивчення навчальної дисципліни мають формуватися такізнання:

 • фундаментальних теоретичних підходів до визначення суті соціальної реальності епохи модерну

 • принципів критики модерної соціальної реальності;

 • специфіки постмодерної ситуації;

 • основних ідей постмодерністської критики

вміння:

 • теоретично рефлексувати основні риси модерного суспільства;

 • володіти принципами його критичного соціологічного аналізу;

 • операціоналізувати концепти постмодерністської соціології в сучасних дослідженнях суспільства.

__________________________________________________________
A. Назва дисципліни: Соціологічні теорії глобалізації та розвитку

B. Спеціалізація - Сучасна соціологічна теорія

С. Лектор – Цимбал Т.В.

D. Семестр, в якому буде читатися курс - 4 семестр магістратури

E. Кількість кредитів - 4

F. Опис дисципліни

1. Анотація


Навчальна дисципліна «Соціологічні теорії глобалізації» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», вона націлена на суттєве поглиблення та розвиток набутих знань, які стосуються наукового розуміння процесу глобалізації як найважливішої трансформаційної тенденції людства. Програмний матеріал дисципліни дозволяє з’ясувати світоглядну та концептуальну специфіку трьох найважливіших типів соціологічних теорій глобалізації: 1) теорії глобальної модернізації; 2) теорії глобальної залежності; 3) соціологічної теорії антиглобалізму.

2. Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні у студентів сучасного професійного світогляду шляхом розкриття змісту концептуального базису сучасний соціологічних теорій глобалізації.

3. Завдання полягає у формуванні у студентів сучасного професійного світогляду шляхом розкриття суті, змісту та світового досвіду технологічного використання соціологічних знань.

4. Можливості застосування отриманих навичок, знань, здібностей у майбутньому навчанні чи роботі. Основним результатом засвоєння програмного матеріалу дисципліни є з’ясування студентами змісту та специфіки соціологічної концептуалізації глобалізації як найважливішої трансформаційної тенденції людства.

5. Результати навчання.

Результати навчання полягають у засвоєнні: • специфіку епістемологічних засад соціологічних теорій глобалізації

 • місця та ролі соціологічних теорій глобалізації в системі соціологічного знання.

 • концептуальних особливості соціологічних теорій глобалізації як сучасних змістовних компонентів системи соціологічного знання.

 • навичок роботи з бібліографією та першоджерелами,

 • навичок аналізу, узагальнень, та здійснення порівняльних характеристик персоналій, ідей, що визначають концептуальну специфіку соціологічних теорій глобалізації.

__________________________________________________________
A. Назва дисципліни: Соціальна феноменологія

B. Спеціалізація - Сучасна соціологічна теорія

С. Лектор – Злобіна О.Г.

D. Семестр, в якому буде читатися курс - 4 семестр магістратури

E. Кількість кредитів - 4

F. Опис дисципліни

1. Анотація

Досліджується соціологічна традиція, пов`язана з аналізом практик і взаємодій та культурної організації повсякденного життя. Аналізуються теоретичні витоки напряму, сформовані у суміжних гуманітарних дисциплінах (феноменологічна філософія Е.Гуссерля, історичні праці Ф.Броделя, лінгвістичний аналіз буденної мови Л.Вітгенштейна, міфологія буденного життя Р.Барта, теорія обміну в соціальній антропології Б.Малиновського, Дж.Фрезера, М.Мосса та ін.) та в соціологічній теорії (“оповсякденювання” реальності М.Вебера, філософія життя Г.Зіммеля, символічний інтеракціонізм Ч.Кулі та Дж.Міда, суб’єктивні світи Г.Блумера). Поіврнюються концепції інтерсуб`єктивного світу А.Шюца, етнометодології Г.Гарфінкеля, соціального конструювання реальності П.Бергера та Т.Лукмана, драматургічної соціології Е.Гофмана.2. Мета курсу - надати студентам знання про повсякденність як одну з сфер “життєвого світу”, де відбуваються процеси інституалізації та легітимації соціальної реальності.

3. Завдання курсу - розкрити суть повсякденності як особливої сфери “життєвого світу”, що має складну просторову та темпоральну структуру. Сформувати у студентів навички аналізу, оцінки складних суспільних явищ, процесів, з урахуванням визначення специфіки взаємовідносин здорового глузду і наукового знання.5. Результати навчання.

Результати навчання полягають у засвоєнні: • фундаментальних теоретичних підходів до визначення суті соціальної реальності;

 • принципів інституціоналізації та легітимації соціальної реальності;

 • специфіки типізації повсякденної реальності в ході взаємодій;

 • традиційних і нетрадиційних соціологічних версій тлумачення соціальних значень.

4. Можливості застосування отриманих навичок, знань, здібностей у майбутньому навчанні чи роботі. Після засвоєння даної дисципліни студенти мають набути навичок теоретичної рефлексії стосовно повсякденних соціальних взаємодій; володіти принципами феноменологічного аналізу; операціоналізувати концепти феноменологічної соціології в дослідженнях рутинних та екстраординарних повсякденних практик.

__________________________________________________________


A. Назва дисципліни: Соціологічні теорії соціального порядку

B. Спеціалізація - Сучасна соціологічна теорія

С. Лектор - Соболевська М.О.

D. Семестр, в якому буде читатися курс - 4 семестр магістратури

E. Кількість кредитів - 3

F. Опис дисципліни

1. Анотація


У дисципліні представлені історія та сучасний стан розвитку соціологічних теорій соціального порядку, актуальні тенденції та перспективи розвитку сучасного соціологічного теоретизування у напрямку пошуків відповідей на класичне соціологічне питання – "як можливий соціальний порядок?". Крізь призму цього запитання аналізуються як класичні теорії соціального порядку (О.Конта, Г.Спенсера, Е.Дюркгейма, М.Вебера, Ф.Тьоніса та Г.Зімеля, Т.Парсонса), так і сучасні пошуки відповіді на це запитання, представлені в працях соціологів феноменологічної, неомарскистської та постструктуралістської соціології.

2. Мета дисципліни – сформувати й поглибити знання студентів про історію та сучасний стан розвитку соціологічних теорій соціального порядку, ознайомити їх із актуальними тенденціями розвитку соціології, представити перспективи розвитку сучасного соціологічного теоретизування, отримати навички здійснення теоретичного аналізу існуючих дослідницьких підходів, пошуку теоретичних проблем та можливих шляхів їх розв’язання.

3. Завдання - дати розгорнуту картину ситуації в сучасному соціологічному теоретизуванні крізь призму різноманітних моделей соціологічного пояснення однієї із ключових концептуальних проблем соціологічної теорії – проблеми соціального порядку.

 1. Можливості застосування отриманих навичок, знань, здібностей у майбутньому навчанні чи роботі. Після засвоєння даної дисципліни студенти зможуть здійснювати оцінку способів соціологічного теоретизування, що презентують різні соціологічні парадигми, різні способи ідентифікації соціального порядку; використовувати фундаментальні соціологічні знання на практиці для опису й пояснення подій і процесів.

 2. Результати навчання.

Результати навчання полягають у засвоєнні:

 • основних принципових положень класичних та сучасних концепцій порядку;

 • специфіки різноманітних концепцій соціального порядку в соціології та їх основних представників;

 • можливостей інтерпретації одного й того же явища/процесу з позицій різних підходів до вивчення соціального порядку;

 • здібність застосовувати до реальних кейсів і прикладів релевантних положень соціологічних теорій соціального порядку;

 • здібності наводити приклади у зв’язку із відповідними теоретичними положеннями для пояснення їх аудиторії.

__________________________________________________________
A. Назва дисципліни: Рефлексивні процеси в теоретичній соціології

B. Спеціалізація - Сучасна соціологічна теорія

С. Лектор - Соболевська М.О.

D. Семестр, в якому буде читатися курс - 4 семестр магістратури

E. Кількість кредитів - 3

F. Опис дисципліни

1. Анотація


Спецкурс спрямований на ознайомлення студентів магістратури із основними напрямками сучасної соціологічної теорії. Кумулятивний характер соціологічного знання обумовлює як різносторонню критику в сучасних соціологічних теоріях попередніх теоретичних здобутків, так і спроби здійснити новий синтез старих суперечностей, дати власний прогноз розвитку соціологічного знання у майбутньому. Вивчення дисципліни полягає у представленні розгорнутої картини ситуації в сучасному соціологічному теоретизуванні через ознайомлення студентів із основними напрямками розвитку сучасної теоретичної соціології в аспекті представлення в ній рефлексивної компоненти.

2. Мета курсу – поглибити знання студентів про стан розвитку сучасної соціологічної теорії, ознайомити їх із актуальними тенденціями розвитку соціології, представити перспективи розвитку сучасного соціологічного теоретизування в аспекті появи та становлення рефлексивної складової соціологічного теоретизування.

3. Завдання курсу - дати розгорнуту картину ситуації в сучасному соціологічному теоретизуванні через ознайомлення студентів із основними напрямками рефлексивних процесів у сучасній теоретичній соціології.4. Можливості застосування отриманих навичок, знань, здібностей у майбутньому навчанні чи роботі. Після засвоєння даної дисципліни студенти мають набути знання про основні соціологічні теорії, традиції, напрямки та методологічні підходи, здатність використовувати новітній концептуальний апарат у фундаментальному та прикладному соціологічному дослідженні, орієнтуватися у сучасній науковій літературі; використовувати фундаментальні соціологічні знання на практиці для опису й пояснення подій і процесів.

5. Результати навчання.

Результати навчання полягають у засвоєнні: • основних принципових положень концепцій рефлексивної соціології;

 • специфіки різноманітних концепцій рефлексивної соціології та їх основних представників;

 • здібність застосовувати до реальних кейсів релевантних положень соціологічних теорій рефлексивності;

 • здібності наводити приклади у зв’язку із відповідними теоретичними положеннями для пояснення їх аудиторії.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка