Програма соціально-економічного та культурного розвитку області на 2017 рікСторінка5/7
Дата конвертації11.09.2017
Розмір0.94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

3.11. Соціальний захист населення
Актуальні питання:

удосконалення системи надання соціальних пільг;

недостатня інформованість внутрішньо переміщених осіб стосовно їх прав та обов’язків відповідно до чинного законодавства України.
Головна мета: удосконалення надання якісних і доступних соціальних послуг, забезпечення якісного соціального рівня та якості життя, соціального захисту малозабезпечених, пільгових верств населення, учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, їх соціалізації та соціальної безпеки в суспільстві.
Основні завдання:

забезпечення:

своєчасності нарахування та проведення виплати допомоги сім’ям з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, малозабезпеченим сім’ям, а також контроль за призначенням та виплатою пенсій громадянам у порядку і розмірах, визначених законодавством;

надання соціальних послуг одиноким непрацездатним громадянам, інвалідам, малозабезпеченим верствам населення;

своєчасності нарахування та проведення виплати компенсацій та допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у порядку і розмірах, визначених законодавством;

своєчасне забезпечення санаторно-курортним лікуванням пільгових категорій громадян;

виплати щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг;

надання матеріальної допомоги найбільш вразливим верствам населення на підставі рішень відповідних комісій з питань надання допомоги окремим категоріям населення, створених місцевими органами виконавчої влади;

надання громадським організаціям інвалідів та ветеранів фінансової допомоги на проведення організаційних заходів відповідно до статутної діяльності;

установлення щомісячної обласної стипендії особам, яким виповнилося 100 і більше років;

продовження забезпечення осіб з обмеженими фізичними можливостями засобами зв’язку (у тому числі мобільного, у разі відсутності технічних умов проведення лінійного зв’язку);

забезпечення своєчасності нарахування та проведення виплати щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг;

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи для внутрішньо переміщених осіб стосовно змін законодавства, що стосується забезпечення їх прав і свобод.
Критерії досягнення:

збільшення виплат допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям з 4,1 млрд грн до 4,6 млрд грн;

надання:

матеріальної допомоги найбільш вразливим верствам населення на підставі рішень відповідних комісій з питань надання допомоги окремим категоріям населення (майже 10530 осіб), створених місцевими органами виконавчої влади, на суму 17427,50 тис. грн;

додаткової фінансової підтримки понад 125 особам, яким виповнилося 100 і більше років, на суму 1682,90 тис. грн;

фінансової підтримки для забезпечення статутної діяльності


7 громадських організацій інвалідів і ветеранів війни на суму
2307,70 тис. грн;

відшкодування витрат за встановлення телефонів 80 інвалідам І та ІІ груп на суму 8,0 тис. грн;

збільшення виплат компенсацій та допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з 46,0 млн грн. до
52,6 млн грн;

збільшення контингенту пільгових категорій громадян для забезпечення санаторно-курортним лікуванням з 2,4 особи до 3,5 особи.

Своєчасна виплата щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

Запровадження нових соціальних послуг та інноваційних моделей соціальної роботи.


Соціальні допомоги, млрд грн

(сім’ям з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, малозабезпеченим сім’ям)
3.12. Податково-бюджетна діяльність
Актуальні питання:

підвищення фінансової спроможності місцевих бюджетів в умовах бюджетної децентралізації;

підвищення ролі та відповідальності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у розв’язанні актуальних проблем соціально-економічного розвитку міст, районів та об’єднаних територіальних громад;

зменшення диспропорцій у рівні соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць;

поліпшення результатів господарювання у зв’язку з переорієнтацією ринків збуту продукції реального сектору економіки;

забезпечення стійкого зростання економіки на інвестиційно-інноваційній основі;

впровадження заходів, спрямованих на дерегуляцію підприємницької діяльності, поліпшення бізнес-клімату, підвищення ефективності управління державним сектором економіки та його оптимізацію;

скорочення сфери тіньової економіки та підвищення мотивації до зайнятості в реальному секторі економіки;

проведення раціональної та ефективної податково-бюджетної політики, дотримання фінансової дисципліни;

забезпечення своєчасної та у повному обсязі виплати заробітної плати та проведення розрахунків за спожиті енергоносії.


Головна мета: запровадження дієвого механізму управління бюджетним процесом як складової частини системи управління державними фінансами, забезпечення наповнюваності бюджетів усіх рівнів шляхом створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, підвищення конкурентоспроможності виробництва, забезпечення економічного і раціонального використання коштів, підвищення результативності бюджетних видатків.
Основні заходи та завдання:

сприяння стійкому економічному та соціальному розвитку міст, районів та об’єднаних територіальних громад;

підвищення:

рівня бюджетної самостійності місцевих бюджетів;

мотивації до нарощування дохідної бази місцевих бюджетів;

здійснення управління бюджетними коштами в межах встановлених бюджетних призначень із забезпеченням їх ефективного та раціонального використання;

застосування програмно-цільового методу бюджетування для місцевих бюджетів, які мають прямі відносини з державним бюджетом;

удосконалення бюджетного планування та середньострокового бюджетного планування;

нарощування доходів державного та місцевих бюджетів відповідно до темпів зростання макроекономічних показників області;

забезпечення співпраці органів місцевого самоврядування та органів фіскальної служби області за рахунок належної діяльності комісій органів місцевої влади з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків і зборів, погашення заборгованості з виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;

легалізація тіньового сектору економіки, насамперед легалізація виплати заробітної плати;

мінімізація ризиків ухилення від сплати податків, недопущення зростання недоїмки до місцевих бюджетів, встановлення об’єктивних критеріїв при наданні податкових пільг органами місцевого самоврядування в умовах розширення прав щодо самостійного прийняття ними рішень; поліпшення співпраці органів місцевого самоврядування та органів фіскальної служби з виконаних планових показників дохідної частини державного та місцевих бюджетів;

проведення роботи:

з суб’єктами господарювання, які мають значні валові доходи, але офіційно виплачують заробітну плату меншу або на рівні мінімальної заробітної плати;

з виявлення фізичних осіб, праця яких використовується суб’єктами господарювання без укладення трудових угод та без сплати податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів;

недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості у бюджетній сфері.


Критерії досягнення:

забезпечення виконання планових показників надходжень податків, зборів та інших обов’язкових платежів до зведеного бюджету області, обрахованих відповідно до норм чинних Податкового і Бюджетного кодексів України.


Доходи та бюджет розвитку місцевих бюджетів, млн грн


3.13. Розвиток туристичної сфери
Актуальні питання:

активізація інформаційно-рекламної діяльності щодо популяризації туристичного потенціалу Дніпропетровської області;

збільшення туристичного та екскурсійного відвідування області;

розвиток туристичного продукту.


Головна мета: створення умов для розвитку внутрішнього туризму, що сприятиме збільшенню обсягів надходжень до бюджетів усіх рівнів та створенню нових робочих місць.
Основні завдання:

представлення Дніпропетровської області на регіональних та всеукраїнських виставкових заходах, участь у форумах, конференціях тощо;

виготовлення рекламно-інформаційної продукції про область та її туристичні можливості (буклети, путівники, каталоги, географічні карти);

залучення громадян до раціонального використання вільного часу;

підтримка перспективних напрямів туристичної діяльності.
Критерії досягнення:

збереження/або збільшення чисельності екскурсантів на 10%, внутрішніх туристів – на 10%;

збільшення кількості заходів з туризму на 10%.

3.14. Розвиток внутрішньої торгівлі
Актуальні питання у сфері торгівлі:

наявність „тіньового” сектору торгівлі;

непрозора система звітності приватних підприємців (фізичні особи –підприємці не звітують перед органами статистики, обсяги реалізації продукції, здійснені ними, не обліковуються).
Головна мета: поліпшення торговельного обслуговування населення та захисту прав споживачів, недопущення безпідставного зростання цін, зростання обсягу роздрібного товарообороту.
Основні завдання:

сприяння:

залученню інвестицій у сферу виробництва товарів народного споживання;

забезпеченню захисту прав споживачів;

зростанню частки продукції, яка виробляється місцевими товаровиробниками на регіональному ринку, та підвищення її конкурентоспроможності.

забезпечення подальшого розвитку та вдосконалення інфраструктури торгівлі, відкриття сучасних об’єктів;

підвищення рівня торговельного обслуговування населення;

організація проведення продовольчих ярмарків за участю товаровиробників.

проведення планових та позапланових перевірок суб’єктів господарювання;

розгляд скарг споживачів та надання консультацій споживачам.
Оборот роздрібної торгівлі, млрд грн

Критерії досягнення:

підвищення рівня торговельного обслуговування населення;

оборот роздрібної торгівлі у 2017 році прогнозовано зросте до
116,1 млрд грн.

3.15. Транспорт, транспортна інфраструктура, зв’язок та
електронне урядування

Актуальні питання:

у транспортній галузі:

недостатнє оновлення основних фондів усіх видів транспорту;

відсутність гнучкої системи регулювання транспортних тарифів, яка б враховувала інтереси споживачів транспортних послуг і транспортних організацій;

подальше оснащення GPS-приладами парків міських, приміських та міжміських автобусних маршрутів загального користування;

заміна рухомого складу на автобусних маршрутах загального користування;

у галузі зв’язку та електронного урядування:

подальший розвиток IP-технологій, розвиток мережі швидкісного Інтернету (особливо у сільській місцевості), розширення мережі бездротового доступу до мережі Інтернет;

недостатній рівень стандартизації діяльності, пов’язаної з використанням ІКТ, автоматизованих інформаційних систем, соціальних мереж у публічному управлінні;

недостатньо розвинута інфраструктура інформатизації окремих територій області;

велика кількість морально та фізично застарілої комп’ютерної техніки в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

низький рівень використання відкритого програмного забезпечення;

недостатня компетентність державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, представників громадських об’єднань, а також громадян щодо використання технологій е-урядування та е-демократії;

помітна „цифрова нерівність” у використанні ІКТ між сільськими та міськими територіями;

низькі показники якості доступу до мережі Інтернет у розрізі окремих міст і районів області та ін.
Головна мета:

створення сучасної системи організації управління всіма видами пасажирського транспорту відповідно до потреб громадян, забезпечення безпечного та якісного перевезення пасажирів, створення належних умов для розвитку міського та приміського транспорту, подальший розвиток IP-технологій та мережі Інтернет;

забезпечення доступу громадян до процесів формування інформаційного суспільства через упровадження інноваційних підходів, інструментів та технологій електронного урядування, електронної демократії, інших сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій шляхом модернізації системи публічного управління соціально-економічним розвитком регіону, розвитку інфраструктури відкритих даних, телекомунікаційного середовища та забезпечення рівності громадян незалежно від місця їх проживання в дотриманні їх конституційних прав.
Основні завдання:

підвищення ефективності державного регулювання та контролю за діяльністю автомобільного транспорту;

упровадження нормативних документів щодо нормування витрат, розрахунків тарифів, дотацій і субвенцій;проведення засідань конкурсного комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути);

забезпечення високого рівня безпеки руху поїздів та надання якісних послуг з перевезення пасажирів і вантажів;

модернізація і оновлення матеріально-технічної бази усіх видів транспорту;

розвитку велодоріжок;

подальший розвиток IP-технологій, розвиток мережі швидкісного Інтернету (особливо у сільській місцевості);

проведення поточних ремонтів відділень поштового зв’язку;

оновлення понад 45 одиниць транспортних засобів, що здійснюють міські перевезення пасажирів, відповідно до планів роботи міських рад
(13 міст обласного значення);


оновлення автоперевізниками, які працюють на внутрішньообласних маршрутах, 15 одиниць транспортних засобів;

продовження комплексу робіт щодо запровадження швидкісного руху пасажирських поїздів державним підприємством „Придніпровська залізниця”;

упровадження технологій е-урядування в органах виконавчої влади і місцевого самоврядування області та формування системи регіональних електронних інформаційних ресурсів;

розвиток телекомунікаційного середовища регіону та організація захисту інформації;

підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем.З метою забезпечення високого рівня безпеки руху поїздів та надання якісних послуг з перевезення пасажирів і вантажів заплановано продовжити реалізацію таких заходів:

реконструкція та зарежимлення пасажирських платформ – приведення залізничних платформ до європейських стандартів;

модернізація залізничної колії – підвищення швидкісних режимів та безпеки руху поїздів.

Виробничою програмою Дніпропетровської дирекції УДППЗ „Укрпошта” передбачено зростання обсягів усіх видів поштових відправлень, проведення поточних ремонтів відділень поштового зв’язку.
Критерії досягнення:

зростання обсягів перевезень вантажів та пасажирів на 1,0% до рівня


2016 року;

зростання обсягів усіх видів поштових відправлень;

розвиток (розгортання) бездротового доступу до мережі Інтернет у сільській місцевості;

отримання громадянами рівного якісного доступу до послуг у сферах освіти, охорони здоров’я, соціального захисту тощо;

створення потужних інформаційних ресурсів для надання електронних адміністративних послуг;

підвищення ступеня інтегрованості області у світовий інформаційний простір;

побудова сучасної регіональної системи публічного управління з питань розвитку області.
Динаміка роботи транспортного комплексу


4. Розвиток сільських територій
4.1. Агропромисловий комплекс
Актуальні питання:

підвищення урожайності сільгоспкультур шляхом удосконалення землекористування, впровадження високоврожайних сортів та гібридів зернових культур, розвиток селекції та насінництва;

дотримання співвідношення культур та попередників у сівозмінах, використання енергозбережних технологій обробітку ґрунту;

недостатність коштів для закупівлі засобів захисту рослин від шкідників, хвороб та бур’янів;

енергозалежність агропромислового комплексу та достатньо висока собівартість виробленої продукції;

недостатність коштів на відновлення зрошувальних систем;

стійке зменшення поголів’я великої рогатої худоби;

відсутність ефективного фінансово-економічного механізму державної підтримки аграрного виробництва;

створення нових робочих місць в сільській місцевості;

руйнація соціальної сфери на селі, відсутність фінансування на її утримання та розвиток.

Головна мета: збільшення виробництва сільськогосподарської продукції та зниження її собівартості в умовах зростання цін на паливо, насіннєвий матеріал тощо; збереження, відтворення та нарощування ресурсного потенціалу; подальший розвиток інфраструктури аграрного ринку.
Основні завдання:

збільшити обсяги виробленої продукції завдяки використанню сучасних технологій та елементів науково обґрунтованої системи землеробства з метою зниження її собівартості, скорочення енергозалежності агропромислового комплексу;

проводити відновлення, реконструкцію, модернізацію меліоративних об’єктів і систем, підвищення ефективності використання меліоративних систем, подальше застосування систем зрошення;

продовжувати розширення мережі заготівельно-збутових та обслуговуючих кооперативів з надання сервісних послуг населенню стосовно питань заготівлі та реалізації продукції тваринництва з відтворення, селекції і ветеринарного обслуговування;

сприяти розвитку кооперації сільськогосподарських підприємств для закупівлі обладнання, матеріалів, добрив, насіння тощо безпосередньо у виробників та реалізації продукції на експорт і через мережу кооперативних магазинів мешканцям міст;

поліпшувати умови для реалізації сільськогосподарської продукції у межах регіону та сприяти розширенню експортних можливостей;

вживати заходів для підвищення рівня життя сільського населення за рахунок створення нових робочих місць, зростання рівня ефективності зайнятості селян.
Критерії досягнення:

виробництво валової продукції сільського господарства збільшиться на 0,3%, зернових культур – на 0,8%. Цьому сприятиме збільшення площі посіву озимих культур. Виробництво картоплі зменшиться на 7,2%, овочів – зросте на 0,3% до рівня попереднього року;

збереження та збільшення поголів’я худоби, у тому числі корів – на 0,1%, свиней – на 0,2% та птиці на – 0,4%;

зростання обсягів виробництва м’яса – на 0,9%, молока – на 2,2%,


яєць – на 0,1%.Валова продукція сільського господарства,

у % до попереднього року
4.2. Розвиток сфери послуг
Актуальні питання:

наявність „тіньового” сектору надання послуг;

непрозора система звітності (фізичні особи – підприємці не звітують перед органами статистики, обсяги послуг, надані ними, не обліковуються).
Головна мета: забезпечення споживачів області різноманітними та високоякісними послугами.
Основні завдання:

підвищення рівня якості послуг, культури обслуговування та захисту прав споживачів;

забезпечення розвитку та вдосконалення інфраструктури з надання нефінансових послуг, відкриття сучасних об’єктів, створення нових робочих місць.
Критерії досягнення:

забезпечення споживачів області різноманітними та високоякісними послугами;

обсяг реалізованих послуг становитиме 34362,8 млн грн.
Динаміка обсягу реалізованих послуг, млрд грн


4.3. Розвиток інфраструктури сільських територій, у тому числі об’єднаних територіальних громад
Актуальні питання:

забезпечення населення сільської місцевості, яке користується привізною водою, питною водою та послугами з водовідведення;

поліпшення стану сільських доріг;

приведення у належність функціонуючих об’єктів соціальної інфраструктури для підвищення якості наданих послуг.


Головна мета:

підвищення якості життя мешканців сільської місцевості.


Основні завдання:

будівництво водопроводів для забезпечення якісною питною водою всіх без винятку населених пунктів області, ремонт та розширення мережі існуючих водопроводів;

проведення ремонтів комунальних доріг та вулиць області, у першу чергу – сільських населених пунктів;

забезпечення зовнішнім освітленням вулиць усіх сільських населених пунктів;

будівництво, реконструкція та ремонти об’єктів соціальної інфраструктури.
Критерії досягнення:

технічне переоснащення (реконструкція, заміна обладнання; переведення котелень на альтернативні види палива) котелень, з метою скорочення споживання природного газу;

будівництво та реконструкція 289,2 км водопровідних мереж для поліпшення якості послуг водопостачання та забезпечення послугами централізованого водопостачання 25 тис. осіб сільської місцевості;

виконання ремонту доріг комунальної власності за рахунок коштів обласного бюджету загальною площею 500,0 тис. кв. м на вулицях міст та районів області, у тому числі 213,29 тис. кв. м на дорогах сільських населених пунктів, а саме: у селах Чаплине, Павлівка, Письменне Васильківського району, селах Кам’янське, Павлопілля, Новоіванівка Нікопольського району, селах Зоряне, Райполе, Богданівка Межівського району, селах Королівка, Новоскотувате, Керносівка, Вільне Новомосковського району, селах Булахівка, Привовчанське, Вербки Павлоградського району, селах Василівка, Писарівка, Старовишневецьке, Іванівка, Іларіонове Синельниківського району, селах Федорівське, Чорноглазівка, Оленівка, Сергіївка, Новов’язівка, Варварівка, Юр’ївське Юр’ївського району.


5. Екологічна та енергетична безпека
5.1. Паливно-енергетичний комплекс та енергозбереження
Актуальні питання:

висока енергоємність виробництва одиниці продукції;

перебої у постачанні вугілля антрацитової групи на теплові електростанції області;

несвоєчасні розрахунки споживачів за використані енергоносії, як наслідок, недостатність обігових коштів.


Головна мета: задоволення потреб в електроенергії всіх галузей економіки області і населення, досягнення максимальної ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів, поліпшення технічного стану електричних мереж, забезпечення стабільної та надійної роботи енергогенеруючих підприємств області, що входять до складу енергосистеми України та беруть участь у регулюванні, покритті сезонних та добових графіків навантажень (ТЕС, ГЕС).
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка