Програма складається з "Пояснювальної записки", "Переліку розділів і тем" та необхідної літератури. Оцінювання з історії України має на меті оцінити ступіньСкачати 305.1 Kb.
Дата конвертації15.09.2017
Розмір305.1 Kb.


1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА.
Дана програма розроблена на основі Навчальної програми дисципліни для вищих навчальних закладів освіти (проект) та узгоджена з Програмою для загальноосвітніх навчальних закладів (редакція 2001 р.).

У програмі відбиті питання з історії України, як стародавнього, середньовічного, так і новітнього періодів її розвитку.Програма складається з "Пояснювальної записки", "Переліку розділів і тем" та необхідної літератури. Оцінювання з історії України має на меті оцінити ступінь підготовленості спеціалістів до подальшого здобуття освіти зі спеціальності "Педагогіка і методика середньої освіти. Історія" в Бердянському державному педагогічному університеті.

2. Зміст дисципліни


 1. Предмет і завдання курсу історії України. Історія України як складова частина загальноосвітньої історії. Принципи вивчення вітчизняної історії. Періодизація історії України. Роль геополітичних факторів у розвитку українського суспільства.

 2. Характеристика історичних джерел з стародавньої та середньовічної історії України. Роль археології у вивченні давньої історії України. Літописи, як джерело вивчення вітчизняної історії. Візантійські та арабські джерела. Легенди та перекази як історичні джерела.

 3. Початок людського життя на території України. Археологічні дослідження на території України. Поява людини, гіпотези щодо її походження. Первісні люди та спосіб їх життя. Найдавніші землероби та скотарі. Трипільська культура. Кіммерійці. Скіфи. Сармати. Античні міста-колонії в Північному Причорномор'ї.

 4. Давні слов'яни. Прабатьківщина слов'ян. Господарство давніх слов'ян. Суспільне життя. Слов'яни і Велике переселення народів. Боротьба з готами, гунами, аварами. Військові походи слов'ян проти Візантії. Перші державні об'єднання східнослов'янських племен на Середньому Подніпров'ї. Еволюція суспільного устрою східних слов'ян. Утворення держави з центром у Києві. Київська держава за перших князів.

 5. Розквіт Київської держави у Х-ХІ ст. Соціально-економічний розвиток. Внутрішні та зовнішні фактори розвитку Київської держави за [горя, Ольги, Святослава. Відносини Русі з кочовиками. Військові походи князів. Розширення кордонів Руської держави. Русь і Візантія. Хрещення Русі та його історичне значення. Володимир Великий та Ярослав Мудрий. Соціальна структура населення. "Руська правда".

 6. Київська Русь за часів роздробленості. Причини ослаблення влади київських князів. Володимир Мономах і його боротьба за державну єдність Русі. Причини роздробленості Русі. Форми земельної власності. Розвиток міст, ремесла та торгівлі. Соціальна структура населення. Продовження процесу формування української народності. Удільна роздробленість Русі та її наслідки. Боротьба Русі проти монголо-татарської навали. Південно-західні руські князівства під ігом Золотої Орди.

 7. Галицько-Волинська держава — правонаступник Київської Русі. Економічне і політичне зростання Галицького князівства. Внутрішня і зовнішня політика Ростиславовичів. Ярослав Осмомисл. Протистояння вторгненню польських і угорських феодалів. Роман Мстиславович. Утвердження" Данила Романовича в Галичині. Внутрішня і зовнішня політика Данила Романовича. Відносини із Золотою Ордою. Наступники Данила Галицького. Занепад Галицько-Волинської держави.

 8. Політичний устрій, соціально-економічний та культурний розвиток Київської Русі. Форми державного правління. Соціальна піраміда: основні верстви та система залежності. Міста, гроші. Виникнення східнослов'янської писемності. Школи, бібліотеки. Природничі та математичні знання. Усна народна творчість. Билини. Літописання. Нестор-літописець. Розвиток музичної творчості. Архітектура і образотворче мистецтво. Кам'яне храмове будівництво Київської Русі. Монументальний живопис. Ювелірна справа.

 9. Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (II пол. ХІV - І пол. ХVІ ст.) Зростання політичної могутності Великого князівства Литовського. Боротьба за оволодіння Галицько-Волинським князівством. Включення до його складу Східної Волині, Сіверщини, Київщини і Поділля. Політика великих литовських князів на українських землях. Кревська унія та її наслідки для українських земель. Литовський князь Вітовт, його зовнішня і внутрішня політика. Зміцнення Московської держави та її боротьба з Великим князівством Литовським за Сіверську землю. Соціально-економічний розвиток українських земель у II пол. ХІV – середині ХVІ ст. Зростання міст. Надання магдебурзького права українським містам.

 10. Українські землі під владою Речі Посполитої. Люблінська унія. Утворення Речі Посполитої. Соціально-економічний розвиток українських земель. Суспільно-політичні зміни на українських землях після Люблінської унії. Виникнення українського козацтва та Запорізької Січі. Утворення реєстрового козацтва. Військове мистецтво козаків. Наростання національно-визвольної боротьби українського народу у II пол. ХVІ – на поч. ХVІІ ст. Повстання 1591 – 1596 рр. під проводом К.Косинського та С.Наливайка. Польсько-козацький збройний конфлікт 1625 р. Повстання під проводом Т. Федоровича (Трясила) в 1630 р., І. Сулими (1635 р.). Національно-визвольні повстання 1637-1638 рр. під керівництвом П. Павлюка, Я. Острянина, Д. Гуні.

 11. Національно-культурний рух в Україні в II половині ХІV -І половині ХVІ ст. Умови і стан розвитку культури. Розвиток української мови. Освіта. Ю. Дрогобич. Початок українського книгодрукування. Ш. Фіоль. Літописання. Архітектура і містобудування. Живопис. Становище православної церкви на землях Великого князівства Литовського та Польського королівств.

 12. Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої середини ХVП ст. Українські землі напередодні Визвольної війни. Посилення кріпосницького гніту. Зростання національно-релігійного гноблення. Характер, рушійні сили і мета Визвольної війни. Б. Хмельницький. Початок Визвольної війни. Перші перемоги повстанців. Основні етапи війни. Ліквідація старого державного ладу і зародження козацької держави. її територія і адміністративно-територіальний устрій. Зовнішня політика держави Б. Хмельницького. Українсько-російські зв'язки в роки війни. Переяславсько-Московський договір 1654 р., його оцінка в історіографії. Відновлення війни з Польщею. Другий похід Б. Хмельницького на західноукраїнські землі. Віденське перемир'я, його оцінка сучасниками. Дії українського війська в Польщі 1656-1657 рр. Смерть Б. Хмельницького, його місце в історії.

 13. Українські землі в II пол. ХVII ст. Поділ Гетьманщини та боротьба за незалежність. Становище в Українській державі після смерті Б. Хмельницького. Гетьман І. Виговський. Його зовнішня і внутрішня політика. Російсько-українська війна 1658-1659 рр. Гетьман Ю. Хмельницький. Переяславський договір 1659 р. Гетьман П. Тетеря, його діяльність. Боротьба за владу на Лівобережній Україні. Гетьман І. Брюховецький. Андрусівське перемир'я. Правобережна та Лівобережна Україна в 60-80-х рр. ХVII ст. Гетьман П. Дорошенко, його боротьба за об'єднання України. Бахчисарайський мир. «Вічний мир». Перший Кримський похід. Запорізька Січ у II пол. ХVII ст. Кошовий отаман І. Сірко. Економічне життя Запорізької Січі. Господарське життя і політичний устрій Лівобережної Гетьманщини та Слобідської України в II пол. ХVII ст.

 14. Українські землі наприкінці ХVII - в І пол. ХVIIІ ст. Гетьман І. Мазепа – людина і політик. Зовнішня та внутрішня політика. Другий Кримський похід. Впровадження козацького устрою на Правобережній Україні. С. Палій. Національно-визвольне повстання 1702-1704 рр. Україна в подіях Північної війни. Повстання гетьмана І. Мазепи. Воєнно-політичні акції Петра І проти українців. Зруйнування Чортомлицької Січі. Гетьман Пилип Орлик та його Конституція. Становище в Україні після Полтавської битви. Заходи, спрямовані на підрив економіки Гетьманщини. Гетьман І. Скоропадський. Діяльність Малоросійської колегії. Боротьба козацької старшини за відновлення державних прав України. П. Полуботок. Відновлення гетьманства. Гетьман Д. Апостол, його реформи. Діяльність «Правління гетьманського уряду». Відновлення гетьманства 1750 р. Гетьман К. Розумовський. Заснування Нової Січі.

 15. Культура України II пол. ХVII - І пол. ХVIIІ ст. Особливості розвитку культури. Освіта і книгодрукування. Києво-Могилянська академія. Колегіуми в Чернігові, Переяславі, Харкові. Розвиток літератури: поезія, богословські твори, літописи та історична проза. Козацькі літописи. Графіка. І. Щирський. Живопис. І. Руткович. Й. Кондзлевич. Архітектура. Бароко. Скульптура. Музика. Театр.

 16. Українські землі в II пол. ХVІІІ ст. Причини національно-визвольної боротьби на Правобережжі та західноукраїнських землях. Розгортання гайдамацького руху. Коліївщина. М. Залізняк. Рух опришків. Три поділи Польщі та українські землі. Остаточна ліквідація гетьманства на Лівобережній і Україні. Скасування козацького устрою на Слобожанщині. Ліквідація решток автономного устрою Гетьманщини. Адміністративно-територіальний поділ та освоєння запорізьких земель Нової Січі. Ліквідація козацької республіки – Запорізької Січі. Участь запорізьких козаків у російсько-турецьких війнах II пол. ХУІІІ ст. Заселення Півдня України. Особливості суспільно-політичного, соціально-економічного розвитку Криму. Культура і побут кримськотатарського народу. Приєднання Криму до Росії.

 17. Культура України II пол. ХVIIІ - І пол. XIX ст. Особливості розвитку культури. Освіта. Внесок Києво-Могилянської академії в культурно-освітній розвиток. Книгодрукування та розвиток літератури. Розвиток філософських ідей. Г. Сковорода. Природничі науки. Музика. Театр. Архітектура. Скульптура. Графіка. Живопис. Відкриття вищих і середніх навчальних закладів. Наука. Розвиток історичної науки: М. Бантиш-Каменський, М. Маркевич, М. Костомаров, М. Максимович. Нова українська література: Т. Шевченко, І. Котляревський, Г. Квітка-Основ'яненко, П. Гулак-Артемовський, Є. Гребінка, П. Куліш. Усна народна творчість. Кобзарі. Музика. Театр. Архітектура та містобудування. Живопис. Графіка.

 18. Українські землі наприкінці ХVIIІ – у І пол. XIX ст. Адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ українських земель у складі Російської імперії. Російсько-французька війна 1812 р. і Україна. Україна в планах Наполеона. Місце України в російсько-турецькій війні 1828 – 1829 рр. Азовське козацтво. Економічне становище в І пол. XIX ст. Початок промислової революції. Україна в програмних документах декабристів. Товариство об’єднаних слов'ян, його програмні вимоги. Повстання Чернігівського полку. Кирило-Мефодіївське братство. Програмні документи й громадсько-політична діяльність братчиків. Місце Т.Г. Шевченко в українському національному відродженні. Соціальна боротьба в І пол. XIX ст. Найбільші заворушення козаків, селян та військових поселенців. У. Кармелюк. «Київська козаччина» 1855 р. Західноукраїнські землі кінця ХVIIІ – І пол. XIX ст. у складі Австрійської імперії. Політика австрійського уряду щодо українців. Соціально-економічне становище та соціальні рухи. «Руська трійця», її діяльність. Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях під час революції 1848-1849 рр. у Австрійській імперії.

 19. Наддніпрянська Україна в II пол. XIX ст. Особливості соціально-економічного розвитку українських земель напередодні селянської реформи 1861 р. Ліквідація кріпосного права в Україні. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х рр. Економічний розвиток України в пореформений період. Особливості індустріалізації в Україні. Початок громадівського руху. Петербурзька Громада. «Основа» П. Куліш. Діяльність Київської та інших громад. В. Антонович. Валуєвський циркуляр. Польське повстання 1863-1864 рр. і Україна. Суспільно-політичний рух у 70-90-х рр. XIX ст. Відродження громадівського руху. Стара Київська громада. Емський указ. М.Драгоманов, його діяльність за кордоном. Братство тарасівців. Створення Загальноукраїнської безпартійної організації (ЗУБО). Російський громадсько-політичний рух народників в Україні.

 20. Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії в II половині XIX ст. Вплив реформ 1848 р. на розвиток економіки. Зміни в сільському господарстві. Формування фабрично-заводської промисловості. Нафтові промисли в Бориславі і Дрогобичі. Розвиток торгівлі. Суспільно-політична ситуація 50-60-х рр. Основі течії суспільно-політичного руху: москвофіли та народовці. Заснування та діяльність "Просвіти" і Літературного товариства ім. Т.Шевченко. Діяльність галицьких народовців в II пол. 70-х - 80-х рр. Розгортання руху народовців на Буковині та в Закарпатті. «Новоерівська» політика народовців. Утворення першої політичної партії в Україні (РУРП). І. Франко, його роль у розвитку суспільно-політичної думки. «Україна ірредента» Ю. Бачинського. Утворення УНДП та УСДП.

 21. Культура України в II пол. XIX - на поч. XX ст. Освіта в II половині XIX ст. Недільні школи в Наддніпрянській Україні. Діяльність у Галичині «Просвіти». Відкриття вищих навчальних закладів. Відкриття кафедри історії України у Львівському університеті. Наука. Створення НТІІІ, його творчий доробок. М. Грушевський – організатор української науки. Література. О. Олесь, В. Винниченко, М. Коцюбинський, В. Стефаник. Драматургія. Архітектура та містобудування. Музика. Народження національного гімну «Ще не вмерла України і слава, і воля». Особливості розвитку культури на початку XX ст. Колегія П. Галагана. Наука. Видатні вчені – природознавці. Українська преса та видавництво. Побут і звичаї українців. Роль української греко-католицької церкви в піднесенні національної свідомості населення Західної України.

 22. Наддніпрянська Україна на початку XX ст. Основні галузі промисловості. Утворення монополій. Економічна криза 1900-1903 рр. Розвиток сільського господарства. Передвоєнне економічне піднесення. Створення РУП – першої політичної партії в Наддніпрянщині. Самостійницька й автономістська течії в національному русі. «Самостійна Україна» М. Міхновського. Українська демократична партія. Українська радикальна партія. Є. Чикаленко, Б. Грінченко, Є. Єфремов. Формування української соціал-демократії. М. Порш, С. Петлюра. Українська народна партія. Україна напередодні та в роки російської революції 1905-1907 рр. Події революції в Україні. П.П. Шмідт. Поступки царизму українству, активізація громадсько-політичного життя. Виникнення Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів. Наддніпрянська Україна в 1907 - 1914 рр. Земельна реформа П.Столипіна та її вплив на Україну. Посилення національного гніту. Реакція в сфері освіти, культури, ідеології. Створення ТУПу. Столипінський циркуляр 1910 р. Незалежницька течія українському русі. Д. Донцов. Молодоукраїнський напрям в соціал-демократії. А.Жук.

 23. Україна в Першій світовій війні. Українські землі напередодні війни. Україна в планах Антанти і Троїстого союзу. Заснування Головної української ради у Львові. Створення СВУ. Формування легіону Січових стрільців. Ставлення до війни різних верств населення. Воєнні дії на території України в 1914 р. Захоплення російськими військами Галичини та Північної Буковини. Воєнні дії на території України в 1915-1917 рр. Бойовий шлях легіону УСС. Національний рух у Наддніпрянській і Західній Україні. Назрівання глибокої економічної і політичної кризи в Російській та Австро-Угорській імперіях.

 24. Українська революція. Початковий етап. Проголошення незалежності УНР. Лютнева демократична революція 1917 р. Становище в Україні після повалення царизму. Піднесення національно-визвольного руху. Утворення Центральної Ради, її соціальна база, програма. Програми і цілі українських та загальноросійських партій в Україні. Роль Центральної Ради у формуванні української національної державності. Всеукраїнський національний конгрес 7-8 квітня 1917 р. Курс на автономію України. Взаємовідносини Центральної Ради та Тимчасового уряду. І Універсал Центральної Ради. Всеукраїнські з'їзди: селянські, військові, робітничі тощо. Сформування Генерального секретаріату. II Універсал Центральної Ради. Ставлення різних політичних сил та партій до збройного повстання у Петрограді у жовтні 1917 р. III Універсал Центральної Ради. Проголошення УНР. Боротьба більшовиків за владу. Виникнення в Україні радянського уряду. Вторгнення більшовицьких військ з Росії. ІУ Універсал Центральної Ради. Участь представників УНР у переговорах в Брест-Литовську. Підписання мирного договору з Німеччиною, Австро-Угорщиною, Туреччиною, Болгарією. Окупація України австро-німецькими військами. Кінець Центральної Ради.

 25. Українська держава П. Скоропадського. Гетьманський переворот. Держава П. Скоропадського. Діяльність гетьманівського Уряду. Вирішення аграрного і робітничого і питань. П. Скоропадський і розв'язання військового питання. Здобутки в галузі освіти, культури. Соціальна опора гетьманату. Протофіс. Утворення антигетьманської опозиції, її партійний і соціальний склад. Утворення Українського Національно-Державного Союзу (УНДС) та трансформація його в Український Національний Союз. Створення коаліційного Уряду П. Скоропадського (жовтень 1918 р.) Падіння Української держави П. Скоропадського. Уроки Гетьманату.

 26. Директорія УНР. Утворення Директорії. Відновлення УНР. Політичний курс Директорії. С. Петлюра. Трудовий конгрес. Отаманщина. Більшовицька агресія проти! УНР. Війська Антанти на Півдні України. Розклад армії УНР. Активізація військових дій радянської Росії з УНР. Причини поразки Директорії. Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР). Проголошення ЗУНР. Є. Петрушевич. Організація держави на західноукраїнських землях. Злука УНР і ЗУНР, її історичне значення. Створення Української Галицької Армії. Причини поразки ЗУНР.

 27. Україна в 1919-1920 рр. Політика радянського уряду в Україні в 1919 р. Формування більшовицького режиму в Україні. Х. Раковський. Націоналізація промисловості!. Аграрна реформа. Продовольча диктатура, її суть. Україна в ІІ пол. 1919 р. Наступ білогвардійців в Україні. Контрнаступ об'єднаних українських армій. Поразка армії УНР. Денікінський режим. Боротьба в білогвардійському підпіллі. Контрнаступ радянських військ і поразка денікінців. Україна на початку 1920 р. Відновлення більшовицького режиму, політики «воєнного комунізму» в економіці та суспільному житті. Більшовицько-польська війна та Україна. Варшавська угода між УНР і Польщею. Наступ польсько-українських сил і взяття Києва. Польський режим і ставлення до нього населення. Ризький мир, його оцінка в історіографії. Розгром Врангеля і махновців.

 28. Культура і духовне життя України 1917 - 1920 рр. Чинники розвитку культури в 1°17 - 1920 рр. Культурно-освітня діяльність громадських організацій. Загальноосвітня школа за Центральної Ради, Гетьманату П. Скоропадського, Директорії. Освітня політика більшовиків. Стан науки. Відкриття Української Академії наук і національних університетів у період Української держави. Визначні українські письменники. Театральне, музичне і хорове мистецтво. Радянський план монументальної пропаганди і початок його виконання. Ставлення більшовиків до старовини.

 29. Українська РСР в умовах нової економічної політики (1921 -1928 рр.). Міжнародні умови переходу України до мирного життя. Зовнішня політика УРСР, встановлення дружніх відносин з країнами Сходу, Прибалтики, Чехословаччиною, Туреччиною, Австрією. Господарське становище України після закінчення воєнних дій. Згубний вплив воєнно-комуністичних методів управління. Голод 1921-1922 рр. Прийняття НЕПу, заходи по його реалізації в Україні. Утворення СРСР і Україна. Місце УРСР у складі СРСР за Декларацією 30 грудня 1922 р., Конституцією СРСР 1924 р. Відбудова народного господарства на засадах НЕПу. Рівень життя населення.

 30. Радянська модернізація України (1929-1938). Прийняття «курсу» на індустріалізацію: час, необхідність індустріалізації, економічні і політичні передумови. Перші п'ятирічки – (супутник командно-адміністративної системи господарювання. Виробниче змагання. Ізотовський рух. Стаханівський рух. Джерела створення фонду індустріалізації. Методи, темпи і структура промислового і виробництва. Наслідки форсованої індустріалізації. Відставання легкої та харчової промисловості. Деформація пропорції народного господарства: розростання воєнно-промислового комплексу, гігантизм і монополізація, диктат союзних відомств, екологічне перевантаження Донбасу і Придніпров'я. Промисловість УРСР напередодні Другої світової війни.

 31. Суцільна колективізація і голодомор 1932-1933 рр. в Україні. Можливості та необхідність кооперування сільського і господарства в Україні. Форми кооперації. Мета і цілі кооперування сільського господарства в інтерпретації В.І. Леніна. «Курс» на і колективізацію: випадковість чи це закономірність. Суцільна колективізація в Україні та її результати. Зміна ставлення радянської держави до заможного селянства. «Ліквідація куркульства як класу». Двадцятип'ятитисячники. Голодомор 1932-1933 рр. і демографічні втрати України. Голод 1932 та голодомор 1933 р. – геноцид проти українства чи проти українського селянства. Голодомор 1932-1933 рр. в художній, публіцистичній літературі та народній пам'яті.

 32. Культура та духовне життя Української РСР в роки НЕПу. Політика радянської влади в галузі культури. Коренізація (українізація): причини, мета, наслідки. Г. Гринько, О. Шумський, М. Скрипник. Кампанія з ліквідації неписемності. Допомога громадськості в боротьбі з неписемністю. Література і мистецтво. Українське національне відродження в літературі та його провідники. Літературно-художні об'єднання. М. Хвильовий. Образотворче мистецтво. Кінематограф. О. Довженко. Релігійне життя в Україні. Виникнення Української автокефальної православної церкви (УАПЦ).

 33. Громадсько-політичне життя та стан культури в Україні в 30-ті рр. Завершення формування командно-адміністративної системи та вплив цього процесу на суспільно-політичний розвиток республіки. Конституція УРСР 1937 р. Церква і радянська влада: згортання мережі церков, нищення храмів, культового майна і споруд. Ліквідація УАПЦ. Політичні процеси, масові репресії. "Розстріляне відродження". Згортання національно-культурного будівництва та його складової - національного районування. Становище у галузі освіти. Наука. Діяльність Академії наук. Видатні досягнення українських вчених. Труднощі в розвитку науки. Художня література і мистецтво. Театр. Архітектура.

 34. Західноукраїнські землі в 1921 - 1938 рр. Становище українських північно-західних земель і українського населення у складі Польщі. Політичні партії у Східній Галичині. Українське національно-демократичне об'єднання. Компартія Західної України. Репресії Комінтерну щодо КПЗУ. Створення організації українських націоналістів. Мета, методи діяльності ОУН. С. Бандера, А. Мельник. Інтегральний націоналізм. Д. Донцов. Поглинення українських земель Румунією. «Румунізація» українського населення. Татарбунарське повстання (1924 р.) Політичні партії на українських землях. Входження Закарпаття до складу Чехословаччини. Становище чехословацьких українців. Земельна реформа 20-х рр., її наслідки. Соціальна структура Закарпаття в 30-х рр. Мюнхенська змова і доля Карпатської України.

 35. Україна під час Другої світової війни. Початковий етап (1939 -1942 рр.). Пакт Ріббентропа-Молотова і доля західноукраїнських земель. Початок Другої світової війни. Вступ Червоної армії на територію Західної України. Включення основної частини західноукраїнських земель до складу УРСР. «Радянізація», її сутність, основні напрямки та наслідки. Розстріли та масові депортації населення. Напад фашистської Німеччини на СРСР. Поразки Червоної Армії 1941 р. Оборона Києва, Одеси. Бої за Донбас. Евакуація підприємств, установ і населення на Схід. Окупація гітлерівськими військами України. Німецько-фашистський окупаційний режим. План «Ост». Голокост. Адміністративний устрій окупованої України. Розгортання масового партизанського руху. Діяльність комуністичного підпілля і радянських партизан. Утворення і бойові дії Української повстанської армії. Бандерівці і мельниківці.

 36. Україна під час Другої світової війни. Завершальний етап (1943 -1945 рр.). Перемога Червоної армії під Сталінградом і початок вигнання окупантів з України. Курська битва і розгортання наступу на Лівобережну Україну. Битва за Дніпро. Визволення Києва, Запоріжжя. Бої на Правобережжі і в західних областях. Стосунки між радянськими і польськими партизанами, УПА і Армією Крайовою. Евакуйовані підприємства в тилу. Героїчна праця українців. Внесок українських вчених і діячів освіти та культури в Перемогу. Завершення боїв за Україну восени 1944 р. Завершальний етап боротьби в тилу німецьких військ. Радянський партизанський рух. ОУН-УПА на завершальному етапі війни. 9 травня 1945 р. – День Перемоги. Завершення Великої Вітчизняної війни. Вклад українського народу в розгром нацистської Німеччини.

 37. Післявоєнна відбудова і розвиток України в 1945 - поч. 50-х рр. Міжнародні умови переходу України до відбудови народного господарства. «Холодна війна» та її вплив на стан економіки в республіці. УРСР - одна із фундаторів і членів ООН. Україна – форпост сталінського соціалізму в країні Східної Європи. Завершення збирання основних етнічних земель українського народу в межах однієї держави. Операція «Вісла», її оцінка в історіографії. Методи відбудови промисловості. Введення в дію нових промислових об'єктів. Шляхи розв'язання проблеми кадрів для промисловості. Грошова; реформа. Продовження експлуатації села і селянства. Стагнація сільського господарства. Голод 1946-1947 рр., його причини, масштаби та наслідки. Продовження радянізації західних областей України. Боротьба ОУН та УПА. Наслідки радянізації. Відновлення масових репресій. Боротьба з «націоналізмом» і «космополітизмом» у 40-ві роки. Ідеологічний наступ сталінщини та спроби культурно-національного відродження. Л. Каганович в Україні. Чистка національних кадрів.

 38. Україна в умовах десталінізації (1953 - 1964 рр.). Україна після смерті Й. Сталіна. Ідеологічна кампанія з нагоди 300-річчя Переяславської Ради. Входження Криму до складу УРСР. XX з'їзд КПРС і Україна. Початок політичних реабілітацій. Наростання опору десталінізації з боку консервативних сил. Ставлення: в суспільстві до діяльності М. Хрущова. Робітничі виступи. Часткове розширення прав республіки. П. Шелест. Жовтневий переворот 1964 р. у Москві і кадрові перестановки в УРСР. Заходи щодо удосконалення управління і модернізації; промисловості. Раднаргоспи, їх вплив на економічний розвиток України. Розвиток машинобудування. Стан легкої та харчової промисловості. Спроби подолання кризи в сільському господарстві. Обмеження індивідуальної трудової діяльності селянства. Ліквідація «неперспективних» сіл. Участь України в освоєнні західних регіонів СРСР і цілинних земель. Рівень Життя населення. Стан продовольчого і товарного забезпечення. Поява дисидентів в Україні. «Шестидесятники», їх роль у національно-культурному житті.

 39. Україна в період загострення кризи радянської системи (середина 1960-х - поч. 1980-х років). Світ в умовах НТР. Об'єктивна необхідність переходу економіки на інтенсивний шлях розвитку в умовах НТР. Реформи середини 60-х рр., «ліберманізація» економіки України та причини її невдач. Промислове будівництво в 60-80 - х рр. Частка УРСР у промисловому виробництві СРСР. Невдача спроб підвищити ефективність колгоспно-радгоспної системи: укрупнення, збільшення капіталовкладень, меліорація, підвищення закупівельних цін, розширення оперативної свободи колгоспів і радгоспів. Посівні площі, урожайність, спеціалізація господарств. Наближення екологічної катастрофи. Зменшення площ родючих земель. Погіршення структури ґрунтів. Забруднення рік і ґрунтових вод. Забруднення атмосфери. Зони екологічної небезпеки. Л. Брежнєв і Україна. Зростання всевладдя Комуністичної партії. Криза партійно-державного керівництва СРСР і УРСР. В. Щербицький. Конституція УРСР 1978 р. Декласація суспільства, масове поширення люмпенських звичок. Здобутки і проблеми розвитку соціальної сфери.

 40. Культура і духовне життя в Україні у середині 60-х — на початку 80-х рр. Стан освіти. Русифікація: мета, основні напрямки. Середня спеціальна та вища школа. Розвиток науки: здобутки та проблеми. Зростання ідеологічного тиску на освіту і науку. Періодична преса. Радіо. Телебачення. Розвиток літератури. Формування опозиційних напрямків та репресії щодо письменників, творчої інтелігенції. Основні тенденції розвитку українського мистецтва. Наступ тоталітаризму на українську культуру. Денаціоналізація свідомості населення.

 41. Національно-визвольний та опозиційний рух в Україні 50-80-х рр. Посилення національно-визвольного руху в умовах десталінізації. «Українська робітничо-селянська спілка». Л. Лук'яненко, І. Кандиба, Клуб творчої молоді в Києві. А. Горська, В. Чорновіл. Стаття І. Дзюби «Інтернаціоналізація чи русифікація?». Причини активізації опозиційного руху в II половині 60-х - на поч. 70-х рр. В. Стус, М. Руденко, О. Тихий, М. Литвин, В. Марченко. Форми та напрямки діяльності дисидентів. Утворення Української Гельсінської спілки (УГС). Релігійне дисиденство. В. Ромашок. Посилення репресивних дій органів КДБ в кінці 70-х - на поч. 80-х рр.

 42. Стан економіки та визрівання економічної кризи. Етносоціальні процеси та рівень життя населення України у середині 60-х - поч. 80-х рр. Спроби реформування економіки УРСР у II пол. 60 - х рр. та причини їх невдач. Особливості індустріального розвитку республіки. Деструктивні процеси на селі. Визрівання економічної кризи. Зміни чисельності, соціального та національного складу населення УРСР. Рівень життя трудящих мас. Шляхи вирішення житлової проблеми. Стан соціальної сфери. Привілейоване становище партійно-державної номенклатури.

 43. Політико-ідеологічна криза радянського ладу в Україні (середина 60-х - початок 80-х рр.). Ідеологічні орієнтири партійно-державного керівництва республіки та їх! ілюзорність в умовах тоталітаризму. Старіння компартійних кадрів. Зниження ділових якостей і компетенції керівництва. Дві лінії в українському керівництві: національно-комуністична і проімперська. Усунення з посади першого секретаря ЦК Компартії України П. Шелеста. В. Щербицький. і Українська РСР у складі СРСР: політико-правовий аспект. Ідеологічні кампанії в роки брежнєвського застою. «Необхідність» прийняття конституції УРСР в 1978 р.

 44. Перебудова в Радянському Союзі і Україна. Погіршення економічної ситуації в Україні в II пол. 80-х рр. Необхідність суспільних перетворень. Початок перебудови, її особливості в Україні. Поглиблення перебудовчих процесів та падіння авторитету Компартії України. Чорнобильська катастрофа та її наслідки. Правая політика «прискорення». Спроби реформування в кін. 80-х рр., причини їх невдач. Погіршення матеріального становища населення республіки. Загострення економічної кризи 1989-1990 рр. Неспроможність союзного Уряду здійснювати ефективне управління економікою.

 45. Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності України. Загострення національного питання в СРСР у II пол. 80-х рр. Національне пробудження українського народу. Формування національних громадських організацій і об'єднань. Початок релігійного відродження. Розгортання робітничого руху. Шахтарський страйк 1989 р. Народження Народного Руху України і перетворення його в опозиційну до КПРС силу. Реформи в політичній системі СРСР. Гласність, відновлення критики сталінізму. Мітинги та демонстрації. Формування багатопартійної системи. Реформа виборчої системи. Вибори до Верховної Ради УРСР 1990 р. Формування парламентської опозиції – «Народної Ради». Прийняття Декларації про державний суверенітет 16 липня 1990 р. Суспільно-політичні процеси в І пол. 1991 р. Спроба серпневого (1991) перевороту в СРСР, ГКЧП та Україна. Референдум 1 грудня 1991 р. і вибори президента України. Розпад СРСР. Угода про СНД. Затвердження державної символіки України.

 46. Державотворчі процеси в Україні 1994 - 2006 рр. Вибори 1994 р. Л. Кучма – Президент України. Діяльність нового складу Верховної Ради. Конституційний договір 1995 р. Прийняття Конституції України (1996 р.). Вибори до Верховної Ради України 1998 р. Президентські вибори 1999 р. Формування більшості у Верховній Раді. Вибори Президента 2004 - 2005 р. В. Ющенко та його команда. Політична реформа, її відбиття на результатах виборів 26 березня 2006 р. до Верховної Ради України та місцевих рад.

 47. Економічне життя України в 1990-ті — на поч. 2000 рр. Спроби реформування економіки на шляхах підприємництва, переходу до ринкових відносин, приватизації, їх суперечливий характер. Становлення індустріального комплексу і аграрного виробництва. Неефективність податкової політики. Наростання інфляційних процесів. Основні тенденції розвитку економіки в II пол. 90-х - поч. XXI ст. Фінансова та макроекономічна стабілізація. Суперечності здійснення аграрної реформи на сучасному етапі розвитку. Пошуки шляхів виходу з економічної кризи.

 48. Духовне розкріпачення і початок національного відродження. Релігійне життя і культурні процеси в незалежній Україні. Повернення історичної пам'яті народу. Зростання соціальної активності інтелігенції. «Закон про мови» та проблеми його реалізації. Релігійне життя на початку 90-х рр. Розкол українського православ'я та його наслідки. Особливості релігійного життя наприкінці 90-х - початку XXI ст. Стан та проблеми освіти. Реформування освітньої сфери та його наслідки. Наука. Розвиток української літератури. Періодична преса. Проблеми телебачення та кіно. Здобутки мистецтва України. Фізична культура та спорт. Проблеми розвитку української культури та пошук шляхів їх подолання.

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ АБІТУРІЄНТІВ
Екзаменаційний тест складається із 100 завдань, з яких – 95 тестів закритого типу (з альтернативними вибірковими відповідями в 4-х варіантах) та 5 тестів відкритого типу (самостійна відповідь на питання, на утворення логічних пар, на визначення термінологічних понять, написання міні-творів, есе та інших форм творчої роботи).
Від 1-го до 95-го завдання за кожну правильну відповідь нараховується 0,8 бала.


Кількість правильних відповідей за тестові питання

Бал за 200-бальною шкалою оцінювання
Кількість правильних відповідей за тестові питання

Бал за 200-бальною шкалою оцінювання
0


100,0


48


.138,4


1


100,8


49


139,2


2


101,6


50


140,0


3


102,4


51


140,8


4


103,2


52


141,6


5


104,0


53


142,4


6


104,8


54


143,2


7


105,6


55


144,0


8


106,4


56


144,8


9


107,2


57


145,6


10


108,0


58


146,4


11


108,8


59


147,2


12


109,6


60


148,0


13


110,4


61


.148,8


14


111,2


62


149,6


15


112,0


63


150,4


16


112,8


64


151,2


17


113,6


65


152,0


18


114,4


66


152,8


19


115,2


67


153,6


20


116,0


68


154,4


21


116,8


69


155,2


22


117,6


70


156,0


23


118,4


71


156,8


24


119,2


72


157,6


25


120,0


73


158,4


26


120,8


74


159,2
27


121,6


75


160,0


28


122,4


76


160,8


29


123,2


77


161,6


30

124,0


78


162,4


31


124,8


79


$163,2


32


125,6


80


164,0


33


126,4


81


164,8


34


127,2


82


165,6


35


128,0


83


166,4


36


128,8


84


167,2


37


129,6


85


168,0


38


130,4


86


168,8


39


131,2


87


169,6


40


132,0


88


170,4


41


132,8


89


171,2


42


133,6


90


172,0


43


134,4


91


172,8


44


135,2


92


173,6


45


136,0


93


174,4


46


136,8


94


175,2


47


137,6


95


176,0

Від 96-го до 100-го завдання за кожну відповідь нараховується від 0 до 4,8 бала в залежності від повноти відповіді. Отже, за 5 тестів відкритого типу вступник може набрати від 0 до 24 балів.

Остаточна конкурсна оцінка (КО) за 200-бальною шкалою (від 100 до 200) формується за формулою:

КО = ЗТ + ВТ,де ЗТ - бали за виконання тестів закритого типу (див. таблицю); ВТ - бали за виконання тестів відкритого типу (від 96-го до 100-го).


4. Список рекомендованої літератури


 1. Апанович О.М. Українсько-російський договір 1654 р. Міфи і реальність. – К., 1994.

 2. Аркас М. Історія України-Русі. – К., 1990.

 3. Багалій Д.І. Історія України. – Харків, 1993.

 4. Баран В. та ін. Історія України. – Львів, 1996.

 5. Бойко О.Д. Історія України. – К., 2001.

 6. Борисенко В.Й. Курс української історії. – К., 1996.

 7. Брайчевський М. Конспект історії України. – К., 1993.

 8. Бунятян К.П. Давнє населення України. – К., 1998.

 9. Геродот. Історія в дев'яти книгах. – К.: Наукова думка, 1993

 10. Голобуцький В.О. Запорозьке козацтво. – К., 1994.

 11. Грабовський С. та ін. Нариси з історії українського державотворення. – К., 1995.

 12. Грушевський М. Історія України – Русі. В 11 кн. – К., 1991.

 13. Грушевський М.С. Ілюстрована історія України. – К., 1992.

 14. Гуржій О.І, Чухліб Т.В. Гетьманська Україна. – К., 1999.

 15. Дорошенко Д.І. Нарис історії України. В 2 т. – К., 1991.

 16. Котляр М.Ф., Смолій В.А. Історія в життєписах. – К,, 1994.

 17. Крип'якевич І.П. Історія України. – Львів, 1992.

 18. Кульчицький С.В. Україна між двома війнами. – К., 1999.

 19. Лановик Б.Д., Лазарович М.В. Економічна історія: Курс лекцій. – К.: Вікар, 2005.

 20. Лисяк-Рудницький І. Нариси з історії України. – Львів, 1991.

 21. Народи Північного Приазов'я: етнічний слкад та особливості побутової культури/ Б.М. Кочерга. – К.: Просвіта, 1997.

 22. Огієнко І. Українська культура. – К., 1991.

 23. Полонська – Василенко Н.Д. Історія України. У 2-х книгах. – К., 1992.

 24. Причерноморье в средние века / Под ред. Карпова С.П. – Москва: МГУ, 1991.

 25. Субтельний О. Україна: історія.- К., 1991.

 26. Тереножкин А.И. Киммерийцы. – К.: Наукова думка, 1976.

 27. Терещенко Ю.І. Україна і європейський світ: Нарис історії від утворення Старослов'янської держави до кінця XVI ст.: Навчальний посібник. – К., 1996.

 28. Толочко О.П., Толочко П.П. Київська Русь. – К., 1998

 29. Третьяков П.Н. Восточнославянские племена. – Москва, 1948.

 30. Тунманн. Крымское ханство. – Симферополь, 1991.

 31. Україна і Польща в період феодалізму: Зб.наук.праць. – К., 1991.

 32. Українське державотворення: словник-довідник / За ред. О.М.Мироненка. – К.: Либідь, 1992.

 33. Юшков С.В. Нариси з історії виникнення і початку розвитку феодалізму в Київській Русі. – К., 1992. 34. Яворницький Д.І. До історії степової України. – Дніпропетровськ. - 2004.

 35. Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків: У 3-х т. – К.: Наукова думка, 1990.
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка