Програма розвитку горлівського навчально-виховного комплексуСторінка1/4
Дата конвертації04.04.2016
Розмір0.59 Mb.
  1   2   3   4
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ,МОЛОДІ ТА СПОРТУ
ГОРЛІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ

ГОРЛІВСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ

«ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 53 – БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ ЛІЦЕЙ»

на 2011-2015 рр
http://mail.rambler.ru/mail/download/53%5fflag2.jpg?mode=obj;mbox=inbox;what=113.2;for=data

Програму розглянуто та узгоджено

на засіданні педагогічної ради

04.01.2011р (протокол №1)

Із змінами і доповненнями, затвердженими на засіданні педагогічної ради

25.10.2011р (протокол № 8)

м. Горлівка
ВСТУП
Горлівський навчально-виховний комплекс « Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 53 – багатопрофільний ліцей» у період виконання Програми розвитку навчального закладу (2006-2010рр) постійно проводив роботу з метою оновлення форм та змісту загальної середньої освіти для створення належних умов навчання та виховання дітей і молоді. У Концепції розвитку школи тоді були вперше висунуті пропозиції щодо поступового переведення закладу у режим інновацій та створення умов для реорганізації школи у навчальний заклад нового типу. Під час ґрунтовного вивчення та аналізу освітніх потреб населення мікрорайону, матеріально-технічного, кадрового, методичного потенціалу, характеру взаємозв′язків навчальних закладів в межах єдиного освітнього округу, було прийняте рішення про проведення підготовчих заходів для створення навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа – багатопрофільний ліцей». З метою всебічної підготовки, що охоплювала б найважливіші галузі шкільного життя, було складено та прийнято до реалізації наступні цільові програми:


 • Програма допрофільного та профільного навчання;

 • Програма адаптаційного навчання «Світанок»;

 • Програма розвитку державної мови;

 • Програма інформатизації навчально-виховного процесу;

 • Комплекс виховних програм «Превентивне виховання».

У процесі реорганізації загальноосвітньої школи 1-Ш ступенів у навчальний заклад нового типу – навчально-виховний комплекс «школа – багатопрофільний ліцей» - перехідний період має особливе значення. Протягом 5 років буде поступово відбуватися переведення закладу на нові форми функціонування. Цей період вимагає накопичення та узагальнення досвіду роботи в нових умовах, організації моніторингу одночасно декількох напрямків навчально-виховної, методичної діяльності, глибокого аналізу ситуації, своєчасного прийняття конструктивних та виважених управлінських рішень, консультативної експертної допомоги. Поступового розвитку набувають система управління, методична робота, організація навчально-виховного процесу, діяльність психологічної служби. Формування ліцейних класів; усвідомлення особливостей роботи з ліцеїстами відкриває перед педагогічним колективом закладу нові проблеми та перспективи, висуває нові завдання, примушує до активної науково - методичної діяльності.

Діяльність закладу спрямована на реалізацію Закону України «Про загальну середню освіту» з урахуванням ситуації оновлення політичних та економічних процесів у державі та сучасних завдань перебудови змісту національної освіти та виховання.

НВК бачить своєю головною метою забезпечення сприятливих умов для морального, інтелектуального, фізичного розвитку учнів, формування в них індивідуальності, здібності до різнопланової реалізації своїх можливостей, виховання громадянина демократичного суспільства.

Пріоритетними напрямками розвитку НВК у 2011 – 2015 р.р. мають стати: • організація роботи з реалізації теми НВК: «Забезпечення формування особистості учня, ліцеїста на основі якісної освіти та розвитку його творчих можливостей, самовдосконалення»;

 • задоволення потреб громадян у наданні загальної середньої освіти в обсязі державного стандарту і на підставі цього підвищення якості навчальних досягнень;

 • модернізація змісту освіти через надання можливостей учням вибору змісту та форм навчання;

 • сприяння всебічному розвитку здібностей учня, психолого-педагогічне супроводження дітей з різним рівнем навчальних досягнень;

 • проведення постійних діагностичних досліджень з метою встановлення відповідності вибраної системи допрофільної підготовки та профільного навчання, виявлення позитивних тенденцій і нерозв’язаних проблем;

 • удосконалення та поповнення матеріально-технічної бази, створення умов для впровадження в навчально-виховний процес сучасних інформаційних технологій, постійне підвищення професійної майстерності вчителів, узагальнення накопиченого досвіду;

 • збереження і зміцнення морального і фізичного здоров’я, формування культури здорового способу життя.

Освіта – це пріоритетна сфера діяльності, яка базується на таких основних

принципах: • демократизація (співробітництво, партнерство, взаємоповага, взаємодопомога), колегіальність у у прийнятті рішень;

 • відкритість перед суспільством;

 • гуманізація (гармонізація стосунків між усіма учасниками педагогічного процесу), створення умов для творчої самореалізації всіх суб’єктів навчально-виховного процесу;

 • варіативність (забезпечення можливості широкого вибору змісту, форм і засобів навчання і виховання);

 • доступність для кожного громадянина всіх форм і типів освітніх послуг;

 • безперервність та різноманітність освіти.


РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ

РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ

(2006-10рр)


 1. ПРОГРАМА «ДОПРОФІЛЬНЕ І ПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯ»


Програму допрофільного та профільного навчання у Горлівському навчально-виховному комплексі « Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 53 – багатопрофільний ліцей» було розроблено та прийнято до реалізації у 2006 році. Саме тоді було визначено нове формулювання місії школи: під час навчально-виховного процесу надати кожному учневі можливість реалізувати себе, максимально розвинути свої природні здібності, врахувати освітні потреби згідно до професійного вибору, забезпечити реалізацію принципу безперервної освіти. Її метою став гармонійний цілеспрямований розвиток особистості, життєвої компетентності випускника, його свідоме професійне та життєве самовизначення.

Таким чином, було визначено нову модель випускника, який здатний до свідомого професійного визначення, має необхідну освітню підготовку для успішної реалізації визначеної життєвої мети та відчуває себе конкурентоспроможним на сучасному ринку праці.

Для досягнення поставлених цілей, раціональної та успішної реалізації моделі профільного навчання та допрофільної підготовки у школі протягом 2006-2008 років було сформовано діючу систему допрофільного та профільного навчання. Було створено освітнє середовище, яке забезпечує умови для самовизначення школяра, готує його до свідомого профільного та професійного вибору, дає можливість перевірити ступінь сформованості освітніх та життєвих компетентностей, розвинути навчальний потенціал, врахувати індивідуальні особливості особистості. У 2006 році було створено клас підвищеної уваги до вивчення математики, у 2007 році - відкрито перші два допрофільні класи за окремими навчальними планами (математичний та гуманітарний). За рахунок годин варіативної частини було створено профільно орієнтовану систему курсів за вибором, факультативів, індивідуально-групових занять та консультацій. На реалізацію Програми було спрямовано гурткову роботу, залучено до співробітництва позашкільні навчальні заклади та ВНЗ. На початку 2009-10 навчального року, з урахуванням побажань батьків та учнів, у школі функціонували вже 8 допрофільних класів за 4 основними профілями: філологічний (слов’янська філологія, іноземна мова), математичний, інформаційно-технологічний, історико-правовий.

Для того, щоб вибір профілю став для учня свідомим, був зроблений ним компетентно та відповідально, повною мірою повинна реалізуватися програма його допрофільної підготовки. У цьому напрямку з учнями працювали вчителі, практичні психологи, працівники позашкільної освіти. Роботу з педагогами проводили адміністрація школи, психологи, методисти. Науково-методичне забезпечення процесу допрофільного і профільного навчання здійснювали методичні служби різного рівня, адміністрація НВК. Вчителі працювали у складі творчих груп, методичних об’єднань, підвищують свій фаховий рівень індивідуально шляхом самоосвіти. З питань організації роботи у допрофільних та профільних класах проводились тематичні семінари. Можна сказати, що для реалізації Програми фактично було оновлено систему методичної роботи школи, підготовку навчальних планів і програм, індивідуальну та групову роботу з учнями.

Методичною радою НВК було проведено розробку вимог та рекомендацій для вчителів, які працюють у допрофільних та профільних класах. Аналіз реальних можливостей залучення до викладання предметів профільних напрямків, спецкурсів, факультативів викладачами ВНЗ показав, що найбільш вдалою є організація співпраці школи та ВНЗ з питань спеціальної підготовки вчителів для профільного та допрофесійного навчання. Так на базі школи було відкрито підготовчі курси Донбаської державної машинобудівної академії, Горлівського інституту Міжнародного університету розвитку людини «Україна», курси з інформатики ТОЗ «Школа комп’ютерних технологій «Регіон», де після спеціальної підготовки викладання вели наші вчителі. За допомогою фахівців Горлівського міського методичного центру управління освіти міської ради було створено банк навчальних програм для допрофільного та профільного навчання, розпочато роботу над створенням авторських програм вчителів з математики, хореографії, трудового навчання. Вчителями – предметниками ведеться систематичний пошук науково-методичної літератури за кожним напрямком допрофільного та профільного навчання, формуються інформаційні кейси, вивчаються проблеми викладання допрофільних та профільних предметів, розробляються рекомендації. Таким чином, на усіх рівнях освіти в школі поступово було створено профільно орієнтоване освітнє середовище.

Реалізація Програми вимагала наполегливої аналітично - корекційної діяльності. Систематично проводився аналіз результатів моніторингу навчальних досягнень учнів з базових дисциплін. Щорічно досліджувалось продовження навчання у ВНЗ випускниками школи за обраним профілем, проводився аналіз ефективності реалізації варіативної частини навчального плану, обговорюється вибір навчальних програм для спецкурсів та факультативів. Вивчалися результати анкетування учнів, батьків з питань допрофільної та профільної підготовки. Проводилась корекція змісту та технологій навчання, аналіз проблем та перешкод, пошук шляхів їх подолання. Творчі наробки вчителів розглядались на засіданнях методичних об’єднань різних рівнів. Результати реалізації Програми допрофільного та профільного навчання щорічно обговорювалися на педагогічній раді школи.


2. АДАПТАЦІЙНА ПРОГРАМА «СВІТАНОК»

Основною ідеєю цільової програми «Світанок» стало створення особистісно орієнтованого освітнього середовища, що сприяє розвитку життєвих компетентностей особистості в умовах активізації цілеспрямованої пізнавальної діяльності учнів початкової школи та у період їх адаптації до ІІ ступеня, щоб під час навчально-виховного процесу надати можливість кожному учневі проявити себе як суб’єкту навчання, максимально розвинути свої схильності, природні здібності, комунікативні навички, створити умови для формування та розвитку життєвих компетентностей.

Метою програми став гармонійний цілеспрямований розвиток особистості, життєвої компетентності учня, його свідоме освітнє та життєве самовизначення. Реалізація програми проводилась за рахунок:

 1. Програми адаптаційного курсу входження дитини в шкільне життя “Перші сходинки”, забезпечення наступності та психолого-педагогічного супроводу при переході до середньої ланки.

 2. Створення на основі однакових базових навчальних планів класів з різними напрямками формування особистісно орієнтованого розвитку:

 • Класи здоров’язберігаючих технологій;

 • Класи розвитку мовлення та творчості;

 • Класи екологічного мислення;

 • Класи формування критичного і логічного мислення.

 1. Роботи творчої групи вчителів за темою “Формування комунікативних та лідерських навичок, розвиток критичного мислення на базі інтерактивних технологій”.

 2. Виявлення обдарованих дітей, забезпечення умов для їх участі у конкурсах, олімпіадах, змаганнях.

 3. Корекційної роботи з дітьми, які потребують спеціальної уваги батьків, психолога, вчителів, організації корекційних занять, індивідуального навчання;

 4. Аналізу результативності кожного етапу на основі рефлексії.Динаміка кількості класів, охоплених навчанням за інноваційними технологіями за програмою «Світанок»
2007

2008

2009

2010

2011(план)

Кількість класів, що працюють з використанням інноваційних технологій навчання

2

6

9

11

14

Аналіз результатів виконання програми показав практичне досягнення висунутих завдань у моделі випускника початкової школи, який :

 • Являється суб’єктом навчання, активно прагне оволодіти новими знаннями та вміннями, прийомами пошуково- дослідницької діяльності;

 • Має добре розвинуті комунікативні навички,активний словниковий запас, досвід мовленнєвого спілкування ;

 • Вміє грамотно, самостійно працювати;обирати завдання згідно рівню власної компетентності,проектувати кроки власної навчальної діяльності,самоорганізації;

 • Вміє аналізувати свої досягнення, здатний до самоконтролю і самооцінки;

 • Має відповідний рівень навчальних знань,умінь та навичок самоорганізації для комфортного переходу до навчання у середній ланці;

 • Втілює в собі засади духовних загальнолюдських і національних моральних цінностей відповідно віковим особливостям,володіє навичками культури поведінки;

 • Бере активну участь у громадському житті школи;

 • Свідомо ставиться до свого здоров′я і довкілля;знає особливості свого організму,способи збереження і укріплення власного здоров’я та втілення їх в життя;

 • Вміє бачити і творити прекрасне, поважає культурні надбання свого народу та інших національностей3. ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ

Програма розвитку державної мови в закладі була побудована на основі Закону України «Про мови» та у 2008 році набула оновлення у зв′язку із прийняттям Галузевої програми розвитку української мови. Протягом терміну її реалізації було поступово збільшено кількість класів з українською мовою навчання:
2006-07

2007-08

2008-09

2009-10

2010-11

Кількість класів з українською мовою навчання

14

16

19

20

26

З них 1-4

11

11

10

9

12

5-9

3

5

8

10

11

10-11

-

-

1

1

3

З метою сприяння розвитку української мови в класах з російською мовою навчання під час вивчення окремих предметів (біологія, географія, хімія, історія України) проводиться одночасне вивчення термінології, часткове пояснювання матеріалу, застосування тестових завдань для самостійної роботи, написання рефератів українською мовою, використовуються відповідні карти, таблиці, додаткові матеріали. Всім учням 10-11 класів були видані російсько-українські та українсько-російські термінологічні словники з 8 предметів. Про достатній рівень підготовки учнів свідчить щорічний аналіз підсумків ДПА та ЗНО, коли учні російськомовних класів показують добрі результати з української мови та української літератури.

4. ПРОГРАМА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Програма інформатизації навчально-виховного процесу мала своєю метою впровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес, задоволення рівня освітніх потреб учнів та вчителів до сучасних інформаційних форм засвоєння, закріплення, контролю рівня вивчення навчального матеріалу. Основні заходи, які були виконані в процесі реалізації програми, розділилися за напрямами:

- підготовка адміністративних та педагогічних кадрів до роботи з комп′ютерною технікою та електронними засобами навчання, електронними засобами обробки інформації;

- підвищення матеріально-технічної бази для використання інформаційних технологій (придбання нового комп′ютерного класу (2008р.), збільшення кількості ПК у НВК (2008р.), використання електронних засобів навчання (постійно), придбання сучасного медіа-проектору (2010р.), підключення школи до мережі Інтернет (2009р.);

- сприяння використанню інформаційних технологій у навчально-виховному процесі (створення учнівських проектів та презентацій, уроки з використанням ПК та медіа-обладнання, використання сайту школи для дистанційної освіти);

- поширення зв′язків школи з навчальними закладами, які активно використовують інформаційні технології у навчально-виховному процесі (Горлівський інститут розвитку людини «Україна», ТОВ «Школа комп′ютерних технологій «Регіон»);

- впровадження у навчальних планах для ІІ ступеня допрофільних інформаційно-технологічних, інформаційно-математичних класів, інформаційно-технологічного профілю у ІІІ ступені, поширення мережі гуртків, курсів, факультативів з інформатики, введення пропедевтичних курсів (7-8 класи) з основ інформатики, алгоритміки, програмування, «Курс користувача»; додаткових спеціалізованих курсів з інформатики різної спрямованості та специфіки для профільних класів математичного, філологічного профілів

Таким чином, у процесі реалізації програми було значно підвищено рівень компетентності учнів та педагогічних працівників з інформаційних технологій, поповнено базу даних інформаційних засобів навчання, знайдено нові напрямки використання ПК у навчально-виховному процесі (наприклад, проведення віртуальних практичних робіт з хімії для учнів, що мають медичні протипоказання до їх виконання, використання ПК для надолуження матеріалу для учнів , що навчаються за індивідуальною формою тощо)

ВИСНОВОК

Результати реалізації цільових програм в Горлівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 53 протягом 2006-11рр показали наявність високого потенціалу творчої діяльності педагогічного та учнівського колективів, довели, що навчальний заклад ефективно працює у режимі інноваційного розвитку. При проведенні у 2010р. атестації навчального закладу школа була атестована з відзнакою. 28 травня 2010р. міська рада м. Горлівки прийняла рішення про реорганізацію Горлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 53 у Горлівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 53 – багатопрофільний ліцей» Горлівської міської ради Донецької області з 01 вересня 2010р. та затвердження нової редакції Статуту.РОЗДІЛ П. ОЦІНКА ТЕНДЕНЦІЙ ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ УЧНІВ

У 2011 – 2015 НАВЧАЛЬНИХ РОКАХ

Педагогічним колективом НВК постійно ведеться робота з викладання положень інструкції про облік дітей і підлітків шкільного віку з метою забезпечення реалізації права на повну середню освіту для всіх громадян, що мешкають на закріпленому мікрорайоні.2.1. Формування контингенту учнів з числа дітей закріпленого мікрорайону

За статистичною інформацією, станом на 01.01.2011 року на мікрорайоні мешкає 1494 дитини віком від 0 до 18 років, які не мають повної середньої освіти.

В т.ч. за роками народження:
Кількість дітей віком від 0 до 18 років, що мешкають

на території обслуговування НВК № 53 –БПЛ


Рік народж

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

к-ть дітей

8

97

98

103

93

79

76

80

73

79

75

88

62

99

109

113

128

122

З них не підлягають начан-

ню


-

-

-

1

1

-

1

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

З 2007 року Горлівський навчально-виховний комплекс « Загальноосвітня школа 1-I ступенів № 53 – багатопрофільний ліцей» має статус україномовного навчального закладу, тому усі перші класи починаючи з 2010р. мають набиратися з українською мовою навчання з вивченням російської мови як предмету.

З 2-го класу учні вивчатимуть іноземну мову: німецьку або англійську. З 5-го класу учні продовжують вивчати одну з іноземних мов: німецьку або англійську. З 7-го класу у проліцейних класах гуманітарного напряму та у класах І курсу багатопрофільного ліцею планується вивчення другої іноземної мови за рахунок варіативної частини навчального плану.

Згідно з новим стандартом початкової освіти, з 2012 року планується відкрити чотири 1 класи з вивченням англійської мови та чотири 2 класи з вивченням англійської мови. Німецька мова буде вивчатися з 5 класу як друга іноземна за бажанням батьків. Одночасно у паралелі будуть зберігатися альтернативні класи з вивченням російської мови замість другої іноземної.

Протягом останніх 5 років зберігається тенденція до зростання загальної кількості дітей дошкільного віку, що мешкають на мікрорайоні НВК. Крім того, кожного року приблизно 45-55% учнів 1 класів складають діти, що мешкають на мікрорайоні інших ЗНЗ. Тому кількість класів початкової школи буде залишатися незмінною на рівні 4-5 класів у паралелі тільки за умов прийому дітей виключно із закріпленого мікрорайону

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка