Програма розвитку глухих дітей дошкільного віку


Орієнтовні показники успішного розвитку дитини на кінець рокуСторінка8/24
Дата конвертації11.04.2016
Розмір4.26 Mb.
#1175
ТипПрограма
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24

Орієнтовні показники успішного розвитку дитини на кінець року:

 • з інтересом та бажанням входить до спортивної зали, дивиться на дорослого, шикується в шеренгу, орієнтується на опору – стінку, мотузку, палицю, кубик;

 • виконує рухи спряжено, за показом, за звуковим сигналом, частково за словесною інструкцією;

 • шикується в шеренгу, в колону по одному, стає в ряд;

 • ходить один за одним, на носках, на п’ятах, зі зміною положення рук;

 • бігає один за одним;

 • пересувається зі зміною темпу (ходіння – біг – ходіння);

 • підстрибує на місці на носках;

 • кидає м’яч в ціль двома руками;

 • ловить м’яч середнього розміру;

 • повзає по лаві;

 • перелазить через лаву;

 • проповзає під дугою.

Розвиток мовлення

Четвертий рік життяЗміст навчання та виховання

Компенсаторно-корекційна мета

Орієнтовні педагогічні технології

Формування у дитини умінь та навичок спілкування, оволодіння діалогічним мовленням.

Привчання дитини орієнтуватись на опорні звуки при сприйманні усного мовлення.Формувати звичку дивитись один на одного в процесі виконання спільної діяльності. Закладати основи сприймання зверненого мовлення з орієнтацією на опорні звуки.

Привчати дитину до співпраці з іншою дитиною, до спільних ігор зі спільними предметами, іграшками.

Розвивати уяву, фантазію.


Виконання дій спільно з дорослим, з іншою дитиною. Супровід діяльності мовленням педагога, стимулювання мовлення дітей: Оля малює. Миколка малює..

Формування у дітей готовності звертатись один до одного, просити допомоги при виконанні якоїсь діяльності

Педагог емоційно підтримує кожне звертання однієї дитини до іншої, супроводжує словами її жести, прохання, називаючи ім’я дитини, до якої звертається інша дитина.

Привчання дітей співпрацювати, стежити за діями партнера, тримати в полі зору його обличчя

Використання подібних за структурою фраз у різних ситуаціях (дай олівець, дай книжку, дай цукерку тощо)..


Збагачення словникового запасу.

Засвоєння назв предметів (об’єктів) близького оточення при їх обстеженні та запам’ятанні складоритмічної будови. Вживання питань «що? Хто?» Введення слів, що позначають предмети (об’єкти) у словосполучення та речення, використання в активному мовленні.

Формування уявлення про число іменників. Вживання іменників у однині та множині.

Формування уявлення про родові ознаки іменників: групування предметів, слів за родами. Добір до слів «він, вона» іменників відповідного роду; розпізнавання родових ознак іменників з опорою на складоритм слів, на кінцеві афікси (закінчення, суфікси).

Ознайомлення із займенниками «він», «вона», «вони» (хто? чий?).

Збагачення мовлення прикметниками (який? яка? яке? які? ), прислівниками (де? Куди? тощо.)Збагачувати словниковий запас дитини. Засвоювати назви предметів (об’єктів) близького оточення. Формувати уявлення про однину та множину іменників; засвоювати (практично) родові ознаки іменників з орієнтацією на кінцеві афікси (закінчення, суфікси) при сприйманні складоритму цих слів, при читанні з губ та слуховому сприйманні.

Розвивати словесну пам'ять дитини на основі засвоєння складоритмів слів, словосполучень, коротких речень.
Зоро-тактильне сприймання предметів близького оточення дитини, їх обстеження та запам’ятання назв.. Глобальне сприймання слів-назв предметів, записаних на картках. Вказування предмета за написом на картці. Запам’ятання та відтворення з пам»яті слів, записаних на картці. Засвоєння їх складоритмів та відтворення з пам’яті (на початкових етапах педагог демонструє картку впродовж 2-4сек.)

Засвоєння числових та родових ознак іменників.

Добір карток зі словами, предметів, їх малюнків до підписів «один», «багато».

Добір карток зі словами, предметів, їх зображень до підписів «він», «вона».

Спряжене з педагогом називання предметів (об’ктів), словосполучень,речень з ними


Засвоєння слів, що позначають дію. Навчання дитини омовлювати свої дії.

Використання дієслів у словосполученнях, у фразах, у розповідях.
Розвивати здатність до аналізу дій. Забезпечувати свідоме засвоєння дитиною назв дій.

Активізувати мовленнєву діяльність дитини, привчати до омовлення дій, повідомлення про свою діяльність, вживаючи словосполучення, короткі речення.

Формувати здатність до перенесення, до узагальнення –розуміння універсальності дій.

Розвивати фразове та зв’язне мовлення.Демонстрація дій з предметами дорослим, а потім дитиною. Мовленнєвий супровід (омовлення) дій дітьми разом з дорослим та самостійно.

Формування у дитини розуміння універсальності дій, розуміння того, що одні й ті ж дії виконують різні діти й дорослі, домашні улюбленці, інші тварини. Наприклад, їсти, пити, спати. Окремі дії характерні для живих і не живих об»єктів (стоїть хлопчик, стіл, будинок; лежить кошеня, книга, шапка…).

Навчання дитини виділяти дії й освоювати їхні назви в конкретній ситуації.

Вживання назв знайомих предметів у різних ситуаціях у зв’язку з дієсловами.Формування уявлення про теперішній, минулий та майбутній часи дієслів.

Навчання дитини повідомляти про те, яку дію вона виконала, виконує, буде виконувати.Розвивати словесно-логічне мислення та мовлення у зв’язку з практичною діяльністю дорослого, іншої дитини, своєю власною. Розвивати моторну та словесно-логічну пам'ять.

Закладати підґрунтя до планування діяльності, до прогнозування ситуацій та змісту мовлення.
Засвоєння дієслів минулого часу у порівнянні з теперішнім: Оля малює. Оля малювала. Оля намалювала. (під час демонстрації дій дорослим, під час виконанні дій дітьми). Розуміння завершеності та незавершеності дії. Повідомлення про виконану дію. Розповідь про серію виконаних дій у логічній послідовності: дорослий повідомляє про свою діяльність, діяльність учня. Повідомлення дитини про діяльність дорослого, товариша, а далі свою власну (супроводжуючи дії мовленням, а потім без опори на конкретні дії, з пам»яті). Привчання дитини повідомляти, що вона хоче робити.

Слухо-зорове сприймання запитань типу: «Що робить? Що робиш? Що зробилА? Що зробиВ?Що будеш робити?» Сприймання та розуміння цих запитань, записаних на великих картках, з виділенням червоним кольором кінцевих афіксів, звертаючи увагу на артикуляцію кінцевих афіксів. Засвоєння складоритмів запитань та відповідей. Розпізнавання запитання за складоритмом: ТА таТА- Що зробив? ТА таТАта - Що зробила? ТА ТАта- Що робить?Формування описово-розповідного мовлення у зв’язку з діяльністю дорослих, дітей, своєї власної. Розвиток описово-розповідного мовлення з використанням площинних зображень (фотографій, малюнків, піктограм).


Формувати описово-розповідне мовлення. Навчати наслідувати дії дорослих, інших дітей та відтворювати їх з пам»яті (спряжено, відображено та відстрочено).

Розвивати уміння та навички розглядання, аналізу та розповіді про сюжети, зображені на фотографіях близьких людей, з участю дитини, на малюнках, які з фотографій змальовує сама дитина, та запропонованих малюнках.

Розвивати словесно-логічне, абстрактне мислення.

Формувати у дитини здатність до перенесення умінь та навичок аналізу, розповіді з конкретних ситуацій на ті, що зображені на ілюстраціях, малюнках.Навчання дитини описово-розповідного мовлення - дитина вчиться повідомляти про діяльність дорослих , а також про себе.

Формування у дітей спостережливості, уміння наслідувати дії інших (спряжено, відображено, відстрочено у часі). Відтворення послідовності дій та розповідь про діяльність (на основі піктограм, з пам’яті).

Навчання дитини розповідати про сюжети, зображені на фотографіях близьких людей з участю дитини, стимулювання дітей здійснювати інсценівку підготовки до фотографування, з пригадуванням супутніх дій; змальовування фотографій, розповідь за фотографіями та їх малюнковими зображеннями. Розповідь за запропонованими сюжетними малюнками.

Формування у дитини уявлення про можливість перенесення умінь та навичок у інші ситуації, впевненості у своїх діях.

Розвиток слухо-мовленнєвої пам»яті на основі засвоєння складоритму коротких речень та словосполучень.

Удосконалення умінь та навичок говоріння, сприймання, розпізнавання та розуміння усного мовлення.Удосконалювати слухо-мовленнєву пам’ять на основі складоритмів слів, словосполучень, коротких речень. Перекодовувати знайомі та нові слова, словосполучення, речення у складоритми, відтворювати їх з пам’яті. Формувати уміння та навички утримувати в пам»яті зміст словосполучень, речень та відтворювати їх з опорою на складоритм, з пам»яті.

Формування умінь та навичок перекодування слів, словосполучень, речень (із 2-3 і більше слів) у складоритми та відтворення складоритмів з пам»яті, використовуючи один і той же заданий педагогом склад. Відтворення словосполучень, речень з використанням складоритмів, записаних на картках, та з пам»яті. Активне вправляння у подоланні артикуляційних труднощів при вимовлянні голосних звуків та складів, слів з тими приголосними, які дитина добре вимовляє.

Формування умінь та навичок читання при глобальному сприйманні слів, при поскладовому їх називанні та відтворенні в цілому; при читанні речень, називаючи окремі слова та відтворення речення в цілому.


Навчати дитину швидко розпізнавати та називати графічні зображення голосних, складів з ними та слів, коротких речень. Розвивати словесну пам'ять, відтворювати прочитане на основі попередньо засвоєного складоритму. Формувати уміння та навички сприймання усного мовлення.


Формування у дитини уміння швидко розпізнавати графічні позначення голосних звуків та складів з ними (склади використовують лише ті, які входять у назву предмета чи пр5е6дметів, який (які) дитина досліджує (пізнає, використовує у грі). Введення слів у словосполучення та короткі речення. Спряжене називання словосполучень, речень спільно з педагогом та самостійно. Привчання дитини читати слова поскладово з відтворенням їх в цілому. Формування у дитини звички відтворювати речення в цілому, співвідносити їх зміст з малюнками, практичними ситуаціями. Формування у дітей умінь та навичок виділяти в реченні спочатку головні, а далі і другорядні члени за запитаннями з орієнтацією на кінцеві частини слів (суфікси, закінчення).

Самостійне відтворення складоритму речення. Подолання артикуляційних труднощів, уточнення вимови звуків, слів, фраз з опорою на писемне мовлення (на текст).
Орієнтовні показники успішного розвитку дитини на кінець року:

 • знає назви предметів близького оточення;

 • уміє вживати словосполучення, короткі речення;

 • уміє «омовлювати» свої дії, які часто повторюються в діяльності дитини;

 • відтворює складоритми відомих слів, словосполучень, коротких речень;

 • намагається передати добре знайомі слова, словосполучення, речення складоритмом (з опорою на картки, на малюнки та з пам'яті);

 • уміє наслідувати та відтворювати з пам'яті дії дорослих, розповідати про те, що робить дорослий (з врахуванням індивідуальних можливостей дитини);

 • читає слова, записані на картках, підписи до малюнків, передає їх складоритм;

 • вчиться писати речення.

Індивідуальна робота з розвитку слухового ( слухо-зорового, слухо-зоро-вібраційного) сприймання

і формування вимови

Четвертий рік життяЗміст навчання та виховання

Компенсаторно-корекційна мета

Орієнтовні педагогічні технології

1.Розвиток слухового сприймання, слухової уваги та пам’яті.

Розвиток сприймання немовленнєвих та мовленнєвих звуків.

Виховання реакції на звук


Розвивати слухову увагу та пам'ять. Активізувати словник, що позначає відомі об’єкти, які звучали раніше. Запам’ятання звучання нових об’єктів та засвоєння їх назв. Удосконалювати здатність дитини впізнати знайомі мовленнєві звуки (зокрема голосні, які безпосередньо впливають на якість звучання дитячого мовлення)

Удосконалювати розвиток умовних рефлексів - швидкої реакції на звук (рухової, звукової, словесної).
Відновлення в пам’яті об’єктів, звучання яких дитина слухала раніше. Називання об’єкта, який звучав, його демонстрація (об’єкта чи зображення), наслідування його звуку (якщо це немовленнєвий звук) і звука, якщо це голос, мовлення людини. Розпізнавання голосів тварин, птахів, предметів (вибір із 2-3, а якщо дитина справляється і більше). Знаходження тварини, птаха, предмета після прослуховування його звучання (можливе використання програми «Живий звук», інших програм та записів).

Відтворення дитиною почутих звуків (з тренуванням дитина уточнює звуконаслідування, збагачує його новими звуками та інтонаціями). Сприймання переривчастих звучань та підрахунок їх кількості (від 1-го до 3-4-х). Навчання дослухатись до звучання одного об’єкта, послідовно до 2-х -3-х об’єктів, демонструвати їх або їх зображення і послідовно відтворювати звучання. Наприклад: дудка, піаніно, барабан; звуки мовлення-а-а-а; а-а; а. а-у; а-у-а; а у-і.

Па-па-ву; та-ту.

Визначення напрямку звучання (праворуч, ліворуч). Розрізнення немовленнєвих та мовленнєвих звуків. Розрізнення звуків за силою звучання (голосні, тихі, нормальної гучності). Розрізнення довгих, коротких та переривчастих звучань.

Привчання дітей за певним звуковим сигналом починати дію (під барабан діти ідуть, акордеон,піаніно танцюють тощо).

Формування реакції дитини на звуковий сигнал, на тактильний, на зоро-руховий -*як тільки дитина чує звук чи сприймає вібрацію при звуковимові, чи бачить порух губ при артикулюванні голосних і таких «видимих» звуків як п (б,м), ф, (в) та умовно видимих - ш (ж,ч,щ), вона говорить «є», плескає в долоні, підстрибує, викрикує якийсь звук , відкриває рот тощо.2.Розвиток голосу та мовленнєвого дихання.

Регулювання сили голосу.

Розвиток мовленнєвого дихання на базі складоритмів, що відповідають словам, словосполученням, реченням.


Удосконалювати голосотворення. Формувати подовжений видих, необхідний для вимови фрази із 2-3 слів (із 5-7 складів, а по можливості, і більше).Плавне та ритмічне піддування легких предметів.

Формування уміння регулювати силу голосу-співати (говорити) гучним голосом, тихим та нормальної сили.

Співання голосних, ритміко-мелодійне наспівування фраз пісні за допомогою голосного, відкритого складу, що повторюється.

Розвиток вокальних умінь та навичок з використанням звуків, у яких переважають низькі частоти (наприклад, а, і, у, о, е), у яких наявні низькі частоти (наприклад:, ж, з).

Формування подовженого видоху при повторенні складоритмів слів, словосполучень, коротких фраз,взятих з інших дисциплін (Пізнання довкілля, Ігрова діяльність тощо).


3.Формування та уточнення звуковимови голосних та приголосних звуків.

Стимулювання самовслуховування дитини у звуковимову голосних та приголосних звуків – у складах, словах, словосполученнях, фразах.
Удосконалювати звуковимову голосних та приголосних при вслуховуванні у голос дорослого у свій власний голос.

Вчити дітей розпізнавати у мовленні, доступні слуху та зоровому сприйманню приголосні. Привчати дітей до самовслуховування у звучання власного голосу при вимові звуків, відкритих складів.Протяжне та переривчасте називання голосних звуків. Співання пісеньки лише голосним звуком. Чітке артикулювання голосних звуків при їх голосному, тихому називанні. Відтворення артикуляційних образів голосних звуків без голосу (спряжено з педагогом та самостійно) у повільному, пошвидшеному темпі. Удосконалення та формування звуковимови приголосних у відкритих складах при вслуховуванні у голос дорослого, у свій власний голос (приголосні визначає сурдопедагог).

Автоматизація звуковимови у складах, словах, словосполученнях та коротких фразах.4. Розвиток моторики артикуляційного апарату, формування внутрішнього мовлення.

Подолання моторних труднощів при вимовлянні відкритих складів, знайомих слів, словосполучень, речень.
Оволодівати моторикою слів, словосполучень, фраз (речень). Сприймати слова, словосполучення, фрази та їх відтворювати з пам»яті.

Переносити моторні уміння та навички на новий матеріал.

Добирати підписи до малюнків у вигляді словосполучень та фраз, їх називання з пам»яті..


Забезпечення дитині можливості багаторазового повторення складу, слова, словосполучення, фрази для подолання моторних труднощів та оволодіння мовленнєвим матеріалом.

Удосконалення артикуляційних умінь та навичок на матеріалі складів, що багаторазово повторюються з використанням карток, на яких написаний склад, піктограм, які позначають склади. Наприклад. / / / / / -та та та та та. Повторення складів з пам’яті (голосно, тихо, лише артикулюванням).

Повторення знайомих слів, словосполучень, фраз (речень) від 5-и до 7-и і більше разів (спряжено з дорослим та самостійно з пам’яті).

Усвідомлення дитиною того, що у нових словах, словосполученнях, фразах (реченнях) вживаються одні й ті ж самі голосні та приголосні звуки (букви).

Руховий супровід мовлення - плескання в долоні, підстрибування, тупання ніжкою, диригування тощо.


5.Удосконалення та формування відчуття мовленнєвого ритму (складоритму ) та внутрішнього мовлення..


6.Формування спряженого мовлення.

Виховання миттєвої реакції на артикулювання дорослого, включення в наслідування рухів артикуляційного апарату.

Сприймання та розпізнавання слів, словосполучень, фраз з голосними та приголосними, доступними слухо-зоровому

сприйманню (лише слуховому та зоровому).
На основі складоритму розвивати мовленнєву пам’ять, уміння та навички говоріння та сприймання усного мовлення

Виховувати звичку наслідувати мовлення співрозмовника в режимі спряженого мовлення.


Виховувати рухову реакцію на початок артикулювання дорослого. Привчати дитину розпізнавати «опорні сигнали» при наслідуванні мовлення дорослого.
Оволодіння складоритмом слів, словосполучень, фраз (речень). Уміння відтворити складоритм знайомих та нових слів. Уміння відтворити складоритм слів з пам’яті. Групування слів, словосполучень, речень з однаковим складоритмом. Нарощування кількості слів, словосполучень, речень однакового складоритму на кожному занятті, їх розміщення у стовпчик під позначеним складоритмом. Усвідомлення дитиною наявності груп слів, словосполучень, фраз з однаковим складоритмом.

Автоматизація мовленнєвого матеріалу через попереднє запам’ятання його складоритму; відтворення мовлення на основі складоритму (слів, словосполучень, речень), який дитина утримує в пам’яті.

Запам’ятання складоритму пісеньки, віршика, який дитина засвоїла на інших заняттях. Відтворення слів пісеньки, віршика на основі складоритму.
Привчання дитини миттєво реагувати на появу артикуляційних рухів співрозмовника (помахом руки, натисканням на дзвіночок тощо). Привчання дитини миттєво реагувати порухом вуст на появу артикуляції співрозмовника (відкрити рот, почати наслідування артикуляційних рухів.).

Наслідування дитиною вимови голосних. Спряжене (одночасне) з дорослим вимовляння голосних з їх слухо-зоровим сприйманням, а далі лише слуховим, лише при читанні з губ. Привчання дитини до орієнтації на доступні слухові чи зоро-рухові сигнали, характерні для слів, словосполучень, речень. Наприклад, педагог артикуляційно підкреслює голосні, «видимі» фонеми (п, б, м; ф; голосні), їх місце у слові або використовує дактильні знаки.

Спряжене повторення знайомих і нових слів, словосполучень, фраз, використовуючи мовленнєвий матеріал з інших занять (Розвиток мовлення, Пізнання довкілля, ігрова діяльність тощо).


7.Розвиток словесної пам»яті, зовнішнього та внутрішнього мовлення.

Розширення обсягу мовленнєвого досвіду при сприйманні та називанні (проговорюванні) відомого і нового мовленнєвого матеріалу.Розвивати словесну пам’ять та мовлення.

Удосконалювати уміння та навички спряженого мовлення при проговорюванні знайомого матеріалу з включенням нового, пов’язаного зі знайомим.Запам’ятання та відтворення послідовності розміщення 3-5 предметів (малюнків), називання їх при спогляданні та з пам’яті. Складання словосполучень, коротких речень за даними малюнками, засвоєння їх складоритму та відтворення з пам’яті. голосне, тихе називання цих речень. Артикулювання словосполучень, речень спряжено з педагогом та самостійно. Введення дорослим у словосполучення та речення нового слова. Розпізнавання нового слова за контекстом. Наприклад. Дівчинка грається з лялькою. Дівчинка грається з великою лялькою. Дівчинка грається з маленькою лялькою.

Введення елементів рольової гри: дитина - вчитель, а педагог - учень з відповідним мовленнєвим супроводом.

Формування егоцентричного мовлення (уміння гратися з предметом-замінником (лялька в ролі учня) та з уявною дійовою особою і розмовляти за себе і за неї.

Засвоєння нових словосполучень, речень на основі запам’ятання їх складоритму, спряжене називання та відтворення, сприймання слухо-зорово, на слух, слухо-зоро-вібраційно. Автоматизація нового мовленнєвого матеріалу, його слухо-зорове (слухове, зорове) сприймання.Орієнтування дитини на звуки, які вона добре сприймає слухом та зором.


Вчити дитину визначати місце голосних звуків у словах, словосполученнях, реченнях (на слух, слухо-зорово, слухо-зоро-вібраційно) орієнтуватись на них при розпізнаванні ритму та змісту усного мовлення.


Подальше формування у дитини здатності сприймати та відчувати складоритм слів. Удосконалення уміння перекодовувати знайомі слова, сприйняті із усного мовлення, в ритм за допомогою одного якогось складу. Це може бути склад, у якому автоматизують приголосний звук, або склад, який застосовується для покращення моторики мовлення тощо. Наприклад, Мама іде - ЛАла лаЛА. У даному випадку увага спрямована на автоматизацію звука Л.

Удосконалювати відчуття складоритмічної будови слів, словосполучень та речень (фраз), як основи для запам’ятання мовленнєвого матеріалу, говоріння та сприймання, аналізу, розуміння зверненого усного мовлення.

Знаходження та підкреслювання у підписах та у відомих, засвоєних раніше словосполученнях та реченнях, букв (звуків), які дитина добре сприймає слухом та зором.


Каталог: img -> zstored -> files
files -> Українська мова, 5-12 кл
files -> 35. "Особистість та міжособистісні відносини" спецкурс для 11 класів Укладач
files -> Програма розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату
files -> 25. „Психологія особистісного вдосконалення”факультативний курс для учнів 10-11 класів
files -> Міністерство освіти І науки україни наталія квітка методичний посібник з музикотерапії для дітей дошкільного віку зі складними порушеннями психофізичного розвитку київ 2013 удк
files -> 26. Життєва компетентність особистості факультативний курс для учнів 10-11 класів
files -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна академія педагогічних наук україни інститут спеціальної педагогіки
files -> Запрошуємо до громадського обговорення проекту Концепції профільного навчання Міністерство освіти і науки повідомляє про оприлюднення на офіційному веб-сайті рубрика «Громадське обговорення»
files -> 10. «Формування духовно-моральних цінностей» факультативний курс для учнів 5 – 6 класів спеціальної школи-інтернату
files -> «Корисні навички молодших школярів» факультативний курс для учнів 1-4 класів спеціальної школи-інтернату


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка