Програма розроблена згідно з формою № н 04, затвердженою Наказом Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України 29 березня 2012 року №384Сторінка4/6
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.77 Mb.
#10549
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6


5. Теми практичних занять

з/п


Назва теми та її короткий зміст

Кількість

годин


денна форма

заочна

Модуль 1. Підприємство у сучасній системі господарювання

Змістовний модуль 1.Теоретико-методологічні основи «Економіки підприємств»

1.

Предмет і метод курсу "Економіка підприємства"

Проблема вибору в аграрній економіці та шляхи її вирішення. Мета, завдання, структурна будова науки "Економіка підприємства". Об’єкт і предмет. Специфічні методи дослідження економіки підприємства. Тести42


Аграрний сектор як основа продовольчої безпекиУкраїни.

Еколого-економічна характеристика сільського господарства України. Макропараметри галузі, її місце в економіці країни і роль у розвитку ринкових відносин. Значення галузі для нарощування експортного потенціалу країни.

Особливості сільського господарства. Відносна іммобільність ресурсів галузі і її вплив на стан розвитку економіки аграрних підприємств. Дія природного чинника на відтворювальний процес у сільському господарстві і на конкурентоспроможність підприємств. Сезонність виробництва і взаємозалежність та взаємодоповнюваність окремих галузей.

Кризові явища в галузі в 90-х роках XX сторіччя, форми їх прояву, причини і наслідки. Основні напрями виходу сільського господарства з кризи. Особливості виробництва та переробки сільськогосподарської продукції в зоні радіаційного забруднення. Сучасний стан розвитку галузей сільського господарства. Основні напрями виходу галузі з кризи.

Поняття і структура АПК. Сфери АПК. Сільське господарство - головна складова частина АПК. Удосконалення структури АПК. Міжгалузеві економічні та виробничі зв'язки в АПК. Господарський механізм АПК в умовах переходу до ринкових відносин.


4
3

Підприємство як суб’єкт господарювання

Поняття підприємства як самостійного суб'єкта господарювання. Складові структурні ланки підприємств та їх взаємодія. Загальна характеристика видів підприємств. "Малі" підприємства. Характеристика об’єднань. Економічні засади функціонування фермерських господарств, господарських товариств:акціонерних; з обмеженою відповідальністю (ТОВ); з додатковою відповідальністю; повного і командитного товариств. Економічні засади функціонування сільськогосподарських кооперативів та приватних (приватно-орендних) підприємств. Економічні засади функціонування особистих селянських господарств.6
4


Прогнозування, планування й регулювання діяльностіпідприємства.

Прогнозування як наукове обґрунтування можливого стану суб'єктів господарювання у майбутньому, а також альтернативних шляхів і строків досягнення цього стану. Мета, ознаки, об'єкти і принципи прогнозування. Предмет економічного прогнозування.

Принципові ознаки планування. Планування як домінантна функція управління. Специфічні принципи планування. Система планів підприємства. Методи планування діяльності та розвитку підприємства.

Бізнес-планування: сутність і призначення. Стадії формування, логіка розробки. Типовий зміст і методика розробки окремих розділів бізнес-плану.

Тактичне і оперативне планування діяльності фірми. Основні показники тактичних планів, їх класифікація та призначення. Проблеми вдосконалення внутрішньофірмового планування діяльності виробничих підрозділів підприємства


4
Модуль 2.Витрати виробництва і кінцеві результати діяльності аграрних підприємств

Змістовний модуль 2. Витрати і результати діяльності аграрних підприємств

1


Витрати виробництва і собівартість продукції (робіт, послуг) аграрних підприємств.

Економічна суть собівартості продукції її види та їх характеристика. Склад витрат за всіма видами діяльності підприємств. Групування операційних витрат за економічними елементами та статтями. Поняття валових витрат.Класифікація витрат. Постійні і змінні витрати, їх особливості та застосування.

Основні шляхи зниження собівартості продукції сільського господарства. Практична частина: Тести.За даними річних звітів визначити:

структуру собівартості продукції рослинництва, тваринництва та виробництва в цілому;виробничу і повну собівартість 1ц основних видів сільськогосподарської продукції.6
2

Кінцеві результати діяльності аграрних підприємств

Поняття валової продукції аграрних підприємств, методика її визначення. Товарна продукція і канали її збуту в умовах ринку. Кінцева продукція сільськогосподарських і агропромислових підприємств та об’єднань: суть і методика визначення. Чиста продукція аграрних підприємств. Прибуток і методика його визначення. За даними річних звітів визначити:рівень товарності основних видів продукції; валовий дохід аграрного підприємства; прибуток (збиток) по основних видах сільськогосподарської продукції та підприємству в цілому.Практична частина: тести. За даними річних звітів визначити: прибуток (збиток) основних видів сільськогосподарської продукції;валовий прибуток, прибуток від звичайної діяльності підприємства до оподаткування, після оподаткування, операційний прибуток, чистий прибуток;валовий дохід.

6
Модуль 3. Ресурси аграрних підприємств та ефективність їх використання

Змістовний модуль 3. Ресурсне забезпечення підприємства

1

Земельні ресурси та ефективність їх використання

Земля як основний засіб сільськогосподарського виробництва та її особливості.

Характеристика земельних ресурсів України та їх розподіл між землекористувачами. Земельна реформа в Україні. Основні положення Земельного кодексу України. 3емельний кадастр та грошова оцінка землі. Плата за землю. Оренда землі. Поняття, умови і особливості становлення ринку землі на Україні. Шляхи підвищення економічної ефективності використання землі.

Практична частина: тести. 3а даними річних звітів визначити:склад і структуру земельних та сільськогосподарських угідь;показник землезабезпеченості та ступінь використання сільськогосподарських угідь;структуру посівних площ;показники економічної ефективності використання земельних ресурсів підприємства.


6
2

Персонал аграрних підприємств, продуктивність праці та її оплата

Поняття персоналу аграрних підприємств та його класифікація. Показники використання трудового потенціалу та методика їх визначення. Поняття та система показників продуктивності праці. Шляхи підвищення продуктивності праці в аграрних підприємствах.Практична частина: тести. За даними річних звітів визначити:забезпеченість господарства трудовими ресурсами, коефіцієнт використання трудових ресурсів;прямі і непрямі показники продуктивності праці в підприємстві, рослинництві, тваринництві;трудомісткість 1ц основних видів сільськогосподарської продукції;середньорічну та погодинну оплату праці у підприємстві, рослинництві, тваринництві.

4Матеріальні ресурси і ефективність їх використання

Поняття та особливості матеріально-технічної бази сільського господарства та матеріальних ресурсів. Енергетичні ресурси сільського господарства: розміри, структура;

показники ефективності використання. Проблема енергоносіїв та її загострення в 90-х роках. Запровадження енергозберігаючих технологій.

Механізація і автоматизація сільськогосподарського виробництва. Поняття системи машин в аграрному виробництві. Рівень механізації сільськогосподарських робіт. Показники використання МІН. Показники інтенсивності і продуктивності використання комбайнового парку.

Сільське господарство як транспортоємка галузь. Значення і види транспорту, який використовується в аграрних підприємствах. Характеристика вантажів і видів перевезень. Показники обсягу транспортних робіт. Лізинг сільськогосподарської техніки.

Виробничі будівлі і споруди в аграрних підприємствах, їх значення, загальна характеристика, методика визначення показників ефективності використання4
3

Основні фонди (основний капітал) і оборотні фонди аграрних підприємств

Економічна суть виробничих фондів в сільському господарстві. Класифікація і структура основних фондів (основного капіталу). Грошова оцінка і амортизація основних засобів.Практична частина: тести.За даними річних звітів визначити:показники фізичного стану та руху основних фондів;показники забезпеченості та економічної ефективності використання основних виробничих фондів.

4
4


Нематеріальні ресурси підприємства

Поняття нематеріальних ресурсів і важливість їх використання підприємствами для зміцнення економіки в умовах ринкових відносин. Види нематеріальних ресурсів: право на користування земельною ділянкою, право на винахід, авторські права, ноу-хау, гудвіл тощо.

Способи і джерела придбання нематеріальних активів та їх грошова оцінка. Нематеріальні ресурси як об'єкт нарахування амортизації. Ефективність використання нематеріальних ресурсів. Поняття роялті.

Шляхи підвищення економічної ефективності використання нематеріальних ресурсів в сучасних умовах.Практична частина: тести.Задачі.4
5

Оборотний капітал та ефективність використання

Економічна суть оборотного капіталу і його поділ на оборотні фонди та фонди обігу. Склад і структура оборотного капіталу: виробничі запаси, тварини на вирощуванні і відгодівлі, незавершене виробництво.

Фонди обігу: готова продукція, дебіторська заборгованість за товари та за розрахунками.

Система показників ефективності використання оборотного капіталу. Методика їх визначення і економічної оцінки. Поняття матеріаломісткості продукції і матеріаловіддачі.

Основні напрямки поліпшення використання оборотного капіталу в аграрних підприємствах.

Практична частина: тести.Задачі.


46


Авансований і власний капітал аграрних підприємств

Економічна суть авансованого капіталу та необхідність його визначення та формування. Відмінності та спільні риси між категоріями авансованого капіталу та виробничого потенціалу. Структура та джерела формування авансованого капіталу. Позичковий капітал.

Оцінка авансованого капіталу за повною економічною вартістю ресурсів. Відображення авансованого капіталу в активі балансу вітчизняних і зарубіжних підприємств.

Суть і методика визначення власного капіталу. Платоспроможність підприємств і методика її визначення. Відображення власного капіталу в пасиві балансу.

Ефективність використання авансованого капіталу. Узагальнюючий та часткові показники визначення ефективності використання авансованого капіталу. Чинники підвищення економічної ефективності використання авансованого капіталу.

Практична частина: тести.Задачі.

4

Модуль 4. Ефективність діяльності аграрних підприємств

Змістовний модуль 4. Ринкові умови формування ефективності діяльності підприємства

1


Інвестиції та їх ефективність

Економічна суть інвестицій і основні напрями їх здійснення аграрними підприємствами. Джерела інвестицій: власні кошти, позичкові та бюджетні. Поняття інвестиційної діяльності. Інвестиційний потенціал.

Капіталовкладення підприємств. Виробничі і невиробничі капіталовкладення. Валові і чисті капіталовкладення. Напрямки капіталовкладень: нове будівництво, розширення підприємств, модернізація та реконструкція. Відтворювальна, технологічна та галузева структура капіталовкладень.

Аналіз ефективності капіталовкладень методом зіставлення інвестицій у часі. Метод складних процентів і метод дисконтування. Оцінка ефективності інвестицій за недисконтованими фінансово-економічними показниками. Визначення строку окупності та норми беззбитковості.

Оцінка ефективності проекту за методом чистої поточної (теперішньої) вартості. Визначення внутрішньої норми окупності.

Практична частина: тести.Задачі.


4
2

Ефективність діяльності підприємства

Поняття ефективності аграрних підприємств, методика її визначення.

За даними річних звітів визначити: беззбитковість виробництва. Показник норми беззбитковості, показники економічної ефективності рослинництва;

показники економічної ефективності тваринництва; показники економічної ефективності сільськогосподарського виробництва в цілому; показники рентабельності виробництва основних видів с.-г.. продукції.Практична частина: тести.Задачі.

4
3


Ринкові відносини в АПК. Система сільського господарства і АПК України

Місце сільського господарства в економіці держави, його особливості і стан розвитку. Різновидність форм власності і їх вплив на формування системи сільського господарства. Поняття і структура АПК. Сфери АПК. Суть і значення інфраструктури сільського господарства Класифікація інфраструктури. Суть ринку і ринкових відносин в сільському господарстві. Види ринків. Поняття попиту і пропозиції на продукцію сільського господарства. Цінова еластичність попиту на сільськогосподарську продукцію. Сільськогосподарська проблема довгострокового періоду. Сучасна аграрна політика України. Тести


4

Модуль 5.Технологічні та організаційні умови ефективної діяльності підприємства

Змістовний модуль 5. Економічні важелі ефективної діяльності підприємства

1


Ціни та ціноутворення на сільськогосподарськупродукцію.

Суть ціни як економічної категорії. Поняття ринкової ціни. Ціноутворювальні фактори в ринковій економіці. Функції ціни: стимулююча, синхронізуюча та сигнальна.

Види цін. Трансферні ціни. Зміст конкурентної ціни і умови її формування. Психологічні ціни та економічні мотиви їх встановлення на екологічно чисту сільськогосподарську продукцію.

Особливості ціноутворення на сучасному етапі розвитку ринкової економіки в аграрному секторі. Ціни, які діють на сучасному етапі: договірні, вільні, регульовані (заставні), граничні (централізовано-фіксовані), індикативні ціни, внутрішньогосподарські ціни і тарифи.

Поняття паритетності цін та необхідність удосконалення ціноутворення на сільськогосподарську продукцію.

Практична частина: тести.Задачі.

4

2

Якість і конкурентоспроможність продукції

Поняття якості та її значення для підвищення конкурентоспроможності продукції. Методи оцінювання якості продукції та і вплив її рівня на результати виробництва. Витрати на поліпшення якості продукції та напрями забезпечення її конкурентоспроможності за якістю. Стандартизація і сертифікація продукції.Практична частина

Методика визначення оцінки конкурентоспроможності зернової продукції на прикладі сільськогосподарських підприємств (за даними форми 50 с.-г.)


4


-

3


Науково-технічний прогрес та інноваційна діяльністьпідприємств

Поняття науково-технічного прогресу. Основні напрямки НТП, їх характеристика та взаємозв'язок. Суть інноваційної діяльності аграрних підприємств, її складові і необхідність підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств в умовах ринку. Новини і нововведення.

Організаційно-економічний напрям НТП, його суть і значення в період становлення ринкових відносин. Реструктуризація та її складові. Роль хімізації в системі основних напрямків НТП.

Біологічний напрям НТП і важливість його розвитку на сучасному етапі. Сучасні досягнення генної інженерії, біотехнологій та їх значення для підвищення ефективності виробництва. Технологічний напрям НТП. Методичні підходи до визначення економічної ефективності новітніх технологій.

Методика визначення економічної ефективності впровадження досягнень НТП в аграрне виробництво.


2
4


Інтенсивність розвитку аграрних підприємств

Поняття типу розвитку підприємства. Характеристика інтенсивного, екстенсивного, зрівноваженого та інших типів розвитку. Інтенсивність як економічна категорія та її значення в сучасних умовах ринкових відносин. Показники інтенсивності та методика їх визначення.

Інтенсифікація як сукупність напрямів формування інтенсивного типу розвитку аграрного виробництва. Основні напрямки інтенсифікації на сучасному етапі. Основні ознаки екологічності інтенсивного типу розвитку аграрних підприємств.

Прискорення обороту сукупних авансованих ресурсів і його вплив на інтенсивність виробництва. Методика визначення швидкості обороту сукупних авансованих ресурсів і маси валового продукту з урахуванням величини даного показника. Реальні втрати підприємств від зниження коефіцієнта обороту ресурсів.

Розподіл валового продукту і його вплив на формування інтенсивного типу розвитку аграрних підприємств. Фонд відшкодування, фонд споживання та фонд нагромадження. Фактори, що впливають на їх співвідношення. Умови і мета створення резервного фонду


45


Інфраструктура аграрних підприємств

Поняття і значення інфраструктури на сучасному етапі розвитку господарства. Законодавство України про роль інфраструктури сільськогосподарського виробництва.

Класифікація інфраструктури. Виробнича інфраструктура та її економічне значення: заготівельно-складське. Транспортне і тарне господарство, матеріально-технічне і ремонтне. Агротехнічне і ветеринарне обслуговування, служба захисту рослин і тварин. Поняття агросервісу.

Соціальна інфраструктура, її роль і значення у відтворенні робочої сили: дошкільні заклади, школи, заклади охорони здоров'я, культури, громадського харчування, побутового обслуговування, газо- та водопостачання, житлово-комунальне господарство та ін. Завдання подальшого розвитку соціальної інфраструктури.

Ринкова інфраструктура: поняття, значення, основні складові. Біржова торгівля. Оптові та роздрібні продовольчі ринки, аукціони, агро торгові доми, брокерські та ділерські контори, маркетингові, консалтингові, юридичні та аудиторські компанії та ін.

Екологічна інфраструктура. Поняття, значення, складові. Значення в умовах радіаційного забруднення після аварії на ЧАЕС. Раціональне співвідношення між витратами на формування різних видів інфраструктур. Інноваційна інфраструктура: поняття, складові. Необхідність впровадження в аграрну сферу.


4

Модуль 6. Антикризова система господарювання

Змістовний модуль 6. Антикризова система господарювання

1

Розміщення, спеціалізація та галузева структурапідприємства

Економічний зміст понять розміщення та спеціалізації сільськогосподарського виробництва. Розміщення сільськогосподарського виробництва в Україні. Чинники, які впливають на процес розміщення галузей. Дві тенденції розвитку сільськогосподарського виробництва на всіх його рівнях: до поглиблення спеціалізації і до самозабезпечення.

Поняття спеціалізації агарного виробництва. Форми спеціалізації: територіальна, галузева, внутрішньогалузева, міжгосподарська і внутрішньогосподарська спеціалізація. Об'єктивні умови розвитку спеціалізації сільськогосподарського виробництва, її особливості. Методика визначення виробничого напряму аграрних підприємств та коефіцієнта зосередженості галузей.

Галузева структура та її економічна ефективність. Поняття галузі та класифікація галузей в сільському господарстві. Вибір галузей і оцінка альтернатив у процесі, формування галузевої структури підприємства. Принципи раціонального поєднання галузей. Рівень та економічна ефективність спеціалізації сільськогосподарського виробництва.
62


Інтеграційні процеси, концентрація та диверсифікація діяльності підприємств

Поняття концентрації виробництва і необхідність досягнення її раціонального рівня в умовах ринкової економіки. Економічна концентрація та захист економічної конкуренції.

Суть агропромислової інтеграції і закономірності її розвитку. Напрями розширення і поглиблення інтеграційних процесів в АПК. Регіональні агропромислові формування та економічний механізм їх господарської діяльності. Зарубіжний досвід агропромислової інтеграції.

Диверсифікація аграрних підприємств, її форми і види. Переваги загрози диверсифікації виробництва та методика визначення її рівня за допомогою системи показників.4
3


Державне регулювання та підтримка розвиткуаграрних підприємств

Поняття і необхідність державного регулювання і підтримки доходів сільськогосподарського виробництва. Механізм державного регулювання сільського господарства. Зв'язок між ступенем державного втручання в економіку і ступенем розвитку конкурентного і антимонопольного середовища.

Досвід державного регулювання і підтримки сільськогосподарського виробництва у розвинутих країнах. Досвід державного регулювання і підтримки сільськогосподарського виробництва у розвинутих країнах. Цільові ціни. Заставні ціни. Товарно-кредитні корпорації.

Податкове регулювання. Державне фінансування. Регулювання експортно-імпортних операцій. Фінансові і товарні інтервенції держави.4
4

Реструктуризація й санація підприємств.

Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємства. Практика здійснення та ефективність реструктуризації суб’єктів реструктуризації. Санація (фінансове оздоровлення) підприємства.4
5

Банкрутство і ліквідація підприємств

Сутність, причини та ознаки банкрутства. Основні етапи та процедура порушення справи про банкрутство. Причини та процедура ліквідації збанкрутілих підприємств. Наслідки ліквідації та черговість задоволення претензій кредиторів.Практична частина. Визначити імовірніть банкрутсва сільськогосподарського підприємства.

6Разом

114

-


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка