Програма розроблена згідно з формою № н 04, затвердженою Наказом Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України 29 березня 2012 року №384


Мета та завдання навчальної дисципліниСторінка2/6
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.77 Mb.
#10549
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета вивчення дисципліни: сформувати у студентів сучасне економічне мислення в умовах ринкової економіки, розширити їх знання щодо дії ринкового механізму в аграрному секторі, навчити їх творчо підходити до розв’язання різноманітних завдань (насамперед на рівні підприємств).

Завдання вивчення дисципліни:

 • вивчення дії об'єктивних економічних законів та закономірностей, що виникають і діють лише в підприємствах і враховують особливості сільськогосподарського виробництва;

 • пошук шляхів вирішення ефективного і раціонального використання обмежених ресурсів для максимального задоволення потреб людини;

 • вивчення попиту і пропозиції на продукцію аграрних підприємств, дослідження причин зміни обсягу виробництва продукції та її впливу на ціни і доходи підприємств;

 • прийняття правильних рішень щодо економічної оцінки інновацій, зокрема здійснення нових капітальних проектів, впровадження нової технології, техніки чи обладнання;

 • вивчення витрат виробництва і собівартості продукції;

 • дослідження основних проблем економіки галузей рослинництва і тваринництва та ін.

Завдяки вивченню дисципліни студенти повинні знати:

 • основні економічні поняття, терміни і показники, що використовуються в науково-економічній літературі та практичній діяльності аграрних підприємств у сучасних умовах;

 • цілі та напрями діяльності підприємства, правові основи господарювання підприємств, організаційно-економічні засади створення та функціонування агроформувань ринкового типу;

 • основні процеси, що проходять в сільському господарстві, тенденції в розвитку ринкової економіки, дію ринкового механізму в аграрній сфері;

 • виробнича потужність підприємства; вимірювання та оцінки ефективності сільськогосподарського виробництва на підприємстві;

 • затрати і собівартість продукції, виробничий бюджет підприємства;

 • формування, розвиток, оцінювання, мотивація, використання, переміщення персоналу підприємства, продуктивність і оплата праці;

 • основні засоби (фонди), нематеріальні активи підприємства: економічна сутність, структура, знос та амортизація, напрями ефективного використання;

 • оборотні кошти: структура, кругообіг, нормування, показники і шляхи ефективного використання;

 • інвестиційна та інноваційна діяльність підприємства;

 • економічні проблеми і механізми ресурсо- та енергозбереження і інтенсифікації виробництва, спеціалізація, інтеграція, концентрація, диверсифікація підприємств;

 • фінансово-економічні результати діяльності підприємства: конкурентоспроможність продукції, підприємства на ринку; ціни і ціноутворення на продукцію, паритет і його забезпечення в ринковій економіці;

 • реструктуризація, санація, банкрутство та ліквідація підприємства.

Студент повинен уміти:

 • аналізувати сучасний стан ринкового середовища та поведінку на ньому суб'єктів господарювання;

 • характеризувати склад і динаміку основних фондів, визначати вартість основних фондів, розраховувати норму амортизації та річних сум амортизаційних відрахувань, застосовувати методику обчислення показників забезпеченості, стану, руху та ефективності використання основних фондів;

 • виконувати аналітичні прогнозні розрахунки обсягів оборотних коштів, проводити оптимізацію витрат підприємства та його запасів;

 • оцінити якісні та кількісні характеристики, стан, рух, продуктивність, форми, системи та рівень оплати праці персоналу підприємства;

 • розрахувати рівень та структуру собівартості продукції, складати виробничий бюджет та обґрунтувати напрями зниження собівартості продукції;

 • характеризувати фінансовий стан та результати діяльності підприємства, обчислювати обсяги власного капіталу та позикових коштів, оцінити формування і використання прибутку підприємства, дослідити динаміку і обґрунтувати напрями підвищення рентабельності підприємства;

 • встановити рівень економічної безпеки підприємства за всіма її функціональними складовими, знати порядок проведення реструктуризації підприємства, визначати цілі та стратегії санації, імовірність банкрутства.

Вивчення дисципліни "Економіка підприємства" дає можливість студентам напряму "Економіка підприємства" вміти на високому професійному рівні розв'язувати економічні та господарські проблеми, які виникають перед аграрними підприємствами в умовах ринкової економіки.

3. Структура навчальної дисципліни

п/п


Назви модулів, змістових модулів і тем
Кількість годин
Денна форма навчання

Всього

Лекції

Практ

Самост

Модуль 1. Підприємство у сучасній системі господарювання

Змістовний модуль 1.Теоретико-методологічні основи «Економіки підприємств»

Тема 1

Предмет і метод курсу "Економіка підприємства"

8

2

4

2

Тема 2

Аграрний сектор як основа продовольчої безпеки України.

16

2

4

10

Тема 3

Підприємство як суб’єкт господарювання

20

6

6

16

Тема 4

Прогнозування, планування й регулювання діяльності підприємства.

10

2

2

8

Разом за змістовний модуль 1

60

12

18

30

Форма модульного контролю - контрольна робота

Модуль 2.Витрати виробництва і кінцеві результати діяльності аграрних підприємств

Змістовний модуль 2. Витрати і результати діяльності аграрних підприємств

Тема 5

Витрати виробництва і собівартість продукції (робіт, послуг) підприємства.

18

4

6

8

Тема 6

Кінцеві результати діяльності підприємства.

18

2

6

10

Разом за змістовний модуль 2

36

6

12

18

Форма модульного контролю - контрольна робота

Модуль 3. Ресурси аграрних підприємств та ефективність їх використання

Змістовний модуль 3.Ресурсне забезпечення підприємств та ефективність їх використання

Тема 7

Земельні ресурси та ефективність їх використання.

15

2

6

7

Тема 8

Персонал підприємства і продуктивність праці.

11

2

4

5

Тема 9

Матеріальні ресурси і ефективність їх використання.

11

2

4

5

Тема 10

Основні фонди (основний капітал) і виробничі потужності підприємства.

13

2

4

7

Тема 11

Нематеріальні ресурси підприємства.

11

2

4

5

Тема 12

Оборотний капітал та ефективність використання.

11

2

4

5

Тема 13

Авансований і власний капітал аграрних підприємств.

12
4

8

Разом за змістовний модуль 3

84

12

30

42
Всього годин

180

30

60

90

Форма модульного контролю - контрольна роботаЗАЛІК

6 СЕМЕСТР

Модуль 4. Ефективність діяльності аграрних підприємств

Змістовний модуль 4. Ринкові умови формування ефективності діяльності підприємства

Тема 14

Інвестиції та їх ефективність.

16

4

4

8

Тема 15

Ефективність діяльності підприємств і оцінка їх ринкової позиції.

16

4

4

8

Тема 16

Ринкові відносини в АПК. Попит та пропозиція на сільськогосподарську продукцію в умовах ринку.

12

2

4

8
Всього за 4 модуль

46

10

12

24

Форма модульного контролю - контрольна робота

Модуль 5.Технологічні та організаційні умови ефективної діяльності підприємства

Змістовний модуль 5. Економічні важелі ефективної діяльності підприємства

Тема 17

Ціни та ціноутворення на сільськогосподарську продукцію.

14

4

4

6

Тема 18

Якість та конкурентоспроможність продукції.

14

4

4

6

Тема 19

Науково-технічний прогрес та інноваційна діяльність підприємств.

10

2

2

6

Тема 20

Інтенсивність розвитку аграрних підприємств.

12

2

4

6

Тема 21

Інфраструктура аграрних підприємств.

14

4

4

6
Всього за 5 модуль

64

16

18

ЗО

Форма модульного контролю - контрольна робота

Модуль 6. Антикризова система господарювання

Змістовний модуль 6. Антикризова система господарювання

Тема 22

Розміщення, спеціалізація і галузева структура підприємства.

17

4

6

7

Тема 23

Інтеграційні процеси, концентрація та диверсифікація діяльності підприємств.

13

2

4

7

Тема 3

Державне регулювання і підтримка розвитку аграрних підприємств.

12

-

4

8

Тема 24

Реструктуризація і санація підприємства.

13

2

4

7

Тема 25

Банкрутство і ліквідація підприємства.

15

2

6

7
Всього за 6 модуль

70

10

24

36

Форма модульного контролю - контрольна робота
Всього за 6 семестр

180

36

54

90

Модуль 7. Підготовка та захист курсової роботи

І

Всього

360

66

114

180

Форма підсумкового контролю - іспит


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка