Програма розроблена згідно з формою № н 04, затвердженою Наказом Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України 29 березня 2012 року №384Скачати 354.22 Kb.
Дата конвертації16.04.2016
Розмір354.22 Kb.
#10544
ТипПрограма


Робоча програма розроблена

згідно з формою № Н - 3.04,

затвердженою Наказом Міністерства

освіти і науки, молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра економіки підприємства


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан факультету

___________________О.А. Опалов

«____» ___________2014 року
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ«Економіка та організація агроформувань»

напрям підготовки 6.030504

«Економіка підприємства»

ОКР «Бакалавр»

Факультет економіки та менеджменту

Житомир − 2014 рік

Робоча програма розроблена на основі типової програми «Економіка сільського господарства», затвердженої департаментом кадрової політики, аграрної освіти та науки Мінагрополітики України 19.06.2003 р. та на основі програми дисципліни «Економіка аграрних підприємств» для студентів спеціальності 6201/3 «Аграрний менеджмент», розробленої д.е.н., академіком В.Г. Андрійчуком.

Розробник: Бугайчук В.В., асистент кафедри економіки підприємства

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри економіки підприємства. Протокол від «30» серпня 2014 року № 1 .

Завідувач кафедри

економіки підприємства ___________________ (Ткачук В.І.)
«____» ________________ 2014 року

Схвалено методичною комісією факультету економіки та менеджменту. Протокол від «___» _______________2014 року №___ .
Голова ________________________________________________ (Швець Т.В.)


«____» ________________ 2014 року1. Опис навчальної дисципліни


Найменування

показниківГалузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліниденна форма

заочна форма

Кількість кредитів – 3


Галузь знань

0305 «Економіка та підприємництво»За вибором вузу


Напрям підготовки

6.030504 «Економіка підприємства»Модулів – 2

Спеціальність

(професійне

спрямування):

-


Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

3-й

­­-

Індивідуальне науково-дослідне завдання (реферат, презентація, РГР)

Семестр

Загальна кількість годин − 90

6-й

-

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3сам. роб. студ. − 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


20 год.

-

Практичні, семінарські

24 год.

-

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

46 год.

- год.

Індивідуальні завдання:

- год.

- год.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи, у %

49:51

-

Вид контролю:

залік

-


2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета курсу “Економіка та організація агроформувань” – вивчення і пошук шляхів вирішення проблеми ефективного використання обмежених ресурсів аграрних підприємств усіх форм власності та видів для максимального задоволення потреб людини.

Завдання дисципліни включає вивчення:

 • специфіки дії об’єктивних економічних законів щодо сучасних аграрних підприємств усіх форм власності та видів за умов формування сталого розвитку;

 • предмета і методів дисципліни; значення і особливостей сільськогосподарського виробництва; поняття, сфер і структура управління АПК, сучасного рівня розвитку сільського господарства України, стану розв’язання екологічних проблем галузі сільського господарства; поняття, значення та складові продовольчої безпеки країни;

 • економічні засади функціонування агроформувань;

 • розміщення і спеціалізації сільськогосподарського виробництва, державного регулювання і підтримки розвитку аграрних підприємств; агропромислової інтеграції та іі форм; концентрації виробництва та диверсифікації агроформувань;

 • поняття аграрного ринку, його внутрішня будова; державне регулювання ринку сільськогосподарської продукції і про­довольства;

 • інтенсивність розвитку підприємств та інноваційна діяльність;

 • поняття та чинники розвитку підприємства і характеристика основних теорій розвитку; реструктуризації і реорганізації підприємств.

Завдяки вивченню дисципліни слухачі повинні знати:

 • основні поняття, терміни і показники, що використовуються у науково-економічній літературі і практичній діяльностіагроформувань;

 • екологічні аспекти досліджуваних проблем;

 • специфіку, проблеми діяльності агроформувань в сучасних умовах господарювання та шляхи їх ефективного вирішення.

Вивчення дисципліни дає можливість економісту набути навичок самостійної роботи в АПК, вміти вільно володіти економічними поняттями та застосовувати їх на практиці, проявляти підприємливість і вміння використовувати ринкову ситуацію на користь ділу; правильно оцінювати якісні і кількісні зрушення у розвитку економіки та організації агроформувань.

Дана дисципліна вивчається після засвоєння студентами політекономії, макро- та мікроекономіки, бухгалтерського обліку, статистики, інформатики та комп’ютерної техніки, розміщення продуктивних сил, економіки підприємства.

Економіка та організація агроформувань передує вивченню таких дисциплін, як менеджмент, маркетинг, інвестування, економічний аналіз, аудит, державне регулювання, ціни та ціноутворення, податкова система, організація агробізнесу і підприємництва.
3. Структура навчальної дисциплінип/п


Назви модулів, змістових модулів і тем

Стаціонарна форма навчання

Заочна форма навчання

Всього

Лекції

Практичні

Са-мос-тій-на робота

Всього

Лекції

Прак-тичні

Самостійна ро-бо-

та

Модуль 1. Агроформування у сучасній системі господарювання

Змістовний модуль 1. Агроформування як суб’єкт ринку

1.

Предмет і методи курсу “Економіка та організація агроформувань”

6

2

2

2

-

-

-

-

2.

Аграрний сектор як основа продовольчої безпеки країни

14

4

4

6

-

-

-

-

3.

Економічні засади функціонування агроформувань

10

2

2

6

-

-

-

-

4.

Ринок сільськогосподарської продукції та продовольства

12

2

2

8

-

-

-

-

Разом за змістовний модуль 1

42

10

10

22

-

-

-

-

Модуль 2. Суспільні форми організації аграрного виробництва та розвиток агроформувань

Змістовний модуль 2. Спеціалізація, агропромислова інтеграція, концентрація виробництва та розвиток агроформувань

5

Спеціалізація агроформувань

8

2

2

4

-

-

-

-

6

Агропромислова інтеграція та іі форми

12

2

4

6

-

-

-

-

7

Концентрація виробництва та диверсифікація агроформувань

12

2

4

6

-

-

-

-

8

Інтенсивність розвитку підприємства та інноваційна діяльність

8

2

2

4

9

Розвиток підприємства: моделі, типи, трансформація, реструктуризація

8

2

2

4

-

-

-

-

Разом за змістовний модуль 2

48

10

14

24

-

-

-

-
Всього:

90

20

24

46

-

-

-

-


4. Теми лекцій та їх короткий зміст


з/п


Назва теми та її короткий зміст

Кількість годин

денна форма

заочна форма

Модуль 1. Агроформування у сучасній системі господарювання

Змістовний модуль 1. Агроформування як суб’єкт ринку

1

Предмет і методи науки “Економіка підприємства”. Значення і особливості сільськогосподарського виробництва як основної ланки аграрного сектору економіки. Особливості виробництва та переробки сільськогоспо­дарської продукції із врахуванням екологічних аспектів (в зоні радіаційного забруднення). Предмет і завдання науки “Економіка та організація агроформувань”. Методи науки.

2

-

2

Аграрний сектор як основа продовольчої безпеки країни. Поняття АПК та аграрного сектору. Сфери і структура управління АПК. Сучасний рівень розвитку сільського господарства України, його місце і роль в економіці країни. Стан розв’язання екологічних проблем галузі сільського господарства. Поняття, значення та складові продовольчої безпеки країни. Сучасна аграрна політика України.

4

-

3

Економічні засади функціонування агроформувань. Еволюція підприємств агропромислового комплексу і створення аграр­них підприємств ринкового типу. Економічні засади функціонування підприємств АПК. Поняття господарських товариств. Економічні засади функціонування акціонерних товариств, товариства з обмеженою відпові­дальністю (ТОВ), з додатковою відповідальністю, повного і командитного товариств. Економічні засади функціонування фермерських господарств, приватних підприємств. Розвиток сільськогосподарської кооперації та її організаційні форм..


2

-

4

Ринок сільськогосподарської продукції та продовольства. Поняття аграрного ринку. Внутрішня будова ринку сільськогосподар­ської продукції і продовольства. Інфраструктура аграрного ринку. Цінова еластичність попиту на сільськогосподарську продукцію і про­довольство та виникнення сільськогосподарської проблеми довгостроково­го періоду. Державне регулювання ринку сільськогосподарської продукції і про­довольства.

2

-

Модуль 2. Суспільні форми організації аграрного виробництва та розвиток агроформувань

Змістовний модуль 2. Спеціалізація, агропромислова інтеграція, концентрація виробництва та розвиток агроформувань.

5

Спеціалізація агроформувань. Суть і фактори розміщення і спеціалізації агропромислового вироб­ництва. Форми спеціалізації в сільському господарстві й методика визначення виробничого напряму аграрних підприємств. Галузі й галузева структура аграрних підприємств і методика її ви­значення. Спеціалізація, кооперування і комбінування в переробному вироб­ництві.

2

-

6

Агропромислова інтеграція та іі форми. Суть агропромислової інтеграції, її організаційні форми і соціально-економічне значення. Регіональні агропромислові формування. Господарські агропромислові формування. Світовий досвід розвитку агропромислової інтеграції кооперативного типу. Методичні підходи до побудови економічного механізму вертикаль­ної агропромислової координації.

2

-

7

Концентрація виробництва та диверсифікація агроформувань. Концентрація виробництва та її вплив на економіку підприємств. Економічна концентрація та захист економічної конкуренції. Диверсифікація аграрних і переробних підприємств, її форми і види. Переваги і загрози диверсифікації виробництва та методичні підходи до оцінювання доцільності її здійснення. Методика визначення рівня диверсифікації та оцінка ситуацій щодо її впливу на економіку агроформувань.

2

-

8

Інтенсивність розвитку підприємства та інноваційна діяльність. Поняття інтенсивності та інтенсифікації аграрного виробництва. Типи розвитку підприємств. Їх обгрунтування. Необхідність інтенсифікації для українського сільського господарства. Особливості інтенсифікації на сучасному етапі розвитку АПК. Екологічність основних напрямків інтенсифікації. Поняття інноваційних процесів, стадії інновації. Моделі інноваційної політики, її особливості в Україні.

2

-

9

Розвиток підприємства: моделі, типи, трансформація, реструктуризація. Поняття розвитку підприємства і характеристика основних теорій розвитку. Чинники розвитку підприємства і форми його вияву. Економічний тип розвитку, методика його визначення та напрями фор­мування. Розподіл валового продукту та його вплив на формування інтенсив­ного типу розвитку підприємств. Трансформація підприємств. Вартість підприємства як результат його розвитку та методичні під­ходи до її визначення. Реструктуризація і реорганізація підприємств.

2

-
Разом

20

-


5. Теми практичних занять

з/п


Назва теми та її короткий зміст

Кількість

годин


денна форма

заочна

Модуль 1. Агроформування у сучасній системі господарювання

Змістовний модуль 1. Агроформування як суб’єкт ринку

1.


Предмет і методи дисципліни “Економіка та організація агроформувань”.

І.Теоретична частина (питання для обговорення)План семінарського заняття

 1. Значення і особливості сільськогосподарського виробництва, як основної ланки АПК.

 2. Особливості виробництва та переробки сільськогосподарської продукції в зоні радіаційного забруднення.

 3. Предмет, завдання, методи науки “Економіка та організація агроформувань

ІІ.Практична частина

Тести до теми наведені у відповідному розділі навчально-методичного посібника Павловської Л.Д. «Економіка підприємства»2

-


2

Аграрний сектор як основа продовольчої безпеки країни.

І.Теоретична частина (питання для обговорення)1. Поняття значення, склад та завдання розвитку АПК.

2. Сфери і структура управління АПК.

3. Сучасний рівень розвитку сільського господарства України, його місце і роль в економіці країни.

4. Стан розв'язання екологічних проблем галузі сільського господарства.

5. Продовольча безпека: поняття, значення, склад.

6. Сучасна аграрна політика України та перспективні завдання Уряду.

ІІ.Практична частина

Тести та практичні завдання до теми наведені у відповідному розділі навчально-методичного посібника Павловської Л.Д. «Економіка підприємства»


4

-


3

Економічні засади функціонування агроформувань.

І.Теоретична частина (питання для обговорення)План семінарського заняття:

 1. Еволюція підприємств агропромислового комплексу і створення аграр­них підприємств ринкового типу.

 2. Поняття господарських товариств. Економічні засади функціонування акціонерних товариств.

 3. Економічні засади функціонування товариства з обмеженою відпові­дальністю (ТОВ), з додатковою відповідальністю, повного і командитного товариств.

 4. Економічні засади функціонування фермерських господарств, приватних підприємств.

5. Розвиток сільськогосподарської кооперації та її організаційні форм.

ІІ.Практична частина

Практичні завдання до теми наведені у відповідному розділі навчально-методичного посібника для самостійного вивчення дисципліни Андрійчука В.Г. «Економіка підприємств АПК».


2

-

4

Ринок сільськогосподарської продукції та продовольства.

І.Теоретична частина (питання для обговорення)План семінарського заняття:

 1. Поняття аграрного ринку. Внутрішня будова ринку сільськогосподар­ської продукції і продовольства.

 2. Інфраструктура аграрного ринку.

 3. Цінова еластичність попиту на сільськогосподарську продукцію і про­довольство та виникнення сільськогосподарської проблеми довгостроково­го періоду.

 4. Державне регулювання ринку сільськогосподарської продукції і про­довольства.

ІІ.Практична частина

Практичні завдання до теми наведені у відповідному розділі навчально-методичного посібника для самостійного вивчення дисципліни Андрійчука В.Г. «Економіка підприємств АПК».2

-

Модуль 2. Суспільні форми організації аграрного виробництва та розвиток агроформувань


Змістовний модуль 2. Спеціалізація, агропромислова інтеграція, концентрація виробництва та розвиток агроформувань5

Розміщення і спеціалізація агроформувань.

І. Теоретична частинаПлан семінарсько-практичного заняття

1.Суть і фактори розміщення і спеціалізації агропромислового виробництва

2.Форми спеціалізації в сільському господарстві й методика визначення виробничого напряму агроформувань

3.Галузі й галузева структура аграрних підприємств і методика її визначення

4.Спеціалізація, кооперування і комбінування в переробному виробництві.

ІІ. Практична частина

Тести та практичні завдання до теми наведені у відповідному розділі навчально-методичного посібника Павловської Л.Д. «Економіка підприємства» та навчально-методичного посібника для самостійного вивчення дисципліни Андрійчука В.Г. «Економіка підприємств АПК».


2

-

6

Агропромислова інтеграція та іі форми.

І. Теоретична частинаПлан семінарсько-практичного заняття:

 1. Суть агропромислової інтеграції, її організаційні форми і соціально-економічне значення.

 2. Регіональні агропромислові формування.

 3. Господарські агропромислові формування.

 4. Світовий досвід розвитку агропромислової інтеграції кооперативного типу.

 5. Методичні підходи до побудови економічного механізму вертикаль­ної агропромислової координації.

ІІ. Практична частина

Тести та практичні завдання до теми наведені у відповідному розділі навчально-методичного посібника Павловської Л.Д. «Економіка підприємства» та навчально-методичного посібника для самостійного вивчення дисципліни Андрійчука В.Г. «Економіка підприємств АПК».4

-

7

Концентрація виробництва та диверсифікація агроформувань.

І. Теоретична частинаПлан семінарсько-практичного заняття:

 1. Концентрація виробництва та її вплив на економіку підприємств.

 2. Економічна концентрація та захист економічної конкуренції.

 3. Диверсифікація аграрних і переробних підприємств, її форми і види, переваги і загрози.

 4. Методика визначення рівня диверсифікації.

ІІ. Практична частина

Тести та практичні завдання до теми наведені у відповідному розділі навчально-методичного посібника Павловської Л.Д. «Економіка підприємства» та навчально-методичного посібника для самостійного вивчення дисципліни Андрійчука В.Г. «Економіка підприємств АПК».4

-

8

Інтенсивність розвитку підприємства та інноваційна діяльність.

І. Теоретична частинаПлан семінарсько-практичного заняття

1. Поняття інтенсивності та інтенсифікації аграрного виробництва.

2. Типи розвитку підприємств. Їх обгрунтування.

3. Необхідність інтенсифікації для українського сільського господарства.

4. Особливості інтенсифікації на сучасному етапі розвитку АПК.

5. Екологічність основних напрямків інтенсифікації.

6. Поняття інноваційних процесів, стадії інновації.

7. Моделі інноваційної політики, її особливості в Україні.

ІІ. Пратична частина

Тести та практичні завдання до теми наведені у відповідному розділі навчально-методичного посібника Павловської Л.Д. «Економіка підприємства»


2

-

9

Розвиток підприємства: моделі, типи, трансформація, реструктуризація.

І. Теоретична частинаПлан семінарсько-практичного заняття:

 1. Поняття розвитку підприємства і характеристика основних теорій розвитку.

 2. Чинники розвитку підприємства і форми його вияву. Економічний тип розвитку.

 3. Розподіл валового продукту та його вплив на формування інтенсив­ного типу розвитку підприємств.

 4. Трансформація підприємств.

 5. Вартість підприємства як результат його розвитку та методичні під­ходи до її визначення.

 6. Реструктуризація і реорганізація підприємств.

ІІ.Практична частина

Практичні завдання до теми наведені у відповідному розділі навчально-методичного посібника для самостійного вивчення дисципліни Андрійчука В.Г. «Економіка підприємств АПК».2

-
Разом

24

-


6.Самостійна робота

з/п


Назва теми та її короткий зміст

Кількість годин

денна форма

заочна форма

Модуль 1. Агроформування у сучасній системі господарювання

Змістовний модуль 1. Агроформування як суб’єкт ринку

1

Предмет і методи науки “Економіка підприємства”. Значення і особливості сільськогосподарського виробництва як основної ланки аграрного сектору економіки. Особливості виробництва та переробки сільськогоспо­дарської продукції із врахуванням екологічних аспектів (в зоні радіаційного забруднення). Предмет і завдання науки “Економіка та організація агроформувань”. Методи науки.

2

-

2

Аграрний сектор як основа продовольчої безпеки країни. Поняття АПК та аграрного сектору. Сфери і структура управління АПК. Сучасний рівень розвитку сільського господарства України, його місце і роль в економіці країни. Стан розв’язання екологічних проблем галузі сільського господарства. Поняття, значення та складові продовольчої безпеки країни. Сучасна аграрна політика України.

6

-

3

Економічні засади функціонування агроформувань. Еволюція підприємств агропромислового комплексу і створення аграр­них підприємств ринкового типу. Економічні засади функціонування підприємств АПК. Поняття господарських товариств. Економічні засади функціонування акціонерних товариств, товариства з обмеженою відпові­дальністю (ТОВ), з додатковою відповідальністю, повного і командитного товариств. Економічні засади функціонування фермерських господарств, приватних підприємств. Розвиток сільськогосподарської кооперації та її організаційні форм.


6

-

4

Ринок сільськогосподарської продукції та продовольства. Поняття аграрного ринку. Внутрішня будова ринку сільськогосподар­ської продукції і продовольства. Інфраструктура аграрного ринку. Цінова еластичність попиту на сільськогосподарську продукцію і про­довольство та виникнення сільськогосподарської проблеми довгостроково­го періоду. Державне регулювання ринку сільськогосподарської продукції і про­довольства.

8

-

Модуль 2. Суспільні форми організації аграрного виробництва та розвиток агроформувань

Змістовний модуль 2. Спеціалізація, агропромислова інтеграція, концентрація виробництва та розвиток агроформувань.

5

Спеціалізація агроформувань. Суть і фактори розміщення і спеціалізації агропромислового вироб­ництва. Форми спеціалізації в сільському господарстві й методика визначення виробничого напряму аграрних підприємств. Галузі й галузева структура аграрних підприємств і методика її ви­значення. Методика визначення ефективності галузевої структури аграрного підприємства. Процедура добору конкуруючих галузей і оцінка альтернатив при формуванні галузевої структури підприємств. Методика визначення чутливості прибутку до зміни ціни і врожайно­сті конкуруючих культур. Спеціалізація, кооперування і комбінування в переробному вироб­ництві. Оптимізація асортиментного ряду продукції переробного підпри­єства. Організаційна структура управління підприємством: суть і характери­стика її типів.

4

-

6

Агропромислова інтеграція та іі форми. Суть агропромислової інтеграції, її організаційні форми і соціально-економічне значення. Регіональні агропромислові формування. Господарські агропромислові формування. Світовий досвід розвитку агропромислової інтеграції кооперативного типу. Методичні підходи до побудови економічного механізму вертикаль­ної агропромислової координації.

6

-

7

Концентрація виробництва та диверсифікація агроформувань. Концентрація виробництва та її вплив на економіку підприємств. Економічна концентрація та захист економічної конкуренції. Диверсифікація аграрних і переробних підприємств, її форми і види. Переваги і загрози диверсифікації виробництва та методичні підходи до оцінювання доцільності її здійснення. Методика визначення рівня диверсифікації та оцінка ситуацій щодо її впливу на економіку агроформувань.

6

-

8

Інтенсивність розвитку підприємства та інноваційна діяльність. Поняття інтенсивності та інтенсифікації аграрного виробництва. Типи розвитку підприємств. Їх обгрунтування. Необхідність інтенсифікації для українського сільського господарства. Особливості інтенсифікації на сучасному етапі розвитку АПК. Екологічність основних напрямків інтенсифікації. Поняття інноваційних процесів, стадії інновації. Моделі інноваційної політики, її особливості в Україні.

4

-

9

Розвиток підприємства: моделі, типи, трансформація, реструктуризація. Поняття розвитку підприємства і характеристика основних теорій розвитку. Чинники розвитку підприємства і форми його вияву. Економічний тип розвитку, методика його визначення та напрями фор­мування. Розподіл валового продукту та його вплив на формування інтенсив­ного типу розвитку підприємств. Трансформація підприємств. Вартість підприємства як результат його розвитку та методичні під­ходи до її визначення. Реструктуризація і реорганізація підприємств.

4

-
Разом

46

-


7. Індивідуальні завдання

Підготувати реферати на тему:


 1. Спеціалізація, кооперування і комбінування у переробному виробництві.

 2. Регіональні агропромислові формування.

 3. Господарські агропромислові формування.

 4. Світовий досвід розвитку агропромислової інтеграції кооперативного типу.

 5. Диверсифікація аграрних підприємств.

 6. Диверсифікація молокопереробних підприємств.

 7. Трансформація агроформувань.

 8. Реструктуризація і реорганізація агроформувань.

 9. Концентрація виробництва та її вплив на економіку аграрних і переробних підприємств.

 10. Агропромислові формування: тенденції розвитку.

 11. Удосконалення інноваційної діяльності агроформувань.

 12. Забезпечення конкурентоспроможності фермерського господарств.

 13. Формування та функціонування інфраструктури аграрного ринку.

 14. Ефективність функціонування приватного підприємства та особливості її зростання в сучасних умовах.

 15. Зростання конкурентоспроможності агроформувань в умовах поглиблення екологічної кризи.

 16. Екологічні аспекти відродження соціальної інфраструк­тури радіаційно забруднених територій.

 17. Галузева структура аграрних підприємств та обґрун­тування основних напрямків її вдосконалення.

 18. Сучасний рівень розвитку сільського господарства України, його місце і роль в економіці країни.

 19. Особливості виробництва та переробки сільськогосподарської продукції в зоні радіаційного забруднення.

 20. Продовольча безпека України та перспективи її розвитку.

 21. Державне регулювання ринку с.г. продукції і продовольства.

 22. Перспективи розвитку сільськогосподарської кооперації.

 23. Перспективи розвитку господарських товариств.

 24. Перспективи розвитку приватних підприємств.

 25. Перспективи розвитку фермерських господарств.

 26. Перспективи розвитку агрохолдингів.

 27. Забезпечення функціонування ринку с.г. продукції і продовольства.8. Методи навчання

 1. Словесний.

 2. Наочний.

 3. Практичний.

 4. Пояснювально-ілюстративний.

 5. Демонстраційний.

 6. Перевірка та оцінювання знань, умінь і навичок.


9. Методи контролю

1. Тестова перевірка.

2. Презентація рефератів.

3. Усне опитуванння.

4. Захист практичних розрахункових тем.

5. Написаня контрольних модульних робіт.
10. Розподіл балів, які отримують студенти


Поточний контроль та самостійна робота

Сума балів

Сума балів за семестр

Підсумковий тест (залік)
Модуль 1 (50 балів)
Модуль 2 (50 балів)
ЗМ 1

ЗМ 2
Т1

Т2

Т3

Т4
Т

5


Т

6


Т

7


Т

8


Т

9
100

90-100

35-59
60-73
74-89

30
20
10

10

20

10

10

10

10

10

10

10
11. Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90-100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно

з можливістю повторного

складання


не зараховано

з можливістю повторного складання0-34

F

незадовільно

з обов’язковим повторним

вивченням дисципліни


не зараховано

з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
12. Методичне забезпечення

 1. Типова програма навчальної дисципліни (тимчасова типова програма навчальної дисципліни).

 2. Робоча навчальна програма навчальної дисципліни.

 3. Методичні вказівки до проведення практичних занять.

 4. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів.

 5. Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання студента (реферату).

 6. Перелік запитань для тестової перевірки знань (контрольної роботи).

 7. Перелік запитань для підготовки до заліку.

 8. Інше методичне забезпечення (на розсуд викладача).


13. Рекомендована література

Основна:

 1. Андрійчук В.Г. Економіка агропромислового комплексу: Підручник / В.Г. Андрійчук. – К.: КНЕУ, 2013. – 779 с.

 2. Андрійчук В.Г. Економіка підприємств агропромислового комплексу: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / В.Г. Андрійчук. – К.: КНЕУ, 2010. – 414 с.

 3. Ведення сільськогосподарського виробництва на територіях, забруднених радіоактивними елементами. – Київ, 1994. – 181 с.

 4. Ворст П., Ровентлоу П., Экономика фирмы. – М.: Высшая школа, 1994. – 271 с.

 5. Господарський кодекс України. – Харків: інф.-правовий центр “Ксилон”, 2004. – 214 с.

 6. Економічний довідник аграрника /В.І. Дробот, Т.І. Зуб та ін.; За ред. Ю.Я. Лузана, П.Т. Саблука. – К.: Преса України, 2003. – 800 с.

 7. Коваленко Н. Я. Економика сельского хозяйства. Курс лекций. – М.: Экмос, 1999. – 448 с.

 8. Основи аграрної економіки: Підручник /В.П. Галушко та ін. – К.: Вища освіта, 2003. – 399 с.

 9. Павловська Л.Д. Економіка підприємства: навчальний посібник – Житомир: Ви-во ЖНАЕУ, 2009. – 640 с.

 10. Попов В.А. Экономика сельского хозяйства. Учебник. – М.: Экмос, 1999. – 352 с.

 11. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 р., зі змінами і доповненнями. В кн.: Посібник по реформуванню сільськогосподарських та переробних підприємств. 2-е доповнене видання. – К.: ІАЕ УААН, 2000, С. 224-244.

 12. Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки: Указ Президента України. //Урядовий кур’єр. – 1999. – 8 грудня. – №230.

 13. Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року: Закон України //Урядовий кур’єр. – 2005. – № 42.

 14. Про особисте селянське господарство: Закон України від 18.07.2003 р. №742 – ІV //Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №29. – С. 232.

 15. Про підтримку малого підприємництва: Закон України. //Урядовий кур’єр. – 2000. – 22 листопада. – №217.

 16. Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України. //Урядовий кур’єр. – 1997. – 14 серпня. – №148-149.

 17. Про фермерське господарство: Закон України. // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2003. – №17. – С. 25-33.

Додаткова:

 1. Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку. Інформаційно-аналітичний збірник (вип.6). / За ред. Саблука П.Т.та інш. – К.: ІАЕ, 2003 – 763 с.

 2. Андрійчук В., Бауер Л. Менджмент: прийняття рішень і ризик: Навч. посібник. – КНЕУ, 1998. – 316 с.

 3. Бакетт М. Фермерское производство: организация, управление, анализ / Пер. с англ. А. С. Каменского. – М.: Агропромиздат, 1989. – 464 с.

 4. Довідник для радіологічних служб Мінсільгосппроду України. – К.: 1997. – 175 с.

 5. Зіновчук В.В. Організаційні основи сільськогосподарського кооперативу. – К. : Логос, 2001. –380 с.

 6. Коваленко Ю.С., Охріменко І.В., Демченко О.В. Про стан аграрного ринку (аналітичний огляд і методичні аспекти формування). – К.: ІАЕ УААН. – 2004. – 32 с.

 7. Малиновський А.С. Еколого-економічні та соціальні аспекти Чорнобильської катастрофи (на прикладі Житомирської області). – К.: ІАЕ, 2001. – 292 с.

 8. Малиновський А.С. Системне відродження сільських територій в регіоні радіаційного забруднення: Монографія. – К.: ННЦ ІАЕ, 2007. – 604 с.

 9. Малік М.Й., Федієнко П.М. Аграрна реформа і розвиток підприємництва. – К.: ІАЕ УААН, 2003. – 271 с.

 10. Проблеми ефективного функціонування АПК в умовах нових форм власності та господарювання: в 2 т./ За ред. Саблука П.Т. – К.: ІАЕ, 2001. – Т.1. – 831 с.; Т.2. – 851 с.

 11. Региональные аспекты аграрных преобразований: политика, реструктуризация, рыночная адаптация. /Под ред. Тиллака П., Зиновчука В. – Халле: ІАМО, 2003. – 236 с.

 12. Рекомендації з паювання майна недержавних сільськогосподарських підприємств при їх реструктуризації та виділення майна в натурі їх членам в рахунок майнових паїв. / За ред. Саблука П.Т. – К.: ІАЕ , 1999. – 63 с.

 13. Реформування соціальної сфери села: організаційно-методичні засади. / За ред. Саблука П.Т.. – К.: ІАЕ УААН, 2000. – 475 с.

 14. Реформування та розвиток підприємств агропромислового виробництва. / За ред. Саблука П.Т.. – К.: ІАЕ, 1999. – 532 с.

 15. Сільське господарство України: криза та відновлення. /За ред. Ш. Крамола – Таубаделя,

С. Дем’яненка, А. Куна. – К.: КНЕУ, 2004. – 207 с.

 1. Соціальна інфраструктура села: Навч.посібн. /За ред. П.Т. Саблука., М.К. Орлатого. – К.: ІАЕ, 2002. – 465 с.

 2. Формування та функціонування ринку агропромислової продукції ( практич. посібник ). / За ред.

Саблука П.Т..– К.: ІАЕ УААН, 2000. – 555 с.

Статті з журналів: “Економіка України”, “Економіка АПК”, “Економіст”, „Актуальні проблеми економіки”, “Агроінком”, “Пропозиція”, "Бізнес", „Персонал”, "Україна: аспекти праці", “Регіональна економіка”, “Вісник ДАУ”, "Вісник НАУ" та ін.15. Інформаційні ресурси

 1. Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, фонди на електронних носіях тощо) бібліотеки ЖНАЕУ, Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олега Ольжича (http://www.lib.zt.ua/, 10014, м. Житомир, Новий бульвар, (0412) 37-84-33), Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua/, Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 3 +380 (44) 525-81-04) та інших бібліотек.

 2. http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/250 (Економіка України)

 3. http://polka-knig.com.ua/book.php?book=1 /Економіка аграрних підприємств - Андрійчук В.Г./

 4. http://polka-knig.com.ua/book.php?book=4 /Економічна енциклопедія/

 5. Інституційний репозитарій ЖНАЕУ (наукові статті, автореферати дисертацій та дисертації, навчальні матеріали, студентські роботи, матеріали конференцій, патенти, комп'ютерні програми, статистичні матеріали, навчальні об'єкти, наукові звіти).Скачати 354.22 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка