Програма роботи над науково-методичною темоюСкачати 255.86 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір255.86 Kb.
#10033
ТипПрограма
Кінецьпільський освітній округ
Програма роботи

над науково-методичною темою

«Розвиток професійної компетентності та педагогічної майстерності вчителів

як основа моделювання інноваційного освітнього простору»

http://kp.by/upimg/5a3e8f353c90697f8fa8aa939d18ebfb3dd46ab0/976050.jpg

2014 рік

Мотивація вибору науково-методичної теми
«Освіта, яка не вчить жити успішно в сучасному світі,

не має ніякої цінності. Кожен із нас приходить у життя

з природженою здатністю жити успішно і щасливо.

А ми повинні збагатити цю здатність знаннями і навичками,

які допомогли б нам її реалізувати якомога ефективніше».

Р. Т. Кіосакі
Реалії сьогодення вимагають від випускників загальноосвітньої школи бути готовими долучитися до активної суспільної діяльності, бути здатними практично розв’язувати життєві та професійні проблеми, що постають перед ними, свідомо робити моральний вибір та знаходити нестандартні рішення в складних ситуаціях і нести за них відповідальність. Тому завданням школи повинна стати підготовка випускника, здатного адекватно реагувати на зміни оточуючого світу, озброєного компетентностями, які дозволять йому реалізовувати свої потенційні можливості. Отже, виникає об'єктивна потреба удосконалення навчально-виховного процесу, в якому б створюватися передумови успішної освіти.

Організувати таке навчання можливо шляхом впровадження в практику роботи вчителями школи сучасних підходів (компетентісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного) до викладання навчальних предметів, новітніх освітніх технологій, що вимагає від педагога високої професійної майстерності та компетентності. Про відповідний освітній рівень педагога, як головну передумову здійснення навчання і виховання, писали видатні педагоги-гуманісти ХХ століття С.Русова та В.Сухомлинський. С.Русова підкреслювала, що педагог повинен мати “широку схему освіти”, “високу освіту” – загальну і фахову, яку зуміє використовувати у житті, викликаючи у дітей інтерес і цікавість. В.Сухомлинський писав про ерудованого, інтелектуально розвиненого вчителя, зокрема, про досконале володіння ним знаннями зі своєї спеціальності. Вчитель, на його думку, повинен знати в десять, двадцять разів більше, ніж буде викладено на уроці. Тільки за такої умови педагог зможе пробудити інтерес до пізнання, жадобу знань в учнів.

Глибокий аналіз діяльності педагогічних колективів, який включав анкетування, психолого-педагогічні дослідження в учительському, батьківському і учнівському середовищах, моніторинг навчальних досягнень учнів, дозволив з’ясувати існуючі педагогічні проблеми, визначити рівень готовності вчителів до науково-пошукової роботи та сформулювати науково-методичну тему, над якою працюватимуть педагоги округу в 2014/2019 рр.:«Розвиток професійної компетентності та педагогічної майстерності вчителів як основа моделювання інноваційного освітнього простору»

Провідна ідея : створення інноваційного освітнього простору для надання якісних освітніх послуг учням через впровадження в практику роботи педагогічного колективу сучасних освітніх технологій, продуктивних методів навчання, перспективного педагогічного досвіду, що сприятиме професійному зростанню вчителів.

Завдання:

 1. Розробити та впровадити ефективну методичну систему розвитку професійної компетентності та педагогічної майстерності вчителів.

 2. Визначити шляхи підвищення якості освітніх послуг та здійснити модернізацію навчально-виховного процесу.

 3. Спрямувати педагогів на створення інноваційного освітнього простору, в основі якого сучасні методи і прийоми навчання, що спонукають учнів до активної, ініціативної та самостійної пізнавальної діяльності.

 4. Створити умови для неперервного професійного зростання педагогів та їх мотивації до самоосвітньої діяльності.

 5. Визначити психолого-педагогічні умови оптимального розвитку особистості учня і вчителя в навчально-виховному процесі та забезпечити психологічну підтримку їх становлення.

 6. Забезпечити системне впровадження інновацій в практику діяльності вчителів, реалізацію особистісно орієнтованої моделі навчання, компетентісного та діяльнісного підходів у викладанні навчальних предметів.

 7. Розробити критерії оцінювання ефективності роботи над науково-методичною проблемою вчителів освітнього округу.

 8. Вивчати й узагальнювати перспективний педагогічний досвіду вчителів освітнього округу, сприяти його поширенню шляхом друку у фахових виданнях, презентації на шкільному та освітніх сайтах.


Науково-теоретична обґрунтування

Довго сам учися,

якщо хочеш учити інших.

У всіх науках і мистецтвах

плодом є правильна практика

Григорій Сковорода

В основі роботи над новою науково-методичною темою лежить аналіз проблем, який був проведений за такими критеріями: рівень готовності вчителів школи до інноваційної діяльності, їх інноваційна, професійна та методична культура, інноваційний потенціал і професійна компетентність.

Аналіз фахової літератури показав, що педагогічна наука так визначає вказані поняття:

 • інноваційна діяльність педагога – включення педагога в діяльність зі створення, освоєння, використання педагогічних новацій в освітній установі певного інноваційного середовища;

 • інноваційна культура – це знання, уміння, досвід цілеспрямованої підготовки комплексного впровадження й усебічного освоєння нового в різних галузях людської життєдіяльності при збереженні в інноваційній системі динамічної єдності старого, сучасного й нового: іншими словами, - це вільне творіння з дотриманням принципу спадкоємності;

 • інноваційний потенціал педагога – сукупність соціокультурних і творчих характеристик особистості педагога, яка виражає готовність удосконалювати педагогічну діяльність і наявність внутрішніх засобів і методів, які забезпечують цю готовність;

 • методична культура – це рівень довершеності, певної досконалості, якого досяг педагог під час активної, цілеспрямованої навчально-виховної діяльності;

 • професійна культура – соціально-професійна якість суб’єкта праці, яка включає сукупність принципів, норм, правил, які сформувалися історично, регулюють професійну діяльність людини;

 • професійна компетентність – інтегративна характеристика ділових і особистісних якостей фахівця, що відображає рівень знань, умінь, досвіду, достатніх для досягнення мети з певного виду професійної діяльності, а також моральну позицію фахівця.

Сучасна дійсність ставить перед педагогом завдання удосконалення вказаних характеристик та якостей як шлях до підвищення ефективності навчально-виховного процесу. Саме це складатиме зміст методичної роботи.
Термін реалізації програми: 2014 /2019 роки.
Етапи роботи над науково-методичною темою:

І етап: 2014 / 2015 навчальний рік – підготовчий, теоретичне дослідження проблеми, опанування науково-теоретичних основ і технологій діяльності з розвитку особистості та її самоактуалізації, накопичення теоретичного матеріалу.

ІІ етап: 2015/ 2016 – 2017/2018 навчальні роки – реалізація науково-методичної у роботі педагогічного колективу, удосконалення освітнього процесу, формування перспективного педагогічного досвіду у рамках школи, корекція діяльності вчителів, що мають проблеми.
ІІІ етап: 2018/2019 навчальний рік – узагальнювальний, аналіз результатів опанування науково-методичною проблем, узагальнення досвіду роботи педагогами, систематизація накопиченого досвіду; узагальнення досвіду роботи колективу, висвітлення результатів діяльності в засобах масової інформації.
Перспективний план роботи школи

над науково-методичною проблемою
«… перетворення наукових істин у

живий досвід творчої праці –

це найскладніша сфера

дотикання науки до практики.»

В.О. Сухомлинський
І етап: 2014 / 2015 навчальний рік – підготовчий
Мета: формування особистісної потреби, психологічної готовності педагогів до підвищення професійної компетентності та роботи над єдиною науково-методичною проблемою школи; осмислення науково-теоретичних засад формування професійної компетентності вчителя, її сутності, структури, змісту, обґрунтування шляхів створення інноваційного освітнього простору.

Завдання:

 • організація теоретичного вивчення проблеми педагогами;

    • оволодіння основними положеннями тем;

    • ознайомлення з нормативною базою освіти;

    • аналіз літератури з проблеми формування професійної компетентності вчителів та складання переліку рекомендованої літератури з проблеми;

    • аналіз досвіду впровадження теми (зарубіжного і вітчизняного);

    • осмислення кожним педагогом власного досвіду у контексті обраної теми;

    • побудова моделей інноваційних уроків, виховних заходів;

    • забезпечення наступності методичної роботи.

Зміст роботи:

1. Анкетування педагогічних та учнівських колективів, батьків з проблемної теми.2. Складання вчителями планів роботи над індивідуальною науково-методичною темою, планів самоосвіти вчителів.

3. Підбір інформаційного матеріалу та створення картотеки рекомендованої літератури, тематичних папок вчителями.

4.Оформлення довідково-інформаційного методичного куточка з визначеної проблеми в методичних кабінетах шкіл освітнього округу.

5. Створення картотеки ППД з проблемної теми.

6. Організація роботи науково-теоретичного семінару в школах освітнього округу: «Поступ від традицій до інновацій як шлях до пофесійного успіху педагога» (Кінецьпільська ЗОШ І-ІІІ ступенів), «Професійна компетентність учителя як запорука ефективності навчально-виховного процесу» (Чаусівський НВК №2), «Вироблення інноваційного стилю діяльності сучасного вчителя як умова удосконалення навчально-виховного процесу» (Камяномостівська ЗОШ І-ІІІ ступенів), «Впровадження освітніх інновацій в практику роботи вчителя як вектор розвитку професійної компетентності» (Грушівська ЗОШ І-ІІ ступенів).

7. Проведення інструктивно-методичних нарад, лекцій для вчителів, методичного форуму, які сприяють реалізації окремих аспектів проблеми.

Форми роботи: методичні наради, консультації, педагогічні ради, науково-теоретичний семінар,психологічний тренінг, методичний форум, робота міжшкільних методичних об'єднань, випуск методичних бюлетенів, інформаційних листів, психолого-педагогічний консиліум, методичні тижні, самоосвіта, діагностування, анкетування, спостереження та аналіз уроків, планування, конструювання, моделювання, показ відкритих уроків, засідання методичної ради, творчі звіти учителів про самоосвіту, створення тематичних папок.

Очікувані результати:

 • психологічна готовність вчителів до підвищення фахової майстерності, професійної компетентності в процесі роботи над науково-методичною темою;

 • високий рівень володіння педагогами науково-теоретичною базою, осмислення ППД з проблемного питання;

 • створення моделі інноваційного освітнього простору.

ІІ етап: 2015/ 2016- 2017/2018 навчальні роки – робота щодо реалізації проблеми.

Мета: створити ефективний механізм реалізації проблеми школи та набуття досвіду всіма членами колективу з питань практичного втілення її в педагогічну практику; впровадження в навчально-виховний процес освітніх інновацій.

Завдання:

 • вироблення методичних рекомендацій для всіх учасників освітнього процесу, спрямованих на вирішення проблеми та отримання нової якості;

 • порівняльний аналіз свого досвіду з рекомендаціями;

 • розробка моделі впровадження науково-методичної теми (виділення основних положень, вибір, аналіз, перевірка нових методів і прийомів, застосування їх на практиці; визначення змін у функціях усіх членів НВП; виявлення специфічних засобів реалізації завдань моделі);

 • організація контрольно-аналітичних заходів ;

 • експертна оцінка реального досвіду ;

 • масове впровадження основних положень теорії в практику роботи;

 • розробка, апробація та впровадження комплексу методичного забезпечення (технологій, моделей і методик навчання) щодо створення інноваційного освітнього простору.

Зміст роботи:

 1. Діагностування вчителів з метою визначення динаміки та градації їх творчого потенціалу.

 2. Моніторинг якості викладання предметів, результативності навчання, ефективності та продуктивності уроку.

 3. Організація роботи щодо створення системи власних напрацювань кожним вчителем освітнього округу, педагогічними колективами шкіл-субєктів округу в цілому.

 4. Створення банку інформації щодо впровадження науково-теоретичної теми в освітньому окрузі.

 5. Розробка методичними структурами рекомендацій, пам’яток, основних положень щодо реалізації проблеми в педагогічній практиці.

 6. Випуск методичних бюлетенів про роботу освітнього округу над єдиною науково-методичною темою.

 7. Організація роботи динамічних груп, семінару-практикуму, психологічного тренінгу, майстер-класів.

 8. Проведення панорами відкритих уроків «Родзинки досвіду».

Форми роботи: динамічні групи, семінар-практикум, психологічний тренінг, взнаємовідвідування уроків, педагогічні ради, ММО, методичні тижні, майстер-класи, лекції, педагогічні дискусії, наради при директорі, дидактичні ігри, педагогічні консиліуми, самоосвіта, анкетування, спостереження та аналіз уроків, планування, конструювання, моделювання, творчі звіти.

Очікувані результати:

 • створення умов для забезпечення кожному учневі рівного доступу до якісної освіти шляхом оптимального впровадження педагогами освітнього округу інноваційних технологій, активних методів навчання в навчально-виховний процес;

ІІІ етап: 2018 / 2019 навчальний рік – узагальнювальний

Мета: узагальнити й запровадити в практику роботи колективів шкіл – суб’єктів освітнього округу педагогічний досвід роботи над науково-методичною темою; здійснити корекцію на основі даних моніторингу.

Завдання:

 • обробка даних про хід реалізації проблеми;

 • співвідношення отриманих результатів з поставленими цілями;

 • оформлення, опис перебігу та результатів освоєння нововведення;

 • прийняття управлінських рішень за результатами всебічного аналізу реалізації науково-методичної теми;

 • побудова оптимального варіанту конкретної моделі організації системи навчально-методичної діяльності;

 • вироблення рекомендацій щодо вдосконалення навчально-виховного процесу;

 • аналіз створення дидактико-методичного, матеріально-технічного забезпечення інновації;

 • узагальнення ППД ;

 • впровадження позитивних результатів у практику роботи;

 • розробка шляхів корекції та контролю.

Зміст роботи:

 1. Проведення творчих звітів шкільних ММО, проблемних, творчих груп про наслідки роботи над проблемою.

 2. Організація виставок ППД вчителів освітнього округу.

 3. Оформлення результатів досліджень у методичних бюлетенях.

 4. Оформлення каталогу педагогічної творчості за результатами конкурсів, фестивалів, ярмарків тощо.

 5. Презентація методичних надбань педагогічних колективів шкіл освітнього округу з метою популяризації позитивного практичного досвіду роботи шляхом публікацій кращих методичних знахідок у фахових періодичних виданнях.

 6. Проведення підсумкової окружної науково-практичної конференції з теми.

Форми роботи: творчі звіти міжшкільних методичних об'єднань, динамічних груп про результати роботи над проблемою, засідання методичної ради, ППД, семінар-практикум, аукціони та фестивалі методичних ідей та педагогічних знахідок, випуск методичного бюлетеня, робота діагностичних і моніторингових груп, захист інноваційних проектів, методичні виставки, публікації, оформлення портфоліо досягнень, науково-практична конференція, виставка матеріалів перспективного педагогічного досвіду.

Очікувані результати:

 • підвищення фахової майстерності та професійної компетентності вчителів освітнього округу;

 • удосконалення навчально-виховного процесу, підвищення його результативності;

 • самореалізація особистості педагога та учня в навчально-виховному процесі.


План заходів

І етап: 2014 / 2015 навчальний рік – підготовчий

за/пЗміст роботи


Термін

виконання


Відповіда

льний

Відмітка

про виконання

1

Вивчення літератури з науково- методичної проблеми освітнього округу.

Протягом року

Члени педагогічних колективів шкіл освітнього округу
2

Співбесіда з педагогами з питань роботи над єдиною методичною проблемою школи, вибір індивідуальних науково-методичних тем.

Вересень 2014р.

Заступник з НВР

Бурдейна Л.В, члени методичної ради
3

Засідання методичної ради «Про організацію роботи в школах освітнього округу над єдиною науково-методичною темою».

Вересень 2014р.

Голова методичної ради

Бурдейна Л.В.
4

Складання переліку рекомендованої літератури з проблеми.

Вересень 2014р.

Члени методичної ради
5

Обговорення статей фахової періодичної преси з проблеми округу.

Протягом року

Методична рада
6

Діагностика особистості учня:

 • Ставлення учнів до навчальних предметів;

 • Рівень самоосвітньої компетентності учнів;

 • Причини відставання учнів «Що заважає вчитися?»

Жовтень-грудень 2014р.


Практичний психолог Мокряк Г.А., класні керівники
7

Діагностика адаптації учнів 5 класу до умов навчання в основній школі, 10 класу – до умов навчання в старшій школі.

Вересень – жовтень

2014р.

Практичний психолог Мокряк Г.А., класні керівники
8

Засідання психолого-педагогічного консиліуму за підсумками діагностування учнів, класно-узагальнюючого контролю 9, 2-Б, 11 класів (Кінецьпільська ЗОШ І-ІІІ ступенів)

Листопад, січень,

березень

2014/2015рр.

Практичний психолог Мокряк Г.А.

Заступник з НВР

Бурдейна Л.В.
9

Психологічний тренінг «До блокнота сучасного вчителя»:

 • Створення психологічного портрета класного колективу.

 • Усвідомлення професійних мотивів.

 • Психологічний клімат в колективі.

 • Психологічне благополуччя педагога.

Вересень,

листопад, січень,

березень

2014/2015 рр.

Практичний психолог Мокряк Г.А.
10


Організація роботи науково-теоретичного семінару:

 • «Поступ від традицій до інновацій як шлях до пофесійного успіху педагога» (Кінецьпільська ЗОШ І-ІІІ ступенів);

 • «Професійна компетентність учителя як запорука ефективності навчально-виховного процесу» (Чаусівський НВК №2);

 • «Вироблення інноваційного стилю діяльності сучасного вчителя як умова удосконалення навчально-виховного процесу» (Камяномостівська ЗОШ І-ІІІ ступенів);

 • «Впровадження освітніх інновацій в практику роботи вчителя як вектор розвитку професійної компетентності» (Грушівська ЗОШ І-ІІ ступенів).

Вересень,

листопад, січень,

березень

2014/

2015 рр.


Заступник з НВР

Бурдейна Л.В.
Підгородецька В.І., директор Чаусівського НВК №2

Коломієць В.І.,

директор Камяномостівської ЗОШ І-ІІ ст.
Балицька О.В.,

директор Грушівської ЗОШ І-ІІ ст.
11

Тиждень методичної допомоги «Мистецтво стати педагогом».

Листопад 2014 р.

Методична рада
12

Методичний тиждень вчителів – спеціалістів вищої категорії:

 • «Моделювання інноваційного освітнього простору на сучасному уроці» (Кінецьпільська ЗОШ І-ІІІ ступенів);

 • «Від творчого вчителя до творчого учня» (Камяномостівська ЗОШ І-ІІІ ступенів);

 • «Створення інноваційного освітнього простору сучасного уроку шляхом використання активних методів навчання» (Грушівська ЗОШ І-ІІ ступенів).

Листопад 2014 р.


Методична рада
12

Методичний тиждень вчителів спеціалістів І, ІІ категорій «Психолого-педагогічні основи діяльності вчителя щодо формування індивідуальної освітньої траєкторії учня» (Кінецьпільська ЗОШ І-ІІІ ступенів).

Січень 2015 р.


Методична рада
13

Тиждень педмайстерності вчителів, що атестуються, «Атестація – крок до професійної досконалості».

Лютий

2015 р.

Адміністрації шкіл освітнього округу, члени методичної ради
14

Вивчення досвіду та системи роботи вчителів.

За окремим планом

Адміністрації шкіл освітнього округу,

члени методичної рада
15

Оформлення довідково-інформаційного куточка з проблемної теми (школи - суб’єкти освітнього округу)

Вересень 2014 р.

.

Заступник з НВР

Бурдейна Л.В., члени методичної ради
16

Методичний форум для шкіл освітнього округу:

 • «Впровадження гуманістичної педагогіки в практику роботи вчителя як шлях до оновлення освіти»;

 • «Розвиток творчих здібностей учнів на сучасному уроці як умова успішного становлення обдарованої особистості».
Грудень,

квітень

2014/

2015 рр.


Заступник з НВР

Бурдейна Л.В.
17

Педагогічні ради:

 • Розвиток професійної компетентності вчителя шляхом самоосвіти та самоаналізу власної діяльності як умова зростання творчого потенціалу вчителя (спільна педагогічна рада освітнього округу).

Кінецьпільська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Камянобалківський НВК :

 • Реалізація превентивного виховання в навчально-виховному процесі як основа успішного формування активної громадської позиції та правової культури учня

 • Забезпечення психолого - педагогічного підходу до проблеми індивідуалізації навчальної діяльності учнів в контексті підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Камяномостівська ЗОШ І-ІІ ступенів:

 • Формування в учнів стійкої мотивації до навчальної діяльності на сучасному уроці як важливий фактор формування творчої особистості.

 • Підвищення якості виховного процесу через інноваційні підходи і творчість класних керівників.

Грушівська ЗОШ І-ІІ ступенів:

 • Взаємодія школи і сім’ї в навчанні та вихованні школярів як запорука успішного особистісного розвитку учнів.

 • Підвищення ефективності уроку шляхом удосконалення контролю та стимулювання навчальної діяльності учнів.

Чаусівський НВК № 2:

 • Технологізація навчально-виховного процесу в сучасній школі як засіб підвищення його ефективності.

 • Створення виховної система класу як ефективного середовища життєдіяльності дітей через впровадження в діяльність класного керівника інноваційних підходів у вихованні школярів.

Жовтень

2014 р.
Грудень,

лютий

2014/

2015 рр.

Грудень,

лютий

2014/

2015 рр.

Грудень,

лютий

2014/

2015 рр.


Грудень,

лютий

2014/

2015 рр.

Кравцова Н.М.,

голова ради освітнього округу

Кравцова Н.М.,

директор школи

Коломієць В.І.,

директор школи

Балицька О.В.,

директор школи

Підгородецька В.І.,

директор школи

18

З метою інформування про роботу педагогічного колективу над єдиною методичною проблемою організувати випуск методичного бюлетеня «Методичні орієнтири»

Травень 2014р.

Методична рада
19

Оформлення довідково - інформаційних матеріалів з визначеної теми, індивідуальних папок вчителів

Протягом року

Методична рада,

педагоги

освітнього округу


Скачати 255.86 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка