Програма проведення співбесіди з фахових дисциплін для вступу на здобуття окр "спеціаліст" за спеціальністюСкачати 115.31 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір115.31 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова приймальної комісії

Ректор Сумського НАУ

В.І. Ладика

« _____»___________2015 р.

ПРОГРАМА
ПРОВЕДЕННЯ СПІВБЕСІДИ З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ ВСТУПУ НА ЗДОБУТТЯ ОКР "СПЕЦІАЛІСТ" ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

7.03040101 «ПРАВОЗНАВСТВО» НА БАЗІ ОКР «БАКАЛАВР» З ІНШИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

2015

ВСТУП
Програму для проведення співбесіди підготовлено відповідно до стандартів вищої освіти, що регламентують зміст освітньо-професійної програми та засобів діагностики якості підготовки спеціаліста за спеціальністю «Правознавство».

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з інших спеціальностей.

Мета співбесіди - оцінювання рівня знань придатного для навчання на ОКР «Спеціаліст» за напрямом «Правознавство».

Програма містить зміст нормативних навчальних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки освітньо-професійної підготовки бакалавра, а саме – теорія держави та права, цивільне право, адміністративне право, кримінальне право, адміністративне право, конституційне право, трудове право.

У списку рекомендованих джерел, що додається до програми, наведено перелік спеціальної літератури.

ЗМІСТ
Загальні поняття держави та права

Тема 1. Основи теорії держави.

Поняття держави та її ознаки. Характеристика функцій держави. Апарат держави як система державних органів. Місце апарату в механізмі держави. Поняття і види форми держави. Поняття та ознаки правової держави.Тема 2. Основи теорії права.

Соціальні норми та їх система. Співвідношення правових і соціальних норм. Поняття та ознаки права. Загальна характеристика джерел права. Поняття системи права як внутрішньої організації. Загальна характеристика форм реалізації норм права. Правові відносини. Правопорушення.


Основні поняття галузей права.

Тема 1. Основи конституційного права України.

Історичний розвиток конституційного права в України. Загальні засади конституційного права України: поняття, предмета джерела. Поняття конституційного ладу. Основні принципи конституційного ладу в Україні. Громадянство України. Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина в України.

Загальна характеристика органів державної влади в Україні.( Верховна Рада України. Президент України. Кабінет Міністрів України.). Виборчий процес та виборче право. Територіально-адміністративний устрій України.

Тема 2. Основи трудового права України.

Поняття, предмет, принципи, джерела трудового права. Поняття, зміст, суб'єкти трудових правовідносин. Загальні положення та зміст колективного договору. Поняття, сторони, умови та види трудового договору.

Порядок прийняття на роботу. Підстави розірвання трудового договору. Робочий час та час відпочинку. Дисциплінарна відповідальність за порушення трудової дисципліни.

Тема 3. Основи цивільного права України.

Поняття, предмет, принципи, джерела цивільного права України. Фізичні та юридичні особи як суб’єкти цивільного права. Поняття, ознаки, класифікація правочинів. Умови дійсності правочинів. Форма та умови укладання. Загальні положення про право власності.

Відповідальність у цивільному праві. Загальні положення спадкового права України.

Тема 4. Основи сімейного права України.

Загальна характеристика Сімейного кодексу. Предмет та принципи сімейного права.

Поняття шлюбу, умови і порядок його укладення. Перешкоди при реєстрації шлюбу. Шлюбний договір. Підстави і порядок розірвання шлюбу.

Особисті немайнові права та обов’язки подружжя. Майнові права та обов’язки подружжя. Права та обов’язки подружжя по утриманню. Взаємні права та обов’язки батьків і дітей. Усиновлення. Опіка та піклування. Патронат.

Тема 5. Основи адміністративного права України.

Поняття, предмет, принципи, джерела адміністративного права України. Суб’єкти адміністративного права. Форми і методи державного управління. Адміністративне правопорушення та адміністративна відповідальність. Управління в галузі агропромислового комплексу.Тема 6. Основи господарського права України.

Поняття господарського права, господарської діяльності та види господарської діяльності. Предмет та джерела господарського права. Суб’єкти господарського права.

Поняття та види господарських товариств. Поняття, ознаки, види боспорських договорів. Порядок їх укладання. Господарсько-правова відповідальність.

Тема 8. Основи кримінального права України.

Поняття, система та завдання кримінального права України. Поняття злочину та його ознаки. Склад злочину. Поняття та види стадій злочину. Закінчений та незакінчений злочин. Співучасть: поняття, ознаки, значення, форми. Види співучасників.

Обставини, що виключають злочинність діяння. Загальна характеристика, види, значення. Звільнення від кримінальної відповідальності. Поняття, види.

Поняття, ознаки, мета та види покарання. Звільнення від покарання та його відбування.Перелік питань, що виноситься на співбесіду

 1. Основні теорії походження держави і права. 

 2. Поняття й ознаки держави. Поняття та види функцій держави. 

 3. Класифікація держав (форми правління, форми державного устрою, політичні режими). 

 4. Поняття та ознаки державного механізму та державного апарату.

 5. Основні значення терміну «право», право у загальносоціальному розумінні.

 6. Основні ознаки, властивості, характерні риси права. 

 7. Суб’єктивне право та його співвідношення з правом в об’єктивному розумінні.

 8. Поняття та основні ознаки, що характеризують норми права. 

 9. Структура правової норми: диспозиція, гіпотеза, санкція. 

 10. Класифікація норм права та їх елементів: за суб’єктами, що їх прийняли, ступенем визначеності і способом вираження правил поведінки тощо.

 11. Поняття джерела права, його різні значення. 

 12. Система джерел (форм) права. 

 13. Нормативні акти як джерела права та їхня система. 

 14. Межі дії нормативних актів (дія нормативного акта у часі, порядок набрання чинності актом, зворотна сила закону, дія нормативного акта у просторі, екстериторіальність, дія нормативного акта за колом осіб, імунітет та його різновиди.

 15. Систематизація законодавства: поняття, форми та значення.

 16. Поняття системи права. 

 17. Система права та система законодавства, комплексні галузі права. 

 18. Поняття, форми та способи реалізації норм права. 

 19. Поняття та структуру (елементи) правовідносин: учасники, їхні суб’єктивні права та обов’язки, об’єкт правовідносин. 

 20. Застосування норм права як форма його реалізації, стадії процесу застосування норм права.

 21. Поняття тлумачення норм права, види і способи тлумачення права.

 22. Поняття законності, правопорядку, суспільного порядку та дисципліни. 

 23. Правова культура: зв’язок із загальною культурою, види правової культури.

 24. Правомірна поведінка і правопорушення. 

 25. Склад правопорушення, зміст його елементів. 

 26. Види правопорушень. Загальне поняття юридичної відповідальності, мета і принципи юридичної відповідальності. 

 27. Основні види юридичної відповідальності.

 28. Поняття цивільного права. 

 29. Поняття та зміст цивільно-правових відносин. Предмет та метод регулювання суспільних відносин у цивільному праві. 

 30. Система джерел цивільного права. 

 31. Відносини власності: поняття та зміст права власності, види форм власності.

 32. Суб’єкти цивільного права. 

 33. Поняття і зміст цивільно-правової правоздатності і дієздатності громадян.

 34. Визнання громадянина недієздатним.

 35. Поняття та класифікація правочинів. 

 36. Поняття представництва, сфера та межі дії представництва (представника).

 37. Підстави, за яких виникають повноваження з представництва. 

 38. Довіреність, форма і строк довіреності. 

 39. Передоручення, припинення довіреності, Наслідки скасування довіреності.

 40. Поняття цивільно-правового зобов’язання. 

 41. Порядок укладання договору, загальні умови виконання зобов’язань.

 42. Способи забезпечення виконання зобов’язань.

 43. Порядок припинення зобов’язань.

 44. Поняття, підстави та умови відповідальності за порушення зобов’язань. 

 45. Види цивільно-правової відповідальності.

 46. Загальна характеристика сімейного права як галузі права. 

 47. Порядок і умови укладання шлюбу. 

 48. Особисті та майнові права і обов’язки подружжя. 

 49. Припинення шлюбу, недійсність шлюбу, поновлення шлюбу.

 50. Загальні положення, особисті права та обов’язки батьків і дітей. 

 51. Права батьків і дітей на майно. 

 52. Аліментні обов’язки батьків і дітей та інших членів сім’ї і родичів, усиновлення (удочеріння).

 53. Поняття трудових правовідносин та трудового права, джерела трудового права.

 54. Колективний договір як джерело права та інститут трудового права: поняття, зміст та порядок укладання.

 55. Поняття, форма, види та умови трудового договору і порядок їхнього встановлення, документи, що необхідні для прийому на роботу.

 56. Контракт як різновид трудового договору.

 57. Переміщення працівника на інше робоче місце, переведення працівника на іншу роботу.

 58. Поняття та класифікація підстав припинення трудового договору, порядок звільнення.

 59. Поняття, види і тривалість робочого часу, режим та облік робочого часу. 

 60. Поняття та види часу відпочинку. 

 61. Дисциплінарна відповідальність, підстави та види. 

 62. Дисциплінарний проступок, дисциплінарні стягнення та порядок їх накладання.

 63. Поняття, підстави і умови матеріальної відповідальності працівників за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації. Відмінність матеріальної відповідальності від майнової цивільно-правової відповідальності. 

 64. Види матеріальної відповідальності та особливості їх застосування, порядок визначення розміру шкоди і відшкодування шкоди, заподіяної працівником.

 65. Трудові спори: поняття і класифікація. 

 66. Комісії по трудових спорах: їхня організація та компетенція. 

 67. Порядок розгляду трудових спорів у комісіях по трудових спорах. 

 68. Порядок прийняття, оскарження та виконання рішення комісії по трудових спорах. 

 69. Розгляд трудових спорів у суді, справи, що підлягають безпосередньому розглядові в суді. 

 70. Колективні трудові спори та порядок їх вирішення.

 71. Державне управління як державно-правова категорія та його місце в системі соціального управління, принципи державного управління. 

 72. Поняття форм і методів державного управління. Характеристика основних форм державного управління. 

 73. Методи державного управління, їхня класифікація і види.

 74. Поняття, предмет та метод правового регулювання адміністративного права.

 75. Функції та джерела адміністративного права, взаємодія адміністративного права з іншими галузями права.

 76. Поняття, структура та види адміністративно-правових норм. 

 77. Поняття адміністративно-правових відносин та їхні особливості, види адміністративно-правових відносин.

 78. Поняття суб’єкта адміністративного права та суб’єкта цих правовідносин.

 79. Президент України як суб’єкт адміністративного права, його повноваження у сфері державного управління.

 80. Органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права, їхня ієрархія і повноваження у сфері державного управління.

 81. Державні службовці як суб’єкти адміністративного права, їхні повноваження у сфері державного управління.

 82. Адміністративно-правовий статус громадян України, іноземців, осіб без громадянства та біженців.

 83. Поняття та система засобів забезпечення законності у державному управлінні.

 84. Види контролю за забезпеченням законності у державному управлінні.

 85. Поняття, види та суб’єкти нагляду у сфері державного управління. 

 86. Звернення громадян як засіб забезпечення законності у державному управлінні.

 87. Адміністративний примус у системі методів державного управління.

 88. Адміністративна відповідальність як вид юридичної відповідальності, підстави її виникнення. Поняття та склад адміністративного правопорушення.

 89. Види адміністративних стягнень та їхній зміст. 

 90. Система адміністративних правопорушень. 

 91. Органи, що розглядають справи про адміністративні правопорушення.

 92. Поняття злочину та класифікація злочинів.

 93. Поняття, характеристика та види складу злочину. 

 94. Обставини, які є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності.

 95. Стадії вчинення умисного злочину. 

 96. Співучасть у злочині, види та характеристика співучасників. 

 97. Поняття та мета покарання за вчинення злочину. 

 98. Види кримінальних покарань. 

 99. Обставини, що пом’якшують кримінальне покарання. 

 100. Обставини, що обтяжують кримінальне покарання. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ


 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.

 2. Загальна теорія держави і права: підруч. / За ред. М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка, О. В. Петришина. — X.: Право, 2002. — 432 с.

 3. Скакун О. Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс): Підруч. / Скакун О. Ф. — X.: Еспада, 2006. — 776 с.

 4. Сухонос В. В. Теорія держави і права: Навч. посіб. / Сухонос В. В. — Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. — 536 с.

 5. Трудове право України: Підруч. / За ред. Н. Б. Болотіної, Г. І. Чанишевої. — К.: Т-во "Знання"; КОО, 2000.

 6. Трудовое право Украины: Учеб.-справ, пособие / Отв. ред. доц. Г. И. Чанышева, доц. Н. Б. Болотина. — Харьков: Одиссей, 1999. — 480 с.

 7. Трудовое право России: Учебник для вузов / Отв. ред. проф. Р. 3. Лифшиц, проф. Ю. П. Орловский. — М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1998. —480 с.

 8. Харитонов Є.О., Н.О. Саніахметова. Цивільне право України: Підручник. - К., 2003.

 9. Цивільне право України: Академічний курс: Підручн.: У двох томах / За заг. ред. Я.М. Шевченко. - К., 2003.

 10. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. - К., 2004.

 11. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / За ред. В.І. Борисової, І.В. Спасібо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. - К., 2004.

 12. Цивільне право України: Навч. посіб. / За ред. P.O. Стефанчука.-К., 2004.

Голова фахової атестаційної комісії Запара С.І.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка