Програма підготовки педагогів до роботи з обдарованими учнямиСкачати 364.32 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації11.04.2016
Розмір364.32 Kb.
#512
  1   2   3
Орієнтовна програма підготовки педагогів до роботи з обдарованими учнями

Кузьмін О. Є.,

методист кабінету обдарованої дитини РОІППО

Гурова Н. В.,

методист кабінету обдарованої дитини РОІППО

Левосюк А.С.,

бібліотекар РОІППО
Пояснювальна записка

Наше суспільство, роблячи крок від постіндустріальної цивілізації до цивілізації інформаційних технологій, усе гостріше відчуває потребу в людях, які матимуть фундаментальні знання в різних галузях життєдіяльності й умітимуть адаптувати їх до постійно змінюваних умов своєї життєдіяльності, будуть активно розбудовувати суспільну інфраструктуру з використанням найсучасніших технологій. Підготувати нову генерацію національної інтелектуальної еліти відповідно до змінених суспільних умов покликана школа. Особливої уваги з боку педагогів потребують обдаровані діти, які вже зі шкільної лави виявляють зацікавленість науковими студіями, демонструють небуденні творчі здібності та мають значний природний потенціал. Пробудити дрімотні сили інтелекту й творчі можливості учня, надихнути його на заняття науково-дослідницькою та творчою діяльністю й озброїти сучасними методами наукового пошуку, виплекати в нього стійкий інтерес до певної галузі знань і підказати оптимальні форми потамування цього інтересу, зорієнтувати талановиту молодь у щонайширшому спектрі наукової проблематики і навчити доцільно реалізовувати й правильно оформлювати свої інтелектуальні та творчі набутки – ці та багато інших завдань постають перед учителем, який працює з обдарованими школярами.

Під поняттям обдарованість слід розуміти сукупність здібностей, які дозволяють індивіду досягти вагомих результатів в одному або декількох видах діяльності, що є цінними для суспільства. Хоча науковці ще майже не розв’язали цілої низки питань, пов’язаних із явищем обдарованості, але вже сьогодні зрозуміло, що обдарованість не можна порівнювати з обсягом отриманих знань. Це значно складніше явище, яке включає природну енергетику, пізнавальну активність, нестандартність мислення, наполегливість, надзвичайну працездатність.

Запропонована «Орієнтовна програма підготовки педагогів до роботи з обдарованими учнями» (далі – Програма) визначає основні напрямки діяльності методичних служб, спрямованих на організацію роботи з обдарованими учнями, через формування професійних компетенцій педагога.

Програма передбачає організацію науково-методичного супроводу учителів-предметників, класних керівників, психологів, керівників загальноосвітніх навчальних закладів та батьків і враховує рівень їх навченості.

Дібрані до неї методи, форми, технології організації роботи ґрунтуються на наукових та практичних підходах до організації роботи з обдарованими школярами і забезпечують високий рівень знань із запропонованої проблеми та є підґрунтям для формування професійної компетентності педагога.

Програма включає комплекс заходів, які забезпечують можливість досягнення найоптимальніших результатів у формуванні педагогічних компетенцій педагога у роботі з обдарованими учнями.
1. Концептуальні основи Програми

Загальні положення

Програма спрямована на створення творчого середовища загальноосвітнього навчального закладу, де педагог формується як творча особистість, яка забезпечить прогресивний розвиток обдарованої дитини. Упровадження програми передбачає тісну співпрацю всіх учасників навчально-виховного процесу.

Для реалізації програми необхідною умовою є поєднання традицій з інноваційними процесами, оновлення змісту та форм орієнтації науково-методичної діяльності, постійне підвищення кваліфікації педагогічних працівників, удосконалення їхнього творчого потенціалу.

Для роботи з обдарованими дітьми від учителя вимагається: загальна професійна педагогічна підготовка, предметні, психолого-педагогічні, методичні знання та вміння; високий рівень професійної компетентності в контексті системи пошуку, підтримки та розвитку особистості; наявність професійно важливих особистісних якостей (необхідного рівня інтелектуального розвитку, адекватної самооцінки, творчого особистого світогляду, доброзичливості та об’єктивності при оцінюванні діяльності учнів, почуття гумору, неупередженості, впевненості, енергійності); особлива витривалість нервово-психічної системи, емоційна стабільність; вміння розпізнавати ознаки обдарованості в інтелектуальній діяльності, творчих проявах, художній майстерності, спілкуванні, руховій сфері та заохочувати своїх учнів; уміння залучати до виявлення та розвитку обдарованості учня батьків, однолітків, створюючи з їх допомогою сприятливе середовище для розвитку здібностей та обдарувань учня; почуття великої відповідальності за результати роботи з обдарованими учнями; безперервне підвищення рівня професійно-педагогічної компетентності для поліпшення результативності роботи з обдарованими учнями. Тому Програма ставить за мету: створення відповідного простору в загальноосвітньому навчальному закладі, який забезпечує інтенсифікацію, ефективність і результативність роботи з обдарованими учнями, підвищення суспільного статусу обдарованої дитини в освітніх закладах, модернізацію змісту освіти педагогів, які працюють з обдарованими школярами, його форм та методів, технологій на основі впровадження новітніх досягнень вітчизняної та зарубіжної психолого-педагогічної науки і практики.


Завдання Програми:

 • формування умінь створення системи цілеспрямованого виявлення, підтримки, розвитку, навчання та виховання обдарованих дітей на діагностичній основі;

 • напрацювання інструментарію для здійснення діагностики обдарованості школярів та готовності педагогів до роботи з обдарованими учнями;

 • вивчення та ефективне використання нових освітніх технологій навчання і виховання обдарованих дітей;

 • підготовка педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів до роботи з обдарованою учнівською молоддю, переорієнтації на розвиток якостей творчої особистості в учнів;

 • формування умінь керівників загальноосвітніх навчальних закладів створення системи стимулювання інтелектуально та творчо обдарованої молоді, педагогічних працівників;

 • забезпечення якісних змін у змісті освіти дорослих;

 • зростання рівня професіоналізму і компетентності педагогічних працівників в організації роботи з обдарованими школярами;

 • створення умов, спрямованих на формування людини з новим типом мислення, на зростання престижу особистості вчителя;

 • визначення психологічного та педагогічного змісту навчально-виховного процесу для талановитих учнів;

 • визначення особливостей педагогічних умов, які ефективно сприятимуть розвитку обдарованих учнів та шляхів взаємодії педагогів, учнів, батьків.


Основні принципи програми

Організація навчання дорослих здійснюється з урахуванням принципів андрагогіки сфери педагогіки, в якій розглядаються теоретичні та практичні проблеми навчання дорослих з урахуванням їх особливостей (сформовані риси особистості, наявність життєвого досвіду, культурних, освітніх та професійних запитів, переважає самонавчання та самовиховання тощо) у системі безперервного навчання.

1. Принцип пріоритетності самостійного навчання. Для того щоб практично використовувати цей принцип, необхідна значна попередня підготовка – складання програм навчання, підбір і тиражування учбового матеріалу, придбання і створення повчальних комп`ютерних програм. Цей принцип забезпечує для дорослої людини можливість неспішного ознайомлення з учбовими матеріалами, запам`ятовування термінів, понять, класифікацій, осмислення процесів і технологій їх виконання. Значну допомогу в цьому надає сучасне дистанційне навчання.

2. Принцип спільної діяльності того хто навчається з одногрупниками і викладачем при підготовці і в процесі навчання.

3. Принцип використання наявного позитивного життєвого досвіду (перш за все соціального і професійного), практичних знань, умінь, навиків того, хто навчається як бази, і джерела формалізації нових знань. Цей принцип заснований на активних методах навчання, стимулюючих творчу роботу учнів. З іншого боку, увага повинна приділятися і індивідуальній роботі – написанню робіт типу рефератів, створенню методичних схем і описів, які потім використовуються під час навчання і трудової діяльності.

4. Принцип коректування застарілого досвіду і особистих установок, що перешкоджають освоєнню нових знань. Може бути використаний як професійний, так і соціальний досвід, який вступає в суперечність з вимогами часу, з корпоративними цілями.

5. Принцип індивідуального підходу до навчання на основі особистих потреб, з урахуванням соціально-психологічних характеристик особистості і тих обмежень, які накладаються її діяльністю, наявністю вільного часу, фінансових ресурсів

6. Принцип елективності навчання. Він означає надання учневі свободи вибору цілей, змісту, форм, методів, джерел, засобів, термінів, часу, місця навчання, оцінювання результатів навчання.

7. Принцип рефлективності. Цей принцип заснований на свідомому відношенні учня до навчання, що, у свою чергу, є головною частиною самомотивації учня.

8. Принцип затребуваності результатів навчання практичною діяльністю учня. Найперше це затребуваність набутих учнем знань, умінь, навиків професійної діяльності.

9. Принцип системності навчання. Він полягає у відповідності цілей і змісту навчання його формам, методам, засобам навчання і оцінці результатів. Системність можна розуміти і як систематичність, тобто безперервність або регулярність навчання, причому з урахуванням результатів попереднього навчання і нових потреб в навчанні.

10. Принцип актуалізації результатів навчання (їх швидке використання на практиці). Виконання цього принципу забезпечується попередніми принципами - системності, практичної затребуваності результатів навчання, індивідуального підходу, використання напрацьованого досвіду.

11. Принцип розвитку учня. Навчання повинне бути направлене на вдосконалення особи, формування здібностей до самоосвіти, усвідомлення нової в процесі практичної діяльності людини.

Очікувані результати


 • удосконалення системи пошуку і підтримки обдарованих дітей у ранньому віці;

 • створення умов для інтелектуального розвитку і творчої самореалізації педагогів та учнів;

 • високі показники досягнень учнів в олімпіадах, конкурсах;

 • поширення досвіду використання нових педагогічних та інформаційних технологій для забезпечення якісної освіти обдарованих дітей;

 • підвищення в учнів та педагогів інтересу до знань, наукового пошуку, дослідницької роботи;

 • підвищення рівня науково-методичного, інформаційного та матеріального забезпечення педагогічних працівників, які проводять роботу з обдарованими дітьми;

 • урізноманітнення форм і методів навчально-виховної діяльності.


Науково-методичне забезпечення реалізації Програми.

На виконання Програми створюються і впроваджуються програми навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, освітніх округах, районних, міських методичних об’єднаннях педагогів. Вони передбачають таке навчання педагогічних працівників та батьків, основою якого є формування в учасників навчального процесу високого рівня психолого-педагогічних знань, необхідних для роботи з обдарованими учнями.

Науково-теоретичне і методологічне підґрунтя функціонування таких програм мають складати ідеї видатних вітчизняних та зарубіжних педагогів, новітні дослідження психолого-педагогічної науки, вікової психології та соціології, ідеї новітньої освітньої практики.

Науково-методичне забезпечення реалізації Програми на рівні відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій та міськвиконкомів передбачає: • здійснення послідовного, системного і систематичного аналізу практики організації навчання педагогічних працівників та батьків в загальноосвітніх навчальних закладах та освітніх округах з проблем виявлення, навчання та виховання обдарованих дітей і проектування стратегічних напрямів навчання і виховання таких школярів;

 • проведення моніторингу готовності педагога до роботи з обдарованими учнями;

 • проектування системи виявлення та педагогічного супроводу обдарованих дітей та надання методичної допомоги їх батькам з питань виховання обдарованої дитини у сім’ї.

На рівні Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти:

 • створення банків даних інноваційного комплексу технологій оптимізації навчання педагогів та батьків з проблем обдарованості;

 • випуск інформаційно-методичної літератури з проблем виявлення та педагогічного супроводу обдарованих дітей; популяризацію педагогічного досвіду з проблем навчання і виховання обдарованих школярів у загальноосвітніх навчальних закладах;

 • проведення обласних конференцій, семінарів, педагогічних читань, «круглих столів» з проблем обдарованості;

 • включення відповідних тем для висвітлення на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників.


Зміст навчання включає:

- навчання психологів загальноосвітніх навчальних закладів;

- навчання класних керівників;

- навчання вчителів-предметників;

- навчання керівників загальноосвітніх навчальних закладів;

- навчання батьків, які виховують обдарованих дітей.


2. Навчання педагогічних працівників
2.1. Навчання психологів

Основні орієнтири підготовки психолога до роботи з обдарованими учнями (мета, цілі завдання):

 • формування професійної компетентності психолога, що передбачає високий рівень володіння теоретичними та практичними знаннями з теми;

 • напрацювання інструментарію для діагностики обдарованості дітей;

 • напрацювання інструментарію для проведення індивідуальної та колекційної роботи з обдарованими дітьми, їх педагогами та батьками;

 • формування уміння створення умов для оптимального розвитку обдарованої дитини у шкільному колективі.


Орієнтовний тематичний зміст

 1. Семінар-практикум «Методи та особливості діагностики обдарованих дітей», «Діагностика креативності», «Діагностика інтелектуальної сфери школяра», «Діагностика соціальної обдарованості учня», «Особливості та форми конструктивного спілкування з однолітками і дорослими».

 2. Семінар «Психологічний супровід обдарованої дитини», «Обдарованість: природа і суть», «Проблеми соціальної адаптації обдарованих дітей», «Організація індивідуальної освіти і виховання обдарованих дітей. Психологічний аспект».

 3. Тренінг «Партнерське спілкування для обдарованих дітей», «Досягнення психічної рівноваги та зниження емоційного напруження», «розвиток інтелектуальних здібностей; формування адекватного самосприйняття», «Профілактика стресів та перевтоми обдарованих учнів та їх педагогів».

 4. Практикум «Діагностика обдарованості», «Проективні методики виявлення рівня тривожності, рівня самооцінки та домагань, агресивності, захисних механізмів», «Організація консультпункту для обдарованих школярів».

 5. Семінар з елементами тренінгу «Програма допомоги обдарованим учням у кризових станах», «Організація роботи з батьками, які виховують обдаровану дитину», «Адаптація обдарованої дитини до навколишнього світу».


Очікувані результати:

 • високий рівень оволодіння теоретичними знаннями з теми;

 • уміння діагностувати різні типи обдарованості школярів;

 • сформоване уміння створювати індивідуальні програми розвитку та корекційні програми для обдарованих дітей;

 • володіння умінням організувати консультаційні пункти для педагогів і батьків, які навчають і виховують обдарованих дітей.


Рекомендована література

 1. Арістов В. Психологічні аспекти розвитку інтелектуальних здібностей: увага, уважність, спостережливість [Текст] /В. А. Арістов // Психолог. – 2007. – № 18/19. – С. 25–34.

 2. Бажанюк В. С. Системний підхід при вивченні особливостей розвитку науково-обдарованої молоді [Текст] / В. С. Бажанюк // Обдарована дитина. –2010. – № 3. – С. 2–8.

 3. Баришполь С. Структура психологічного супроводу обдарованої дитини [Текст] / С. Баришполь // Шкільному психологу усе для роботи. –2010. – № 8(20). – С.7.

 4. Безродня Е. Обдаровані діти під час адаптації : психологічна підтримка/ Е. Безродня // Психолог. – 2013. – №13-14. – С. 24–32.

 5. Воронцова Е. Обдарованість: діагностика та система роботи зі здібними дітьми [Текст] / Е. Воронцова // Психолог. – 2006. – № 25/28. – С. 5–26.

 6. Горбатюк І. А. Тренінг партнерського спілкування для обдарованих дітей / І.А. Горбатюк //Позашкільна освіта. – 2011. – №12. – С.11–16.

 7. Давиденко А. А. Поняття обдарованості дитини / А.А. Давиденко // Практична психологія та соціальна робота. –2013. – №7. – С.34–37.

 8. Демченко В.В. Тезаурус обдарованості / В.В. Демченко – Рівне.: РОІППО, 2006. – 61с.

 9. Демченко В.В. Програми розвитку обдарованих дітей та діагностичні методи їх виявлення / В.В. Демченко, Т.С. Рабченюк, Л.О. Савчук. – Рівне: РОІППО, 2006. – 41 с.

 10. Дєдов О. А. Психолого-педагогічні семінари з педагогами як складова психологічного супроводу обдарованих дітей / О.А. Дєдов // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2011. – №4. – С. 18–20.

 11. Дурицька Є. Формування позитивного мислення учня. Робота з талановитими і творчо обдарованими дітьми [Текст] / Є. Дурицька // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – № 1 (481). – С. 26–56. (вкладка «Практики для практики».)

 12. Зверик А. П. Тест на выявление творческой технической одаренности [Текст] / А. П. Зверик // Обдарована дитина. – 2013. – № 2. – С. 23–27.

 13. Качур О. В. Робота психолога в системі пошуку та диференціації обдарованих дітей [Текст] / О. В. Качур // Обдарована дитина. – 2013. – № 2. – С. 35–41.

 14. Коваль Л. Г., Зверева И. Д. Проблемы прогнозирования социальной адаптации одаренных детей // Обдарована дитина. – 1998. – № 7. – С. 2–4.

 15. Коваль Л. Г., Звєрєва І. Д. Соціально-педагогічна підтримка обдарованих дітей // Обдарована дитина. – 1998. – № 5 – 6. – С. 3–9.

 16. Кульчицька О. І. Обдарованість: природа і суть // Обдарована дитина. – 2007. – № 1. – С. 17–24.

 17. Моляко В. О. Актуальні соціально-психологічні аспекти проблеми обдарованості. – Обдарована дитина, – 1998, – № 1. – С.3–5; № 2. – С.2–6; № 3. – С.2 –5.

 18. Настасенко В. А. Анализ теста на выявление творческой одаренности / В. А. Настасенко // Обдарована дитина. – 2013. – № 2. – С. 27–29.

 19. Нижник Г. Авторська корекційно-розвивальна програма для обдарованих дітей [Текст] / Г. Нижник // Психолог. – 2006. – № 25/28. – С. 82–114.

 20. Обдаровані діти : діагностика та супровід / упоряд. Т. Червонна. – К. : Шкіль ний світ, 2008. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

 21. Обдаровані діти:[спецвипуск] // Психолог. – 2011. – №22-23. – 55 с.

 22. Пашнев Б. Психодіагностика обдарованості (початок) [Текст] / Б. Пашнев // Практична психологія та соціальна робота. – 2005. – № 12 (81). – С. 59–66.

 23. Пашнев Б. Психодіагностика обдарованості (закінчення) [Текст] / Б. Пашнев // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 1 (82). – С. 24–31.

 24. Пономаренко О. М. Тренінг з обдарованими підлітками / О. М. Пономаренко // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2013. – №5. – С. 12–28.

 25. Психологічний супровід здібних та обдарованих учнів : досвід Сумщини // Завуч. – 2012. – №10; травень. – С.10 – 12.

 26. Скальська Л. О., Кондратенко Л. О. Феноменологічна сутність поняття «обдарованість» // Практична психологія та соціальна робота. – 2005. – № 10. – С. 72-73.

 27. Цап В. Діагностичні методики для роботи з обдарованими дітьми. [Текст] / В. Цап // Практична психологія та соціальна робота. – 2005. – № 10 (79). – С. 77–78.

 28. Цап В. Діагностичні методики для роботи з обдарованими дітьми. [Текст] / В. Цап // Практична психологія та соціальна робота. – 2005. – № 10 (79). – С. 77–78.

 29. Юрьева Г. П. Методика диагностики и развития одаренности детей в современной образовательной среде школы / Г.П. Юрьева // Одаренный ребёнок. – 2012. – №5. – С. 36–40.

 30. Янковчук М. М. Психологічна організація індивідуальної освіти та виховання обдарованих дітей / М.М. Янковчук // Практична психологія та соціальна робота . – 2009. – №4. – С. 68–71.


2.2. Навчання класних керівників
Основні орієнтири підготовки класного керівника до роботи з обдарованими учнями (мета, цілі завдання):

 • оволодіння на високому рівні теоретичними психолого-педагогічними знаннями з теми;

 • оволодіння знаннями з діагностики різних типів учнівської обдарованості;

 • формування навичок забезпечення узгодженості роботи обдарованої дитини, її педагогів та батьків;

 • оволодіння умінням на сонові вивчення особистості обдарованого школяра вибудовувати його індивідуальну програму розвитку;

 • оволодіння уміннями допомогти обдарованій дитині соціалізуватися та життєдіяти в шкільному колективі і за його межами, включення учня до ціннісно-змістовного самовизначення.


Орієнтовний тематичний зміст

1. Семінар «Природа обдарованості. Роль соціального оточення у формуванні обдарованості», «Види обдарованості дитини».

2. Семінар-практикум «Психологічний портрет творчої особистості», «Особистісні риси соціально, літературно та математично обдарованих дітей». «Психолого-педагогічний супровід обдарованої дитини. Роль ментора», «Розвиток природних обдарувань та творчих здібностей дітей», «Феномен лідерства як ознака обдарованості».

3. Методичний практикум «Зміст та структура проектування індивідуального освітнього маршруту обдарованого учня», «Створення авторських програм щодо виявлення й розвитку обдарованості дітей», «Система позакласних заходів, спрямована на пошук, виявлення та розвиток обдарованості», «Визначення стратегії проектування умов, які забезпечують становлення особистісних досягнень».

4. Методичний практикум з елементами психологічного тренінгу «Привіт! Я – Конфлікт».

5. Психологічний практикум «Підготовка вчителя до діагностики обдарованості», «Психолого-педагогічна діагностика рівня особистих досягнень».

6. Педагогічна майстерня «Від обдарованості – до успішності», «Портфоліо як форма супроводу соціально обдарованого старшокласника».
Очікувані результати

- здатність отримувати об'єктивну інформацію про досягнуті учнями результати навчальної діяльності і ступеня їх відповідності вимогам освітніх стандартів;

- уміння виявляти позитивні і негативні тенденції у діяльності вчителя, встановлювати причин підвищення або зниження рівня досягнень учнів з метою подальшої корекції освітнього процесу;

- уміння використовувати у своїй роботі систему пошуку обдарованих і талановитих дітей;- сформовані уміння побудови системи виховної діяльності з класним колективом з урахуванням здібностей та обдарувань школярів;
Рекомендована література

 1. Алфимов В. М. Развиваем умственные и творческие способности старшеклассников [Текст] / В. М. Алфимов // Обдарована дитина. – 2004. – № 3. – С. 41–45.

 2. Антонова Е. Е. Психолого-педагогическое сопровождение одарённого ребёнка как реализация личностноори ентирванного подхода / Е.Е.Антонова //Одарённый ребёнок. – 2013. – №3. – С. 126–139.

 3. Від обдарованості – до успішності : [спецвипуск] // Початкова освіта. – 2013. – №7; лютий. – 31 с.

 4. Горбатюк І. А. Тренінг партнерського спілкування для обдарованих дітей / І.А. Горбатюк //Позашкільна освіта. – 2011. – №12. – С.11–16.

 5. Грабовський А. Види дитячої обдарованості [Текст] / А. Грабовський // Обдарована дитина. – 2004. – № 1. – С. 38–47.

 6. Грачёва Н.Н. Особенности одарённых детей / Н. Н. Грачёва // Одарённый ребёнок. – 2013. – №2. – С.16 – 21.

 7. Гущина Т. Портфоліо як форма супроводу соціально обдарованого старшокласника / Т.Гущина // Позашкілля. – 2010 . – № 12. – С.11-12.

 8. Давиденко А.А. Поняття обдарованості дитини / А. А. Давиденко // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – №7. – С.34–37.

 9. Демченко В. В. Обдарованість, духовність, мудрість: сфери перетинання понять // Нова педагогічна думка. 2014. – №1. – С.3-5.

 10. Демченко В.В. Тезаурус обдарованості / В.В. Демченко – Рівне.: РОІППО, 2006. – 61с.

 11. Завгородня О. В. Акмеологічна модель художньо обдарованої особистості / О. В. Завгородня // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – №10. – С.7–10.

 12. Загребельна О. Дослідження проявів інтелектуальної та творчої обдарованості: теоретичний аналіз [Текст] / О. Загребельна // Обдарована дитина. – 2008. – № 8. – С. 63–67.

 13. Захарченко Л. Розвиток дитячої обдарованості в процесі виховної роботи [Текст] / Л. Захарченко // Обдарована дитина. – 2005. – № 9. – С. 17–24.

 14. Камышин В. В. Поиск, развитие и поддержка детской одаренности : целевой выпуск: Украина / В.В.Камышин// Одаренный ребенок. – 2011. – №2.–160 с.

 15. Коваль Л. Г., Зверева И. Д. Проблемы прогнозирования социальной адаптации одаренных детей // Обдарована дитина. – 1998. – № 7. – С. 2–4.

 16. Коваль Л. Г., Звєрєва І. Д. Соціально-педагогічна підтримка обдарованих дітей // Обдарована дитина. – 1998. – № 5–6. – С. 3–9.

 17. Кульчицька О. І. Обдарованість: природа і суть // Обдарована дитина. – 2007. – № 1. – С. 17–24.

 18. Макаренко С. Обдарованість як біопсихологічна ознака людини / С. Макаренко // Вища освіта України. – 2011. – №4. – С.56–61.

 19. Мараховська Т. А. Обдаровані учні. Як виявити та як працювати [Текст] / Т. А.Мараховська // Класному керівнику усе для роботи. – 2012. – № 6(42). – C. 2–5.

 20. Мар’яненко Л. Особливості саморегуляції пізнавальної активності розумово-обдарованих підлітків [Текст] / Л. Мар’яненко // Практична психологія та соціальна робота. – 2005. – № 10 (79). – C. 79–80.

 21. Матюшкин А. М., Яковлева Е. Л. Учитель для одаренных // Общественные движения и социальная активность молодежи. – М., 1991.

 22. Моляко В. О. Актуальні соціально-психологічні аспекти проблеми обдарованості. – Обдарована дитин. – 1998. –№ 1. – С.3–5; № 2. – С.2–6; № 3. – С.2–5.

 23. Мудрик А. К. Соціальний інтелект і соціальна компетентність // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 3. – С. 4–6.

 24. Ордина И. П. Модель формирования позитивной «Я- концепции» одарённых старшеклассников / И. П. Ордина // Одарённый ребёнок. – 2013. – № 6. – С.23–29.

 25. Первушина О. В. Обдаровані та геніальні діти [Текст] / О. В. Первушина // Педагогічна майстерня (Основа). – 2013. – № 1. – С. 10–14.

 26. Пліш І. В. Шлях до особистісного вдосконалення обдарованої дитини [Текст] / І. В. Пліш, В. Шалда // Обдарована дитина. – 2008. – № 5. –С. 18–24.

 27. Полякова Г. С. Організаторські здібності // Обдарована дитина. – 1998. – № 8. – С. 13–14.

 28. Помиткін Е. Розвиток духовної обдарованості старшокласників [Текст] / Е. Помиткін // Обдарована дитина. – 2000. – № 2. – С. 39–44.

 29. Принципи, за якими можна створити програму для розвитку обдарованості дитини [Текст] // Обдарована дитина. – 2004. – № 5. – С. 7–10.

 30. Пузиревич К. Програма виявлення та розвитку обдарованості [Текст] / К.Пузиревич // Відкритий урок. – 2011. – № 3 (195). – С. 24

 31. Сіроштан С. Виховання обдарованої дитини [Текст] / С. Сіроштан // Психолог. – 2006. – № 2/3. – С. 17–20

 32. Скальська Л. О. Феноменологічна сутність поняття «обдарованість» [Текст] / Л. О. Скальська // Практична психологія та соціальна робота. – 2005. – № 10 (79). – С. 72–73.

 33. Токарь И. На грани риска : одарённые дети / И.Токарь, Н. Зарубина // Коррекционно – развивающее образование. – 2012. – №1. – С.3.

 34. Фулер Ч. Як виховати активних і творчих дітей / Чері Фулер; пер. з англ. Н.Гірської. – Л.: Свічадо, 2008. – 156 с. – (Серія «Порадник для батьків»)

 35. Чорна Л. Обдарованість і творчість у життєвих ситуаціях: теорія та практика їх взаємодії (початок) [Текст] / Л. Чорна // Практична психологія та соціальна робота. – 2002. – № 9/10 (46/47). – С. 87–91.

 36. Чорна, Л. Обдарованість і творчість у життєвих ситуаціях: теорія та практика їх взаємодії (закінчення) [Текст] / Л. Чорна // Практична психологія та соціальна робота. – 2003. – № 1(48). – С. 67–72.

 37. Чувасова, Ю. Розвиток природних обдарувань та творчих здібностей дітей : семінар-практикум психологів ДНЗ [Текст] / Ю. Чувасова // Психолог. – 2007. – № 4. – С. 10–16.

 38. Чудновский В. Э., Юркевич В. С. Как учитель должен ставиться к одаренности // Обдарована дитина. – 2004. – № 8. – С. 10–16.

 39. Шрагіна Л. Технологія розвитку креативності / Л. Шрагіна. – К.: Шкіль ний світ, 2010. – (Серія «Психологічна скарбничка» ).

40. Янковчук М. М. Психологічна організація індивідуальної освіти та виховання обдарованих дітей / М.М. Янковчук // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – №4. – С. 68–71.

Каталог: upload -> iblock
iblock -> Націанальна академія педагогічних наук України двнз «Університет менеджменту освіти» Управління освіти І науки Рівненської обласної державної адміністрації Рівненський
iblock -> Людмила Зазуліна
iblock -> Національна академія педагогічних наук України двнз «Університет менеджменту освіти» Управління освіти І науки Рівненської обласної державної адміністрації Рівненський
iblock -> Організація методичної роботи на основі моніторингових досліджень
iblock -> «фгос в системе дошкольного образования Алтайского края»
iblock -> Використання ікт у початковій школі
iblock -> Організація навчально-виховної роботи в інтернатних закладах Остапчук І. C., головний спеціаліст уон рода
iblock -> Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кабінет
iblock -> Рівненський обласний інституту післядипломної педагогічної освіти Рівненський обласний центр практичної психології і соціальної роботи

Скачати 364.32 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка