Програма основи діловодства в дошкільному навчальному закладі для спеціальності 010101-Дошкільне вихованняСкачати 466.32 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації18.04.2016
Розмір466.32 Kb.
#12363
ТипПрограма
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА


Кафедра методики і технологій дошкільної освіти
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

ОСНОВИ ДІЛОВОДСТВА

В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

для спеціальності 7.010101-Дошкільне виховання

(освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст")

за вимогами кредитно-модульної системиКиїв 2010


ЗМІСТ

Пояснювальна записка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Структура програми навчальної дисципліни

І. Опис предмета навчальної дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

ІІ. Тематичний план навчальної дисципліни. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

ІІІ. ПрограмаЗмістовий модуль І. Теоретико-методологічні основи логіко-математичного розвитку дітей…………………………………………………………………... 14

Змістовий модуль ІІ. Організація методичної роботи в системі дошкільної освіти. . . . . . . . . . ………………………………………………………... 14

Змістовий модуль ІІІ. Форми організації методичної роботи в дошкільному навчальному закладі.……………………………………………………………15

ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Методичне керівництво

логіко-математичним розвитком дітей дошкільного віку» . . . . . . . .………..18


 1. Плани практичних занять. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……. .19

 2. Плани лабораторних занять ……………………………………………25

VІІ.  Завдання для самостійної роботи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Карта самостійної роботи студента. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

VІІІ. Індивідуальне науково-дослідне завдання…………………………………38

Орієнтовна тематика ІНДЗ ………………………………………………………..40

ІХ. Система поточного та підсумкового контролю. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

Х. Методи навчання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 46

ХІ. Методичне забезпечення курсу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……. 47

ХІІ. Питання до екзамену. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….48

ХІІІ. Рекомендована література

Основна. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………. .51

Додаткова. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
У професійній підготовці організатора суспільної дошкільної освіти важливе місце займає дисципліна «Основи діловодства в дошкільному навчальному закладі». Ця дисципліна є складовою підготовки студентів спеціальності «Дошкільне виховання» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». У процесі викладання курсу реалізується між предметні зв’язки з такими курсами: вікова та педагогічна психологія, загальна та дошкільна педагогіка, фахові методики, дисципліни лінгвістичного циклів, управління в системі дошкільної освіти.

Структура навчальної дисципліни визначається як специфічною підготовки спеціаліста, так і змістом діяльності завідуючої (директора) дошкільного навчального закладу.Метою викладання дисципліни є розкриття сучасних підходів до діло ведення в дошкільному навчальному закладі та забезпечення фахової підготовки майбутніх організаторів суспільної дошкільної освіти до здійснення управлінської діяльності.

Основні завдання викладання дисципліни:

 • ознайомлення студентів з теоретичними основами і основними поняттями діловодства;

 • засвоєння студентами історії та етапів становлення документаційного забезпечення управлінської діяльності;

 • уточнення знань і умінь студентів щодо складання основних ділових документів;

 • ознайомлення студентів з класифікацією документів, їх обліком використанням та збереженням.

Студенти повинні знати:

 • становлення і розвиток документаційного забезпечення управлінської діяльності;

 • теоретичні основи і основні поняття діловодства;

 • нормативні документи щодо забезпечення діловодства в дошкільному навчальному закладі;

 • зміст роботи завідуючої дошкільного навчального закладу з діловодства;

 • принципи та основні вимоги до організації діловодства в дошкільному навчальному закладі;

 • підходи до кваліфікації документів;

 • загальні правила оформлення документів;

 • правила реєстрації та обліку документів в дошкільному навчальному закладі, оформлення їх у справи, використання та зберігання документів в дошкільному навчальному закладі.

Студенти повинні вміти:

 • застосовувати теоретичні знання на практиці;

 • орієнтуватись у нормативних документах щодо збереження діловодства в дошкільному навчальному закладі;

 • методично грамотно складати та оформляти основні ділові документи;

 • вміти класифікувати ділові документи дошкільного навчального закладу;

 • вміти реєструвати і обліковувати документи в дошкільному навчальному закладі, оформлювати їх у справи;

 • грамотно їх використовувати та зберігати;

 • надавати практичну допомогу працівникам дошкільного навчального закладу щодо складання і оформлення ділових документів.

Основні форми навчальної роботи викладача і студентів є: лекції і практичні заняття, самостійна робота, індивідуальні заняття, консультації. Деякі питання дисципліни внесені до тематики ІНДЗ.

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Основи діловодства в дошкільному навчальному закладі»

(ОРК «Спеціаліст»)

І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИКурс: підготовка спеціалістаНапрям,

спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний рівеньХарактеристика

навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ЕСТS:

2,5 кредитів
Змістові модулі:

4 модулі
Загальний обсяг дисципліни (години): 90 годинШифр та

назва напряму0101 Педагогічна

освіта

Шифр та назва спеціальності:7.010101 – «Дошкільне виховання»

Освітньо-кваліфікаційний

рівень

"спеціаліст"


Нормативна

Рік підготовки: 1

Семестр: 1

Лекції :16 годин
Практичні заняття

12 годин


Індивідуальна робота:

8 годинСамостійна робота: 50 годин

Проміжний модульний контроль4 години

Підсумковий модульний контроль ( залік ) – 2 годиниТематичний план навчальної дисципліни «Основи діловодства в дошкільному навчальному закладі»

п/п


Назви модулів і тем

Разом

Лекції

Практ.

Сам ост.

Індивід.

ПМК

Змістовий модуль 1.

Теоретичні основи дисципліни «Основи діловодства в ДНЗ»Т.

1.1.


Вступ. Теоретичні основи і основні поняття діловодства.

5

2

1

2

-

-

Т.

1.2.


Історія та становлення документаційного забезпечення управлінської діяльності.

6

-

1

4

1

-

Т.

1.3.


Вимоги до оформлення документів. Класифікація документів. Реквізити.

6

2

-

4

-

-

Т.

1.4.


Управлінська документація. Нормативне забезпечення діловодства в ДНЗ.

7

2

-

4

1

-
Разом

25

6

2

14

2

1

Змістовий модуль 2.

Організаційно – розпорядчі документи.Т.

2.1.


Поняття і вимоги до оформлення організаційних документів. (Статут, положення, план, тощо).

7

2

2

2

1

-

Т.

2.2.


Розпорядчі документи, їх види та правила оформлення (накази, розпорядження, правила тощо).

8

2

2

4

-

-

Т.

2.3.


Документи колегіальних органів (протоколи та витяги з них).

5

-

2

2

1

-

Т.

2.4.


Довідково-інформаційні документи (довідки, телефонограми тощо).

2

-

-

2

-

-
Разом

23

4

6

10

2

1

Змістовий модуль 3.

Документи з особового складуТ.

3.1.


Заяви, їх види, вимоги до оформлення.

3

-

-

2

1

-

Т.

3.2.


Автобіографія. Поняття. Вимоги до оформлення.

5

-

-

4

1

-

Т.

3.3.


Трудова книжка. Поняття. Вимоги до оформлення і зберігання.

8

2

2

4

-

-

Т.

3.4.


Особова справа працівника, її зміст, вимоги до оформлення і зберігання.

6

2

-

4

-

-
Разом

23

4

2

14

2

1

Змістовий модуль 4

Організація роботи з документами в ДНЗТ.

4.1.


Реєстрація та облік документів в ДНЗ.

5

-

-

4

1

-

Т.

4.2.


Номенклатура справ та оформлення документів у справи.

6

2

-

4

-

-

Т.

4.3.


Використання та зберігання документів ДНЗ.

7

-

2

4

1

-
Разом

19

2

2

12

2

1
Всього

90

16

12

50

8

4ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Основи діловодства в дошкільному навчальному закладі »

(ОРК «Спеціаліст»)

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДИСЦИПЛІНИ

«ОСНОВИ ДІЛОВОДСТВА

В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАВКЛАДІ»
Лекція 1.1. ВСТУП. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ І ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

ДІЛОВОДСТВА (2 год.)
Управління – одна з ролей менеджера. Предмет навчальної дисципліни. Ключові поняття «документ» та «документація». Документування управлінської діяльності як процес. Джерела навчальної дисциплін «Основи діловодства в дошкільному навчальному закладі». Документоведення про способи фіксування інформації та носії інформації. Основні завдання навчальної дисципліни. Нормативні документи, що забезпечують діловодство в дошкільному навчальному закладі.

Основні поняття теми: документ, документація, документування, документування управлінської діяльності, документаційне забезпечення управління, робота з документами.

Рекомендована література:

Основна: 6; 7; 8; 11; 13.

Додаткова: 7; 10; 13; !4; 17; 19.
Практичне заняття 1.1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ І ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

ДІЛОВОДСТВА

Історія та становлення документаційного забезпечення управлінської діяльності (2 год.).


Лекція 1.2. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ.

КЛАСИФІКАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ . РЕКВІЗИТИ.

Поняття «реквізити» документів. Види реквізитів: постійні та змінні.

Поняття «класифікація» документів та її мета. Класифікація документів: за змістом, за походженням, за місцем створення, за кількість порушених питань, за строками виконання, за терміном зберігання, за способом виготовлення, за стадіями створення, ступенем достовірності.

Поняття «бланк», «формуляр». Вимоги до оформлення окремих реквізитів документів: назва виду документа, датування документа, заголовок до тексту документа, текст документа, розподіл документа за смисловими блоками, оформлення підпису, поштова адреса, адресат, гриф затвердження, відмітка про наявність додатків, відбиток печатки.Основні поняття теми: реквізит, постійні та змінні реквізити, класифікація документі, класи документів, бланк, формуляр, адресат, підпис, затвердження, назва виду документа.

Рекомендована література:

Основна: 1; 3; 7; 8; 13.

Додаткова: 1; 7; 13; 15; 17; 19.
Лекція 1.3. УПРАВЛІНСЬКА ДОКУМЕНТАЦІЯ. НОРМАТИВНЕ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЛОВОДСТВА (2 год.)
Поняття «ліцензія», статут дошкільного навчального закладу, план роботи

дошкільного навчального закладу на навчальний рік та оздоровчий період.

Поняття «нормативні документи» (закони України та підзаконні акти, відомчі документи).

Наказ МО України «Про затвердження Інструкції про ділову документацію в дошкільному закладі» (січень, 1998р.) про документацію дошкільного навчального закладу.


Основні поняття теми: управлінська документація, нормативні документи, підзаконні акти, відомчі документи, Інструкція про ділову документацію.

Рекомендована література:

Основна: 2; 9; 10; 11; 12; 13.

Додаткова: 6; 7; 14; 17; 18; 19.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧІ ДОКУМЕНТИ
Лекція 2.1. ПОНЯТТЯ І ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ (2 год.)
Поняття «організацій» документи. Види організаційних документів: типові, зразкові та індивідуальні.

Поняття «положення», «статут», «інструкція», «посадова інструкція», «правила». Вимоги до оформлення організаційних документів.Основні поняття теми: організаційні документи та їх види: типові, зразкові та індивідуальні, посадова інструкція, правила, положення, план роботи дошкільного навчального закладу тощо.

Рекомендована література:

Основна: 9; 10; 11; 12; 13.

Додаткова: 2; 6; 7; 13; 14; 16; 17; 18; 19.
Практичне заняття 2.1. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА НАВЧАЛЬНИЙ РІК ТА ОЗДОРОВЧИЙ ПЕРІОД. ВИДИ ПЛАНІВ (2 год.)
Лекція 2.2. РОЗПОРЯДЧІ ДОКУМЕНТИ, ЇХ ВИДИ ТА ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ (2 год.)
Поняття «розпорядчі» документи. Види розпорядчих документів.

Поняття «наказ» та «розпорядження». Класифікація наказів в дошкільному навчальному закладі.Основні поняття теми: наказ, види наказів, розпорядження.

Рекомендована література:

Основна: 7; 9; 10; 11; 12; 13.

Додаткова: 7; 14; 16; 17; 18; 19.
Практичне заняття 2.2. НАКАЗИ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ

ЗАКЛАДІ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПРАВИЛА

ОФОРМЛЕННЯ(2 год.)
Практичне заняття 2.3. ДОКУМЕНТИ КОЛЕГІАЛЬНИХ ОРГАНІВ.

ПРОТОКОЛИ, ЇХ ВИДИ ТА ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ, ВИТЯГИ З ПРОТОКОЛІВ(2 год.)
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3

ДОКУМЕНТИ З ОСОБОВОГО СКЛАДУ
Лекція 3.1. ДОКУМЕНТИ З ОСОБОВОГО СКЛАДУ, ЇХ ВИДИ.

ТРУДОВА КНИЖКА(2 год.)
Поняття «документи з особового складу» та їх види. Особливості та види заяв, автобіографія, резюме, особова справа тощо.

Поняття «трудова книжка», вимоги до оформлення і збереження в дошкільному навчальному закладі.Основні поняття теми: документи з особового складу, заяви, автобіографія, резюме, особова справа, трудова книжка.

Рекомендована література:

Основна: 1; 2; 7; 8; 12; 13.
Практичне заняття 3. 1. ТРУДОВІ КНИЖКИ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ І ЗБЕРІГАННЯ (2 год.)
Лекція 3.2. ОСОБОВА СПРАВА ПРАЦІВНИКА. ЇЇ ЗМІСТ, ВИМОГИ ДО

ОФОРМЛЕННЯ І ЗБЕРІГАННЯ (2 год.)

Поняття «особова справа». Зміст особової справи, порядок розташування документів в особовій справі. Ведення особових справ в дошкільному навчальному закладі, вимоги до її збереження.Основні поняття теми: особова справа, особовий листок з обліку кадрів, зміст особової справи та ведення їх.

Рекомендована література:

Основна: 3; 4; 7; 8; 12; 13.

Додаткова: 4; 7; 11; 14; 16; 17; 19.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ДОКУМЕНТАМИ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Лекція 4.1. НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ В ДОШКІЛЬНОМУ

НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ У СПРАВИ(2 год.)
Поняття «номенклатура справ» та види номенклатур справ. Нормативні документи, що регламентують складання і оформлення номенклатури справ. Складання номенклатури справ. Оформлення номенклатури справ. Функції номенклатури справ та правила складання її. Основні групи документів, що складають номенклатуру справ дошкільного навчального закладу.

Основні поняття теми: номенклатура справ, види номенклатур, функції та правила номенклатури .

Рекомендована література:

Основна: 2; 6; 7; 8; 10; 12; 13.

Додаткова: 6; 7; 11; 14; 16; 17; 19.
Практичне заняття 4. 1. ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ, ЇХ РЕЄСТРАЦІЯ ТА ОБЛІК (2 год.)


Навчально-методична карта дисципліни «Основи діловодства в ДНЗ»

Разом: год.: лекції – 16 год., практичні заняття – 12 год., самостійна робота – 50 год., ПМК – 4 год., інд.– 8 год.

Модулі

Змістовий модуль

Змістовий модуль ІІ

Змістовий модуль ІІІ

Змістовий модуль VІ

Назва

модуля

Теоретичні основи дисципліни

«Основи діловодства в ДНЗ»

Організаційно-розпорядчі документи

Документи з особового складу

Організація роботи з документами

Кількість балів

за модуль

39 балів

50 балів

48 бали

42 бали

Лекції

1

2

3

4

5
6

7

8

Теми

лекцій

Вступ . теоретичні основи і основні поняття дисципліни

1 б.
Вимоги до оформлення документів. 1 б.

Класифікація документів. РеквізитиУправлінська документація. Нормативне 1 б.

забезпечення діловодстваПоняття і вимоги до оформлення організаційних 1 б.

документівРозпорядчі документи, їх види та правила оформлення 1 б.

Документи з особового складу, їх види. Трудова книжка, поняття, вимоги до оформлення і зберігання 1 б.

Особова справа працівника, її зміст, вимоги до оформлення і зберігання 1 б.


Номенклатура справ в ДНЗ та оформлення документів у справи. 1б.


Теми практичних

занять

Основні поняття діловодства. Історія та становлення документаційного забезпечення 11равлінської діяльності. 11б.Планування роботи ДНЗ на навчальний рік та оздоровчий період. Види планів. . 11б.

Накази в ДНЗ , їх класифікація та правила оформлення . 11б.

Документи колегіального органів. Протоколи та витяги з них. . 11б.

Трудова книжка , вимоги до оформлення і зберігання 11б.
Використання документів та зберігання їх в ДНЗ . 11б.

Самостійна робота

10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

ІНДЗ

30 балів

Види поточного контролю

Модульна контрольна робота 1

(25 балів)Модульна контрольна робота 2

(25 балів)Модульна контрольна робота 3

(25 балів)
Модульна контрольна робота 4

(25 балів)
Підсумковий контроль

Залік


Плани практичних занять з дисципліни

«Основи діловодства в дошкільному навчальному закладі»
Змістовий модуль І.

Теоретичні основи дисципліни діловодства в ДНЗ.
Практичні заняття 1.1.

Каталог: images -> stories -> Departaments -> idpmo -> DOCUMENTS
DOCUMENTS -> Роль навчання у психічному розвитку дитини
DOCUMENTS -> Міністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра методики І технологій дошкільної освіти Половіна Олена Анатоліївна
DOCUMENTS -> Міністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка педагогічний інститут кафедра методики І технологій дошкільної освіти робоча навчальна програма основи корекційної педагогіки
DOCUMENTS -> Предмет І методи етнопсихології. Тем Предмет етнопсихології, значення, завдання. Методи етнічної психології. (8год.)
DOCUMENTS -> Курс лекцій для напряму підготовки 010101 «Дошкільна освіта»
DOCUMENTS -> Методичні рекомендації з курсу "Література для дітей дошкільного віку з методикою" для напряму підготовки 010101 «Дошкільна освіта»
DOCUMENTS -> ІV. Навчально-методична карта дисципліни „Основи наукових досліджень” (рік підготовки – 4, семестр – 7) Разом: 72
DOCUMENTS -> Тема Історичні передумови виникнення науки. Основні етапи розвитку науки. Класифікація наук. Наука як соціальний інститут
DOCUMENTS -> Лекція Предмет етнопсихології, значення, завдання. Методологічні принципи та методи етнопсихології. (2год.)
DOCUMENTS -> Програма актуальні проблеми теорії фізичного виховання дітей дошкільного віку для спеціальності 010101 Дошкільне виховання

Скачати 466.32 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка