Програма об’єднує навчальні дисципліни: «Психологія», «Психологія спорту»Скачати 95.04 Kb.
Дата конвертації14.04.2016
Розмір95.04 Kb.
Пояснювальна записка.

Програма об’єднує навчальні дисципліни: «Психологія», «Психологія спорту», «Психологія здоров’я».

Організаційні форми контролю: фахове випробування зі спеціальності «Спорт» (психологія спорту) у формі усної відповіді на питання екзаменаційних білетів та відповіді на додаткові питання викладачів кафедри.
ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Розділ I. Психологія.

Тема1. Вступ до психології

Визначення предмету та задач психології. Місце психології в системі наук. Основні принципи психології. Галузі психологічних знань. Зв'язок психології з іншими науками. Основні форми проявів психіки, їх взаємозв'язок. Завдання психології в системі вищої фізкультурної освіти. Методи дослідження в психології.Тема 2. Психологія особистості

Поняття про особистість. Відмінні риси особистості. Зміст понять “індивід”, “індивідуальність”, “людина”, „суб`єкт”, “особистість”. Соціальне та природне, історичне та онтогенетичне в розвитку особистості. Психологічна структура особистості. Психологічний склад особистості як своєрідне поєднання індивідуальних та психологічних особливостей конкретної людини. Методи дослідження особистості.Тема 3. Психологічна характеристика особистості

Психологічна характеристика особистостіТема 4. Відчуття

Характеристика відчуття як сенсорного відображення дійсності. Фізіологічні механізми відчуття. Принципи поділу відчуття та характеристика його видів. Основні закономірності відчуття. Роль м'язово-рухових відчуттів в спортивній діяльності.Тема 5. Сприймання

Поняття про сприймання. Властивості та особливості сприймань, їх види. сприймання як діяльність. Розвиток сприймання та спостережливість. Методи дослідження сприймання. Розвиток спеціалізованих сприймань в спорті.Тема 6. Уява і уявлення

Поняття про уяву та уявлення. Види уяви та уявлень. Структура та функції рухових уявлень. Значення уяви та уявлень для діяльності людини. Методи дослідження уяви. Мрія та фантазія.Тема 7. Пам`ять

Поняття про пам'ять та її процеси. Характеристика теорій пам'яті. Основні механізми та процеси пам'яті. Види пам'яті та їх значення для діяльності викладача, тренера. Індивідуальні відмінності процесів пам'яті. Раціональні прийоми запам'ятовування.Тема 8. Мислення і мовлення

Поняття про мислення. Логічні форми мислення: поняття судження, умовивід. Зміст розумових операцій. Характеристика видів мислення. Індивідуальні особливості мислення. Взаємозв'язок мислення та мовлення. Мова і мовлення. Функції мови. Види мови та їх характеристика. Основні якості мови та їх використання в діяльності вчителя, тренера.Тема 9. Емоції та почуття

Характеристика емоцій та почуттів, їх відмінності. Теорії емоцій. Функції емоцій. Емоційні стани: настрій, фрустрація, стрес, афект. Види та якості почуттів: моральні, пізнавальні, естетичні. Місце емоцій та почуттів в спортивній діяльності та їх вплив на ефективність її перебігу. Методи вивчення емоцій та почуттів.Тема 10. Воля та вольові дії

Поняття про волю. Характеристика та структура вольових дій. Прості та складні вольові дії. Структура вольового акту. Вольові якості особистості. Прояви вольових якостей в діяльності спортсменів. Методи дослідження волі.Тема 11. Увага

Поняття про увагу як умову свідомої діяльності людини. Види уваги. Характеристика властивостей уваги. Типи уваги та особливості їх проявів в діяльності людини. Методи дослідження уваги.Тема 12. Психічні стани

Поняття про психічні стани людини. Види психічних станів. Втома, монотонія, психічна напруженість. Психічні стани людини та особливості їх проявів у спортсменів.Тема 13. Спрямованість особистості

Місце спрямованості в структурі особистості (характеристика підструктури спрямованості). Поняття про складові спрямованості особистості: потреба, мотив, інтерес, настанова. Види потреб та їх особливості. Потреби та інтереси. Види інтересів. Категорія настанови та характеристика її психологічних компонентів. Характеристика мотивів та їх класифікація на види. Мотивація та діяльність.Тема 14. Завдатки та здібності

Здібності та завдатки. Теорії здібностей. Схильність, обдарованість, талант, геніальність. Види здібностей. Методи дослідження здібностей.


Тема 15. Темперамент

Місце темпераменту в структурі особистості.Поняття про темперамент. Ознаки індивідуальних особливостей особистості, детерміновані темпераментом. Теорії темпераментів. Фізіологічні засади темпераменту. Типи темпераменту. Методи дослідження темпераменту.Тема 16. Характер

Поняття про характер та його структура. Властивості характеру. Групи та види характеру. Соціальна зумовленість характеру. Виразні ознаки характеру. Методи дослідження характеру. Зв'язок темпераменту та характеру.Тема 17. Соціальна психологія малих груп

Поняття про групу в психології. Ознаки класифікації груп на види та їх характеристика. групова структура та динаміка. Індивідуальна та групова динаміка. Структура групи. Методи дослідження феномену групи. Спілкування в групі. Види та типи спілкування. Ефект присутності та спільної дії. Функції спілкування.


Розділ II. Психологія спорту.

Тема 1. Вступ до психології спорту

Значення психології спорту для спортивної діяльності. Місце психології спорту в системі наук та завдання, які вона вирішує. Методи психології спорту. Психологічна характеристика спортивної діяльності. Особливості впливу спортивної діяльності на людину як на індивіда, особистість.Тема 2. Психологічне забезпечення

підготовки спортсменів. Психологічна підготовка в спорті.

Зміст та завдання психологічного забезпечення підготовки в спорті. Характеристика форм психологічного забезпечення. Психологічний супровід спортивної кар'єри. Сутність психологічної підготовки в спорті. Зміст та особливості загальної психологічної підготовки. Спеціальна психологічна підготовка.Тема 3. Психологія спортивного відбору.

Спортивний профвідбір та відбір відносно спортивної перспективності спортсмена. Етапи психологічно обгрунтованого відбору.Тема 4. Вступ до психології фізичного виховання і спорту.

Мета, зміст та основні завдання дисципліни «Психологія фізичного виховання і спорту». Психологія спорту як спеціальна галузь психологічної науки. Психологічнахарактеристика спортивної діяльності


Тема 5. Психологічне забезпечення підготовки спортсменів.

Поняття про психологічне забезпечення. Форми психологічного забезпечення (психологічна консультація, психологічне навчання, психотренінг, психогігієна і психотерапія).Тема 6. Модельні психологічні характеристики в спорті.

Психологія моделювання в спорті як аспект управління підготовкой спортсменів високого рівня Психоспортограма (психологічна характеристика конкретного виду спорту).Психологічна підструктура критеріїв спортивної пригодності.

Психограма особистості спортсмена.

Тема 7. Психологічна підготовка в спорті.

Загальна характеристика психологічної підготовки в спорті, її загальні напрямки. Планування психологічної підготовки.

Засоби та методи психологічної підготовки. Види психологічної підготовки спортсмена, її спрямованість.

Тема 8. Комплексний психологічний контроль у спорті.

Поняття про психологічний контроль в спорті.

Характеристика видів психологічного контролю:

поглиблене комплексне обстеження; етапне комплексне обстеження;

поточне обстеження;

обстеження змагальної діяльності, або оперативний контроль.Тема 9. Психологічна регуляція в підготовці спортсменів.

Психічне навантаження та перенавантаження. Класифікація методів психорегуляції та їх характеристика.Використання гіпнозу в спорті.Наївні та прості методи ауторегуляції.Ідеомоторне та психом’язове тренування.

Аутогенне тренування та її застосування в спорті.

Тема 10. Психологія спортивної команди.

Характеристика спортивної команди як малої групи, її ознаки.

Структура спортивної команди.

Особливості спілкування в спортивних командах. Стилі керівництва тренером спортивною командою.


Розділ III. Психологія здоров’я .

Тема 1. Предмет, мета та завдання психології здоров'я.

Напрямок досліджень в галузі психології здоров'я. Мета і завдання психології здоров'я. Предмет та об'єкт психології здоров’я. Принципи та прийоми психічного оздоровлення особистості. Ознаки здоров'я.Тема 2. Базові уявлення про здоров'я.

Базові визначення здоров'я, фактори мотивації здорового образу життя. Уявлення про здоров’я особистості.Тема 3. Психологічний захист особистості.

Захисні реакції та механізми. Форми психологічного захисту. Взаємозв’язок психологічного захисту і емоційного стану особистості.


Тема 4. Особистість та інформаційний стрес.

Види стресів. Модель професійного стресу. Тест на професійний стрес. Шкала депресії Е.Бека.Тема 5. Психологія професійного довголіття.

Основні варіанти і фази розвитку професіонала. Психологічні особливості віку. Основні групи протиріч в професійній діяльності.Тема 6. Особливості психології дорослих людей

в різні періоди життя.

Визначення понять: фаза оптації, адепта, адаптації, інтернала, майстерності, наставництва.Тема 7. Психологія впевненості.

Поняття про віру та довіру. Фактори, що впливають на формування різних видів довіри та види довірливих відносин.Психологічні особливості впевненої в собі особистості.Тема 8. Гендерні особливості психологічної підтримки.

Еволюційно-біологічні, культурні погляди на гендерні відмінності. Соціальні стереотипи, полорольова поведінка особистості. Поняття про афіляцію та атракцію.Тема 9. Психологія адиктивної поведінки.

Форми які змінюють психічний стан ( фармакологічні та не фармакологічні). Складові особистісних новоутворень адиктів. Характеристика поведінки адиктів міжособистісних відносин.


Критерії оцінювання знань абітурієнтів

10 – 12 б. (відмінно) – виставляється у тому випадку, коли абітурієнт правильно і повністю виявив всесторонні глибокі знання предмета, продемонстрував вміння аналізувати програмний матеріал і застосовувати його у конкретних ситуаціях, викладати матеріал грамотно, логічно, послідовно. Також абітурієнт знає терміни дисципліни, конкретні факти, методи, основні поняття, правила і принципи; інтерпретує словесний матеріал; слідує логіці викладеного матеріалу.

7 – 9 б. (добре) – виставляється у тому випадку, коли абітурієнт в основному правильно відповів на питання білету, виконав поставлені завдання, продемонстрував добрі знання предмета, показав здатність аналізувати програмний матеріал, вміння грамотно і логічно його викладати, але припустився поодиноких несуттєвих помилок.

4 – 6 б. (задовільно) – виявляється у тому випадку, коли абітурієнт в цілому продемонстрував знання окремих розділів психології, але не вміє аналізувати і творчо інтерпретувати засвоєний програмний матеріал, припустився окремих несуттєвих помилок.1 – 3 б. (незадовільно) – виявляється у тому випадку, коли абітурієнт припустився грубих помилок, продемонстрував незнання програмного матеріалу, не вирішив поставлені завдання.

Література

 1. Ананьев В.А, Основы психологии здоровья. Книга 1. концептуальные основы психологии здоровья. СПб.: Речь, 2006. – 384 с.

 2. Г.С. Никифоров, В.А. Ананьев. Психология здоровья. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2000. 504с.

 3. Г.С. Никифоров. Психология здоровья: Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2003. 606с.

 4. Маликова Т.В., Михайлов Л.А., Соломин В.П., Шатровой О.В. Психологические защиты: направления и методы: Учебное пособие. – СПб.: Речь, 2008. – 231с.

 5. Ананьев В.А. Практикум по психологии здоровья. Методическое пособие по первичной специфической и неспецифической профилактике. – СПб.: Речь, 2007. – 320с.

 6. Воронова В.І. Психологія спорту: Навч. Посібник. – К.: Олімпійська література, 2007. – 298 с.

 7. Горбунов Г.Д. Психопедагогика спорта. – М.: Физкультура и спорт, 1986. – 208 с.

 8. Коломейцев Ю.А. Взаимоотношения в спортивной команде. М.: ФиС, 1984. – 204 с.

 9. Родионов А.В. Психология физического воспитания и спорта: Учебник для вузов. – М.: Академичесий проект; Фонд «Мир», 2004. – 576 с. – (“Gandefms”).

 10. Цзен Н.В., Пахомов Ю.В. Психотренинг: игры и упражнения. – М.: Физкультура и спорт, 1988. – 269 с.

 11. Найдифер Р.М. Психология соревнующегося спортсмена. – М.:ФиС, 1979, С.122-185.

 12. Маслоу А.Г. Мотивация и личность. - СПб., 1999. - 478 с.

 13. Уэйнберг Р.С., Гоулд Д. Основы психологии спорта и физической культуры. - К., 2000. - 334 с.

 14. Ложкин Г.В. Психология здоровья: учебное пособие/ Г.В. Ложкин/, И.В. Толкунова.- Донецк: 2002. 207 с.

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка