Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівняСкачати 188.79 Kb.
Дата конвертації16.04.2016
Розмір188.79 Kb.
#10841
ТипПрограма

Міністерство ВНУТРІШНІХ СПРАВ України


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Основи охорони праціПрограма


нормативної навчальної дисципліни

підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

напрямів підготовки «правознавство» (6.030401) та «психологія» (6.030102)

Київ

2013 рік

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Національна академія внутрішніх справ


РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:

Ноур Д. А., начальник відділу державного нагляду за охороною праці ДМЗ МВС України;

Радомський І. П., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри фізичного виховання навчально-наукового інституту права і психології Національної академії внутрішніх справ;

Бадьора С.М., кандидат педагогічних наук, заступник начальника кафедри тактико-спеціальної підготовки навчально-наукового інституту управління Національної академії внутрішніх справ;

Півняк С.С., кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фізичного виховання навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ;

Коломієць О.В., кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри тактико-спеціальної підготовки навчально-наукового інституту управління Національної академії внутрішніх справ.

Обговорено та рекомендовано до видання:


- методичною радою Національної академії внутрішніх справ

“___” ________ 2013 року, протокол № __;
 • Вченою радою Національної академії внутрішніх справ

“___” _______ 2013 року, протокол № ___;

Вступ
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Основи охорони праці» складена відповідно до типової навчальної програми підготовки всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «молодший спеціаліст», схваленої на засіданні науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 16 лютого 2011 року, протокол № 03/02 та Вченою Радою Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 23 лютого 2011 року, протокол № 2, а також на підставі Закону України «Про охорону праці», Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26 січня 2005 року № 15, наказу МВС України від 21.10 2011 № 781 «Про затвердження Положення про служби державного нагляду за охороною праці системи МВС», наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21 жовтня 2010 № 969/922/216 «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є умови праці та її режими, шляхи збереження здоров’я та працездатності в системі «людина-обладнання-виробниче середовище».

Науковою та методичною основою навчальної дисципліни є нормативні положення і законодавчі акти України в сфері безпеки виробничих процесів та створення безпечних і нешкідливих умов праці.Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Основи охорони праці» використовує досягнення та методи філософії, фізики, хімії, соціології, психології, економіки, менеджменту тощо, особливо тісно дисципліна «Основи охорони праці» пов’язана з безпекою життєдіяльності, трудовим правом, науковою організацією праці, ергономікою, технічною естетикою.

Програма навчальної дисципліни складається з одного змістовного модуля: «Правові та організаційні засади охорони праці. Безпека процесів праці»


 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою вивчення дисципліни «Основи охорони праці» є формування у студентів, курсантів та слухачів певного рівня знань з правових та організаційних питань охорони праці, фізіології, гігієни праці, виробничої санітарії та безпеки, а також вироблення компетенційних умінь для забезпечення оптимального управління охороною праці на об’єктах МВС України, господарської, економічної та науково-освітньої діяльності, формування відповідальності за особисту і колективну безпеку, усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях.


1.2. Основні завдання вивчення дисципліни «Основи охорони праці» полягають у набутті студентами, курсантами та слухачами знань, умінь і здатностей (компетенцій) ефективно вирішувати завдання професійної діяльності з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці та гарантуванням збереження життя, здоров’я та працездатності у сфері професійної діяльності юристів і психологів.


1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти (слухачі, курсанти) повинні:


знати :

 • основні вимоги державних та відомчих нормативних актів з охорони праці;

 • структуру, повноваження та обов’язки державних органів щодо охорони праці;

 • основні причини виникнення нещасних випадків, професіональних захворювань та отруєнь;

 • шляхи зниження напруженості трудового процесу у сфері професійної діяльності юристів і психологів;

 • методичне забезпечення і проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці серед працівників організації (підрозділу);

 • організацію робочих місць на основі сучасних технологічних та наукових досягнень в галузі охорони праці

 • основи гігієни праці та виробничої санітарії,

 • загальні вимоги з техніки безпеки, електро та пожежної безпеки в установі (організації);

 • методи аналізу виробничого травматизму та професійних захворювань і отруєнь;


вміти :

 • ефективно використовувати положення нормативно-правових документів з охорони праці в своїй діяльності;

 • володіти основними методами збереження здоров’я та працездатності службового персоналу.

 • ефективно виконувати функції і повноваження з охорони праці на робочому місці, у службовому колективі;

 • проводити заходи з профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності;

 • організовувати діяльність у складі первинного службового колективу з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці;

 • вести розрахунки з оздоровлення повітря виробничого середовища та забезпечення санітарних норм і гігієни праці на робочих місцях;

 • підтримувати робочі місця в межах вимог санітарних норм і гігієни праці.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 54 години, 1,5 кредитів ECTS.2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.

Правові та організаційні засади охорони праці. Безпека процесів праці

Тема 1. Правові та теоретичні засади охорони праці

Охорона праці як суспільний чинник і галузь науки. Поняття та предмет охорони праці. Структура курсу «Основи охорони праці», його місце та роль у формуванні освітньо-кваліфікаційного рівня.

Конституційні засади охорони праці в Україні. Основні принципи державної політики в галузі охорони праці. Гарантії прав громадян на охорону праці згідно з чинним законодавством про працю в Україні. Закон України «Про охорону праці», його основні положення: право на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Регулювання питань охорони праці у колективному та трудовому договорах. Вимоги до охорони праці та безпеки працівників ОВС України згідно із Законом України «Про міліцію».

Законодавче забезпечення нормування праці і відпочинку. Трудова дисципліна. Обов'язки працівників щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці. Відповідальність посадових осіб і працівників за порушення законодавства про охорону праці.

Нормативно-правові акти з охорони праці (НПАОП): визначення, основні вимоги та ознаки. Структура НПАОП. Реєстр НПАОП.

Стандарти в галузі охорони праці. Система стандартів безпеки праці (ССБП). Міждержавні стандарти ССБП. Національні стандарти України з охорони праці. Санітарні, будівельні норми, інші загальнодержавні документи з охорони праці. Акти з охорони праці, що діють в організації, їх склад і структура. Інструкції з охорони праці. Розробка та затвердження актів з охорони праці, що діють в організації.Тема 2. Організаційні основи охорони праці в Україні

Система державного управління охороною праці в Україні. Розподіл управління охороною праці за центрами та рівнями. Компетенція та повноваження органів державного управління охороною праці. Національна рада з питань безпечної життєдіяльності населення.

Органи державного нагляду за охороною праці, їх основні повноваження і права. Державний нагляд за охороною праці в системі МВС України.

Структура, основні функції і завдання управління охороною праці в організації. Служби охорони праці, їх статус і підпорядкованість. Основні завдання, функції служби охорони праці. Структура і чисельність служб охорони праці. Права та обов’язки працівників служби охорони праці. Комісія з питань охорони праці, її основні завдання та права.

Громадський контроль за станом охорони праці в організації. Уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці, їх обов'язки і права.

Організація охорони праці жінок та неповнолітніх. Роботи, на яких забороняється застосування праці жінок і осіб молодше 18 років. Вік, з якого допускається прийняття на роботу неповнолітніх. Гарантії при прийнятті на роботу і заборона звільнення вагітних жінок та жінок, які мають неповнолітніх дітей. Пільги, передбачені жінкам та неповнолітнім. Порядок працевлаштування інвалідів та надання їм пільг і компенсацій.

Принципи організації та види навчання з питань охорони праці. Інструктажі з питань охорони праці. Види інструктажів. Порядок проведення інструктажів для працівників.

Тема 3. Фізіологія та психологія праці

Основи фізіології праці. Роль центральної нервової системи в трудовій діяльності людини. Праця та її психофізіологічні особливості. Види навантажень та їх співвідношення. Критерії тяжкості та напруженості праці. Навантаження та фізіологічні зміни, характерні для розумової праці. Навантаження, притаманні працівникам юридичних професій та психологам (статичне, динамічне, нервово-психічне). Види перевантажень та їх сутність.

Працездатність та її динаміка в часі. Види адаптацій, їх особливості. Значення адаптації у трудовому процесі.

Втома та перевтома. Фізіологічні та психічні показники розвитку втоми. Особливості вияву втоми при розумовій праці. Монотонність праці, її види, наслідки та вплив на безпеку праці.

Стрес, залежність між рівнем стресу та результативністю трудової діяльності. Дистрес, його вплив на безпеку праці. Негативно діючі стресори у сфері професійної діяльності юристів та психологів.

Моббінг та його причини. Роль колективу у створенні безпечних умов праці. Сутність категорій «сумісність» та «спрацьованість». Створення комфортного психологічного клімату як передумова збереження здоров’я членів колективу. Вплив конфліктів на ефективність трудового процесу.

Індивідуальні якості працівника та їх вплив на безпеку праці. Мотивація безпеки праці. Сутність мотивів вигоди та безпеки. Основні заходи щодо створення психологічного настрою працівника на безпеку праці.

Тема 4. Профілактика травматизму та професійних захворювань

Поняття про виробничий травматизм. Основні групи причин виробничого травматизму і професійної захворюваності. Наслідки травматизму і професійних захворювань. Методи аналізу травматизму та професійних захворювань, їх види та сутність. Загальні засади організації розслідування та обліку нещасних випадків та професійних захворювань.

Фактори, які забезпечують безпеку працівників ОВС України при виконанні службових обов’язків.

Основні заходи щодо попередження та усунення причин травматизму і професійних захворювань: технічні, організаційні, санітарно-гігієнічні, правові. Види робіт підвищеної небезпеки. Професійний психофізіологічний відбір як основний захід забезпечення безпеки при виконанні робіт підвищеної небезпеки. Професійний відбір в органах внутрішніх справ та внутрішніх військах МВС України.

Естетика як чинник безпеки праці. Параметри естетичного клімату та їх визначення. Роль кольору у виробничому середовищі. Колір як джерело інформації та засіб попередження нещасних випадків. Роль сигнальних кольорів у забезпеченні безпеки праці. Знаки безпеки, принципи їх побудови та роль у трудовій діяльності людини.

Тема 5. Гігієна праці та виробнича санітарія

Гігієна праці та виробнича санітарія, їх значення. Загальні підходи до оцінки та забезпечення належних, безпечних і здорових умов праці. Чинники, що визначають санітарно-гігієнічні умови праці згідно з міждержавним стандартом ДСТ 12.0.003-74. ССБТ. «Небезпечні і шкідливі виробничі фактори Класифікація»: фізичні, хімічні, біологічні, психофізіологічні.

Гігієнічні класи умов праці за показниками шкідливості та небезпечності чинників виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу (1-й клас – оптимальні умови, 2-й клас – допустимі умови, 3-й клас – шкідливі умови, 4-й клас – небезпечні умови) та їх сутність. Ступені шкідливості умов праці. Особливості умов праці в органах внутрішніх справ України.

Мікроклімат виробничого середовища та його значення для здоров’я та працездатності людини. Оптимальні та допустимі мікрокліматичні умови. Нормування параметрів повітря робочої зони. Вплив на організм людини вологості повітря, його температури та рухливості Хімічні фактори повітряного середовища робочого місця, основні джерела забруднення. Шкідливі речовини та їх класифікація залежно від дії на організм людини: токсичні, подразнюючі, мутагенні, канцерогенні, наркотичні, задушливі, сенсибілізатори тощо. Характеристика виробничого пилу та його дія на організм людини. Вентиляція, її види. Групи заходів захисту від тепловипромінювань.

Освітлення. Нормування та розрахунок штучного та природного освітлення приміщень. Шум, його нормування та дія на організм. Заходи захисту від шуму. Вібрація, її нормування та дія на організм. Заходи захисту від вібрації.

Атестація робочих місць за умовами праці. Мета, основні завдання та зміст атестації. Організація та порядок проведення атестації робочих місць. Карта умов праці.Тема 6. Основи виробничої безпеки

Безпека процесів праці та її складові: санітарно-гігієнічні умови, безпека виробничого обладнання та виробничого процесу, організація роботи з охорони праці.

Основні визначення і актуальність проблеми електробезпеки. Особливості електротравматизму. Умови ураження електричним струмом. Ураження електричним струмом при дотику або наближенні до струмоведучих частин і при дотику до неструмоведучих металевих елементів електроустановок, яки опинились під напругою. Порогові значення змінного та постійного струму: відчутний, невідпускаючий, фібриляційний. Електричний опір тіла людини. Чинники, що впливають на тяжкість ураження електричним струмом. Види електротравм.

Класифікація приміщень за небезпекою електротравм. Безпечна експлуатація електроустановок: електрозахисні засоби і заходи. Системи засобів і заходів щодо електробезпеки. Особливості надання долікарської допомоги при ураженні електричним струмом. Дії працівників міліції при загрозі впливу електроструму на людину.

Земля як елемент електричної мережі, крокова напруга. Статична та атмосферна електрика, захист від неї. Блискавкозахист як система захисних заходів, які гарантують безпеку людей, збереження будівель і споруд від вибухів, загоряння й руйнування.

Тема 7. Захист працівників від шкідливих випромінювань

Визначення та природа іонізуючого, електромагнітного та випромінювання оптичного діапазону.

Електромагнітні поля та випромінювання радіочастотного діапазону: Джерела, особливості і класифікація електромагнітних випромінювань та електричних і магнітних полів. Характеристики полів і випромінювань. Нормування електромагнітних випромінювань. Прилади та методи контролю. Захист від електромагнітних випромінювань і полів.

Випромінювання оптичного діапазону: Класифікація та джерела випромінювань оптичного діапазону. Особливості інфрачервоного (ІЧ), ультрафіолетового (УФ) та лазерного випромінювання, їх нормування, прилади та методи контролю. Засоби та заходи захисту від ІЧ та УФ випромінювань.

Класифікація лазерів за ступенями небезпечності лазерного випромінювання. Специфіка захисту від лазерного випромінювання.

Іонізуюче випромінювання: Виробничі джерела, іонізуючого випромінювання, класифікація і особливості їх використання. Типові методи та засоби захисту персоналу від іонізуючого випромінювання у виробничих умовах.

Проблеми збереження здоров’я у сферах діяльності людини, де використовуються інформаційні технології. Нормативні документи щодо забезпечення охорони праці користувачів комп’ютерної техніки.

Тема 8. Основи пожежної профілактики

Законодавча і нормативно-правові база з пожежної безпеки. Основні причини пожеж. Небезпечні фактори пожежі, їх види. Горіння, його характеристика та види. Пожежовибухонебезпечні властивості речовин і матеріалів. Здатність до горіння горючих матеріалів і речовин різних агрегатних станів. Класифікація речовин, що горять, за температурою спалаху. Самозаймання, його види.

Пожежа, стадії її розвитку. Класи пожеж згідно із ГОСТ 27221-87. Правила поведінки в зоні пожежі. Дії працівників ОВС на випадок пожежі та надання першої допомоги потерпілим.

Суть і складові системи пожежного захисту, її призначення. Система попередження пожеж. Основні вимоги пожежної безпеки в будівлях і приміщеннях, при експлуатації електрообладнання, опалювальних приладів, систем вентиляції, проведенні вогневих робіт, при фарбуванні знежиренні та митті виробів і обладнання. Класифікація приміщень за ПУЕ.Способи і засоби гасіння пожежі. Первинні і вторинні засоби гасіння пожежі. Типи вогнегасників. Системи автоматичного пожежогасіння. Порядок оснащення об’єктів первинними засобами пожежогасіння. Засоби колективного та індивідуального захисту людей від небезпечних і шкідливих факторів пожежі.

3. Рекомендована література


3.1. Основні законодавчі та нормативно-правові акти

 1. Кодекс цивільного захисту України // прийнятий Верховною радою України 2 жовтня 2012 року.

 2. Кодекс законів про працю України. – К.: Національний книжковий проект, 2011. – 96 с.

 3. Про охорону праці : Закон України від 21.11.2002 р. // Відомості Верховної ради. – 2003. – № 2. – С. 10.

 4. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення праці : Закон України від 22.02.1994 р. // Відомості Верховної ради. – 1994. – № 27. – С. 218.

 5. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 23.09.1999 року, // Відомості Верховної ради – 1999. - № 46-47, С. 403.

 6. Про пожежну безпеку від 17.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 5, С. 21

 7. Деякі питання розслідування і ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві : Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р. № 1232

 8. Про порядок проведення атестації робочих місць по умовах праці: Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 р. № 442 .

 9. НПАОП 0.00-1.28-10 «Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин». Наказ Держгірпромнагляду від 26.03.2010р. № 65.

 10. НПАОП 0.00-4.03-04 «Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці України від 08.06.2004 р. № 151.

 11. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15.

 12. НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 р. № 255.

 13. Науково-практичний коментар закону України "Про охорону праці" // Станом на 01.01.2012 р. / під ред. Артеменко О.М. - К. : Професіонал, 2012. – 592 с.


3.2. Основна література

 1. Основи охорони праці: Підручник. 2-ге видання / К.Н.Ткачук, М.О.Халімовський, В.В.Зацарний та ін. – К.: Основа, 2006 – 448 с.

 2. Запорожець О.І., Протоєрейський О.С., Франчук Г.М., Боровик І. М. Основи охорони праці. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 264 с.

 3. Основи охорони праці:. /В.В. Березуцький, Т.С. Бондаренко, Г.Г.Валенко та ін.; за ред. проф. В.В. Березуцького. – Х.:Факт, 2005. – 480 с.

 4. Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці: Навч. посіб. – 4-те вид., допов. і перероб. – К.: Університет «Україна», 2009. – 295 с.

 5. Охорона праці: навч. посіб. / З.М. Яремко, С.В. Тимошук, О.І. Третяк, Р.М. Ковтун; за ред. проф. З.М. Яремка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 374 с.

 6. Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І.П. Охорона праці. Курс лекцій. Практикум: Навч. посіб. – Суми: Університетська книга, 2009. – 540 с.

 7. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. Підручник –– Львів: УАД, 2006 – 336 с.


3.3. Додаткова література

 1. Охорона праці та промислова безпека: Навч. посіб. / К. н. ткачук, В. В. Зацарний, Р. В. Сабарно, С. Ф. Каштанов, Л. О. Мітюк, Л. Д. Третьякова, К. К.Ткачук, А. В. Чадюк. За ред. К. н. ткачука і В. В. Зацарного. – К.: ___ 2009 – __ с.

 2. Охорона праці (Законодавство. Організація роботи): Навч. посіб. / За заг. ред. к.т.н., доц. І. П. Пістуна. – Львів: “Тріада плюс”, 2010. – 648 с.

 3. Охорона праці (практикум): Навч. посіб. / За заг. ред.. к.т.н., доц.. І. П. Пістуна. – Львів: «Тріада плюс», 2011 – 436 с.

 4. Сєріков Я. О. Основи охорони праці: Навч. посіб. – Харків, ХНАМГ, 2007. 227с.

 5. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці. – К.: Каравела, 2004. – 408 с.

 6. Лабораторний практикум з курсу «Основи охорони праці»/ В. В. Березуцький, Т. С. Бондаренко, Л. А. Васьковець та ін.; За ред. В. В. Березуцького. — Х.: Факт, 2005. — 348 с.

3.4. Інтернет-ресурси

 1. http://www.dnop.kiev.ua  Офіційний сайт Держгірпромнагляду.

 2. http://www.mns.gov.ua  Офіційний сайт Державної служби з надзвичайних ситуацій.

 3. http://www.social.org.ua  Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

 4. http://base.safework.ru/iloenc  Энциклопедия по охране и безопасности труда МОТ.

 5. http://base.safework.ru/safework  Библиотека безопасного труда МОТ. 1. Форма підсумкового контролю успішності навчання - екзамен

 2. Засоби діагностики успішності навчання

Контроль успішності навчальної діяльності курсанта, (слухача, студента) поєднує контрольні заходи та аналітичну роботу. Контрольні заходи мають на меті визначення академічних успіхів курсанта (слухача, студента) за допомогою відповідних заходів, передбачених навчальним планом, робочою навчальною програмою дисципліни з обов'язковим переведенням підсумкових оцінок до національної шкали та шкали ЕСТS. Аналітична робота проводиться з метою визначення якості навчального процесу. Результати аналізу використовуються для подальшого підвищення рівня навчальної та навчально-методичної роботи учасників навчального процесу.

У Національній академії контрольні заходи можуть проводитися у формі:

вступного контролю – усне чи письмове опитування, що дає викладачеві можливість визначити рівень підготовленості групи до сприйняття нової для неї навчальної дисципліни, наявності базових знань в аспекті міжпредметних і міждисциплінарних зв’язків;

поточного контролю – визначення викладачем якості знань на підставі виконаних курсантом (студентом, слухачем) робіт, в тому числі самостійних, відповіді й доповненнях до відповідей, тестів та інших завдань, з виставленням балів згідно із критеріями і шкалою оцінювання, затвердженими кафедрою. Результати поточного контролю використовуються як засіб стимулювання навчальної діяльності. У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір приросту знань і їх корекція. Вони заносяться до журналів обліку відвідування занять із коментарем науково-педагогічного працівника щодо здобутків у навчанні або зроблених похибок, а також можливих шляхів удосконалення самостійної роботи курсанта (слухача, студента). Окремою графою виставляються бали за виконання індивідуальних завдань. Результати поточного контролю враховуються під час виставлення підсумкових оцінок;

проміжного (рубіжного) контролю – діагностика рівня опанування навчальним матеріалом в межах змістового модулю. Науково-педагогічний працівник вправі самостійно визначати методи проведення такого контролю: фронтальне опитування, тестування, контрольна робота, колоквіум тощо. Результати проміжного (рубіжного) контролю заносяться до журналу успішності групи в окремо відведеній колонці. У випадку відсутності на занятті окремих курсантів (слухачів, студентів) діагностика рівня їх знань здійснюється пізніше під час консультації. Якщо за підсумками проміжного (рубіжного) контролю курсант (слухач, студент) показав незадовільні результати, йому виставляються відповідні бали за встановленою шкалою, що передбачає їх обов’язкове наступне перескладання до наступного рубіжного контролю;

підсумкового модульного контролю – діагностика рівня опанування навчальним матеріалом в межах усієї навчальної дисципліни із оцінюванням результатів за національною шкалою і шкалою ECTS. Форма підсумкового модульного контролю визначається навчальним (робочим навчальним) планом у вигляді екзамену.

Згідно із наказом МОН України від 02.06.93 № 161 екзамен на денній формі навчання з дисципліни „Основи охорони праці” проводиться після закінчення її вивчення, під час екзаменаційної сесії. Екзамен приймається науково-педагогічним працівником, який читав лекції з даної дисципліни, або начальником кафедри.

Результати підсумкового контролю з дисципліни відображуються у заліково-екзаменаційних відомостях, навчальних картках курсантів, студентів (слухачів), залікових книжках (індивідуальних навчальних планах);

Кафедри повинні забезпечити прозорість оцінювання якості знань курсантів, студентів (слухачів); останні мають право знати всі поточні, проміжні та підсумкові результати оцінювання їх знань.

Науково-педагогічні працівники кафедри зобов’язані розробити чіткі критерії оцінювання модулів (роботу на аудиторних заняттях, виконання самостійних навчальних та індивідуальних творчих завдань, модуль-контролів за шкалою ECTS) та довести їх до відома курсантів, студентів (слухачів) на початку вивчення дисципліни.

При трансформації балів оцінювання академічної успішності використовується наступні шкали:
За шкалою ЕСТS

За 100-бальною шкалою

За національною шкалою

Визначення *

A

90 - 100

відмінно

відмінно – відмінні знання з охопленням додаткового матеріалу, прояв високого рівня компетенції

B

85 - 89

добре

дуже добре – вище середнього рівня з кількома несуттєвими помилками

C

75 - 84

добре – в цілому правильно з незначною кількістю помилок

D

70 - 74

задовільно

задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків

E

60 - 69

достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії

FX

35 - 59

незадовільно з можливістю повторного складання

незадовільно – потрібно додатково працювати для отримання позитивної оцінки

F

1 - 34

незадовільно з обов'язковим повторним курсом

незадовільно – необхідна серйозна подальша робота з повторним вивченням курсу

За наявності поважних причин (хвороба, сімейні обставини тощо), що документально підтверджені, окремим курсантам (слухачам, студентам) може встановлюватися індивідуальний графік ліквідації академічної заборгованості тривалістю не більше місяця з початку наступного навчального семестру. Якщо цей термін є недостатнім для виконання індивідуального графіку, розглядається питання про надання йому академічної відпустки.За традиційною системою оцінювання

Оцінювання знань слухачів заочної форми навчання під час поточного та підсумкового контролю здійснюється за чотирибальною шкалою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».

Оцінка «відмінно» виставляється, якщо слухач виявляє глибоке розуміння суті поставлених завдань.

Оцінка «добре» виставляється, якщо слухач грамотно розкриває суть поставлених питань, добре володіє термінами тем, але допускає несуттєві помилки.Оцінка «задовільно» виставляється, якщо слухач поверхово розкриває суть навчального матеріалу, допускає суттєві помилки під час відповіді на поставлені запитання.

Оцінка «незадовільно» виставляється, якщо слухач не розкрив поставлені запитання, допустив грубі помилки.
Каталог: nnipp -> files -> Kafedri -> Kfv
Kafedri -> Киренко Сергій Георгійович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ робоча програма
Kafedri -> Актуальні проблеми вікової психології
Kafedri -> Соціально-психологічний тренінг
Kafedri -> Робоча програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів у галузі знань «Право» (0304) за спеціальністю «Правознавство» 03040101
Kafedri -> Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
Kafedri -> Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
Kafedri -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
Kfv -> Робоча програма навчальної дисципліни основи охорони праці
Kfv -> Пояснювальна записка Навчальний матеріал дисципліни Цивільний захист розділено на 5 тем
Kfv -> Робоча програма навчальної дисципліни цивільний захист спеціальності «правознавство» 03040101; 03040101)

Скачати 188.79 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка