Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавраСкачати 128.34 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір128.34 Kb.
Міністерство освіти і науки України

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського

“Харківський авіаційний інститут”

Кафедра економічної теорії (601)ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-

педагогічної роботи


______________Павленко В.М.

« » _______________2015 р.ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

(назва навчальної дисципліни)
ПРОГРАМА

нормативної навчальної дисципліни

підготовки ______бакалавра______________

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)Галузь знань: 0305 «Економіка та підприємництво»

(шифр і назва галузі)Напрями підготовки:

6.030508 «Фінанси і кредит»

(шифр і назва напряму)Харків 2015 рік

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Національний аерокосмічний університет(повне найменування вищого навчального закладу)

ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: к.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії Сафронов Я.В.; ст. викладач кафедри економічної теорії Шведова А. М.

Навчальну програму розглянуто на засіданні кафедри економічної теорії (601)

Протокол № 12 від «25» червня 2015 року

Завідувач кафедри економічної теорії, к.е.н., професор
_____________________ Сафронов Я.В.

Навчальну програму розглянуто на засіданні випускаючої кафедри № 604

Протокол № 1 від «27» серпня 2015 року

Завідувач кафедри, д.т.н., професор _____________________ Божко В.П.

Схвалено методичною комісією Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»
Протокол №___ від “___ ” ___________ 2015 року
“__”________2015 р. Голова комісії ______________(В.М. Павленко)

(підпис) (прізвище та ініціали)ВСТУП

програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної думки» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки __________бакалавра_______ напряму (спеціальності) 6.030508 «Фінанси і кредит».

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

Предметом вивчення навчальної дисципліни є розвиток господарств країн Європейської цивілізації та їх наукове відображення в економічній думці.

Міждисциплінарні зв’язки: регіональна економіка, економічна теорія, мікроекономіка, макроекономіка, національна економіка, державне регулювання економіки, прикладна економіка.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Розвиток світової економіки і економічної думки (VIII ст. н.е. - перша половина XIX ст.).

2. Розвиток світової економіки і економічної думки (перша половина XIX ст. – сучасний період).

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної думки» є формування знань про історичний розвиток господарств та економічної думки країн світу для розуміння генезису та закономірностей функціонування економічних систем.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Історія економіки та економічної думки» є генезис соціально-економічного розвитку світової економіки, формування господарського механізму на різних етапах розвитку людства, процесу виникнення, розвитку і занепаду основних напрямків економічної теорії.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:


знати:

 • господарські форми економіки країн світу;

 • генезис економіки на різних етапах розвитку суспільства;

 • економічний розвиток України;

 • проблеми історичного процесу виникнення, розвитку і зміни економічних ідей і поглядів;

 • закономірності та особливості формування економічної теорії;

 • внутрішню логіку, взаємозв’язок економічних категорій, законів, концепцій;

 • вплив історико-економічних ситуацій на формування теоретичних основ політичної економії.

 • суть економічних вчень економістів різних етапів розвитку.

вміти:

 • оцінювати можливості економічного розвитку окремих країн в різних епохах;

 • встановлювати причини нерівномірного економічного розвитку різних країн світу;

 • прогнозувати можливості економічного розвитку різних країн світу при використанні ними тієї чи іншої моделі господарювання;

 • вільно орієнтуватися в проблемах історії економічних вчень;

 • ефективно використовувати отримані навички з ціллю дослідження об’єктивних законів розвитку світової та вітчизняної економіки;

 • виробити творчий підхід при обґрунтуванні послідуючій реалізації альтернативних господарчих рішень;

 • об’єктивно оцінювати теорії, рекомендації, висновки.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 135 годин/ 4,5 кредитів ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1
Тема 1. Предмет і метод історії економіки та економічної думки.

Предмет історії. Нерозривний зв'язок історії економіки та історії економічної думки єдиної історико-економічної науки.

Основи розділи науки та навчальної дисципліни.

Методи історії економіки та економічних вчень.

Періодизація історії економіки та економічних вчень. Різні підходи до періодизації.

Тема 2. Господарство первісного суспільства та його еволюція на етапі ранніх цивілізацій.

Основні етапи господарської еволюції первісного суспільства та їх характеристика. Проблема взаємодії людини і природи. Матеріальна культура первісного суспільства. Види господарчої діяльності людини. Господарство епохи середнього та пізнього палеоліту. Економічний розвиток мезолітичних племен. Неолітична революція. Розпад первісного ладу.


Тема 3. Особливості господарського розвитку та економічної думки періоду формування світових цивілізацій (VIII ст. н.е. – V ст. н.е.).

Загальна характеристика епохи. Традиційний та азіатський способи виробництва. Східне і античне рабство. Особливості економічної думки. Економічна думка Стародавнього світу: Єгипет (закони царя Хаммурапі); Індія (трактат про доходи «Артхашастра»); Китай (Конфуціанство, трактат «Гуань-Дзи», легізм, даосизм, моїзм). Економічна думка античного світу. Стародавня Греція: Ксенофонт, Платон, Аристотель. Стародавній Рим: Катон, Граки, Колумелла.


Тема 4. Господарство та економічна думка в період середньовіччя (V – ХV ст.).

Становлення і розвиток феодальної системи господарства. Форми феодального господарства. Форми феодального землеволодіння.

Феодальне місце, його виникнення та економічна роль. Галузева структура середньовічного ремесла. Формування централізованих держав у Західній Європі. Гроші та фінанси середньовічних міст.

Економічні погляди раннього Християнства: Августин Блаженний, Фома Аквінський.

Економічні погляди Ібн-Хальдуна.
Тема 5. Формування передумов ринкової економіки (XVI – перша половина XVIIст.).

Економічні причини і наслідки великих географічних відкриттів. Становлення і розвиток мануфактурного виробництва. Аграрний переворот в Англії. Виникнення меркантилізму як концепції про багатство епохи торгового капіталу.

Первісне нагромадження капіталу, його джерела, методи і результати.

Теорія грошового балансу на ранньому етапі меркантилізму. Стаффорд (Англія), Г.Скаруффі (Італія).

Меркантилізм мануфактурного періоду розвитку та його економічні концепції. Т.Мен, Дж.Локк (Англія).

Виникнення металі стичної та кількісної теорії грошей. А. де Монкретьен («Трактат політична економія») – теорія адміністративної (протекціоністської) політики держави.

Економічна політика держави в теорії меркантилізму та її значення в сучасності.
Тема 6. Розвиток ринкового господарства в період становлення національних держав (друга половина XVII – перша половина XIX ст.).

Перехід до індустріального суспільства. Гегемонія Англії в світовому господарстві та свобода торгівлі. Особливості індустріалізації в країнах Європи та США. Загальна характеристика класичної і політичної економії. У.Петті – основоположник класичної політичної економії в Англії. Теорія цінності. Заробітна плата. Земельна рента і ціна землі.

Особливості економічного розвитку Франції ХVII-XVIII ст. Та їх відображення в поглядах П.Буагільбера. Критика меркантилізму та захист сільського господарства. Теорії цінності, багатства, грошей.

Фізіократи – представники класичної політичної економії у Франції другої половини XVII ст. Ф.Кене і А.Тюрго. Проблема відтворення суспільного продукту «Економічна таблиця» Ф.Кене. Радикальні буржуазні реформи А.Тюрго.

Економічне вчення А.Сміта. Економічне вчення Д.Рікардо.

Передумови трансформації класичної політекономії на межі XVIII-XIX століття. Послідовники А.Сміта і Д.Рікардо.

Політична економія в Англії. Економічні теорії Т.Р.Мальтуса: народонаселення, реалізації, економічного зростання. Трактування земельної ренти.

Н.Сенюр. Теорії утримання відносної та граничної корисності, попиту і пропозиції, суб’єктивної вартості.

Економічні погляди Д.Мілля та Д.Мак-Кулоха. Завершення класичної політичної економії в працях Дж.С.Мілля. Праця Дж.С.Мілля «Принципи політичної економії».

Економічна теорія у Франції. Політична економія Ж.Б.Сея. Вчення про три фактори виробництва. Теорія ринкової рівноваги. Закон попиту і пропозиції.

Зародження системи національної політичної економії в Німеччині. Економічні погляди Ф.Ліста. Ідеї протекціонізму. Концепції історичної школи.

С.Сісмонді як критик «економічної ортодоксії» (класичної школи).

Економічне вчення П.Ж.Прудона. Економічні погляди К.Родбертуса.

Ф.Лассаль і його економічна програма.

Історичні умови виникнення утопічного соціалізму в Західній Європі (початок ХІХ ст.) і його загальна характеристика. Концепція А.Сен-Сімона, його критика капіталізму. Проект нової індустріальної системи. Історична концепція Ш.Фур΄є. Фур΄є як критик капіталізму.

Особливості англійського утопічного соціалізму.Змістовий модуль 2
Тема №7. Ринкове господарство в період монополістичної конкуренції (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

Прогрес світової науки і технології виробництва. Основні тенденції розвитку світової економіки. Зміни в промисловій структурі. Причини швидкого економічного зростання Німеччини. Економіка Англії на межі ХІХ - ХХ ст. Франція на межі ХІХ – ХV ст.

Виникнення і розвиток марксистської економічної теорії. Розробка К. Маркса і Ф.Енгельсон економічної теорії капіталізму. Структура і основні проблеми І, ІІ, ІІІ, ІV томів „Капіталу” К.Маркса.

Питання економічної теорії в працях К.Маркса і Ф.Енгельса 70-90х років.

Розвиток В.Леніном марксистської політичної економії. Марксизм і сучасність. Виникнення альтернативної школи політичної економії. Критика засад класичної політичної економії с позиції соціально-історичного напрямку. Німецька історична школа.

Маржиналізм Австрійська школа граничної корисності. Предмет і дослідження. Теоретичні погляди К.Менгера, С.Бен-Баверка, Ф.Візера.

Формування неокласичної традиції в західній політичній економії в другій половині ХІХ- на поч. ХХ ст. Кембріджська школа. Політична економія А.Маршалла.

Економічні концепції шведської (стокгольмської) школи. К.Віксель, Г.Кассель.

Розвиток неокласичної традиції в працях А.Пігу та Р.Хоутрі. Математична школа в політичній економії. Теоретичні моделі Л.Вальраса, В.Паретто.
Тема 8.Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрямки економічної думки в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

Суть та наслідки реформи 1861р. в Російській імперії. Капіталістична еволюція поміщицьких та селянських господарств. Промисловий переворот в Україні. Суспільно-економічна думка у дореформений період. Антикріпосницькі ідеї в працях Я.Козельського, В.Карабіна, А.Скальковського, Д.Журавського. Пореформені соціально-економічні проблеми в журналі “Основа”. Громади.

Економічні ідеї М.Драгоманова.

Революційно-демократичний напрям суспільно-економічної думки. Економічні погляди С.Подолинського. Економічні ідеї революційного народництва.

Ліберально-народницька економічна думка. А.Червінський, В.Варвар, О.Шлікевич, О.Русов, Т.Осадчий, М.Левитський.

Розвиток політичної економії в Україні. Т.Степанов, М.Бунге, І.Вернадський, М.Вольський, А.Антонович. М.Туган-Барановський.

Відображення марксизму в працях українських економістів. Економічні погляди М.Зібера.

Розвиток економічної думки в Галичині. Економічні погляди В.Навроцького, О.Терлецького, М.Павлика, І.Франка.


Тема 9. Господарство та економічна думка в період державно-монополістичного розвитку суспільства (перша половина ХХ ст.)

Світове господарство між першою та другою світовими війнами (1919-1939р.). Економічні наслідки першої світової війни та їх вплав на повоєнний розвиток європейських країн. Світова економічна криза 1929-1933 років і економічний розвиток в 30-і роки ХХ ст.

Історія економічних вчень ХХ століття як відображення загального суперечного всесвітнього процесу.

Розвиток економічної теорії в розвинутих країнах Заходу. Проблемні аспекти економічних теорій Заходу.

Теоретична система Дж. М. Кейнса та його економічна програма. Державне регулювання економіки. Основні важелі державного впливу на економіку.

Поширення кейнсіанства і його особливості в різних країнах.

Американський варіант кейнсіанства. А. Хансен, С. Харріс. Інвестиційна теорія циклу. Принцип акселератора.

Кейнсіанство у Франції. Г. Арон, В. Перру.

Кейнсіанство у Швеції. Г. Г. Мюрдаль. Е. Віг форс.

Теорія економічного розвитку Й. Шумпетера та перегляд неокласичної концепції ринку.


Тема №10. Розвиток національних економік в системі світового господарства під впливом науково-технічної революції (друга половина ХХ ст.).

Економічний розвиток провідних країн світу після другої світової війни. План Маршала та його вклад в відродження післявоєнного господарства країн Західної Європи. Форми державного регулювання економіки. Тенденції розвитку економіки провідних капіталістичних держав у другій половині ХХ ст. Формування засад соціального ринкового господарства. Економічна криза 70-х років ХХ ст.

Неолібералізм. В.Ойкне і його типологія основних форм господарських систем. Теоріях соціально орієнтованого господарства.

Неокласичний синтез сучасних економічних теоріях (П.Самуельсон, Дж.Хікс).

Сучасний монетаризм та його економічні концепції. Монетарна модель М.Фрідмена.

Теорії трансформації капіталізму під впливом НТР. Поява концепції технологічного детермінізму. Теорія «Стадій економічного зростання» У.Ростоу. Концепції «індустріального суспільства» П.Дракера (США), «Технологічного суспільства» Р.Арона, Ж.Еллюля (Франція).


Тема №11 Світове господарство та основні напрямки економічної думки на етапі інформаційно-технологічної революції (кінець ХХ-початок ХХІ ст.)

Економічне зростання в 80-і роки ХХ ст. Економічне об’єднання Європи як закономірний крок до всесвітньої глобалізації. Демографічні процеси та їх вплив на розвиток світової економіки. Екологічна криза. Нова хвиля НТП. Нові ведучі галузі: передача інформації, програмування, СМІ, інноваційний і досліджувальний бізнес. Соціальні зміни.

Неокейнсіанські теорії економічного зростання. Теорії „економічної динаміки”. Р.Харрода (Англія) та „економічного зростання” С.Домарра (США).

Посткейнсіанство. Дж.Робінсон, Т.Сраффа, Н.Калдор. Проблеми економічного зростання і розподілу в посткейнсіанських теоріях.

Кейнсіанська теорія та економічна теорія.

Теорії „конвергенції”.

„Нове індустріальне суспільство” Дж.Гелбрейта.

Буржуазна футурологія. „Постіндустріальне суспільство” Дж.Белла.

„Суперіндустріальне суспільство” А.Тоффлера. Суспільство „Нової цивілізації”, „Цілісної гуманної цивілізації”. Футурологія і глобальне моделювання.
Тема 12. Економічний розвиток України в умовах радянської економічної
системи та його трактування в економічній думці

Економічне становище України в 1914 – 1921 рр. Нова економічна політика в Україні. Індустріалізація та колективізація: позитивні і негативні наслідки. Західноукраїнські землі в 20 – 30-х роках XX ст. Господарство України в роки другої світової війни. Відбудова промисловості в повоєнні роки. Відбудова сільського господарства. Розвиток промисловості України в 50 – 60-ті р. ХХ ст. розвиток сільського господарства. Реформа сільського господарства. Розвиток фінансово-кредитної системи.


Тема 13. Формування засад ринкового господарства в Україні (90-ті роки ХХ ст.)

Основні напрямки економічної політики в умовах незалежності. Шляхи до ринкової економіки – приватизація державних заводів і фабрик. Аналіз сучасного стану української економіки. Участь України в світовому господарстві.3. Рекомендована література

 1. Леоненко П.М., Юхименко П.І. Економічна історія: Навч. посібник. – К.: Знання-Прес, 2004. – 499с.

 2. Гаркуша Ю.А. Экономическая история. Харьков «ХАИ», 2000.

 3. Бартенев С.А. История экономических учений. -М., 2001.

 4. Всемирная история экономической мысли. В 5 т. – М., 1987-1995.

 5. Історія економічних учень. / За ред. Л.Я.Корнійчук, М.Татаренко. -К.,2001.

 6. Історія економічних учень: Підручник: У 2 ч. – Ч. 2 / За ред. В.Д. Базилевича – 2-ге вид., випр. – К.: Знання, 2005. – 567с.

 7. Історія економічних вчень (Сучасна економічна думка): Навч. посібник. Вид. 3-тє / За ред. Мочерного С.В. – Львів: «Новий Світ - 2000», 2006. – 488с.

 8. Юхименко П.І., Леоненко П.М. Історія економічних учень: Навч. посібник. – 2-ге вид., випр. – К.: Знання-Прес, 2001. – 514с.

 9. Ядгаров Я.С. История экономических учений: Учебник для вузов. –М.,2001.


4. Форми підсумкового контролю успішності навчанняіспит .
5. Засоби діагностики успішності навчання проведення поточного опитування на семінарах, написання рефератів, модульний контроль.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка