Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавраСкачати 49.14 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір49.14 Kb.
#10362
ТипПрограма
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПСИХОЛОГІЇ

Програма


нормативної навчальної дисципліни

підготовки бакалавра

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)напряму 6.030102 Психологія

Коломия 2014


РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ:

кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології Коломийського інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Микитюк Г.Ю.


Обговорено та рекомендовано до видання науково-методичною радою Коломийського інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

«___» _______________ 20 ____ р., протокол № ___


ВСТУП

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Методика викладання психології» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму підготовки 6.030102 Психологія.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є організація роботи практичного психолога з вивчення психологічних дисциплін, методика дослідження, методи вивчення.

Міждисциплінарні зв’язки:

Дисципліна безпосередньо спирається на вивчення різних галузей психології.


 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1 Мета викладання навчальної дисципліни «Методика викладання психології» полягає в стисло поданні основних положень організації навчання у вищій школі, поданні характеристики особливостям активних методів навчання.
1.2 Основними завданнями вивчення дисципліни «Методика викладання психології» є:

- розкрити проблеми інноваційного навчання психології у вищих навчальних закладах освіти;

подати тексти деяких нормативних документів, практичних розробок, що можуть бути використані у багатьох видах навчальної діяльності.

1.3 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:знати:

 • структуру навчальної діяльності у вищому навчальному закладі;

 • загальну характеристику процесу навчання;

 • знати психологію активних методів навчання;

 • форми організації навчання у вищій школі;

 • роботу з літературними джерелами;

 • предмет, обєкт, завдання та методи викладання психології;

 • методику і техніку читання лекцій;

 • проблеми інноваційного навчання психології у вищих закладах освіти;

 • критерії і норми оцінки знань;

вміти:

 • організувати навчання у вищому закладі;

 • вдало використовувати методи викладання психології у ВНЗ;

 • використовувати літературні джерела та робити бібліографічний опис;

 • дотримуватись культури студентської наукової роботи;

 • перевірити навчальну діяльність студентів у вищому навчальному закладі. 1. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Тема 1. Предмет, завдання і методи викладання психології. Психологія активних методів навчання.

Сутність та закономірності навчального процесу у вищій школі. Організація навчання у сучасній вищій школі. Предмет, об’єкт, завдання і методи викладання психології.

Психологія активних методів навчання. Лекційна форма навчання. Організація лекційних занять. Методика і техніка читання лекцій. Види навчальних занять, їх характеристика.Ключові поняття: активні методи навчання, лекції, навчальні заняття, навчальний процес, організація навчання.
Тема 2. Методичні особливості викладання теоретичної психології (історія психології, загальна психологія)

Місце й роль історії психології у системі наукових знань. Структура історії психології та основні методичні вимоги до викладання. Особливості курсу «Загальна психологія». Блочний підхід щодо розподілу курсу. Методична концепція викладу загальної психології.Ключові поняття: блочний підхід, вимоги до викладання.
Тема 3. Методичні особливості викладання прикладної психології (вікова й педагогічна психологія, соціальна психологія, медична психологія, юридична (правова) психологія).

Місце й роль прикладних галузей психології у системі наукових знань. Особливості курсів «Вікова та педагогічна психологія», «Соціальна психологія», «Юридична психологія», «Медична психологія». Методичні вимоги до викладання курсів прикладної психології.Ключові поняття: прикладні галузі психології, вимоги до викладання.
Тема 4. Проблеми інноваційного навчання психології у вищих закладах освіти.

Системи організації навчального процесу у вищих закладах освіти. Самостійна робота студентів. Інновації проведення семінарських занять у ВНЗ. Використання активних методів навчання.Ключові поняття: самостійна робота, семінарські занняття, інноваційне навчання.
Тема 5. Контроль і оцінка знань студентів.

Основні принципи та функції контролю і оцінки знань студентів. Методи і форми контролю знань. Критерії і норми оцінки знань. Рейтингова система оцінки знань (психолого-педагогічний огляд преси).Ключові поняття: контроль і оцінка знань, форми контролю, критерії. 1. Рекомендована література

 1. Коротяєв Б.І., Гришин Є.О., Устинко О.А. Гнучкі педагогічні технології навчання і підготовка спеціаліста // Педагогіка вищої школи. – К., 1990. – с. 45-67.

 2. Основы педагогики и психологии высшей школы / Под ред. А.В. Петровского. – М.: Педагогика, 1986. – с. 225-272.

 3. Педагогіка / За ред. А.М. Алексюка. – К.: Вища школа, 1985. – с. 92-116; 150-169.

 4. Шаталов В.Ф. Експеримент продовжується. – М.: Педагогика, 1989. – 336 с.
 1. Форма підсумкового контролю успішності навчання залік.

 2. Засоби діагностики успішності навчання: усний контроль – співбесіда, індивідуальне чи фронтальне опитування, експрес-опитування, захист методичних розробок виховних заходів тощо; письмовий контроль – тести, самостійні та контрольні роботи, підготовка методичних розробок виховних заходів.

Каталог: depart -> KolPed -> resource -> file
file -> Г. Ю. Микитюк Тема 1: Предмет, завдання і методи вікової психології
file -> Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра
file -> Перелік питань, що виносяться на підсумковий контроль з психології девіантної поведінки Норми оцінки поведінки особистості. Психологічний зміст поняття «девіантна поведінка»
file -> Методичні рекомендації щодо написання і захисту бакалаврських робіт
file -> Орієнтована тематика бакалаврських робіт для студентів 4 курсу спеціальності «Психологія» заочної форми навчання
file -> Тема 1: Предмет, завдання і методи вікової психології План
file -> Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра
file -> Програмові вимоги з навчальної дисципліни «педагогічна майстерність»

Скачати 49.14 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка