Програма нормативного курсу «Основиетнологі ї»Скачати 150.43 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір150.43 Kb.
Навчальна програма нормативного курсу

«О с н о в и е т н о л о г і ї»

Тенденції світового розвитку на початку ХХІ ст. сфокусували значний суспільний інтерес на етнологічній науці, від якої людство вимагає відповіді на низку гостроактуальних питань. Вони пов’язані передусім із загостренням міжетнічних суперечностей, напруженості у міжнародних відносинах, що призводить до відкритих кровопролитних конфліктів і воєн.

Нормативний курс «Основи етнології», розрахований для студентів спеціальності «Країнознавство», передбачає вивчення основних категорій та понять етнологічної науки, її місця у системі наук, проблем становлення та розвитку етнології в світі та Україні. Особлива увага відводиться питанням формування етнічної карти світу, динаміці етнотворчих процесів на різних континентах, проблемам міжетнічних відносин і конфліктів.
Л е к ц і й н і з а н я т т я :

Тема 1. Вступ до етнології, її місце в системі наук

Основні категорії та поняття етнологічної науки. Історичні аспекти світового розвитку етнології як науки. Наукові підходи до визначення об’єкта і предмета етнологічних досліджень. Основні етнологічні субдисципліни та суміжні дисципліни. Зв’язок етнології з гуманітарними та природничими науками. Етнічна історія. Етнодемографія. Етносоціологія. Етнолінгвістика. Етнопсихологія. Етнопедагогіка. Етноархеологія. Етногеографія. Етнічна екологія тощо. Їх вклад у поглиблення етнологічних досліджень. Методи етнологічних досліджень. Основні функції етнології. Новітні концепції в етнології. Біологічна та енергетична теорії етносу. Соціальні теорії етносу.Тема 2. Основні поняття етнології

Етнічна типологія (типи етнічних спільнот). Структура етнічних утворень (вертикальна, горизонтальна). Рід, клан. Плем’я. Теорія етносу. Ознаки етносу. Тлумачення терміну «нація». Співвідношення етнічного та національного. Зміст поняття «народ». Концепції етнічності. Етногенез і його чинники. Концепції та теорії етногенезу.Тема 3. Основні риси розмежування етносів

Прояви етнорозмежувальних властивостей у традиційних господарських і культурно-побутових комплексах і способах життя етносів. Спільність мови. Етнотворча та етнооб’єднуюча функції мови. Проблеми двомовності етносу. Етнічна територія. Форми взаємозв’язків етносів із географічним середовищем та їхнє відображення у побуті, духовній культурі й психології етнічних спільнот, етнічних стереотипах. Поняття «своя земля», «рідний край», «Батьківщина» в етнічній самосвідомості. Тлумачення термінів «автохтон» і «абориген» в етнології. Етнічна культура та її прояви. Спільність господарського життя.Тема 4. Етнічна карта світу

Поняття етнічної карти світу. Формування етнічної карти світу. Народи давніх цивілізацій та кочові племена. Розширення ойкумени і виникнення сучасних етносів. Особливості етнотворчих процесів на різних континентах. Процеси етнотворення в Азії. Особлива роль Середземномор’я у формуванні етнічної карти світу. Формування та розвиток етносів у Європі. Етногенез в Україні. Етнічний розвиток Африканського континенту. Динаміка етнотворчих процесів в Америці, Австралії та Океанії. Етногеографічне районування світу. Типологія держав за особливостями етногеографічної структури.Тема 5. Етнічні процеси у сучасному світі

Поняття етнічних процесів. Класифікація етнічних процесів. Етнооб’єднуючі (інтеграційні) процеси: етнічна консолідація, етнічна асиміляція, міжетнічна інтеграція, етнічна міксація та ін. Етнороз’єднуючі (дезінтеграційні) процеси: етнічна парціація, сепарація, дисперсизація. Особливості етнічних процесів у сучасному світі. Суперечливі етнічні процеси в Європі. Процеси консолідації та асиміляції в США та Канаді. Процеси етнічної консолідації в країнах Центральної Америки. Асиміляція та акультурація. Проблема збереження самобутності в латиноамериканських етносів. Строкатий етнічний склад і низький рівень етнооб’єднуючих процесів у Африці. Складні та неоднозначні етнічні процеси в країнах Азії.Тема 7. Міжетнічні відносини та конфлікти

Дефініції поняття «міжетнічні відносини». Основні чинники міжетнічних відносин (географічні, історичні, психічні, культурні, соціальні, політичні). Рівні міжетнічних стосунків (інституційний, міжгруповий, міжособистісний). Типологія міжетнічних відносин і контактів. Теоретичне осмислення суті та причин міжетнічних конфліктів. Специфіка етнополітичних конфліктів. Етнополітичні конфлікти у сучасному світі. Динаміка і типологія етнополітичних конфліктів, форми та способи їх регулювання.Тема 8. Міжнародний досвід захисту прав етнічних (національних) меншин

Формування світової практики захисту прав національних меншин. Діяльність міжнародних організацій (ООН, ОБСЄ, Ради Європи) щодо забезпечення умов проживання етнічних (національних) меншин. Механізми контролю за дотриманням прав етнічних меншин. Досвід регулювання правового статусу етнічних (національних) меншин у країнах Європи (Австрії, Словенії, Угорщини та ін.). Сучасна система міжнародно-правових регуляторів гарантій та захисту прав етнічних (національних) меншин. Застосування міжнародного досвіду щодо захисту прав етнічних (національних) меншин в українському законодавстві.

С е м і н а р с ь к і з а н я т т я :

Тема 1. Етнологія як самостійна наука, її об’єкт і предмет дослідження

1. Дефініції етнології та етнографії. 2. Особливості історичного розвитку етнології. Основні етнологічні школи і напрями, їх роль у розвитку народознавчої науки. 3. Значення та функції етнології. 4. Місце етнології в системі наук. 5. Методи етнологічних досліджень.

Етнічний довідник у трьох частинах. Ч. 1. Поняття та терміни. – К., 1997.

Етнічний довідник – http://soc-gw.univ.kiev.ua/PUBLICAT/SOC/YEVTUKH/index.htm

Кафарський В.І., Савчук Б.П. Етнологія: Підручник. – К.: Центр навчал. Літератури, 2006. – 432 с.

Малий етнополітичний словник / О.В.Антонюк, В.І.Волобуєв, М.Ф.Головатий, ін. – К.:МАУП, 2005. – 288 с.

Надольська В.В. Загальна етнологія: понятійно-термінологічний апарат. - Луцьк, 1999

Тиводар М. Етнологія: Навч. посібник. – Львів: Світ, 2004. – 624 с. – С. 126-132.Тема 2. Класифікації етносів

1. Принципи класифікації етносів. 2. Географічна класифікація. 3. Релігійна класифікація. 4. Раси і расова класифікація. 5. Етнолінгвістична класифікація. Принципи генеалогічної класифікації мов. 6. Господарсько-культурна класифікація. 7. Історико-етнографічна (історико-культурна) класифікація. 8. Інші класифікації етносів.

Малий етнополітичний словник / О.В.Антонюк, В.І.Волобуєв, М.Ф.Головатий, ін. – К.:МАУП, 2005. – 288 с.

Надольська В.В. Загальна етнологія: понятійно-термінологічний апарат. - Луцьк, 1999

Кафарський В.І., Савчук Б.П. Етнологія: Підручник. – К.: Центр навчал. Літератури, 2006. – 432 с.

Тиводар М. Етнологія: Навч. посібник. – Львів: Світ, 2004. – 624 с. – С. 126-132.


Тема 3. Український етнос

1. Основні концепції етногенезу та етнічна історія українців. 2. Основні ознаки українського етносу (мова, культура, етнонаціональна свідомість, національна ідея, ін.). 3. Етнографічні групи українців. 4. Етнонаціональна структура українського суспільства. 5. Історико-етнографічне районування України. 6. Українські етнічні землі. 7. Українська діаспора у світі. 8. Сучасні етнічні процеси в Україні.Література: Баран В.Д., Козак Д.Н., Терпиловський Р.П. Походження слов’ян.-К.,1991;  Бойківщина.-К.,1983; Балтарович З.С. Україна в дослідженнях польських етнографів.-К.,1976; іі ж Народна медицина Українців. - К., 1990; Борисенко В.К Весільні обряди та звичаї на Україні.-К.,1988; Вовк Х.К. Студії з української етнографії та антропології. - К., 1995; Воропай О. Звичаї нашого народу.-К.,1991; Гончар Т.О. Народне харчування українців Карпат. - К., 1979; Горинь Г.Й. Хутряні промисли західних областей України. - К., 1986; Гуцульщина.-К.,1987; Данилюк А.Г. Вкраїнська хата. - К., 1991; Данильченко О.П. Етнічні групи півдня України. - К.,1993;Дашкевич Я. Основні етапи етнічної історії української нації // Родовід.-1991.-№ 2; Дяченко В.Д. Антропологічний склад українського народу.-К.,1965; Дяченко В. Не тільки чорнії брови, карії очі (антропологічні типи на етнічній території українського народу) // Віче. - 1992. - № 4; Етногнез та етнічна історія населення українських Карпат. У 4-х тт. Т. 1. - Львів, 1999; Етнографія Києва і Київщини: Традиції і сучасність.-К.,1986; Забужко О.С. Філософія української ідеї та євроейський контекст.-К.,1992; Залізняк Д. Нариси стародавньої історії України.-К.,1994; його ж Від склавинів до української нації. - К., 1997; Зарубіжні українці: Довідник. - К.,1991; Заставний Ф.Д. Українські етнічні землі. - Львів. 1993; Кожолянко Г.К. Матеріальна культура населення Буковини. - К.,1988; Кожолянко Я. Буковинський традиційний одяг. - Чернівці-Саскатун,1994; Косміна Т.В. Сільське житло Поділля. ХІХ-ХХ ст. - К., 1980; Культура і побут населення України. К., 1993; Корнієнко Н. Українська та російська ментальність: проекція в сучасне // Слово і час.-1991.-№ 7; Лозко Г. Етнологія України. – К., 2001. Макарчук С.Н. Український етнос (виникнення та сучасний розвиток). - К., 1992. Матейко К.І. Український народний одяг. - К.,1977; Митрополит Іларіон Дохристиянські вірування українського народу. - Вінніпег,1981; Николаева Т.А. Украинская народная одежда: Среднее Поднепровье. - К.,1987; Обушний М.І. Етнонаціональна ідентичність в контексті формування української нації: Автореф.дис. ... докт.політ.наук. - К., 1999; Павлюк С.П. Традиційне хліборобство України: агротехнічний аспект. - К., 1991; Петров В.П. Походження українського народу.-К.,1992; Півторак Г. Звідки ми і наша мова.-К.,1993; Поділля: Іст.-етногр. дослідження. - К.,1994; Полесье: материальная культура. - К.,1988; Пономарьов А.П. Українська етнографія. Курс лекцій. - К., 1994; Пономарьов А.П. Етнічність та етнічна історія України. - К., 1996; його ж Развитие семьи и брачно-семейных отношений на Украине. - К.,1989; Пошивайло О. Етнографія українського гончарства. - К.,1993; Рудницька Т.М.Етнічні спільноти України: тенденції соціальних змін. - К., 1998; Рыбаков Б.А. Язычество древних славян.-М.,1981; Самойлович В.П. Українське народне житло. - К.,1972; Сегеда С.П. Українська антропологія: Курс лекцій. - К.,1995; Сегеда С. Антропологічний склад українського народу. Етногенетичний аспект. - К., 2001; Семенов В.М. Межнациональные пртиворечия и конфликты в СССР.-М.,1990; Сергійчук В. Українці за межами імперії. - К., 1992; його ж Етнічні межі і державні кордони України. - К., 1996; Стельмащук Г.Г. Традиційні головні убори українців. - К.,1993; Тиводар М. Закарпаття: народознавчі роздуми. – Ужгород, 1995; Українська минувщина: Ілюстр.етногр.довідник. - К.,1993; Українці: народні вірування, повір’я, демонологія.-К.,1991; Украинцы.-М.,1992;Українці. Східна діаспора. Атлас. - К., 1992; Українці: Історико-етнографічна монографія в 2-х книгах. - Опішне, 1999; Холмщина і Підляшшя.-К.,1997; Храмова В. До проблеми української ментальності // Українська душа.-К.,1992; Етнос і соціум. - К., 1993; Юрій М.Т. Етногенез та менталітет українського народу. - К., 1997.

Практична робота № 1. Етнополітична характеристика обраної держави

1. Етнічна структура населення. 2. Історичні особливості заселення території. 3. Тип держави за особливостями етнонаціональної структури населення (моноетнічні, дво- і поліетнічні, поліетнічні колонізаційного (переселенського) типу).

4. Етнонаціональні процеси і рухи в державі. 5. Етнополітика держави.Літературара: Антонюк О.В. Основи етнополітики: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2005. – 432 с.

Дністрянський М.С. Етнополітична географія України: проблеми теорії, методології, практики: Монографія. – Львів: Літопис; Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – С. 56-65.

Жук П. та ін. Етнополітична карта світу ХХІ ст. – Львів, 2000. – 240 с.

Кафарський В.І., Савчук Б.П. Етнологія: Підручник. – К.: Центр навчал. літератури, 2006. – 432 с.

Тиводар М. Етнологія: Навч. посібник. – Львів: Світ, 2004. – 624 с. та ін. Література:

Етнічна історія народів Європи: періодичне видання.


Тема 4. Етногенез, етнічний та антропологічний склад населення Європи

1. Етнічна мозаїчність населення Європи.

2. Західно-центральноєвропейська історико-етнографічна провінція.

2.1. Північноєвропейська ІЕО. 2.2. Середньоєвропейська ІЕО.

2.3. Приатлантична ІЕО. 2.4. Середземноморсько-піренейська ІЕО.

3. Східноєвропейська історико-етнографічна провінція.

3.1. Прибалтійська ІЕО. 3.2. ІЕО фінно-угорських етносів півночі європейської частини Росії. 3.3. Волго-камська ІЕО. 3.4. Українська ІЕО. 3.5. Білоруська ІЕО. 3.6. Російська ІЕО.

4.  Етнічні процеси в країнах Європи.Література: этнонациональные процессы в странах Западной Европы.-М.,1981; Типы сельского жилища в странах зарубежной Европы.-М.,1968; Шуберт Г. Размышления о балканской этнологии // ЭО.-1996.-№ 1; Этническая история восточных романцев: Древность и средние века.-М.,1979; Этнические меньшинства в современной Европе.-М.,1997; Этнические процессы в странах зарубежной Европы.-М.,1970; Этнические процессы в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. – М., 1988; Этнические процессы в современном мире.-М.,1987; Этнические процессы в странах Южной Америки.-М.,1981; Этническое развитие американской нации.-М.,1979; Этногенез народов Балкан и Северного Причерноморья. – М., 1984; Этносоциальные аспекты изучения семьи у народов зарубежной Европы.-М.,1987;
Тема 5. Етногенез та основні етапи етнічної історії народів Азії

Загальна характеристика азіатського регіону та його народів. Концепції етногенезу народів регіону. Основні етапи етнічної історії. Сучасний етнічний склад і держави Західної Азії. Господарство. Особливості матеріальної та духовної культури народів Західної Азії. Сім’я і соціальні відносини. Вірування і релігії.

Етнічні процеси у Південній, Південно-Східній та Східній Азії.

Література:

Этнические процессы и состав населения в странах Передней Азии. - М., 1963; Этнография Передней и Южной Азии. - М., 1984; Гусева Н.Р. Индия в зеркале веков: Религия. Были. Культура. - М., 1994; Її ж Такая разнообразная Индия (Полевые материалы) // Э0. - 1994. - № 2;  Древняя Индия. - М., 1985; Истоки формирования современного населения Южной Азии. Сб. ст. - М., 1990; Малые народы Южной Азии. - М.. 1978; Этногенез и этническая история народов Южной Азии. - М., 1994; Кашмадзе И.И. Индонезия: острова и люди.-М.,1987; Культура народов Океании и Юго-Восточной Азии // Сборник МАЭ. Т.46.-СПБ.,1995; Ревуненкова Е.В. Миф-обряд-религия: некоторые аспекты проблемы на материале народов Индонезии.-М.,1992; Этническая история народов Восточной и Юго-Восточной Азии в древности и средние века. Сб. статей.-М.,1981; Этнография Австралии, Океании и Индонезии.-М.,1992; Этнография детства: традиционные формы воспитания детей и подростков у народов Восточной и Юго-Восточной Азии.-М.,1983; Этнография питания народов стран зарубежной Азии: Опыт сравнительной типологии.- М.,1981;Этнография Южной и Юго-Восточной Азии.-М.,1988; Арутюнов С.А., Джарилгасимова Р.Ш. Япония: народ и культура. – М., 1991; Винкельхофер Я.,Винкельхофер В. Сто взглядов на Японию.-М.,1968; Восточно-азиатский этнографический сборник // Труды Институтв этнографии АН СССР. Т.73.-М.,1961; Вяткина К.В. Народы Монголии: Очерки общей этнографии.-М.,1959; Гадло А.В. Этнография народов Сибири и Дальнего Востока: Учебное пособие.-Ленинград,1987; Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии.-М.,1989 Крадин Н.Н. Кочевые общества.-М.,1992; Марков Г.Е. Кочевники Азии.-М.,1978;  Мифы, культы, обряды народов зарубежной Азии.-М.,1986; Народы Восточной Азии.-М-Л.-1965; Светлов Г.Е. Новые религии Японии // ЭО.-1994.-№ 2;  Типы традиционного сельского жилища у народов Юго-Восточной, Восточной и Центральной Азии.-М.,1979; Фань-Вань-лань Древняя история Китая.-М.,1958; Этническая история китайцев в Х1Х - начале ХХ века.-М.,1993; Этнографические исследования в КНР: Научно-аналитический обзор.-М.,1986; Этнография детства: традиционные формы воспитания детей и подростков у народов Восточной и Юго-Восточной Азии.-М.,1983; Этнография и фольклор монгольских народов.-Элиста,1981; Этнография народов Дальнего Востока СССР.-Владивосток,1981; Проблемы этногенеза и этнической истории народов Средней Азии и Казахстана. Вып ІІІ. Этнография. - М., 1991; Этническая история народов Южной Сибири и Центральной Азии. М., 1993; Этнические процессы у национальных групп Средней Азии и Казахстана. Сб. ст. - М., 1980; Народы Сибири. Сибирский этнографический сборник. - М., 1993; Этнография народов Сибири., Новосибирск, 1984; Этнокультурные процессы у народов Сибири и Севера. - М., 1985.


Тема 6. Етнічні спільноти північноамериканської та латиноамериканської історико-етнографічних провінцій

1. Особливості колонізації Північної Америки європейцями та формування її сучасного етнічного складу. Північноамериканська провінція:

1.1. Арктична історико-етнографічна область (ІЕО). 1.2. Канадська ІЕО. 1.3. Північноамериканська ІЕО.

2. Латиноамериканська провінція:

2.1. Карибська ІЕО. 2.2. Мексикансько-центральноамериканська ІЕО. 2.3. Андська ІЕО. 2.4. Амазоно-бразильська ІЕО. 2.5. Пампако-патагонська ІЕО. 2.6. Вогнеземельська ІЕО.

Аверкиева Ю.П. Индейцы Северной Америки.-М.,1974; Американские аборигены и их культура. - СПб., 1998;

Национальные процессы в США.-М.,1973; Национальные процессы в Центральной Америке и Мексике.-М.,1974; Проблемы истории и этнографии Америки.-М.,1979; Североамериканские индейцы.-М.,1978;  
Тема 7. Етнічна карта Австралії та Океанії

1. Історія заселення території Австралії та Океанії.  1. Загальна характеристика етносів Австралійської історико-етнографічної провінції. 2.1. Аборигеноавстралійська ІЕО. Австралійські аборигени. Їх антропологічний тип, мовні родини, побут, суспільна організація, традиційні заняття, вірування. 2.2. Англоавстралійська ІЕО.

  2. Етнічна строкатість населення Океанійської історико-етнографічної провінції.

3.3. Папуаська ІЕО. 3.4. Меланезійська ІЕО. 3.5. Полінезійська ІЕО. 3.6. Мікронезійська ІЕО. 3.7. Англоновозеландська ІЕО.

4. Етнічні процеси в Австралії та Океанії.Література:

  Артемова О.Ю. Прошлое и настоящее коренных австралийцев // Расы и народы. Вып.10.-М.,1980; Берндт Р.М.,Берндт К.Х. Мир первых австралийцев.-М.,1981; Брук С.И. Население мира: Этнодемографический справочник.-М.,1986; Бутинов Н.А. К вопросу о социальной организации полинезийцев // ЭО.-1994.-№ 6; його ж Папуасы Новой Гвинеи.-М.,1968; його ж Социальная организация полинезийцев.-М.,1985; Кабо В.Р. Происхождение и ранняя история аборигенов Австралии.-М.,1969; Кожановская И.М. Что мы знаем о социальной организации полинезийцев? // ЭО.-1993.-№ 2;   Кулакова Н.Н. Гаитийцы: формирование этноса. - М.,1993; Культура народов Индонезии и Океании // Сборник МАЭ. Т.39.-Ленинград,1984; Культура народов Океании и Юго-Восточной Азии // Сборник МАЭ. Т.46.-СПб.,1995; Миклухо-Маклай Н.Н. Собрание сочинений. Тт.1-5.-М.-1950-1954; Мифологический словарь.-М..1990 (до всіх занять); Мифы народов мира. Т. 1. - М.,1991: т. 2. - М.,1992 (до всіх занять); Мифы, предания и сказки Западной Полинезии.-М.,1986; Народы Австралии и Океании.-М.,1956: Народы бассейна Тихого океана: Общество, история, культура.-СПб.,1994; Народы мира: Историко-этнографический справочник.-М.,1988; Океания: Справочник.-М.,1982; Путинов Б.Н. Миф, обряд, песня Новой Гвинеи.-М.,1980; Пучков П.И. Население Океании: Этнографический обзор.-М.,1967; його ж Формирование населения Меланезии.-М.,1968; його ж Этническая ситуация в Океании.-М.,1983; Рогинский Я.Я. О происхождении полинезийцев (по антропологическим данным) // Проблемы антропологии и исторической этнографии Азии.-М.,1968; Роуз Д.Б.Экология и этика отношений с окружающей средой у коренных народов Австралии // ЭО. - 2001.-№ 2; Роуз Ф. Аборигены Австралии.-М.,1981;  Этнография Австралии, Океании и Индонезии.-М.,1992.


Рекомендована література

Абашидзе А.Х. Защита прав меньшинств по международному и внутригосударственному праву. – М., 1996.

Аклаев А.Р. Этнополитическая конфликтология: Анализ и менеджмент: Учеб. пособие. – М.: Дело, 2005. – 472 с.

Антонюк О.В. Основи етнополітики: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2005. – 432 с

Бромлей Ю.В Современные проблемы этнографии: Очерк теории и истории. - М.,1981

Варзар І.М. Політична етнологія як наука. – К., 1994.

Дністрянський М. Етнонаціональний чинник в геополітичних процесах: глобальні виміри та неадекватні інтерпретації // Вісник Львів. ун-ту: Серія Міжн. відносини. – 2002. – Вип. 7. – С. 20-26.

Дністрянський М.С. Етнополітична географія України: проблеми теорії, методології, практики: Монографія. – Львів: Літопис; Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – С. 56-65.

Етнічна історія народів Європи. Національні меншини. Етноархеологія: Зб. наук. праць /Київ. ун-т ім.Т.Шевченка, Ін-т політичних та етнонаціональних досліджень НАН Укр. – К.: Stylos, 1999. –148 с.

Етнічний довідник у трьох частинах. Ч. 1. Поняття та терміни. – К., 1997.

Етнічний довідник – http://soc-gw.univ.kiev.ua/PUBLICAT/SOC/YEVTUKH/index.htm

Етнічні меншини Східної та Центральної Європи: компаративний аналіз становища та перспектив розвитку/ Республіканська Асоціація Українознавців, Австрійський Ін-т Східної та Південно-Східної Європи/ За ред. Євтуха В., Зуппана А. – К.: Ін тел, 1994. – 208 с.

Етнографія України: Навч. посібник // За ред. С.А. Макарчика. – 2-е вид., перероб. і допов. – Львів: Світ, 2004. – 518 с.

Етнокультура та дипломатія: Матеріали наук.-практ. конф. Київ, 2004, 12 травня. – К., 2004. – 52 с.

Жук П. та ін. Етнополітична карта світу ХХІ ст. – Львів, 2000. – 240 с.

Кафарський В.І., Савчук Б.П. Етнологія: Підручник. – К.: Центр навчал. літератури, 2006. – 432 с.

Картунов О. Вступ до ектнополітології. – К., 1999.

Краткий этнологический словарь. - М.,1995.

Лозко Г. Етнологія України. – К., 2001.

Лозко Г.С. Українське народознавство. – К., 1995.

Мала енциклопедія етнодержавознавства / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Генеза, 1996.

Малий етнополітичний словник / О.В.Антонюк, В.І.Волобуєв, М.Ф.Головатий та ін. – К.:МАУП, 2005. – 288 с.

Надольська В.В. Загальна етнологія: понятійно-термінологічний апарат. - Луцьк, 1999

Нельга О.В. Теорія етносу: Курс лекцій. – К., 1997.

Обушний М.І. Етнос і нація: Проблеми ідентичності. - К.,1998.

Основи етнодержавознавства: Підручник для студ. вищих навч.закладів. - К.: Либідь, 1997.

Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів. – К.: Генеза, 1997. – 400 с.

Пономарьов А.П. Етнічність та етнічна історія України. Курс лекцій. - К., 1996

Пономарьов А. Українська етнографія. – К., 1994.

Рамкова конвенція про захист національних меншин та пояснювальна доповідь // Права людини в Україні: Інформ.-аналіт. бюл. Укр.-Амер. Бюро захисту прав людини. – К., 1998. – Вип.21.

Сегеда С.П. Антропологія. – К., 2001.

Степико М. Буття етносу: витоки, сучасність, перспективи. – К., 1998.

Тиводар М. Етнологія: Навч. посібник. – Львів: Світ, 2004. – 624 с. – С. 126-132.

Українське народознавство. – Львів, 1994.

Археологія та етнологія Східної Європи: матеріали та дослідження: Збірн. наук. статей Одес. нац. ун-т ім. І.Мечникова. – В 3-х томах.

Етнічна історія народів Європи: http://www.history.univ.kiev.ua/ethnology/journal.htmlВісник етнополітики.

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка