Програма навчальної дисципліни змістовий модуль Політологія та політика. Тема політологія як наука І навчальна дисциплінаСкачати 67.63 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір67.63 Kb.
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1. Політологія та політика.

ТЕМА 1. Політологія як наука і навчальна дисципліна.

Термін "політологія". Становлення політичної науки. Дисциплінарно - теоретична парадигма політології. Об'єкт і предмет політології. Методи політології. Закони й закономірності політології. Категорії політології. Принципи політології. Структура та функції політології. Прикладна політологія. Порівняльна політологія (компаративістика). Структура політології як навчальної дисципліни.ТЕМА 2. Природа, соціальне призначення і зміст політики.

Визначення політики - економічні, стратифікаційні, правові, етичні, соціологічні. Політика як субстанція. "Владні", інституціональні, антропологічні визначення політики. Структура політики. Рівні політики. Функції політики. Межі політики. Моральний чинник у політиці. Цілі і засоби в політиці. Політика як похідне багатьох соціальних чинників. Аналітична модель “поле політики” як сукупність конструктивних та деструктивних чинників політики. Суб'єкт і об'єкт політики. Взаємовідносини політики з іншими сферами суспільного життя.ТЕМА 3. Еволюція західної політичної думки.

Мислителі Стародавньої Греції про політику, право та державу. Теологічна, натуралістична, соціальна та раціонально-критична парадигми. Етапи становлення та розвитку західної політичної думки. Антична політична думка. Політична думка Середньовіччя. Політична думка епохи Відродження. Політична думка Нового часу. Розвиток політичної науки в епоху Просвітництва. Ліберальна, консервативна та соціалістична політична думка. Політична теорія початку XX століття. Політична думка середини ХХ століття. Політологія в кінці XX століття.ТЕМА 4. Політична влада.

Влада як соціальний феномен. Основні види соціального регулювання. Легітимістська, біхевіористська, психологічна, системна, структурно-функціоналістська, реляціоністська, телеологічна концепції влади. Легітимність влади. Типи політичної легітимності за М. Вебером. Еволюція влади. Структура влади: джерела, суб’єкти, ресурси, об’єкти, функції. Ознаки політичної державної влади. Криза влади. Розподіл влади. Президентська, парламентська та змішана республіка - різні механізми розподілу влади.ТЕМА 5. Політична система суспільства.

Політична система як модель дослідження. Модель Д. Істона. Діалектика "входу" і "виходу" політичної системи. Функціоналізм як метод дослідження політичної системи. Функції "входу" та "виходу" політичної системи за Г. Алмондом. Кібернетична модель К. Дойча. Політична система як комплексний механізм влади. Функції політичної системи. Типи політичних систем: плюралізм критеріїв типології. Чинники стабільності (нестабільності) політичних систем. Політична система і політична модернізація.ТЕМА 6. Держава як базовий інститут політичної системи.

Соціальна сутність держави. Ознаки держави. Генезис держави – плюралізм методологічних підходів. Еволюція теоретичних уявлень про державу. Теоретична парадигма держави як об’єкта дослідження. Форми правління. Форми державного устрою. Політичний режим. Рівень конституціоналізму. Рівень суверенітету. Функціональність держави. Держава - громадянське суспільство. Взаємозв’язок держави і громадянського суспільства.

Феномен етатизації. Проблема відродження національної держави в Україні.

ТЕМА 7. Політична демократія та її форми.

Поняття демократії. Нормативний та емпіричний підходи до демократії. Р. Даль - концепція "поліархії". Соціальна цінність демократії. Недоліки і вади демократії. Антична теорія демократії. Класична теорія демократії Нового часу. Теорія демократії Й. Шумпетера. Ліберальні концепції демократії. Плюралістичні концепції демократії (теорії груп). Елітарна, партиципаторна та системна теорії демократії. Плебісцитарна теорія демократії М. Вебера. Еволюція форм демократії – пряма, представницька, плюралістична. Проблеми формування демократичної системи влади в Україні.Змістовий модуль 2. Політичні інститути і процеси.

ТЕМА 8. Закономірне в політичному житті.

Закони структури, функціонування і розвитку. Детермінізм та синергетика в оцінці політичних явищ. Закон концентрації політичної державної влади. Закон розподілу влади. Основний політичний закон Арістотеля. Закон Платона-Арістотеля про занепад і загибель держави. Закон відповідності типа політичного лідера (лідерства) типу політичної культури. Закон розвитку масових настроїв. Закон "малих чисел" М. Вебера. Закон "циркуляції еліт" В. Парето. "Залізний закон олігархічних тенденцій" Р. Міхельса. Закон суверенізації М. Грушевського. Система “силових законів” Л. Гумпловича. Закон деградації політичної системи. Закон “соціального ілюзіонізму” П. Сорокіна. Закон політичної революції П. Сорокіна. Закономірне в розвитку політичного процесу в Україні.ТЕМА 9. Політичні партії і партійні системи.

Поняття політичної партії. Етимологія терміна "партія". Партологія про політичні партії. Конституюючі ознаки політичної партії. Етапи генезису партії за М. Вебером. Типологія партій. М. Дюверже, Дж. Лапаломбара, Дж. Сарторі про типи політичних партій. Теоретична модель (парадигма) політичної партії. Поняття "права партія". Поняття "ліва партія". Політичний центризм. Сучасна соціал-демократія. Передумови .життєздатності політичних партій. “Ідеальна політична партія”. Партійні системи та їх типи. Багатопартійність як феномен і теоретична проблема. Політичні партії в Україні.ТЕМА 10. Громадсько-політичні об’єднання та рухи.

Поняття «група інтересів» та «група тиску». Основні типології груп інтересів. Поняття громадсько-політичних організацій, їх функції та класифікація. Громадсько-політичні рухи: характерні риси та відмінності від громадсько-політичних організацій. Лобізм як політичний інститут. Історія виникнення поняття та явища. Механізм функціонування.ТЕМА 11. Політичні еліти і політичне лідерство.

Перші дослідження феномена політичної еліти. Вчення Н. Макіавеллі. Італійська школа політичної соціології. Г. Моска, В. Парето, Р. Міхельс про політичну еліту. Г. Моска про "політичний клас". Концепції сучасних макіавеллістів. Ціннісні теорії еліти. Функціональні теорії еліти. Неоелітизм. Чинники існування еліт. Типологія еліт. Системи рекрутування еліт. Концепція «пасіонарного поштовху" Л. Гумільова. Лідерство як соціальний феномен. Теорії та концепції лідерства. Типологія лідерства. Функції лідера. Політичне лідерство в Україні.ТЕМА 12. Політична культура і політична соціалізація.

Сутність політичної культури. Мислителі давнини у витоків розкриття сутнісних рис політичної культури. Сучасна концепція політичної культури в інтерпретації Г. Алмонда, С. Верби, Г. Пауелла. Типологія політичної культури. Функції політичної культури. Класифікація типів особистості за ставленням до політики. Стереотипи і міфи в політичній культурі. Політична соціалізація. Типи політичної соціалізації – гегемоністський, конфліктний, плюралістичний та гармонійний. Суб’єкти політичної соціалізації.ТЕМА 13. Політичні ідеології.

Сутність і функції політичної ідеології. Критерії диференціації політичних ідеологій. Правий та лівий спектри політичних ідеологій. Соціально-політичні ідеї лібералізму та неолібералізму. Ідеологія і політика консерватизму та неоконсерватизму. Сучасний неоконсерватизм та його представники. Соціалізм як соціально-політична ідеологія та його представники. Соціал-демократизм. Анархізм. Троцькізм. Фашизм як політична ідеологія. Ідеологія націоналізму, її різновиди. Ідеологія "нових лівих". Ідеологія альтернативних рухів. Соціально-політичні доктрини католицизму, православ’я та ісламу. Ісламський фундаменталізм та глобальний тероризм.ТЕМА 14. Вибори та виборчі системи.

Вибори як основний механізм делегування влади. Особливості виборів за різних політичних режимів. Класифікація політичних виборів за предметом обрання та причин проведення. Аналіз умов, за яких вибори є знаряддям політичного маніпулювання або інструментом переходу до демократії. Поняття виборчого права та його основних демократичних принципів. Демократична організація виборів. Реалізація цих принципів у сучасній українській державі. Аналіз основних функцій виборів. Виборчі системи (моделі). Переваги та недоліки різних виборчих систем. Виборча система в сучасній Україні.ТЕМА 15. Політичні конфлікти.

Еволюція теоретичних уявлень про соціально-політичний конфлікт. Давньогрецькі філософи про природу соціального конфлікту. Християнська філософія у формуванні концепції соціального конфлікту. Ф. Бекон про передумови соціальних колізій. Теоретичний доробок представників політичної соціології (В. Парето, Г. Моска, А. Бентлі, Ф. Оппенгеймер). Л. Козер, К. Боулдінг, Р. Дарендорф – творці сучасних концепцій соціального конфлікту. Суб’єкти політичних конфліктів. Криза і конфлікт. Типологія політичних конфліктів. Політичний конфлікт як процес. Функції політичних конфліктів. Війна як форма соціально-політичного конфлікту.ТЕМА 16. Міжнародні відносини і міжнародна політика.

Теорія міжнародних відносин та її аспекти. Історія міжнародної політики. Основні принципи міжнародної політики. Зовнішня політика держав. Основоположні принципи зовнішньої політики. Форми зовнішньої політики. Суб’єкти міжнародних відносин. Сучасна геополітика. Поняття "геополітична величина". Динамічний аспект геополітичних явищ в сучасному світі. Теоретична парадигма міжнародних відносин і міждержавної політики.ТЕМА 17. Політична думка в Україні.

Політична проблематика в Київській Русі. Політичні концепції в Києво-Могилянській академії. Конституція 1710 р. Українські просвітники про суспільство і державу. Внесок Кирило-Мефодіївського товариства в розвиток політичної думки. Проблеми демократії, держави і політичних відносин в соціально-політичній думці України другої половини XIX століття. Початок XX століття – проблеми національного відродження і державності. Творчість В. Липинського, Д. Донцова, В. Винниченка, М. Хвильового. Актуальна проблематика і сучасний стан політичної науки в Україні.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка