Програма навчальної дисципліни за вибором підготовки молодшого спеціаліста напряму 0202Скачати 186.39 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір186.39 Kb.
З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Директор Державного методичного центру навчальних закладів культури і мистецтв України

____________ А.П. Корисько

«____» ____________ 20__ р.

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ


ОРНАМЕНТ


ПРОГРАМА

навчальної дисципліни за виборомпідготовки молодшого спеціаліста

напряму 0202 «Мистецтво»

спеціальності 5.02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво»
(Шифр за ОПП: ПН-05)


Київ 2013

Розробники:


Положинська К.І.,

Медведєва Ю.Л.

викладачі обласного комунального закладу «Лозівське училище культури і мистецтв»


Рецензенти:
Відповідальний за випуск:

Стронько Т.Ф.Редактор:
Колесник Є.Д.
Рекомендовано на засіданні

Координаційної комісії з навчально-методичної роботи училищ (коледжів) культури

(культури і мистецтв)

Протокол №___від_____2013 р.


© Державний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв, 2013 р.І. ВСТУП

Програма вивчення навчальної дисципліни за вибором «Орнамент» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста спеціальності 5.02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво».Предметом вивчення навчальної дисципліни є орнамент як важливий елемент народної декоративно-прикладної творчості.

Орнамент – це чергування елементів декору (модуля) в народній творчості. Щоб зрозуміти особливості і техніку виконання орнаменту, студенти виконують копії орнаментів Західної та Східної України та використовують їх у своїх творчих роботах, вчаться самостійно складати орнамент в смузі, квадраті та колі. Обмежена площина для виконання завдання спонукає студентів до творчого пошуку рішення, що є дуже важливим у підготовці майбутніх майстрів декоративно-прикладної творчості.Міждисциплінарні зв’язки:

 • «Рисунок»;

 • «Композиція»;

 • «Онови кольорознавства»;

 • «Живопис»;

 • «Декоративно-прикладне мистецтво»;

 • «Історія декоративно-прикладного мистецтва».

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Орнамент» є формування професійних знань, умінь і навичок, необхідних для практичного виконання орнаменту, розвиток здатності до самостійно-творчої роботи.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Орнамент» є:


 • усвідомлення орнаменту, як важливого елементу світового та українського образотворчого мистецтва;

 • формування загальної художньо-творчої основи для виконання орнаменту із застосуванням усіх відомих зображувальних форм;

 • вивчення основних законів композиційної будови, художньо-графічних рішень та кольорових відношень геометричного орнаменту;

 • забезпечення рівня володіння технікою орнаменту, необхідного для його використання в різноманітних народних художніх промислах України;

 • збереження та примноження надбань української народної творчості, народних традицій;

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

Знати:

 • закономірності побудови орнаменту на основі стилізованих форм рослинного і тваринного світу;

 • основні закони композиційної будови, художньо-графічних рішень та кольорових відношень геометричного орнаменту.

Вміти:

 • застосовувати художні навички виконання орнаменту із усіх відомих зображувальних форм;

 • володіти технікою орнаменту, достатньою для використання в різноманітних народних художніх промислах.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 81 година /1,5 кредитів ECTS.

2. Опис навчальної дисципліни


Курс: І Підготовка: «молодший спеціаліст»

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

Залікових кредитів Національних: 1

ECTS: 1,5


Змістових модулів: 3

Галузь знань:

0202 «Мистецтво»

Напрям підготовки: 6.020208 «Декоративно-прикладне мистецтво»


Обов’язковий

Рік підготовки: 1

Семестр:

1,2


Тижневих годин:

І сем. – 18х1

ІІ сем. – 21х1


Шифр та назва спеціальності:

5.02020801

«Декоративно-прикладне мистецтво»


Практичні заняття: 37
Індивідуальні заняття: 2
Самостійна робота: 15

Загальна кількість годин:

54

Назва спеціалізації:

«Декоративно-прикладне мистецтво»Освітньо-кваліфікаційний рівень:

«Молодший спеціаліст»Види контролю:

модульний (поточний) контроль

1,2 семестр – диференційний залік
ІІ. Структура навчальної дисципліни

(орієнтовний тематичний план)
Модуль, тема

Всього годин

Кількість годин

Практичні

Індивідуальні

Самостійні

Змістовий модуль І. Геометричний орнамент

16

12
4

Тема 1.1

Геометричний орнамент у смузі

5

4
1

Тема 1.2

Геометричний орнамент в квадраті

5

4
1

Тема 1.3

Геометричний орнамент в колі

6

4
2

Змістовий модуль ІІ. Орнамент на основі рослинного світу

24

17
7

Тема 2.1

Орнамент на основі рослинного світу у смузі

6

4
2

Тема 2.2

Орнамент на основі рослинного світу в колі

5

4
1

Тема 2.3

Орнамент на основі рослинного світу в овалі

7

5
2

Тема 2.4

Орнамент на основі рослинного світу в квадраті

6

4
2

Змістовий модуль ІІІ. Тематичний орнамент

14

8

2

4

Тема 3.1

Тематичний орнамент у смузі

6

4
2

Тема 3.2

Тематичний орнамент в колі

5

4
1

Тема 3.3

Робота в матеріалі (гіпс, дерево) в майстерні

3
2

1


ІІІ. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль №1. Геометричний орнамент
Тема 1.1. Геометричний орнамент у смузі

Походження орнаменту. Історичний огляд. Види орнаментів (геометричний, рослинний, зооморфний). Використання орнаменту, як елементу декоративно-прикладної творчості, у побуті українського народу – в одязі, рушниках, інтер’єрі, атрибутах народної обрядовості. «Модуль» в орнаменті.Навчальні запитання:

 1. Походження орнаменту.

 2. Використання орнаменту в декоративно-прикладній творчості.

Практичне завдання:

Виконати начерки елементів геометричного орнаменту.Завдання для самостійної роботи:

На основі геометричних форм виконати орнамент у смузі.


Тема 1.2. Геометричний орнамент в квадраті

Використання законів симетрії при виконанні завдання. Вісь симетрії – точка, навколо якої фігура переміщується на певний кут. Перенесення, або трансляція – сім стрічкових, сімнадцять сітчастих і чимало центричних. Композиційний центр.Практичні завдання:

 1. Виконати геометричний орнамент, використовуючи знання симетрії. Композиційний центр.

 2. На основі геометричних форм виконати орнамент в квадраті. Графічне рішення.

Завдання для самостійної роботи:

Створити симетричну композицію в техніці витинанки за народними мотивами.Тема 1.3. Геометричний орнамент в колі

Особливості орнаменту в колі. Композиційно-замкнений орнамент – візерунок, декоративні елементи якого згруповані так, що створюють замкнений рух. Центр кола. Можливості у вирішенні завдання: • за допомогою однієї площини симетрії;

 • за допомогою однієї осі і декількох площин симетрії;

 • за допомогою декількох осей і площин симетрії.

Навчальні запитання:

    1. Особливості орнаменту в колі.

    2. Можливості у вирішенні завдання. Центр кола.

Практичне завдання:

На основі геометричних форм виконати орнамент в колі.Завдання для самостійної роботи:

Закомпонувати в площину (квадрат, прямокутник, овал, коло і трикутник) елементи зібраного ілюстративного матеріалу із канонічних культур.


Змістовий модуль №2. Орнамент на основі рослинного світу
Тема 2.1. Орнамент на основі рослинного світу в смузі

Компонування площини стилізованими елементами. Стилізація, як процес активного відбору найбільш характерних ознак форми. Принципи стилізації: • узагальнення форми в її межах;

 • узагальнення форми зі зміною обрису (окреслення предмета);

 • узагальнення форми і спрощення конструкції;

 • зміна характеру форми на більш декоративний;

 • перетворення об’ємної форми на площину.

Практичне завдання:

Розробити «модуль» на основі рослинного світу, та виконати ескіз орнаменту в смузі, дотримуючись ритму.Завдання для самостійної роботи:

 1. На плоскій гіпсовій пластині вирізати рельєф згідно ескізу.

 2. Зробити замальовки елементів рослинного світу та підготуватися до роботи з гіпсом в майстерні.


Тема 2.2. Орнамент на основі рослинного світу в колі

Площинний орнамент як прикраса на плоскій або кривій поверхнях. Рельєфний або випуклий орнамент – прикраса на дереві, кості, камені або гіпсі. Виконання орнаменту засобами малюнка, живопису, скульптури, залежно від матеріалу – на папері, тканині, дереві, гіпсі.Практичні завдання:

 1. Графічними засобами, використовуючи колір як символ, намалювати орнамент в заданому форматі.

 2. Розробити стилізований «модуль» та закомпонувати його в площину кола.

Завдання для самостійної роботи:

Зібрати матеріали до завдання, виконати замальовки стилізованих елементів рослинного світу.


Тема 2.3. Орнамент на основі рослинного світу в овалі

Овал як замкнена і візуально завершена форма. Принципи побудови орнаменту в овалі: • утилітарність;

 • залежність художнього оформлення від матеріалу;

 • яскравість і декоративність орнаментальних образів.

Практичні завдання:

    1. Графічними засобами намалювати орнамент в заданому форматі.

    2. Зробити замальовки елементів рослинного світу та закомпонувати їх в площину овалу.

Завдання для самостійної роботи:

На основі натуральних розроблених стилізованих мотивів побудувати композиційно-замкнений орнамент для предметів ужиткового характеру.


Тема 2.4. Орнамент на основі рослинного світу в квадраті

Особливості орнаменту в квадраті: • декоративна стилізація;

 • площинність;

 • зв'язок із поверхнею.

Практичне завдання:

    1. Розробити стилізований «модуль» та закомпонувати його в площину квадрата.

    2. Зібрати матеріали до завдання: виконати схеми та замальовки стилізованих елементів рослинного світу.

Завдання для самостійної роботи:

Побудувати стрічковий та орнаментальні ряди на основі рівномірних кривих ліній.


Змістовий модуль №3. Тематичний орнамент
Тема 3. 1. Тематичний орнамент у смузі

Характерні особливості виконання орнаменту в смузі за мотивами творів українських письменників (техніка виконання: барельєф, горельєф).Практичні завдання:

 1. Намалювати гуашшю тематичний орнамент, дотримуючись розробленого ескізу.

 2. На основі вивчених типів орнаменту, використовуючи навички в роботі, розробити орнамент до заданої теми.

Завдання для самостійної роботи:

Побудувати асиметричну композицію з простих стилізованих мотивів природних форм для оздоблення одягу.Тема 3.2. Тематичний орнамент в колі

Вивчення світлотіньових співвідношень у виконанні рельєфної композиції в колі на площині з гіпсу. Сюжетне зображення – малюнок на поверхні предмета, який зображає певне явище, подію, конкретну людину або річ.Практичне завдання:

 1. Вирізати тематичний орнамент на гіпсовій площині або дошці, дотримуючись розробленого ескізу.

 2. Підібрати зразки тематичного орнаменту в колі з творчості різних художників.

Завдання для самостійної роботи:

Копіювати орнаменти на рослинній основі Західної та Східної України.


Тема 3.3. Робота в матеріалі (гіпс, дерево) в майстерні

Виконання геометричного орнаменту інструментами (різцями, штихелями). Техніка безпеки при роботі в майстерні.Практичне завдання:

 1. Різьблення по гіпсу та дереву. Правильне положення руки при вирізанні візерунків.

 2. Робота інструментами, підготовка інструментів до роботи.

Завдання для самостійної роботи:

Зробити копії орнаментів, найбільш поширених в Західних та Східних регіонах України.
IV. Форма підсумкового контролю успішності

навчання (за ОПП)

Диференційний залік.

Залікові питання: 1. Історичні відомості про орнамент.

 2. Розповісти про композиційно – замкнений орнамент (назвати види).

 3. Назвіть відмінності у малюнках орнаменту по регіонах.

 4. Стрічковий орнамент.

 5. Які види орнаментів ви знаєте?

 6. Розповісти про площинний орнамент.

 7. Розповісти про технологію відливки рельєфу орнаменту.

 8. Що ми називаємо рельєфним або випуклим орнаментом.

 9. Які інструменти і матеріали необхідні для відливки рельєфу?

 10. Що ми називаємо візерунком.

 11. Застосування декоративного оформлення рельєфу орнаменту.

 12. Назвати основні особливості орнаменту.

 13. Назвіть символічні солярні знаки, які застосовуються у орнаменті.

 14. Що ми називаємо сітчастим орнаментом?

 15. Що ми називаємо орнаментом?

 16. Назвіть принципи стилізації орнаменту.

 17. Розповісти про єгипетський орнамент.

 18. Що ми називаємо стилізацією орнаменту?

 19. Розповісти про грецький та римський орнаменти.

 20. Класифікація орнаменту за характером композиції.

 21. Назвіть відмінності єгипетського орнаменту.

 22. Основні особливості орнаменту.

 23. Назвіть відмінності грецького орнаменту.

 24. Розповісти про орнамент-модерн.

 25. Розповісти про візантійський орнамент.

 26. Назвати види орнаменту.

 27. Розповісти про романський орнамент.

 28. Назвіть принципи стилізації орнаменту.

 29. Розповісти про готичний орнамент.

 30. Що ми називаємо площинним орнаментом.

 31. Назвіть відмінності орнаменту бароко.

 32. Стрічковий орнамент.

 33. Розповісти про орнамент рококо.

 34. Сітчастий орнамент.

 35. Розповісти про орнамент ампір.

 36. Розповісти про композиційно - замкнений орнамент.

 37. Чим відрізняється орнамент рококо від орнаменту ампір?

 38. Назвати основні види побудови замкнених орнаментів.

 39. Розповісти про орнамент модерн.

 40. Назвати різновиди орнаменту.

 41. Що ми називаємо сучасним орнаментом?

 42. Розповісти про послідовність виконання орнаменту.

 43. Назвіть класичні форми розміщення орнаментів.

 44. Площинний орнамент.


V. Орієнтовні завдання до підсумкового контролю

Контрольна робота (І семестр)

Метою проведення контрольної роботи є виявлення здібностей студента, рівня його академічної підготовки у вигляді системи знань, умінь і навичок, здатності до творчого вирішення завдань.

Контрольна робота проводиться відповідно до вимог професійного відбору, які сформульовані освітньо-кваліфікаційною характеристикою спеціальності.

Вимоги до контрольної роботи: виконати композиційно-замкнений орнамент – візерунок, декоративні елементи якого згруповані так, що створюють замкнений рух.

Можливості у вирішенні завдання: • за допомогою однієї осі і декількох площин симетрії;

 • за допомогою декількох осей і площин симетрії.

У процесі виконання студенту слід вирішити такі завдання дисципліни:

 • оптимально розмістити зображення в аркуші (композиція);

 • вірно передати характер, пропорції, конструктивно-геометричні особливості й форми предметів, підпорядковані композиційній рівновазі;

 • показати якість технічного виконання і вміння засобами світлотіні передати об’ємно-просторове зображення геометричних тіл;

 • при виконанні завдання графічними засобами необхідно знайти вірне композиційне рішення малюнку;

 • при виконанні завдання в кольорі слід звернути увагу на гармонію кольорів та якість виконання роботи.VІ. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навальних

досягнень2 … 5

1 … 100

А … F

Студент:

Високий

5

100 … 90

А

демонструє стійкі вміння та навички при виконанні практичних завдань. Завдання виконує без помилок, може аргументовано обрати спосіб його виконання; здатен до самостійної оцінки результатів власної роботи; вільно використовує навички побудови композиції орнаменту, творчо виконує всі відомі види орнаменту. Працює в матеріалі, має впевнені навички виконання орнаменту в глині, гіпсі і дереві. Використовує нові інформаційні технології для сповнення власних знань.

Достатній

4

89 … 75

ВС

за зразками та схемами самостійно виконує практичні завдання, передбачені програмою, але припускається до незначних помилок. Працює в матеріалі, має впевнені навички виконання орнаменту в глині і гіпсі.

Середній

3

74 … 60

D E

має елементарні, нестійкі навички виконання завдання. Працює в матеріалі, відтворює виріб з ескізу, але непропорційно або неакуратно

Початковий

2

59 … 35

Fx

здатен до планування та виконання незначної частини завдання за допомогою викладача (виконав ескіз, але не вміє відтворити його в матеріалі)

Низький

2

34 … 1

F

виконує лише елементи завдання, потребує постійної допомоги викладача


VІІ. Рекомендована література


 1. Богатеева З. Мотивы орнаментов в детских аппликациях. – М. 1986.

 2. Барадилин В. Сельскому учителю о народных промыслах. – М. 1979.

 3. Запаско Я.П. Декоративно-ужиткове мистецтво. Словник. Т1, Т2. – Львів, «Афіша», 2000 р.

 4. Наниашвили Н.Н., Соцкова А.Г. Фантазии из бисера. – Харьков-Белгород, 2008 г.

 5. Мельник В. Український декоративний розпис на уроках образотворчого мистецтва. Посібник для вчителів, учнів, студентів. - Тернопіль, 2007 р.

 6. Резьба по дереву. 1000 советов от газеты «Комсомольская правда». – М.: «АСТ-ПРЕСС», 2006 г.

 7. Солом’яний М.Ф., Єлін В., Коробов Г. Образотворче мистецтво – К., 1974.

 8. Федотов Г. Дарите людям красоту – М., 1985.

 9. Шипалов А. Юным любителям кисти и резца – М., 1981.

 10. Школа изобразительного искусства – М., № 2, 1988.

 11. Яремків М. Композиція творчої основи зображення. – Тернопіль, 2007 р.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка