Програма навчальної дисципліни вдпп. 04 Практична психологія в початковій школіСкачати 316.97 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації10.09.2017
Розмір316.97 Kb.
1   2   3

12. Методи контролю

Опитування.

Усний індивідуальний і фронтальний контроль.

Письмово індивідуальний і фронтальний контроль.

Взаємоконтроль (взаємооцінювання).

Тестові завдання.

Залік.
13. Шкала оцінювання: національна та ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано80 – 89

В

добре

70 – 79

С

60 – 69

D

задовільно

50 – 59

Е

26 – 49

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-25

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліниА «Відмінно» (90-100 балів). Теоретичний курс засвоєно повністю, без прогалин, необхідні практичні навички роботи із засвоєним матеріалом сформовані, всі передбачені програмою завдання виконані, якість їх виконання оцінена балом, близьким до максимального.

В «Дуже добре» (80-89 балів). Теоретичний курс засвоєно повністю, без прогалин, необхідні практичні навички роботи із засвоєним матеріалом в основному сформовані, всі передбачені програмою завдання виконані. Студент використовує першоджерела і основну літературу. Мають місце несуттєві помилки в поясненні деяких аспектів дисципліни.

С «Добре» (70-79 балів). Теоретичний курс засвоєно повністю, без прогалин, необхідні практичні навички роботи із засвоєним матеріалом сформовані недостатньо, всі передбачені програмою завдання виконані, якість виконання кожного з них не оцінена максимальним балом, деякі завдання виконані з помилками..

D «Задовільно» (60-69 балів). Теоретичний зміст курсу засвоєний частково, але прогалини не мають суттєвого характеру, необхідні практичні навички роботи з засвоєним матеріалом в основному сформовані, більшість передбачених програмою завдань виконані, деякі з виконаних завдань, можливо, містять помилки. Незнання першоджерел і додаткової літератури. Наявність хибних тлумачень при аналізі практичних завдань. Відсутність логічно обґрунтованих висновків.

Е «Достатньо» (50-59 балів). Теоретичний зміст курсу засвоєний частково, деякі практичні навички роботи не сформовані, більшість з передбачених програмою завдань не виконані, або якість виконання деяких з них оцінена балом, близьким до мінімального.

FX «Умовно незадовільно» (26-49 балів). Теоретичний курс засвоєний частково, необхідні практичні навички роботи не сформовані, більшість з передбачених програмою завдань не виконані, або якість виконання деяких з них оцінені балом, близьким до мінімального. При додатковій самостійній роботі над матеріалом курсу можливе підвищення якості виконання навчальних завдань. Відсутні навички опрацювання базової літератури дисципліни.

F «Безумовно незадовільно» (1-25 балів). Теоретичний зміст курсу не засвоєний, необхідні практичні навички не сформовані, усі виконані завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна робота над матеріалом курсу не приведе до підвищення якості виконання навчальних завдань.


Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий

модуль 1


Змістовий модуль 2

Змістовий

модуль3


50

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9


4

4

6

6

6

6

6

6

6

50

100

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів.


14. Методичне забезпечення

 1. Плани-конспекти лекцій.

 2. Методичні рекомендації до проведення практичних занять.

 3. Навчально-методичне забезпечення самостійної роботи студентів.

 4. Завдання для поточного контролю та підсумкового контролю знань студентів.

 5. Список базової та допоміжної літератури з дисципліни.

 6. Нормативні документи.

 7. Медіотека (мультимедійні презентації лекцій, відеоматеріали).

 8. Робоча програма навчальної дисципліни.


15. Рекомендована література

Базова

 1. Вербенко В. Психодіагностика в початковій школі // Психолог 5(5), 2002. – С. 22–24.

 2. Вікова та педагогічна психологія : навчальний посібник / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. / – К.: Просвіта, 2001. – 416 с.

 3. Дуткевич Т.В. Дитяча психологія : навч. посібник / Тетяна Вікторівна Дуткевич. – Рек. МОН. – К. : ЦУЛ, 2012. – 424 с.

 4. Заброцький М.М. Основи вікової психології : навчальний посібник. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2009. – 112 с.

 5. Коломінський Н.Л. Методологічні засади підготовки практичного психолога // Практична психологія і соціальна робота. – 2003, – № 4. – С. 12–13.

 6. Кузнєцов М.А. Шкільні страхи : види, умови прояву та шляхи подолання : монографія / М.А. Кузнєцов, І. В. Бабарикіна / – Харків : ХНПУ, 2012. – 227 с.

 7. Павелків Р. В. Дитяча психологія : навч. посібник / Роман Володимирович Павелків. – К. : Академвидав, 2011. – 376 с.

 8. Панок В.Г. Основні напрями професійного становлення практичного психолога у вищій школі // Практична психологія та соціальна робота. – 2003, – №4. – С. 14–17.

 9. Панок В. Основи практичної психології / В. Панок, Т. Титаренко / К.: Либідь, 2006. –533 с.

 10. Рабочая книга школьного психолога / под ред. И. В. Дубровиной. – М., 1991. – 333 с.

 11. Робота психолога з молодшими школярами : методичний посібник. – К. : Літера ЛТД, 2006. – 416 с.

 12. Строяновська О.В. Психологічна служба в системі освіти : практикум з навчального курсу для практичних психологів: навч. посібник / Олена Василівна Строяновська. – Рек. МОН. – К. : Каравела, 2013. – 176 с.

Допоміжна

 1. Андрійчук І.П. Формування позитивної Я-концепції особистості майбутніх практичних психологів у процесі професійної підготовки // Автореф. дис. ... канд. психол. наук. 19.00.07 – пед. та вік. психол. – К., 2003. – 20 с.

 2. Бондаренко О.Ф. Психологічні особливості сучасної молоді та проблеми професійної підготовки психологів-практиків // Практична психологія та соціальна робота. – 2003, – № 4. – С.8–11.

 3. Вихрущ А.В. Психологічна служба в загальноосвітніх школах : історичний аспект // Вісник (Пам′яті Едуарда Олександровича Грішина присвячується) Тернопільського експер. ін-ту пед. освіти. – Тернопіль, 1996. – С. 11–13.

 4. Вірна Ж.П. Професійна і особистісна успішність психолога // Психологічній службі системи освіти України 10 років : здобутки, проблеми і перспективи. – Київ – Запоріжжя: Ніка-Центр, 2002. – С. 46.

 5. Вєліканова А. Обдарована дитина – хто вона? / А. Вєліканова // Психолог. – 2006. – №42. – С. 18–21.

 6. Гергун Н. Обдарованість: дар чи випробування? / Н. Гергун // Позашкілля. – 2007. – № 10. – С. 27–28.

 7. Гоян І.М. Методи діагностики психічного розвитку дітей : навч.посібник / І.М. Гоян, А. А. Палій. /  – Ів.-Франківськ : Симфонія форте, 2014. – 652 с.

 8. Дмитришин Г. Сучасні діти, які вони? / Г. Дмитришин // Початкова школа. – 2005. – № 4. – С. 37–39.

 9. Дуткевич Т.В. Практична психологія. Вступ до спеціальності / Т. В. Дуткевич, О.В. Савицька – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 256 с.

 10. Кутішенко В.П. Психологія розвитку та вікова психологія : практикум : навч. посібник / В.П. Кутішенко, С.О. Ставицька. – Рек. МОН. – К. : Каравела, 2012. – 448 с.

 11. Максименко С.Д. Наукова психологія і психологічна практика // Практична психологія і соціальна робота. – 2001, – № 9. – С. 2–6.

 12. Максименко С.Д. Психічне здоров′я дітей / Авторські програми з психології. Психолог. Бібліотека. – К. : Шкільний світ, 2002. – С. 4–9.

 13. Становлення особистості школярів з різними навчальними досягненнями в онтогенетичному просторі : монографія / за ред. М.Т.Дригус. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 154 с.

 14. Степанов О.М. Педагогічна психологія : навч. посіб. – К.: Академвидав. – 2011 – 415 с.

Інформаційні ресурси

 1. 11 порад батькам першокласника від психолога Світлани Рой– [Електронний режим] – Режим доступу: зhttp://tvoymalysh.com.ua/uk/children/child-psychology/3609-11-porad-batkam-pershoklasnika-vid-psihologa-svitlani-royz.html.

 2. Вплив позитивних емоцій на самоактуалізацію особистості / [Електронний режим] – Режим доступу: http://osvita.ua/school/ lessons_summary/ psychology/49133/.

 3. Ігри для подолання агресії – [Режим доступу – https://dytpsyholog.com/2015/04/15/ігри-для-подолання-агресії].

 4. Кодекс честі учня – [Електронний ресурс] – [Режим доступу] – http://school121.edu.kh.ua/pro_shkolu/psihologichna_sluzhba/storinka_psihologa/poradi_psihologa_uchnyam/ «Як займатися особистісним. саморозвитком»[Електронний ресурс] – [Режим доступу] –http://chergym.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=65:2012-10-08-12-59-07&catid=38:2012-10-23-22-08-44&Itemid=128.

 5. Концепція нової школи [Електронний режим] – Режим доступу: http://school12.km.ua/page/praktychnyy_psyholog.

 6. Корисні поради «Школи етики»–[Електронний ресурс] – [Режим доступу] – http://school-2.com/psy_advices_pupils.php.

 7. Крилаті вислови про дітей –[Електронний ресурс] – [Режим доступу] – http://petrukiv.te.ua/105-vislovi-pro-dtey.html.

 8. Нове положення про психологічну службу системи освіти України [Електронний ресурс] – Режим доступу –http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0687-09.

 9. Практична психологія. Вступ у спеціальність : навчальний посібник / Т. В. Дуткевич, О.В.Савицька [Електронний режим] – Режим доступу: /http://dspace.kpnu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/ 123456789/841/1/Praktichna_spihologia-Dutkevich.pdf.

 10. Притчі для дітей [Електронний режим] – Режим доступу: http://vjazivne.io.ua/s2430193/pritchi_dlya_batkiv.

 11. Притчі, які навчають дітей бути щасливими – [Електронний ресурс] – [Режим доступу] –https://dytpsyholog.com/2015/03/01.

 12. Психолого-педагогічний аспект взаємодії з «дітьми нової свідомості» – Дітьми Індиго» / [Електронний режим] – Режим доступу: http://osvita.ua/school/lessons_summary/psychology/50692/.

 13. Психологу для роботи. Діагностичні методики / уклад.: Лемак М. В., Петрищев В. Ю. – Ужгород: Вид–во Олександри Гаркуші, 2012. – 615 с.

 14. Спілкування учнів початкової школи / [Електронний режим] – Режим доступу:http://osvita.ua/school/lessons_summary/psychology /49541/.

 15. Швець О.А. Система роботи практичного психолога з педагогічним колективом навчального закладу : навчально-методичний посібник. – Березне, 2013. – 65 – [Електронний режим] – Режим доступу: http://berezne.libr.rv.ua/berezne/files/psyx5.pdf.

 16. Шість способів привернути увагу дітей у класі – [Електронний ресурс] – [Режим доступу] –http://osvita.ua/school/method/42916/].

 17. http://fastiv5.itschool.com.ua/storinka-shkilnogo-psihologa.

http://journal.osnova.com.ua/journal/32Шкільномупсихологу._Усе_ для_роботи.

 1. http://pidruchniki.com/10160520/psihologiya/profesiya_praktichnogo_psihologa_osoblivosti_riznih_sferah_suspilnoyi_praktiki#623.

 2. http://pravda-prvo-rda.jimdo.com/поради-практичного-психолога/.

 3. http://psyptnz.rv.ua/shkola-molodogo-psihologa.

 4. http://subject.com.ua/psychology/pedagog_psychology/60.html.

 5. http://zosh7-nizhyn.ho.ua/Psiholog_batky.htm.
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка