Програма навчальної дисципліни вдпп. 04 Практична психологія в початковій школіСкачати 316.97 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації10.09.2017
Розмір316.97 Kb.
  1   2   3
Державний вищий навчальний заклад

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»


Кафедра педагогіки початкової освіти


«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Проректор _______________________
“____”____________________ 2016 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИВДПП.04 Практична психологія в початковій школі

_______________________________________________________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

Галузь знань _____________01 «Освіта»_____________

(шифр і назва напряму підготовки)
Спеціальність______013 «Початкова освіта»_________

(шифр і назва напряму підготовки)


Спеціалізація __________________ПОП_____________

(шифр і назва спеціальності)


Факультет ______________Педагогічний_________________

(назва факультету)

Івано-Франківськ – 2016 рік

Робоча програма Практична психологія в початковій школі

(назва навчальної дисципліни)

для магістрантів за напрямом підготовки 013 «Початкова освіта», спеціальністю «Початкова освіта».


Робоча програма складена кандидатом педагогічних наук, доцентом кафедри педагогіки початкової освіти Цюняк О.П.

Робоча програма схвалена на засіданні кафедри педагогіки початкової освіти (протокол № 1 від 30 серпня 2016 р.)


Завідувач кафедри __________________ Будник О.Б.

підпис прізвище, ініціали

Затверджено науково-методичною радою педагогічного факультету

(протокол № _____ від _________________2016 р.)

Голова науково-методичної ради

педагогічного факультету __Кондур О.С.

прізвище, ініціали

Директор / Декан _____________________ Рега О.С.

підпис прізвище, ініціали


Цюняк О.П., 2016 рік

ПНУ, 2016 рік1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів 3,0

Галузь знань

01Освіта


(шифр і назва)

Нормативна


Напрям підготовки

013Початкова освіта

(шифр і назва)


Модулів – 1,5

Освітній рівень:

магістр


Рік підготовки:

Змістових модулів –2

1-й

1-й
Семестр

Загальна кількість годин – 90

2-й

2-й

Лекції

Тижневих годин

для денної форми навчання:


аудиторних –2

самостійної роботи студента –2Освітній рівень:

магістр


14 год.

6 год.

Практичні, семінарські

16 год.

2 год.

Лабораторні

__ год.

__ год.

Самостійна робота

60год.

82 год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю:

залік

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – аудиторні заняття -33%, самостійна робота – 67%

для заочної форми навчання – аудиторні заняття 10%,самостійна робота – 90%

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Сучасна Україна переживає складний період соціально-економічної, політичної та освітньої нестабільності. Реалії сьогодення спонукають кожну особистість до впевненості в прийнятті власних рішень, вміти долати труднощі будь-якого змісту. На часі, у шкільній освіті відбуваються зміни щодо змісту навчання та виховання молодших школярів. Учень нової української школи має володіти певними компетентностями:


 • гнучко адаптуватися до мінливих життєвих ситуацій;

 • самостійно та критично мислити;

 • розуміти проблему, знаходити шляхи її раціонального вирішення;

 • усвідомлювати, де і яким чином здобуті знання можуть бути використані;

 • творчо мислити;

 • грамотно працювати з інформацією, робити аргументовані висновки, використовувати їх для вирішення проблем;

 • бути комунікабельним, уміти працювати в колективі.

Важливими стають проблеми психічного здоров’я школярів, виховання самостійності, ініціативності та терпимості до оточуючих; формування толерантності, організованості, упевненості в собі. Тому надзвичайно важливо, щоб уже з перших днів перебування у школі дитина була оточена увагою компетентного практичного психолога. Адже зростаюча особистість не лише здобуває інтелектуальні надбання, успіхи, але й вчиться правильно (конструктивно) відстоювати власну думку, позитивно переконувати інших у своїй правоті, намагається логічно мислити та розмірковувати про різні життєві ситуації, а також налагоджувати взаємодію (безконфліктного спілкування) з однолітками, вчителями та дорослими.

Практичний психолог в закладах освіти – фахівець нового типу, який сприяє реформуванню освітніх послуг, створює оптимальні умови для становлення всебічно-розвиненої, духовно багатої особистості, яка володіє уміннями й навичками вільно орієнтуватися у новому інформаційному потоці, вміло формувати громадянську позицію; створювати систему безперервної освіти. У часі змін його діяльність набуває нових рис. Зокрема, важливим є приділити необхідну професійну увагу кожному молодшому школяру, визначити зміст і форму роботи, орієнтовану на розвиток дитини з урахуванням її унікальності та самобутності. Психологу доводиться розв’язувати чимало проблем, адже вивчення психології передбачає не лише засвоєння основних понять, але і включає психологічну допомогу школярам у повсякденному житті, зокрема навчити їх основам культури спілкування та поведінки у колективі, підготувати до майбутньої професійної діяльності, розвити уміння використовувати переваги своєї пам’яті, мислення тощо.

Фахівець, підготовлений до професійної діяльності практичного психолога в закладах освіти, виступає посередником між освітніми установами, трудовими колективами, сім’єю, громадськістю, організовує їхню взаємодію, впливає на розв’язання особистісних, міжособистісних, внутрішньосімейних конфліктів, надає необхідну консультативну психолого-педагогічну допомогу дитячим, молодіжним об’єднанням, дітям, підліткам, які потребують опіки; захищає її від будь-яких форм фізичного чи психічного насильства. Це передбачає певні вимоги до змісту підготовки майбутнього практичного психолога у вищому навчальному закладі.Вивчення курсу «Практична психологія у початковій школі» дозволить сформувати у магістрантів спеціальності «Початкова освіта. Практична психологія» загальне уявлення про психологічну службу системи освіти, професію практичного психолога у навчальних закладах та створить передумови для усвідомленого вивчення фахових навчальних дисциплін, включених у навчальний план, а також забезпечить мотивацію до формування та розвитку особистісних якостей, необхідних для ефективного виконання професійних обов'язків в умовах освітнього закладу.

Мета курсу полягає в підвищенні освіченості майбутніх фахівців у питаннях практичної психології як однієї із сучасних галузей психологічної парадигми, що активно розвивається, а також у формуванні систематизованих знань про теоретико-методологічні засади практичної психології, про законодавчо-правові та нормативні основи діяльності практичного психолога у початковій школі, оволодіння узагальненою характеристикою професії практичного психолога, знаннями про освітньо-кваліфікаційні вимоги до спеціалістів у цій галузі, а також про можливі шляхи формування особистісних якостей майбутніх фахівців; практична підготовка магістрантів до роботи у закладах освіти.

Завдання

 • ознайомлення магістрантів з основами практичної психології, методами та конкретними методиками; загальними категоріями, поняттями, термінами курсу, а також формування та збагачення понятійно-категоріального апарату і тезаурусу майбутніх фахівців у галузі психології;

 • ознайомлення з основними напрямами діяльності практичного психолога в системі роботи початкової школи;

 • засвоєння вимог до особистості та професійної компетентності практичного психолога початкової школи;

 • розкриття основних принципів та закономірностей взаємозв'язку процесів навчання та розвитку психіки людини;

 • розкриття психолого-педагогічних аспектів виховання та життєтворчості особистості молодших школярів;

 • пояснення суті роботи практичного психолога у початковій школі, підготовка до майбутньої професійної діяльності молодих спеціалістів;

 • пізнання власної особистості: поінформованість про емоції, упевненість у собі, самоповага, самореалізація, незалежність;

 • формування навичок міжособистісного спілкування: взаємини, соціальна відповідальність, співпереживання; формування вмінь розв’язувати проблеми, керувати стресовими ситуаціями.

У результаті вивчення курсу студент повинен

знати:

 • сучасні тенденції розвитку психологічної служби в Україні та за кордоном;

 • основи практичної психології, поняття і категорії з наступним використовуванням у професійній діяльності;

 • основні напрями діяльності практичного психолога в системі початкової освіти: психодіагностику, психокорекцію, психологічну консультацію, профілактичну роботу;

 • типи і причини відхилень у психічному та особистісному розвитку дітей молодшого шкільного віку, педагогічних кадрів та шляхи їх діагностики і корекції;

 • роботу психолога з дітьми молодшого шкільного віку, з дітьми «групи ризику»: учнями з соціально-педагогічною занедбаністю, агресивною, деліквентною поведінкою;

 • методику роботи практичного психолога з сім’ями учнів;

 • про психологічну роботу з педагогічним колективом.

вміти:

 • орієнтуватися у психолого-педагогічних засадах професійної діяльності практичного психолога;

 • працювати з документацією психологічної служби в системі освіти;

 • здійснювати діяльність відповідно до етичного кодексу психолога;

 • здійснювати різні підходи психологічної практики в роботі: психологічна допомога, психологічне сприяння, психологічна підтримка і психологічний супровід;

 • застосовувати основні функціональні напрями практичної психології в системі роботи: просвітницьку роботу, психопрофілактику, психодіагностику, психологічний розвиток і психокорекцію, психологічне консультування та немедичну психотерапію;

 • правильно з методичної точки зору проводити діагностичні процедури;

 • доцільно обирати корекційні методи і програми та правильно їх використовувати у професійній діяльності;

 • вирішувати педагогічні конфлікти, гармонізувати внутрішній світ учнів, вчителів та батьків;

 • володіти сучасними стандартами культури життєтворчості особистості.

Програма курсу складається з лекційних, практичних модулів та самостійної роботи.

3. Програма навчальної дисципліни
Модуль1

Практична психологія в системі освіти.

Психологічний супровід розвитку молодшого школяра.
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи практичної психології як галузі професійної діяльності
Тема 1. Основи практичної психології у початковій школі.

Вступ. Практична психологія в системі освіти. Основні завдання, функції та принципи практичної психології. Поняття про психологічну службу системи освіти України. Предмет, мета та завдання психологічної служби. Нормативно-правове забезпечення психологічної служби в системі освіти України. Зміст професійної підготовки практичних психологів у галузі освіти.

Тема 2. Особистість практичного психолога.

Вимоги до особистості практичного психолога: система особистісних якостей, психограма професії психолога. Етичний кодекс психолога та його принципи. Основні форми роботи практичного психолога у початковій школі. Модель професійної діяльності практичного психолога в новій українській школі. Психологічна готовність дитини до шкільного навчання. Формування здорового способу психічного життя молодшого школяра.


Змістовий модуль 2. Основні види діяльності практичного психолога у початковій школі
Тема 3. Діагностична діяльність шкільного психолога. Загальна характеристика психодіагностики в початковій школі. Визначення типових труднощів у навчанні молодших школярів. Психодіагностика у процесі тренінгу.

Психодіагностичні методики дослідження рівня мотивації до навчання у молодших школярів. Діагностика пізнавального розвитку в молодшому шкільному віці. Психодіагностичні методики дослідження особистісних характеристик дитини, що є причинами шкільної неуспішності. Методи вивчення особистості і міжособистісних стосунків молодших школярів. Методи діагностики готовності учнів 4 класів до переходу в середню школу. Модель ідентифікації обдарованих молодших школярів.Тема 4. Корекційно–розвивальна діяльність практичного психолога. Поняття психокорекції, її мета і завдання. Зміст корекційно-розвивальної роботи практичного психолога у початковій школі. Принципи та шляхи психокорекційної діяльності практичного психолога. Характеристика основних форм психокорекційної роботи. Корекція шкільної дезадаптації в учнів молодшого шкільного віку. Корекційна допомога дітям із труднощами у навчанні. Корекція шкільних страхів та тривожності у молодших школярів. Основні види порушень поведінки дітей та їх корекція. Діти з синдромом дефіциту уваги (гіперактивні): методи корекції їх поведінки.

Тема 5. Психологічне консультування та просвітницька робота практичного психолога у школі. Основні завдання консультаційної діяльності. Види консультаційної роботи. Структура консультаційного процесу. Основні принципи психологічного консультування. Умови проведення психологічного консультування. Основний зміст просвітницької роботи практичного психолога в закладах освіти. Завдання та основні форми просвітницької діяльності шкільного психолога.

Тема 6. Особливості взаємодії практичного психолога з педагогічним колективом. Характеристика педагогічного колективу: психологічні особливості. Педагогічні конфлікти: сутність, профілактика, методи вирішення. Управлінські та організаційні аспекти взаємодії психолога з адміністрацією школи та педагогами. Індивідуальний стиль діяльності вчителя початкових класів. Якості особистості педагога, що потребують психологічної корекції. Моделі роботи психолога із вчителями початкової школи. Експертиза професійної компетентності педагога. Психодіагностична та тренінгова робота психолога з педагогами.

Тема 7. Робота шкільного психолога з сімями молодших школярів. Основні напрями та форми роботи шкільного психолога з батьками молодших школярів. Просвітницька діяльність практичного психолога у роботі з батьками. Консультування батьків з актуальних проблем молодших школярів. Основні концепції психологічної роботи з батьками. Діагностичні засоби вивчення особливостей сімейного виховання учнів молодшого шкільного віку. Моделі психологічної допомоги батькам учнів. Методи психокорекційної роботи з сім’ями школярів. Методика сімейної терапії як вид діяльності практичного психолога в початковій школі.
4. Теми наукових повідомлень

 1. Національна система соціально-психологічної служби.

 2. Досвід функціонування психологічних служб у зарубіжних країнах.

 3. Статус практичного психолога в системі освіти.

 4. Вимоги до особистості практичного психолога нової української школи.

 5. Психолог, якого очікує нова українська школа.

 6. Зміст роботи психолога в початковій школі.

 7. Етичні засади діяльності шкільного психолога.

 8. Впровадження сучасних технологій в роботі практичного психолога.

 9. Проблеми застосування даних психодіагностики в педагогічній практиці.

 10. Сучасне розуміння психодіагностики.

 11. Специфіка психодіагностики у сфері освіти.

 12. Шкільна дезадаптація молодших школярів як вид роботи психологічної служби в початковій школі.

 13. Діагностика проблеми особистості за допомогою казки.

 14. Проблеми ефективності психологічної корекції в роботі практичного психолога.

 15. Казкотерапія – інтегрована форма психологічної допомоги.

 16. Казкотерапія як один із методів корекційно-розвиваючої роботи з учнями молодшого шкільного віку.

 17. Ігротерапія як метод практичної корекції.

 18. Пісочна терапія у роботі з учнями початкових класів.

 19. Арттерапія як метод практичної корекції. Види арттерапії: музикотерапія, танцювальна терапія.

 20. Психологічна допомога невпевненим дітям молодшого шкільного віку.

 21. Психолого-педагогічна корекція фобії у молодших школярів.

 22. Тренінг педагогічного спілкування.

 23. Методи самоактуалізації педагога.

 24. Принципи продуктивної взаємодії психолога та педагога.

 25. Аналіз конкретних видів роботи педагога з дітьми.

 26. Проблематика психологічного консультування батьків школярів молодшого шкільного віку.

 27. Психологічний факультатив для батьків.

 28. Методи психотерапевтичної корекції сімейних стосунків.

5. Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Практична психологія в системі освіти.

Психологічний супровід розвитку молодшого школяра.

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи практичної психології як галузі
професійної діяльності

Тема 1. Основи практичної психології в початковій школі.

16

2

210
2

212

Тема 2. Особистість практичного психолога.

12

2

48
12

Змістовий модуль 2. Основні види діяльності практичного

психолога у початковій школі.

Тема 3. Діагностична діяльність шкільного психолога.

12

2

28
12

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка