Програма навчальної дисципліниДата конвертації26.04.2016
Розмір76.2 Kb.

 1. Програма навчальної дисципліни


Модуль 1. Принципи будови та роботи ПК.
Змістовний модуль 1. Апаратне та програмне забезпечення

персональних комп’ютерів.
Тема 1. Принцип числового кодування інформації в ПК. 

Призначення та склад ПК. Архітектура ПК. Принципи Джона фон Неймана.

Принцип числового кодування.

Форми представлення інформації в ПК. Одиниці виміру кількості інформації. Двійкове кодування текстової інформації. Двійкове кодування графічної інформації. Представлення графічної інформації на екрані монітора. Двійкове кодування звукової інформації.

Двійковий алфавіт. Двійкова система числення. Двійкове кодування числової інформації. Операції з числами у двійковій системі кодування.
Тема 2. Системи числення. Арифметичні та логічні операції.

Системи числення. Переведення чисел з однієї системи числення в іншу.

Мова як спосіб представлення інформації. Висловлювання істинні та хибні. Визначення істинності складових висловлювання. Логічне множення. Логічне додавання. Логічне віднімання.
Тема 3. Магістрально-модульний принцип будови ПК. 

Магістрально-модульний принцип будови ПЕОМ. Функціональна організація комп’ютера.

Процесор, його функції та основні характеристики. Материнська плата. Системна шина.

Пам'ять ПК. Внутрішня й зовнішня пам'ять комп'ютера. Види та характеристики зовнішньої пам’яті. Пристрої для накопичення та збереження інформації, їх характеристики.


Пристрої введення-виведення інформації. Клавіатура. Типи клавіатур. Дисплей. Типи, основні характеристики та принципи роботи дисплея. Принтер. Типи принтерів. Сканер.

Пристрої для організації комп'ютерного зв'язку. Модем, види модемів та їх функції. Взаємодія ПК з зовнішніми пристроями.


Тема 4. Принцип програмного управління роботою ПК. 

Принцип програмного управління ПК. Ресурси персонального комп’ютера. Переривання. Канали прямого доступу до пам’яті. BIOS – SETUP. Коди помилок при старті системи.

Коротка історія розвитку обчислювальної техніки. Огляд сучасної обчислювальної техніки. Перспективи розвитку комп’ютерної техніки.
Тема 5. Модульна контрольна робота.

Комплексна практична робота: Апаратне та програмне забезпечення персональних комп’ютерів. 1. Контрольне тестування з даного модуля.

 2. Усне опитування з питань:

 • функціональна схема ПК;

 • принцип числового кодування інформації в ПК;

 • системи числення;

 • одиниці вимірювання кількості інформації;

 • кодування числової інформації;

 • кодування текстової інформації;

 • кодування графічної інформації;

 • кодування звукової інформації;

 • кодування командної інформації;

 • логічне множення;

 • логічне додавання;

 • логічне заперечення;

 • логічні рівносильності;

 • магістрально-модульний принцип будови ПК;

 • функції та характеристики процесора;

 • функції та характеристики материнської плати;

 • функції та характеристики внутрішньої пам’яті;

 • функції та характеристики зовнішньої пам’яті;

 • функції та характеристики відеокарт;

 • функції та характеристики моніторів;

 • функції та характеристики клавіатури та маніпуляторів;

 • функції та характеристики принтерів;

 • функції та характеристики сканерів;

 • функції та характеристики пристроїв організації зв’язку;

 • принцип програмного управління роботою ПК;

 • види переривань;

 • налаштування BIOS;

 • принцип адресності та збережуваної програми.

 1. По індивідуальним завданням: виконання арифметичних операції у двійковій та шістнадцятірковій системах числення, спрощення логічних виразів, розв’язування прикладних задач щодо кодування числової, текстової та графічної інформації.


Модуль 2. Системне та прикладне програмне забезпечення.
Змістовний модуль 2. Операційні системи та їх оболонки.
Тема 1. Інтерфейс операційної системи.

Функції та склад операційної системи. Класифікація операційних систем.

Принципи роботи користувача з ОС. Інтерфейс ОС. Різні види інтерфейсів. Основні об’єкти, з якими працює ОС. Правила роботи з об’єктами. Властивості об’єктів, набір операцій над об’єктами. Запуск у роботу програм, що працюють під управлінням операційної системи.
Тема 2. Файлова організація операційної системи.

Основні вказівки операційної системи для роботи з файлами, папками, дисками.Тема 3. Програми-оболонки.

Програми-оболонки.


Тема 4. Модульна контрольна робота.

Комплексна практична робота: Операційні системи та їх оболонки. 1. Контрольне тестування з даного модуля.

 2. Усне опитування з питань:

 • класифікація операційних систем;

 • інтерфейс операційної системи;

 • принцип роботи користувача з операційною системою;

 • властивості об’єктів ОС;

 • операції з об’єктами ОС;

 • поняття файлу, його повне ім’я;

 • ієрархічна будова файлової системи;

 • використання програм-оболонок;

 • використання стандартних програм;

 • використання буферу обміну інформацією при роботі у середовищі операційної системи;

 • робота з програмами-архіваторами;

 • функції програм-антивірусів.

 1. По індивідуальним завданням: виконання операції з об’єктами засобами інтерфейсу операційної системи, робота з файлами у середовищі програми оболонки.Змістовний модуль 3. Системи підготовки текстів.
Тема 1. Системи підготовки текстів.

Поняття системи підготовки текстів. Класифікація систем підготовки текстів. Формати текстових файлів. Програми-конвертори. Редактори текстів, їх призначення та функції. Набір тексту. Редактор текстів Блокнот.

Редактори документів (текстові процесори). Особливості застосування текстових процесорів, їх функції. Текстовий процесор Microsoft Word. Створення документу, налаштування його параметрів. Редагування та форматування текстового документу.
Тема 2. Інтерфейс настільно-видавничої системи InDisign.

Настільні видавничі системи. Специфіка використання настільних видавничих систем. Можливості та функціональне призначення видавничої системи InDisign. Інтерфейс програми, головне меню, панель інструментів, панель параметрів. Створення публікації, налаштування її параметрів та структури. Збереження публікації. Введення, редагування та форматування тексту в InDisign. Використання стилів. Робота з текстовими рядками та блоками.


Тема 3. Робота з об’єктами в InDisign.

Векторні та растрові об’єкти в InDisign, їх параметри. Робота з кольором в InDisign. Друк публікації. Експортування публікації в формат PDF.

Доцільність вибору систем підготовки тексту для виконання конкретних завдань.
Тема 4. Модульна контрольна робота.

Комплексна практична робота: Системи підготовки текстів. 1. Контрольне тестування з даного модуля.

 2. Усне опитування з питань:

 • поняття настільної видавничої системи;

 • функціональне призначення видавничої системи InDisign;

 • інтерфейс програми, головне меню, панель інструментів, панель параметрів;

 • створення публікації, налаштування її параметрів та структури.

 • введення, редагування та форматування тексту в InDisign;

 • використання стилів;

 • робота з текстовими рядками та блоками.

 • векторні та растрові об’єкти в InDisign;

 • робота з кольором в InDisign;

 • доцільність вибору систем підготовки тексту для виконання конкретних завдань.

 1. По індивідуальним завданням: створення публікації з урахуванням технічних вимог, оформлення публікації графічними засобами та експортування її в формат PDF.


Модуль 3. Пакет прикладних програм Microsoft Office
Змістовний модуль 4. Текстовий редактор Microsoft Word для Windows.
Тема 1. Введення та редагування тексту в MS Word.

Системи опрацювання текстів, їх класифікація та функції. Завантаження текстового редактора. Призначення та система вказівок текстового редактора. Введення тексту з клавіатури. Редагування тексту. Перевірка орфографії. Робота з текстовими файлами. Використання буферу обміну. Пошук інформації в середовищі текстового редактора. Робота з контекстами – пошук, заміна, виділення, перенесення, копіювання, форматування.


Тема 2. Оформлення документу MS Word.

Робота з об’єктами в середовищі текстового редактора. Робота із шрифтами. Форматування документу. Друкування тексту.


Тема 3. Модульна контрольна робота.

Комплексна практична робота: Текстовий редактор MS Word для Windows. 1. Контрольне тестування з даного модуля.

 2. Усне опитування з питань:

 • класифікація систем опрацювання текстів, їх функції;

 • система вказівок текстового редактора;

 • введення та редагування тексту;

 • перевірка орфографії;

 • використання буферу обміну;

 • пошук інформації в середовищі текстового редактора;

 • робота з об’єктами в середовищі текстового редактора;

 • форматування документу;

 • налаштування друку документу.

 1. По індивідуальним завданням: введення та форматування та оформлення тексту, вставка об’єктів, вставка математичних формул.


Змістовний модуль 5. Програма роботи з електронними таблицями Excel.
Тема 1. Введення та редагування тексту в MS Excel.

Електронні таблиці (ЕТ) та їх призначення. Введення й редагування числової, формульної та текстової інформації.


Тема 2. Оформлення таблиць в MS Excel.

Робота з файлами ЕТ. Координати клітинок. Діапазон клітинок.


Тема 3. Опрацювання табличної інформації в MS Excel.

Опрацювання табличної інформації: копіювання, редагування, вилучення, переміщення, форматування. Пошук інформації в середовищі ЕТ. Виведення табличної інформації на друк. Використання функцій та операцій для опрацювання інформації, поданої в таблиці.


Тема 4. Модульна контрольна робота.

Комплексна практична робота: Програма роботи з електронними таблицями Excel. 1. Контрольне тестування з даного модуля.

 2. Усне опитування з питань:

 • призначення електронних таблиць;

 • введення й редагування числової інформації;

 • введення й редагування формульної інформації;

 • введення й редагування текстової інформації;

 • координати комірок та діапазон комірок;

 • копіювання, редагування, вилучення, переміщення, форматування табличної інформації;

 • пошук інформації в середовищі ЕТ;

 • налаштування виведення табличної інформації на друк;

 • використання функцій та операцій для опрацювання інформації, поданої в таблиці.

 1. По індивідуальним завданням: введення табличної інформації, форматування та оформлення комірок, виконання розрахунків у відповідності до математичної моделі з використання формул та функції, візуалізація табличної інформації.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка