Програма навчальної дисципліни соціальна культурологіяСторінка1/3
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.53 Mb.
#954
ТипПрограма
  1   2   3
Форма № Н - 3.03

Затверджено наказом МОН України

від “___” ___________ 20 __ р. №___
Львівський національний університет імені Івана Франка
Кафедра теорії та історії культури
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи
___________________________

“______”_______________20___ р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
СОЦІАЛЬНА КУЛЬТУРОЛОГІЯ

напряму підготовки 0201 – КУЛЬТУРА

для спеціальності 6 020 101КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Спеціалізації КУЛЬТУРОЛОГІЯ
факультетів філософського та культури і мистецтв

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

2009 – 2010


Соціальна культурологія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

за напрямом підготовки 0201-культура, спеціальністю 6 020 101–культурологія, 2010.- с.

Розробники: кандидат історичних наук, доцент Мадей Н.М..


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії культури.


Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.

Завідувач кафедрою теорії та історії культури

доктор філософських наук, професор ___________________ (Мельник В.П.)

(підпис)

“_____”___________________ 20 р.

Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.


“_____”________________20__ р. Голова _______________( _____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

__________, 20__

__________, 20__ 1. Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми

навчальної дисципліни “Соціальна культурологія”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, –

Галузь знань
(шифр, назва)

Нормативна


Модулів – 3

Напрям

0201-культура
Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

Спеціальність

6 020 101

культурологія


3-йКурсова робота - відсутня

Семестр

Загальна кількість годин -108

5-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 36

самостійної роботи студента - 72


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр18 год.

Год.

Практичні, семінарські

18 год.

Год.

Лабораторні

год.

Год.

Самостійна робота

72 год.

Год.

ІНДЗ:

Вид контролю: іспит


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:2 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: ознайомити студентів з базовими аспектами взаємодії культурних та суспільних систем, сприяти засвоєнню студентами головних концептуальних положень в сфері інтердисциплінарних студій з соціокультурної проблематики.

Завдання:

 • розглянути в процесі навчання головні теоретичні засади соціальної культурології;

 • висвітлити ключові аспекти функціонування культури в системі суспільства;

 • навчити студентів інтерпретувати характеристики соціокультурних систем в контексті виокремлення типів соціальності

В результаті вивчення даного курсу студент повинензнати:

 • головні проблеми та ключові поняття соціальної культурології;

 • структурні елементи духовної діяльності як парадигмальної дефініції соціальної

 • культурології;

 • типи соціальності як якісної характеристики функціонування соціокультурної

 • системи.

вміти:

 • застосовувати інтердисциплінарний підхід при вивченні проблем взаємодії культури та суспільства;

 • аналізувати чинники та фактори функціонування соціокультурних систем;

 • узагальнювати фактологічний матеріал з вивченого предмету;

 • здійснювати компаративний аналіз вимірів та епох в історичному розвитку типів соціальності.


 1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади соціальної культурології

Тема 1. Соціальна культурологія як особлива наука про роль та місце культури

в регулюванні життєдіяльності суспільства, групи та індивіда.

Роль і місце соціальної культурології в системі соціологічних та культурологічних дисциплін. Суперечливі стосунки соціуму і культури як проблематика соціальної культурології.

Становлення соціальної культурології. Соціологічний аналіз як вивчення реального функціонування культурних норм, цінностей і смислів у суспільному середовищі. Розширення сфери соціального аналізу духовної культури. Аналогія понять „соціологічного еквіваленту культури” та „культурологічного еквіваленту соціуму” (Кондаков І.В.)

Тема 2. Становлення соціальної культурології як наукової дисципліни.

Зародження соціальної культурології як науки. Значення М. Вебера для соціальної культурології. Е. Дюркгейм та його роль в становленні соціології культури.

Структурно-функціональний підхід до культури та суспільства. Концепції А.Радкліф-Брауна, Б.Маліновского, М.Мід. Символічний інтеракціонізм. Принципи класового аналізу мистецтва і літератури. Сенс теорії „двох культур в кожній нації”. Ліво-радикальний і авангардистський напрями в сучасній соціальній культурології. Ліворадикальний соціологічний гіперкритицизм (Ю.Габермас).

Структуралізм і постструктуралізм у соціальній культурології (К.Леві-Строс, Р.Барт, Ю.Кристева, М.Фуко). Екзистенціалістські ідеї в соціальній культурології (А.Камю, Ж.-П.Сартр). Теорія постіндустріального інформаційного суспільства (Д.Белл, Е.Тоффлер). Неопсихологізм у соціальній культурології (С.Московічі, А.Маслоу).


Змістовий модуль 2. Культура в системі функціонування суспільства

Тема 1. Культура як засіб соціального регулювання. Змістовні елементи

духовного життя суспільства.

Культура як особлива, спеціально вироблена система регулювання діяльності і поведінки. Змістовні елементи духовного життя суспільства. Звичаї як загальноприйнятні і не підвладні рефлексії зразки поведінки. Норми як засіб добровільної та усвідомленої співпраці людей. Порушення норм і зміна стереотипів. Цінності як вибір об’єкта або стану, наділеного особливим позитивним значенням, що виходить за межі буденності. Окремі типи цінностей у різних культурах: сім’я, міжособистісні стосунки, багатство, праця, краса.

Знання як елемент культури, фіксуючий результат пізнавальної діяльності людини. Типи знань: практичне, духовне, емпіричне і теоретичне. Соціальні і культурні чинники, які впливають на формування свідомості і функціонування знань.
Тема 2. Структурні компоненти духовної діяльності − міфологія, релігія,

ідеологія, художня культура, наука та їхнє місце в суспільстві.

Культура і міфологія. Міфологічна організація культурних змістів. Культура і релігія. Культурологічний підхід до сутності релігії. Зв’язок релігії з культурним середовищем.

Культура та ідеологія. Антропологічний і соціологічний підходи до ідеології. Соціокультурний підхід до функцій ідеології.

Художня культура як сукупна сфера різних форм мистецтва. Співвідношення соціальних і естетичних сторін у художній творчості. Структура художньої діяльності: творча еліта, критика, виконавці, публіка.

Соціокультурні передумови науки. Наука в різному соціальному і культурному контексті.
Тема 3. Соціокультурна сутність особистості.

Детермінація особистості соціокультурною системою і місце особистості в системі культурного регулювання. Рольові структури осoбистості. Особистість як об’єкт і як суб’єкт культурної діяльності.

Особистість у різних культурах. Типи соціалізації особистості. Індивідуалізм і сфери його проявів.

Модернізація і особистість. Маргінальна особистість на межі культур: внутрішній розлад чи розширення духовних горизонтів? Показники відчуження і культурні канали його подолання.Тема 4. Соціокультурна стратифікація та функції культури в суспільстві.

Концепції та підходи щодо інтерпретації детермінант соціокультурної нерівності. Функціоналістські теорії (Т.Парсонс). Марксистська школа. Конфліктний підхід як чинник стратифікації в теорії М. Вебера. П.Сорокін та ідея багатомірної стратифікації. Соціокультурна мобільність і феномен маргінальності. Системи соціокультурної стратифікації: закрита, жорстка і відкрита. Проблема типології соціальних груп.

Поліфункціональність культури. Духовне виробництво як сукупність функцій, необхідних для регулювання суспільства і діяльності людини. Класифікація функцій культури відповідно до структури духовного виробництва.
Тема 5. Динаміка культури в соціумі.

Динаміка культури. Різноманітність підходів до пояснення динаміки культури. Типи культурних змін суспільства.

Джерела і чинники культурної динаміки. Проблема динаміки в різних світових цивілізаціях. Роль субкультур, національних меншин і соціальних конфліктів у динаміці культури.
Змістовий модуль 3. Типи соціокультурного регулювання

Тема 1. Доіндустріальний тип соціальності і культурне регулювання

Соціокультурна різноманітність традиційних суспільств. Духовне виробництво в доіндустріальному суспільстві. Структура і цінності традиційної культури. Особливості сприйняття світу в традиційній свідомості. Синкретизм функцій традиційних культур.

Держава в доіндустріальній системі стосунків. Ставлення до влади в традиційній масовій свідомості. Культ влади і правителя. Феномен „східного деспотизму”.
Тема 2. Соціокультурні характеристики індустріального та

постіндустріального суспільства

Соціокультурні характеристики індустріального суспільства. Ціннісні мотивації підприємництва і трудової діяльності. Секуляризація, ріст просвіти та розвиток масової освіти.

Соціокультурні характеристики зрілого індустріального суспільства. Масовість виробництва. Поділ людського буття на „працю” і „дозвілля”. Споживання енергії як критерій рівня життя. Світ як функціональна предметність. Постійний розрив з традицією. Нові засоби комунікації (мас-медіа). Моделі мислення. Функціональні цінності індустріального суспільства: орієнтація на досягнення, активність, право, прогрес, індивідуалізм, універсалізм, повага до науки та спеціальних знань.

Соціокультурні характеристики постіндустріального суспільства. Зміни в соціальних структурах: роль професіоналізації у виробництві і плюралізму в споживанні.Підвищення ролі духовного виробництва. „Книжна” та „екранна” культури і роль аудіовізуальних засобів та інформаційних систем. Інтернаціональність, компактність, різноманітність інформації. Орієнтація на майбутнє. Постмодернізм у культурі.


4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади соціальної культурології

Тема1.Соціальна культурологія як особлива наука про роль та місце культури в регулюванні життєдіяльності суспільства, групи та індивіда.
2

24Тема 2. Становлення соціальної культурології як наукової дисципліни.
2

24Разом – зм. модуль1
4

48Змістовий модуль 2. Культура в системі функціонування суспільства

Тема 1. Культура як засіб соціального регулювання. Змістовні елементи

духовного життя суспільства.


2

24Тема 2. Структурні

компоненти духовної

діяльності − міфологія,

релігія, ідеологія,

художня культура,

наука та їхнє

місце в суспільстві.

2

24Тема 3. Соціокультурна сутність особистості
2

24Тема4.Соціокультурна стратифікація та

функції культури в

суспільстві.

2

24Тема 5. Динаміка

культури в соціумі


2

24Разом – зм. модуль 2
10

1020Змістовий модуль 3. Типи соціокультурного регулювання

Тема 1. Доіндустріальний тип соціальності і культурне регулювання
2

24Тема 2. Соціокультурні характеристики індустріального та постіндустріального суспільства
2

24Разом – зм. модуль 3.
4

48


Усього годин

18

1836Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Навчальний посібник Харків нфаУ 2011 (07) к 15 Рецензенти: В. О. Тюріна
2015 -> Київська духовна академія української православної церкви київського патріархату новітні релігійні та містичні рухи: системний аналіз Збірник наукових праць
2015 -> Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів { Із змінами, внесеними згідно з Постановами км n 960 ( 960-2000-п ) від 14. 06. 2000 n 1124 ( 1124-2004-п ) від 27. 08. 2004 n 254
2015 -> Положення про організацію освітнього навчального процесу Миколаїв-2015 ббк 74. 202 П 52 Затверджено вченою радою Миколаївського національного університету імені В. О
2015 -> Міністерство освіти І науки україни технолого-економічний коледж миколаївського національного аграрного університету
2015 -> Матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної конференціїз питань патріотичного виховання молоді
2015 -> Гарбадин Андрій Стефанович робоча програма


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка