Програма навчальної дисципліни складання кримінальних процесуальних документів за напрямом підготовки 03040 1Сторінка1/2
Дата конвертації13.04.2016
Розмір0.51 Mb.
  1   2


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор НАВС

з навчально-методичної

та наукової роботи

генерал-майор міліції

В.В. Чернєй
_____ _____________2013 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Складання кримінальних процесуальних документів

за напрямом підготовки6.030401“Правознавство”

КИЇВ-2013 рік

Робоча програма з навчальної дисципліни «Складання кримінальних процесуальних документів» за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство», ОКР «бакалавр», денної форми навчання.

10.01.2013 р.,34 с.Розробники:

Професор кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Мацишин В.С.

Старший викладач кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС Глушко А.П.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри 10.01.2013 року, протокол № 1.

Завідувач кафедри В.Я. Горбачевський
10.01.2013 р.

Робоча програма схвалена на засіданні Вченої ради ННІПП НАВС 23.01.2013 року, протокол № 1.Схвалено методичною радою Національної академії внутрішніх справ

Протокол від 20.02.2013 року № 6


Голова______________В.В. Чернєй


“_____”________________20__ року

проф. Мацишин В.С., ст.викл.Глушко А.П., 2013

ННІПП НАВС, 2013

1.Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість

кредитів – 2
Галузь знань

0304 Право

(шифр і назва)Нормативна


Напрям підготовки

6.030401 “Правознавство”

(шифр і назва)


Модулів – 1

Спеціальність (професійне

спрямування): -Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

2012/2013 н.р.


Семестр

Загальна кількість годин - 72

7-й

Тижневих годин для денної форми навчання: згідно розкладу

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

«бакалавр»Практичні заняття

36

Самостійна робота

18

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:50 відсотків загальної кількості годин –аудиторні години; 50 відсотків загальної кількості годин - самостійна робота.2.Мета та завдання навчальної дисципліни

Складання кримінальних процесуальних документів - спеціальна юридична дисципліна, передбачена навчальним планом для вивчення студентами 4 курсу навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ. Курс вивчається протягом одного семестру та відноситься до числа дисциплін, засвоєння яких становить фундамент професійної підготовки юриста.Основною метою дисципліни є поглиблене вивчення студентами кримінальних процесуальних актів, їх сутності, видів, змісту та вимог, що пред'являються до них, а також набуття практичних навичок щодо оформлення кримінально-процесуальних документів.

Студенти коли вивчали курс "Кримінальний процес України" засвоїли лише основні положення кримінального процесуального права, які регламентують порядок кримінальної процесуальної діяльності органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, а також службовців, фізичних, юридичних та посадових осіб, залучених до сфери цієї діяльності, порядок вчинення й оформлення окремих процесуальних дій, прийняття, оформлення та звернення до виконання процесуальних рішень.Завдання курсу"Складання кримінальних процесуальних документів" - значно розширити і поглибити знання про кримінально-процесуальні акти, навчити студентів правильно складати їх.

Вивчаючи цей курс студенти повинні набути практичних навичок щодо оформлення кримінальних процесуальних документів за результатами проведених органами досудового розслідування, прокуратури і суду дій і прийнятих ними рішень. Цьому буде сприяти самостійна робота студентів із складання кримінальних процесуальних документів під керівництвом викладача.

Головним показником культури та професійної грамотності юриста є якість підготовлених ним кримінальних процесуальних документів.

Предмет курсу «Складання кримінальних процесуальних документів»пов'язаний з предметом кримінального процесу, оскільки процесуальні акти є одним із кримінальних процесуальних інститутів. Це дозволяє до предмету курсу віднести:  • норми кримінального процесуального права, які регулюють умови і порядок прийняття кримінальних процесуальних актів, визначають їх зміст, форми;

  • діяльність органів досудового розслідування, прокуратури і суду, пов'язану з кримінальними процесуальними актами, з прийняттям рішень у кримінальному провадженні;

  • кримінальні процесуальні відносини, які виникають між учасниками кримінального процесу у зв'язку з прийняттям кримінальних процесуальних актів.

Предмет курсу конкретизується в його системі, яка включає теми як з загальних проблем кримінальних процесуальних актів (поняття і значення кримінальних процесуальних актів;основні вимоги, які пред'являються до них; класифікація процесуальних актів, їх зміст і форми; механізм прийняття рішення по кримінальному провадженні; порядок складання і культура оформлення процесуальних актів), так і з питань, які пов'язані з характеристикою, змістом конкретних процесуальних актів у кримінальному провадженні. Це - види процесуальних актів на цих стадіях процесу, їх структура, зміст, підстави і порядок прийняття, процесуальні гарантії їх законності та обґрунтованості.

Кримінально-процесуальні акти характеризують рівень стану роботи органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, тому їх аналіз дає можливість судити про ефективність як окремих етапів, так і всієї системи кримінального провадження.

Узагальнення практики складання процесуальних актів дозволяє використовувати позитивний досвід в роботі з процесуальними актами, а також побачити недоліки, помилки в їх складанні.

Вивчення курсу повинно сприяти вихованню у студентів поважного ставлення до кримінальної юстиції України як важливого засобу захисту проголошених в Конституції України і міжнародних документах прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави.

"Складання кримінальних процесуальних документів" знаходиться у тісному зв`язку з іншими навчальними юридичними дисциплінами. Перш за все, з юридичним документознавством, що забезпечує курс категоріальним апаратом; з конституційним, кримінальним, кримінальним процесуальним правом, оскільки в діяльності органів кримінальної юстиції постійно виникають питання, які пов`язані із кваліфікацією злочину, забезпеченням конституційних прав і свобод людини тощо.

Для опанування дисципліни студентам, крім підручників і навчальних посібників, не обійтися без таких нормативних актів, як Конституція України, Кримінальний та Кримінальний процесуальний кодекси України, Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України», Закони України “Про судоустрій України”, “Про прокуратуру”, “Про оперативно-розшукову діяльність”, “Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві”, “Про статус суддів”, “Про адвокатуру” та ін.На сучасному етапі судово-правової реформи відбувається становлення нового кримінального процесуального законодавства України, що вимагає від тих хто вивчає кримінальні процесуальні документи постійної уваги за періодичними виданнями, в яких публікуються Закони України та інші нормативно-правові акти, рішення Конституційного Суду України (“Голос України”, “Урядовий кур`єр”, “Відомості Верховної Ради України”, “Офіційний вісник України”), аналізуються правові проблеми, що пов`язані з їх документальним забезпеченням діяльності органів кримінальної юстиції (“Право України”, “Юридичний вісник України”, “Вісник Конституційного Суду України”, “Вісник Верховного Суду України”, “Міліція України” тощо).

У процесі вивчення цієї навчальної дисципліни студенти мають знати:
– кримінальнопроцесуальне право України;

– норми Конституції та Кримінального процесуального кодексу України;

– основні напрями нормотворчої (законопроектної) роботи у сфері кримінального судочинства;

– законодавство України у сфері охорони правопорядку, а також відповідних галузей права, у випадках опрацювання міжгалузевих правових питань, які передбачених навчальною програмою; 

– нормативно-правові акти (постанови, ухвали, рішення, узагальнення) судової гілки влади у сфері кримінального судочинства;

– нормативно-правові акти (накази, розпорядження, інструкції, рекомендації), які стосуються кримінальної процесуальної діяльності правоохоронних органів України; 

– основну навчально-методичну, навчальну та наукову літературу, яка стосується вивчення навчальної дисципліни;

– напрями та форми реалізації норм кримінального процесуального законодавства у діяльності органів системи МВС України;

– загальні засади наукової роботи у сфері кримінального судочинства.

У процесі вивчення цієї навчальної дисципліни студенти мають уміти:
 показувати рівнобічні, системні і глибокі знання навчально-програмового матеріалу, вичерпно, послідовно, грамотно і логічно правильно його подавати;

 пов'язувати теорію з практикою, вільно виконувати задачі, завдання та правильно відстоювати прийняті рішення;

 самостійно узагальнювати і викладати навчальний матеріал, не допускаючи помилок та проявляти творчі здібності у розумінні, поданні і використанні навчально-програмового матеріалу;

 опрацьовувати навчальну літературу та нормативно-правові акти у сфері кримінального судочинства;

 аналізувати наукову та статистичну інформацію, отриману під час навчальних занять і самостійної підготовки, а також роботи власні висновки та висувати відповідні пропозиції щодо вдосконалення діяльності правоохоронних органів; самостійно тлумачити нормативно-правові акти кримінального процесуального характеру;

 проводити наукові дослідження у формах доповідей, рефератів та інших видів робіт передбачених навчальною програмою;

 розв’язувати ситуаційні завдання передбачені навчальною програмою та додатковою літературою за вказівкою викладача.

  1. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.

Тема 1.Загальні вимоги щодо кримінальних процесуальних актів.

Тема 2.Процесуальні акти стадії досудового розслідування.

Змістовий модуль 2.

Тема 3.Кримінальні процесуальні акти суду першої інстанції.

Тема 4.Кримінальні процесуальні акти під час перегляду і виконання. судових рішень.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

с

п

інд

с.

р.


л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1.

Тема 1.Загальні вимоги щодо кримінальних процесуальних актів.

10

-

-

2

4

4

-

-

-

-

-

-

Тема 2.Процесуальні акти стадії досудового розслідування.


26

-

-

16

6

4

-

-

-

-

-

-

Змістовий модуль 2.

Тема 3.Кримінальні процесуальні акти суду першої інстанції.


18

-

-

10

4

4

-

-

-

-

-

-

Тема 4.Кримінальні процесуальні акти під час перегляду і виконання. судових рішень.

18

-

-

8

4

6

-

-

-

-

-

-
  1   2


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка