Програма навчальної дисципліни психологія pr І рекламиСкачати 117.01 Kb.
Дата конвертації09.09.2017
Розмір117.01 Kb.
Державний вищий навчальний заклад

«Національний гірничий університет»

Кафедра маркетингу

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
______________________Психологія PR і реклами_______________

(шифр і назва навчальної дисципліни)галузь знань 07 «Управління та адміністрування»_____________________________

(шифр і назва напряму підготовки)


інститут, факультет, відділення Інститут економіки________________________________________________

(назва інституту, факультету, відділення)

Дніпропетровськ – 2016 рік
Робоча програма «Психологія PR і реклами» за вільним вибором студента для студентів всіх спеціальностей галузі знань 07 «Управління та адміністрування»

„___” ________, 2016 року 8с.

Розробники:

Довгань Сергій Михайлович, професор кафедри маркетингу, к.т.н.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри маркетингу


Протокол від “____” травня 2016 року № ___
Завідувач кафедри маркетингу _______________________ (Решетілова Т.Б.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 2016 року
Схвалено методичною комісією Державного ВНЗ «НГУ» за напрямом підготовки

075 «Маркетинг»


Протокол від “____”_травня___2016 р. року № ___
“_____”______________20__ року Голова _____________ (Решетілова Т.Б.)

(підпис) (прізвище та ініціали)


Державний ВНЗ «НГУ», 2016 рік Довгань С.М., 2012 рік

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета вивчення дисципліни формування системи теоретичних знань і практичних навичок щодо механізмів впливу реклами і зв’язків з громадськістю (PR) на поведінку людей і використання цього впливу для опосередкованого управління цільовими групами.

Завдання дисципліни:

 • оволодіння студентами системою знань щодо механізмів впливу реклами і зв’язків з громадськістю (PR) на поведінку людей і компаній;

 • ознайомлення з маніпулятивними психологіями з метою використання їх для досягнення цілей компанії; психологічного впливу на споживачів в процесах продажів товарів/послуг;

 • формування навичок використання маніпулятивних психотехнологій.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • особливості та етапи процесу пізнання;

 • сутність референтних груп і їх вплив на поведінку особистості;

 • цілі, механізми, інструменти і прийоми маніпулятивного впливу;

 • особливості сприйняття маркетингових стимулів;

 • закономірності формування суспільної думки та механізми і інструменти впливу на неї.

вміти:

 • виявляти закономірності та механізми опосередкованого управління цільовими групами;

  • виокремлювати фактори, що впливають на маніпулятивні психотехнології;

  • діагностувати ефективні канали психологічного впливу на цільові групи в рекламній та PR діяльності;

  • враховувати психологічні аспекти в рекламній і PR діяльності компанії;

 • розробляти спеціальні заходи психологічного впливу для стимулювання цільових груп.


Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Індивідуум – група суспільна думка.

Тема 1. Комунікації в житті індивідуума. Поняття комунікації. Особиста і ділова комунікація. Основні елементи комплексу маркетингових комунікацій. Споживач як суб’єкт маркетингових комунікацій. Модель впливу реклами на споживача.

Тема 2. Групи і групові комунікації. Формальні і неформальні групи. Референтні групи. Впливи на поведінку споживача: інформаційний, нормативний, ідентифікаційний. Моделі процесу персонального впливу. Рольова теорія. Ролі, які грає інливідуум. Комунікація «з уст в уста» і управління нею. Лідери думок: методи виявлення, типові характеристики, мотивація і специфіка впливу.

Тема 3. Домогосподарство. Класифікація. Структура в Україні. Життєвий цикл домогосподарства. Поведінкові ознаки на різних етапах. Ролі в домогосподарстві і їх використання для впливу на поведінку.

Тема 4. Суспільна думка. Категорії громадськості та їх основні характеристики. Поняття суспільної думки. Формування суспільної думки: механізми, типові ситуації, закономірності.

Змістовий модуль 2. Процеси сприйняття.

Тема 5. Сприйняття маркетингових стимулів. Процес пізнання: відчуття, сприйняття, мислення, увага, уява. Сприйняття товарів. Сприйняття цін. Сприйняття реклами. Фактори, що впливають на сприйняття реклами. Особливості сприйняття окремих видів реклами: телевізійної, радіо, друкованої, зовнішньої.

Тема 6. Сприйняття інновацій. Процес дифузії інновацій. Етапи. Вплив на поведінку споживача. Фактори, що впливають на швидкість. Типи споживачів і їх психологічні портрети. Використання інформації про сприйняття інновацій в управлінні компанією.

Тема 7. Сприйняття людей, організацій. Поняття іміджу. Класифікація іміджів. Основні властивості. Механізми взаємодії іллюзорного і реального. Складові позитивного іміджу організації.

Змістовий модуль 3. Маніпулятивні психології в PR і рекламі.

Тема 8. Маніпулятивні психотехнології. Прийоми й методи соціально-психологічного впливу. Виділення ефективних каналів впливу на цільові групи. Побудова образів очікуваної події. Створення «бажаних» міфів. Правила часової й просторової організації маркетингових подій.

Тема 9. Управління поведінкою індивідуума і суспільною думкою. Вимога до медіа-інформації з боку різних типів аудиторії. Особливості сприйняття повідомлень цільовими групами. Побудова організаційної поведінки й позиціонування компанії. Особливості висвітлення рекламних і PR-кампаній. Способи ефективної подачі комерційної інформації. Візуальна побудова образів. Символіка як спосіб впливу на споживачів та її використання. Вплив форми. Вплив кольору.

Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Адресат і адресант рекламної комунікації

2

2

Слогани і заголовки

2

3

Складання рекламних звернень для цільової аудиторії

2

4

Семантичний аналіз рекламних звернень

2

5

Аналіз друкованої реклами

2

6

Аналіз телевізійної, радіо й Інтернет-реклами

4

7

Аналіз PR акцій комерційних структур

4

8

Аналіз PR акцій неприбуткових і громадських організацій

2

9

Розробка плану рекламної кампанії

4

10

Розробка антикризової PR-кампанії

4

11

Розробка PR-кампанії країни (регіону, території)

4

Разом

32


Самостійна робота

Метою самостійної роботи є формування системи знань щодо особливостей психології продажів в контексті маркетингу взаємовідносин, клієнтоорієнтованості компаній, а також з урахуванням особливостей поведінки споживачів під впливом різноманітних факторів


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Маркетинг взаємовідносин: еволюція, відмінності, сучасний стан

4

2

Клієнтоорієнтованість компаній: принципи, ознаки, механізми побудови, конкурентні переваги

8

3

Поняття конс’юмеризму. Права споживачів і виробників продукції.

4

4

Культура споживання та її вплив на купівельну поведінку споживачів

8

5

Середовище споживання та його вплив на купівельну поведінку споживачів

8

6

Вплив соціальних класів на купівельну поведінку споживачів

8

7

Післяпродажна поведінка споживачів і способи впливу на неї

8

8

Сприйняття якості товарів споживачем

8

9

Сприйняття якості послуг споживачем

8
Разом

64


Індивідуальні завдання
В рамках самостійної роботи студенти поглиблюють отримані знання при виконанні індивідуального науково-дослідного завдання на тему «Дослідити стандарти обслуговування клієнта в процесі продажів». Варіанти індивідуальних завдань відрізняються параметрами ринку, типом товару та індивідуальними характеристиками споживача.

Загальні вимоги, що забезпечують максимальну оцінку виконання індивідуального завдання: • повнота розкриття теми;

 • грамотність, лаконізм і логічна послідовність викладу;

 • оформлення відповідно до чинних стандартів;

 • наявність посилань на джерела інформації;

 • самостійність виконання (діагностується під час захисту).


Методи навчання
Вивчення курсу передбачає використання активних методів навчання шляхом залучення студентів до самостійного оволодіння професійними уміннями і практичними навичками в процесі виконання навчальних завдань, а також розвитку творчих і комунікативних здібностей особистості.

Вивчення курсу передбачає читання лекцій, проведення практичних занять, організацію самостійної роботи студентів, проведення консультацій, керівництво підготовкою доповідей студентів на науково-практичних конференціях, а також здійснення поточного і підсумкового контролю.

На лекціях в стислому і системному вигляді викладаються основи дисципліни: даються визначення понять, які повинні знати студенти; розкриваються прийоми і способи психології продажів товарів і послуг

У процесі проведення практичних занять використовується робота у формі дискусій, групових обговорень, презентацій.

Завдання для самостійної роботи видаються викладачем і представляються студентами у вигляді мультимедійних презентацій (або письмових звітів).

Викладач проводить щотижневі консультації з дисципліни, під час яких студентам надаються відповіді на запитання, що їх цікавлять, а також здійснюється прийом заборгованостей з поточного контролю.

За матеріалами самостійної роботи і індивідуального науково-дослідного завдання під керівництвом викладача студенти готують доповіді для участі у студентських наукових конференціях, а також роботи для участі у конкурсах студентських наукових робіт.
Методи контролю

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу використовуються поточний контроль, оцінювання індивідуального науково-дослідного завдання та підсумковий контроль.

Поточний контроль передбачає коротке опитування в ході практичних занять і перевірку правильності виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи.

Для діагностики знань використовується модульно-рейтингова система за 100-бальною шкалою оцінювання.

Оцінка знань за змістовний модуль складається з суми балів, отриманих студентом на практичних заняттях при поточному оцінюванні знань, а також при проведенні змістовного модуля.

Підсумковий контроль знань - залік.


Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Модуль 1

Модуль 2

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Змістовий модуль № 3

Змістовий модуль № 4

ІНДЗ
Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

20

100

6

7

6

10

10

10

10

10

10

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів.
Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


Методичне забезпечення

Методичне забезпечення навчальної дисципліни "Психологія PR і реклами" включає: • навчальна програма з дисципліни;

 • опорний конспект лекцій на паперовому носію;

 • опорний конспект лекцій на електронному носію;

 • методичні вказівки до практичних занять.

Рекомендована літератураБазова

 1. Мэттсон Д. Психология успешных продаж. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2012. – 200 с.

 2. Трейси Б. Психология продаж. – М.: Попурри, 2006. – 256 с.

 3. Акимова Е.Е. Лучший учебник по продажам. М.: Речь, 2008. – 256 с.Допоміжна

 1. Блэкуэлл Р., Миниард П., Энджел Дж. Поведение потребителей. – СПб.: Питер, 2007. – 944 с.

 2. Кондрашов В.М. Управление продажами. М.:ЮНИТИ, 2007. – 317 с.

 3. Сотникова Т.В. Отдел продаж «под ключ». Проект, организация, управление. – СПб.: Питер, 2009. – 400 с.

 4. Радмило Лукич. Управление отделом продаж. Инструменты эффективного менеджера. – М.: ООО Издательство Добрая книга, 2007г. 336 с.

 5. Бакшт К. Построение отдела продаж. – СПб.: Питер, 2008. - 224 с.

 6. Управление продажами. 2-е изд. / В. Вертоградов. СПб.: Питер, 2005. 240 с.

 7. Добротворский И.Л. Продажи на 100%. Технологии эффективных продаж. - М.: Приор, 2006. – 224 с.

 8. Рысев Н.Ю. Активные продажи. СПб.: Питер, 2008. 416 с.

 9. Рысев Н.Ю. Большие продажи. СПб.: Питер, 2008. 160 с.13. Інформаційні ресурси

Періодичні видання:Українські

Психологія і суспільствоРосійські

Современная торговля

Директор по продажам
Інтернет-ресурси

http://psyfactor.org/lybr3.htmhttp://cornflake.ru/


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка